טופס הגשת בקשה לקבלת התאמות בבחינות מועצת רואי החשבון להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת בקשה לקבלת התאמות בבחינות מועצת רואי החשבון. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת בקשה לקבלת התאמות בבחינות מועצת רואי החשבון להדפסה

מה זה טופס הגשת בקשה לקבלת התאמות בבחינות מועצת רואי החשבון?

טופס: טופס משרד המשפטים - הגשת בקשה לקבלת התאמות בבחינות מועצת רואי החשבון: תקנות הירושה (תקנה 14(א))

מטרת הטופס: הטופס משמש להגשת בקשה למשרד המשפטים לצורך קבלת התאמות בבחינות מועצת רואי החשבון בנוגע לירושה לאחר מות ירושה והוצאת צו לקיום צוואת המנוח.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים של המבקש (שם, מספר תעודת זהות, כתובת, טלפונים).
2. פרטי המוריש (שם, מספר תעודת זהות, מקום מושב, נסיבות המוות).
3. פרטי הצוואה (סוג הצוואה, תאריך יצירתה, פרטים אודות מקום ההפקדה או ההמצאה שלה).
4. רשימת הזוכים לפי הצוואה (שמות, מספרי תעודת זהות, קרבתם למוריש, כשרותם המשפטית).
5. שינויים ברשימת הזוכים לפני פטירת המוריש (אם יש).
6. שינויים לאחר פטירת המוריש (אם יש).
7. פרטי המנהל המועני (שם, מספר תעודת זהות, מענו).
8. הצהרה שבה מצהיר המבקש על נכונותו לספק את הפרטים בטופס באמת ובמוגשים, ועל עבירתו יעוץ במשרד המשפטים.

שים לב: הטופס דורש גם צרפת תעודת פטירה או הצהרת מוות עבור כל אדם שדבר מותו צויין בצוואה, אלא אם כן המבקש בוקש להוכיח את עובדת המוות באופן אחר.

צילום מסך טופס הגשת בקשה לקבלת התאמות בבחינות מועצת רואי החשבון טופס מקוון

טופס הגשת בקשה לקבלת התאמות בבחינות מועצת רואי החשבון חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת בקשה לקבלת התאמות בבחינות מועצת רואי החשבון הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת בקשה לקבלת התאמות בבחינות מועצת רואי החשבון להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

תקנות הירושה
טופס 2
)תקנה 14( א((
*מחק את המיותר
** פרט את העובדות הנותנות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13(א( לתקנות הירושה, תשנ"ח- 1998.
1
בפני הרשם לעניני ירושה ב .................... ] [ )סמן X במשבצת המתאימה(
בפני בית הדין .............. ב .................... ] [ )סמן X במשבצת המתאימה(
תיק ............/..............
בענין עזבון המנוח ....................................
בקשת צו קיום צוואה
1 .המבקש
)1 )שם המבקש................................. )2 )מס' תעודת זהות .........................
)3 )מענו ...........................................................................................................

כתובת דוא"ל )של המבקש רק במקרה ואינו מיוצג(.........................................................
טלפון: .................................. נייד: ........................................)של המבקש רק במקרה ואינו מיוצג(.
)4 )ענינו במתן הצו...............................................................................................
)5 )מיוצג על ידי עורך דין .....................................................................................
)6 )המען להמצאת כתבי-דין ................................................................................
כתובת דוא"ל )של העו"ד המייצג(..........................................................................
טלפון: ..................................... נייד: .......................................... )של העו"ד המייצג(
2 .המוריש
)7 )שם המוריש ......................... מס' תעודת זהותו ..............................................תקנות הירושה
טופס 2
)תקנה 14( א((
*מחק את המיותר
** פרט את העובדות הנותנות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13(א( לתקנות הירושה, תשנ"ח- 1998.
2
ומקום מושבו היה ב ...........................................................................................
נפטר ביום ......................... ב ..........................................................................
כשהוא ] [ רווק ] [ נשוי ] [ אלמן ] [ גרוש )סמן X במשבצת המתאימה(
)8 )להוכחת המוות אני מצרף לזה את המסמכים המפורטים להלן: ...............................
.............................................................................................................................
3 .הצוואה
המוריש השאיר צוואה ............................... )ציין את סוג הצוואה לפי סעיף 18 לחוק(,
מיום ......................... ולפי מיטב ידיעתי לא ביטלה ואף לא השאיר צוואה
אחרת / השאיר צוואה* אחרת מיום ........................... הצוואה מיום .........................
במקורה מצורפת בזה* / הופקדה בבית המשפט / אצל הרשם לעניני ירושה*
ב ......................... / נמסרה לבית המשפט / לרשם לעניני ירושה* ב ......................... .
)במקרה שאין הצוואה מוגשת במקורה, הסיבה לכך ......................................................................................(

4 .כשרותם המשפטית של הזוכים לפי הצוואה
בין הזוכים לפי הצוואה נכלל / לא נכלל* ] [ קטין ] [ אדם שמונה לו אפוטרופוס ] [ נעדר ] [ תאגיד
)סמן X במשבצת המתאימה(
)אם התשובה חיובית - ציין את שמו, מספר תעודת זהותו ומענו של הזוכה, ואם הוא תאגיד - את סוגו ומענו הרשום(
5 .שינויים ברשימת הזוכים לפני פטירת המוריש תקנות הירושה
טופס 2
)תקנה 14( א((
*מחק את המיותר
** פרט את העובדות הנותנות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13(א( לתקנות הירושה, תשנ"ח- 1998.
3
מבין הזוכים לפי הצוואה נפטרו לפני פטירת המוריש:
שם הזוכה ................... מס' תעודת זהותו..................... קרבתו למנוח......................
נפטר ביום......................... והניח אחריו ילדים, כמוכח בראיות הרשומות להלן:
_____________________________________________________________________ .1
_____________________________________________________________________ .2
6 .שינויים לאחר פטירת המוריש:
)9 )זוכים אלה הסתלקו מחלקם/ממנתם* על פי הצוואה כמפורט במסמכים המצורפים בזה:
שם הזוכה....................................................................................................
פרטי החלק או המנה שמהם הסתלק.................................................................
אם הסתלק לטובת אדם מסויים )שהוא בן זוגו של המוריש, ילדו או אחיו( –
פרטי האדם שלטובתו הסתלק:
שמו....................... מס' תעודת זהותו......................... קרבתו למנוח..........................
)10 )מבין הזוכים לפי הצוואה נפטרו לאחר מות המוריש:
שם הזוכה.............. מס' תעודת זהותו................ קרבתו למנוח.........................
נפטר ביום......................... כמוכח ב......................... והניח אחריו את היורשים הבאים,
כמוכח בראיות הרשומות להלן:
..................................................................................................................תקנות הירושה
טופס 2
)תקנה 14( א((
*מחק את המיותר
** פרט את העובדות הנותנות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13(א( לתקנות הירושה, תשנ"ח- 1998.
4
)11 )הזוכים על פי הצוואה -
לאור האמור בצוואה ובפסקאות 5 ו- 6 לעיל, הזוכים על פי הצוואה הם:
מס' שם הזוכה מס' תעודת
זהות
מקום מושבו
ומענו
קרבתו למוריש כשרותו
המשפטית
חלקו או
מנתו לפי
הצוואה
.1
.2
.3
.4
.5
)12 )בהתאם לתקנה 14(ב()4 )לתקנות הירושה, תשנ"ח - 1998 ,נשלחו לזוכים על פי הצוואה הודעות
בדואר רשום על זכאותם, בתאריכים ............... לזוכים ............... לא נשלחו הודעות כאמור,
מפאת .........................
)13 )מנהל העזבון על פי הצוואה הוא ................ מס' תעודת זהותו .........................
מענו .........................
)14 )לרשום לענייני ירושה / לבית דין דתי זה, הסמכות לדון בבקשה זה הואיל**...........................
לפיכך הנני פונה בזה בבקשה למתן צו לקיום צוואתו של המנוח מיום ........................................
תקנות הירושה
טופס 2
)תקנה 14( א((
*מחק את המיותר
** פרט את העובדות הנותנות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13(א( לתקנות הירושה, תשנ"ח- 1998.
5
הצהרה
אני הח"מ .................................. מס' זהות .................................. מצהיר בזה כי:
)1 )הבקשה וכל הפרטים הנמצאים בה מוגשת בשמי;
)2 )כל העובדות שציינתי בבקשתי שלעיל הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד;
)3 )ידוע לי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן.
............................................... ..................................
תאריך חתימת המצהיר/התקנות הירושה
טופס 2
)תקנה 14( א((
*מחק את המיותר
** פרט את העובדות הנותנות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13(א( לתקנות הירושה, תשנ"ח- 1998.
6
לתשומת לב ממלא הטופס:
1 )עליך למלא את כל הפרטים שבטופס, ולמחוק בקו ברור כל פרט בו שאינו ישים או שאינו נדרש במקרה
הנדון.
2 )עליך לצרף לבקשה תעודת פטירה או הצהרת מוות ביחס לכל אדם שדבר מותו צויין בה, אלא אם כן
בכוונתך לבקש להוכיח את עובדת המוות באופן אחר; במקרה כזה יהא עליך לצרף לבקשה זו בקשה
להתיר הוכחה כזאת שבה יפורטו נסיבות וזמן המוות והטעמים לאי המצאת תעודת פטירה או הצהרת
מוות.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת בקשה לקבלת התאמות בבחינות מועצת רואי החשבון?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת בקשה לקבלת התאמות בבחינות מועצת רואי החשבון, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת בקשה לקבלת התאמות בבחינות מועצת רואי החשבון. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת בקשה לקבלת התאמות בבחינות מועצת רואי החשבון.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת בקשה לקבלת התאמות בבחינות מועצת רואי החשבון

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס הגשת בקשה לקבלת התאמות בבחינות מועצת רואי החשבון

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת בקשה לקבלת התאמות בבחינות מועצת רואי החשבון להורדה

דילוג לתוכן