טופס הגשת בקשה לתו "מיוצר בישראל" להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת בקשה לתו "מיוצר בישראל". כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת בקשה לתו "מיוצר בישראל" להדפסה

מה זה טופס הגשת בקשה לתו "מיוצר בישראל"?

טופס: הגשת בקשה לתו "מיוצר בישראל"

מטרת הטופס:
הטופס המתוארך הינו טופס המשמש לעסקים ויצרנים בישראל המעוניינים לשים תו "מיוצר בישראל" על מוצריהם. תו זה מאפשר לציבור לזהות מוצרים שנעשו בישראל והוא משמש כדי לסייע בקידום מוצרים מקומיים ולעזור לצרכנים לזהותם.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם המפעל
2. תחום עיסוק
3. מספר ח"פ (ח.פ - חשבון פרטי)
4. כתובת העסק
5. דוא"ל
6. טלפון
7. פקס
8. אתר אינטרנט

תוכן הטופס:
הטופס מציין את כללי השימוש בתו "מיוצר בישראל" ומגדיר מוצר מיוצר בישראל כמוצר שיוצר בישראל או בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, ובו מחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה %35 לפחות ממחיר המוצר. ניתן להשתמש בתו זה לגידולים חקלאיים.

הטופס מציין שזכות השימוש בתו מוענקת ליצרנים שמחתימים עליו, אך השימוש הוא באופן מוגבל למוצרים שיוצרו בישראל בהתאמה להגדרתו. מטה מיוצר בישראל (כחול לבן) רשאי להפסיק את זכות השימוש בתו בכל עת לפי שיקול דעתו.

הטופס מתייחס גם לחיוביות לציון מוצרים המסומנים בתו "מיוצר בישראל" באינדקס יצרנים ובקטלוג המוצרים של מטה כחול לבן במשרד התעשייה והתחבורה.

הטופס מציין כי השימוש בתו אינו תחליף לאישורים הנדרשים לקבלת העדפה במכרזים לפי תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת הארץ.

צילום מסך טופס הגשת בקשה לתו "מיוצר בישראל" טופס מקוון

טופס הגשת בקשה לתו "מיוצר בישראל" חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת בקשה לתו "מיוצר בישראל" הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת בקשה לתו "מיוצר בישראל" להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

תקנון שימוש בתו " מיוצר בישראל"
מטה מיוצר בישראל )כחול לבן( בהתאחדות התעשיינים מזמין עסקים לסמן את מוצריהם ב תו אשר
מאפשר זיהוי של מוצרים המיוצרים בישראל )להלן: " תו מיוצר בישראל" או "התו"(.
לצורך תקנון זה "מוצר מיוצר בישראל" הנו מוצר שיוצר בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח
ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם
מהווה %35 לפחות ממחיר המוצר בשער העסק ונעשה שינוי מהותי במוצר שכתוצאה ממנו התקבלו
מוצרים חדשים או שונים.
)לפי תקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, התשנ"ה-1995 . )
מטרתו של התו לסייע לציבור הרחב להבחין בין מוצר המיוצר בישראל למוצר שאינו מתוצרת הארץ.
התו נרשם כסמל מסחרי בבעלות מטה מיוצר בישראל )כחול לבן( של התאחדות התעשיינים.
מטה מיוצר בישראל )כחול לבן( מעניק ליצרנים של מוצרים המיוצרים בישראל , אשר יחתמו על גבי
המסמכים המצורפים לתקנון זה, זכות שימוש בתו.
זכות השימוש תהא לתקופה ולשימושים אשר ייקבעו על ידי מטה מיוצר בישראל )כחול לבן( בלבד.
יצרני ם אשר תוענק להם זכות השימוש בתו יהיו רשאים להדפיס את התו על גבי המוצר או אריזתו וכן
להציג את התו באתרי אינטרנט מסחריים ועל גבי מודעות ופרסומות למוצרים המיוצרים בישראל
כאמור.
זכות השימוש בתו תוענק ליצרנים, נכון להיום, ללא תמורה.
מובהר, כי בשום מקרה לא יהיה מטה מיוצר בישראל )כחול לבן( אחראי לתוצאות השימוש בתו על
ידי היצרנים.
מטה מיוצר בישראל )כחול לבן( יהיה רשאי להפסיק את זכות השימוש הניתנת ליצרנים בכל מועד על
פי שיקול דעתו, ולא תהייה ליצרנים כל טענה ו/או תביעה כנגדו בשל כך.
ניתן לסמן בתו מיוצר בישראל גם גידולים חקלאיים.
יצרן הרשום כחברה רשומה המבקש לקבל את התו, נדרש לחתום על ההצהרה המצורפת להלן
ויצרף א ישור רואה חשבון המצורף להלן.
יצרן שהוא עצמאי/ עוסק מורשה יהיה רשאי לצרף להצהרתו אישור של יועץ מס או רואה חשבון,
בנוסח המתאים המצורף להלן. לכבוד
מטה "מיוצר בישראל" )כחול-לבן(, התאחדות התעשיינים
יש לצרף הצהרה זו כשהיא חתומה וסרוקה לטופס המקוון - קישור לטופס
או בפקס: 5103152-03
הנדון: זכות שימוש בתו מיוצר בישראל
אני , הח"מ מורשה חתימה מטעם ) להלן: "העסק"(.
מצהיר בזאת כי העסק מייצר מוצרים המיוצרים בישראל כהגדרתם ב"תקנון שימוש בתו מיוצר בישראל"
)להלן: "התקנון"()להלן: "המוצרים המיוצרים בישראל"(.
העסק מעוניין לעשות שימוש בתו כהגדרתו בתקנון.
ידוע לעסק, כי התו הינו בבעלות מטה מיוצר בישראל )כחול לבן( בהתאחדות התעשיינים, וכי בכפוף לחתימתו
על מסמך זה, ניתנת לו זכות שימוש מוגבלת בתו, בהתאם להוראות התקנון.
העסק מצהיר ומתחייב לעשות שימוש בתו אך ורק ביחס למוצרים המיוצרים בישראל והוא מתחייב לא לעשות
שימוש בו, במישרין או בעקיפין, ביחס לאותם מוצרים המיוצרים על ידו שאינם מוצרים המיוצרים בישראל
כהגדרתם בתקנון.
ידוע לעסק, כי התחייבותו לעשות שימוש בתו אך ורק לגבי מוצרים המיוצרים בישראל הינה היסוד והבסיס לזכות
השימוש המוענקת לו, ובמידה שיפר התחייבות זו, יהיה מטה מיוצר בישראל )כחול לבן( רשאי לבטל את זכות
השימוש לאלתר וזאת מבלי שיישא באחריות לכל הפסד ו/או נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למפעל.
העסק מסכים כי פרטיו ופירוט המוצרים עליהם יוטבע התו, יופיעו באינדקס היצרנים ובקטלוג המוצרים של מטה
כחול לבן במשרד התמ"ת.
העסק מסכים כי במקרה והביקורת תמצא כי המוצר אינו עומד בהגדרת מוצר המיוצר בישראל, ייתכן והנושא
יפורסם באמצעי התקשורת.
העסק מסכים לביקורת בעסק של ראש מטה כחול לבן במשרד התמ"ת, או מי שהוסמך על ידו, לבדיקת נכונות
הנתונים שמולאו בטופס.
ידוע לעסק, כי זכות השימוש כאמור מוענקת לו, בשלב זה, ללא תמורה.
ידוע לעסק כי משרד התמ"ת לא יהיה אחראי, ולא יישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או
מיוחד, כספי או אחר, שנגרם לגורם כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על התו, לרבות הפסד הכנסה
ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
ידוע לעסק כי אין בקבלת הזכו ת לעשות שימוש בתו, תחליף לאישורים הנדרשים לקבלת העדפה במכרזים לפי
תקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, תשנ"ה-1995 .
הצהרת יצרן בדבר "מוצר המיוצר בישראל " בהתייחס למוצר/ים להלן:
הריני להצהיר בזאת כי נכון לתאריך המוצר/ים הינו/ם "מוצר המיוצר בישראל " .
כהגדרתו להלן:
המוצר/ים מיוצר/ים בישראל בידי )שם היצרן( ) להלן "היצרן"(.
היצרן הינו אזרח ישראל/ תושב קבע בישראל/ תאגיד הרשום בישראל.
מחיר המוצר/ים בשער המפעל של היצרן בניכוי עלויות חומרי הגלם, החלקים, שירותי הייעוץ, התכנון, כוח האדם
והמימון, ששימשו בייצור המוצר/ים ושמקורם מחוץ לישראל, מהווה/ים לפחות %35 ממחירו/ם בשער המפעל של
המוצר/ים ונעשה שינוי מהותי במוצר שכתוצאה ממנו התקבלו מוצרים חדשים או שונים.
בחתימתי על מסמך זה אני מקבל על עצמי את הוראות התקנון.
שם המנכ"ל: חתימה: ________________ תאריך:
מספר בקשה שהתקבל בטופס המקוון: שם המפעל:
תחום עיסוק: מספר ח"פ: כתובת ה עסק:
דוא"ל : טל:
פקס: אתר אינטרנט:

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת בקשה לתו "מיוצר בישראל"?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת בקשה לתו "מיוצר בישראל", אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת בקשה לתו "מיוצר בישראל". יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת בקשה לתו "מיוצר בישראל".

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת בקשה לתו "מיוצר בישראל"

פקס: 074-7058815
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הכלכלה והתעשייה » טופס הגשת בקשה לתו "מיוצר בישראל"

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת בקשה לתו "מיוצר בישראל" להורדה

דילוג לתוכן