טופס הגשת בקשה – מענקי חדשנות בתעסוקה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת בקשה - מענקי חדשנות בתעסוקה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת בקשה – מענקי חדשנות בתעסוקה להדפסה

מה זה טופס הגשת בקשה - מענקי חדשנות בתעסוקה?

שם הטופס: טופס משרד העבודה - הגשת בקשה - מענקי חדשנות בתעסוקה.

תכלית הטופס: הטופס משמש להגשת בקשה לקבלת מענקי חדשנות בתעסוקה ממשרד העבודה.

סעיפים שנדרשים למילוי:

1. נתוני המבקש:
- שם מבקש המענק.
- מספר ח.פ/חל"צ/ת.ז/ע.מ/ע.ר.
- פרטי הח"מ המופקד על הטופס.
- פרטי החותמים והמורשים מטעם הח"מ.

2. תצהירים והתחייבויות המבקש:
- המבקש מתחייב לעמוד בכל תנאי המענק וההוראות הקשורות לו.
- המבקש מצהיר כי יעמוד בהוראות המנכ"ל ונוהל המסלול.
- המבקש מצהיר על רצונו לקבל את המענק כפי שצוין בטופס הבקשה המקוון.
- המבקש מצהיר כי לא קיבל מענק ממשרד ממשלתי אחר או מהזרוע.
- המבקש מצהיר כי אין לו חשבון מוגבל, אינו בתהליך כינוס נכסים ואין לו חוב בלתי מוסדר לזרוע.

3. חתימות ואימות:
- חתימת המבקש ותאריך החתימה.
- חתימת הח"מ המופקד על הטופס ותאריך החתימה.
- חתימת מורשה התאגיד ותאריך החתימה.
- אימות החתימה של המבקש על ידי גורם מטעמו.

סיכום:
הטופס הנ"ל הוא טופס משרד העבודה שמשמש להגשת בקשה לקבלת מענקי חדשנות בתעסוקה. הטופס מכיל פרטי המבקש, תצהירים והתחייבויות שהמבקש מצהיר עליהם, חתימות של המבקש, הח"מ, ומורשה התאגיד, ואימות החתימה של המבקש. הטופס מיועד לקבלת אישור ומענק ממשרד העבודה למבקש שיעמוד בתנאי המענק ובהוראות המסלול הרלוונטי.

טופס הגשת בקשה - מענקי חדשנות בתעסוקה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת בקשה - מענקי חדשנות בתעסוקה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הגשת בקשה - מענקי חדשנות בתעסוקה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת בקשה - מענקי חדשנות בתעסוקה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

3 מתוך 1 עמוד 06.01.2022 :מיום בתוקף
שם המאשר: תאיר איפרגן תפקיד: הממונה על זרוע העבודה
נספח ז להוראה
תצהיר בדבר גובה המענק המבוקש
שם מבקש המענק _________________________
מספר ח.פ/ חל"צ/ ת.ז/ ע.מ/ ע.ר ___________________
אני הח"מ __________________, נושא ת.ז/ מספר ח.פ/ חל"צ/ ע.מ/ ע.ר מס' _______________
)להלן: "המבקש"( מוסמך להגיש בקשה זו בשם מבקש המענק:
לאחר שעיינתי היטב בהוראות המנכ"ל ונוהל המסלול על כל נספחיהם, מגיש בזה את בקשת המענק,
כדלקמן:
1 .המבקש מתחייב לעמוד בכל תנאי המענק בהתאם להוראות המנכ"ל ונוהל המסלול על
נספחיהם ובכלל זה בהתאם להוראות ההסכם שמצורף להוראות אלו, אשר ייחתם על ידי
המבקש אם יקבל את המענק.
2 .המבקש מצהיר כי לאחר שעיין היטב בהוראות המנכ"ל ונוהל המסלול על כל נספחיהם,
מבקש מענק כפי שציין בטופס הבקשה המקוון.
3 .המבקש מצהיר כי לא התקבל מענק מימוני מגורם ממשלתי אחר או מהזרוע, במישרין או
בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול המענק.
4 .המבקש מצהיר כי אינו בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת
הליכים, פירוק וכדומה, ואין לו חוב בלתי מוסדר לזרוע.
חתימה
______________________ _____________ ______________________
שם המבקש תאריך חתימה
אימות חתימה
אני הח"מ, עו"ד ____________________ מ.ר ____________________
שכתובתי ___________________________ מאשר בזאת כי בתאריך _______________
הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ____________________ אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'
___________________________ וחתם/ה על הצהרה זו בפני.
_____________________ _____________ ______________________3 מתוך 2 עמוד 06.01.2022 :מיום בתוקף
שם המאשר: תאיר איפרגן תפקיד: הממונה על זרוע העבודה
שם מלא תאריך חתימה וחותמת
נספח ז1 לבקשה
אם המבקש תאגיד
תצהיר בקשת מענק
שם המבקש: _________________________
מספר ח.פ / חל"צ ___________________
טלפון: ______________________________
אנו הח"מ ______________________ ו- ______________________
נושאי ת.ז. מס' ______________________ ו-מס' ______________________
מורשי חתימה מטעם ______________________ הרשום אצל ______________________
שמספרו ______________________ )להלן: "המבקש"(:
לאחר שעיינו היטב בהוראות המנכ"ל ונוהל המסלול על כל נספחיהם, מגישים בזה את בקשת המענק,
כדלקמן:
1 .המבקש מתחייב לעמוד בכל תנאי המענק בהתאם להוראות המנכ"ל ונוהל המסלול על
נספחיהם ובכלל זה בהתאם להוראות ההסכם שמצורף להוראות אלו, אשר ייחתם על ידי
המבקש אם יקבל את המענק.
2 .המבקש מצהיר כי לאחר שעיין היטב בהוראות המנכ"ל ונוהל המסלול על כל נספחיהם,
מבקש מענק כפי שציין בטופס הבקשה המקוון.
3 .המבקש מצהיר כי לא התקבל מענק מימוני מגורם ממשלתי אחר או מהזרוע, במישרין או
בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול המענק.
4 .המבקש מצהיר כי אינו בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת
הליכים, פירוק וכדומה, ואין לו חוב בלתי מוסדר לזרוע.
על החתום:
_____________ _____________________
חותמת התאגיד תאריך
__________________________ _____________ ______________________
שם מורשה חתימה תאריך חתימת מורשה חתימה
__________________________ _____________ ______________________3 מתוך 3 עמוד 06.01.2022 :מיום בתוקף
שם המאשר: תאיר איפרגן תפקיד: הממונה על זרוע העבודה
שם מורשה חתימה תאריך חתימת מורשה חתימה
אימות חתימה
אני הח"מ, עו"ד ____________________ מ.ר ____________________
שכתובתי ___________________________ מאשר בזה שהמבקש ________________ החתום
לעיל, הנו תאגיד הרשום כדין בישראל אצל רשם ה _____________ וכי ה"ה
___________________ ו- ___________________ אשר חתמו בפני מטעם המבקש על הצעה זו,
מוסמכים לעשות כן ולחייב את המבקש בחתימותיהם.
__________________________ _____________ ______________________
שם מלא תאריך חתימה וחותמת

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת בקשה - מענקי חדשנות בתעסוקה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת בקשה – מענקי חדשנות בתעסוקה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת בקשה – מענקי חדשנות בתעסוקה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת בקשה – מענקי חדשנות בתעסוקה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת בקשה - מענקי חדשנות בתעסוקה

פקס: 074-7993009
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד העבודה
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד העבודה » טופס הגשת בקשה – מענקי חדשנות בתעסוקה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת בקשה - מענקי חדשנות בתעסוקה להורדה

דילוג לתוכן