טופס הגשת בקשה – פדיון כספי פנסיה – שארים / מוטבים – טופס 752 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת בקשה - פדיון כספי פנסיה - שארים / מוטבים - טופס 752. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת בקשה – פדיון כספי פנסיה – שארים / מוטבים – טופס 752 להדפסה

מה זה טופס הגשת בקשה - פדיון כספי פנסיה - שארים / מוטבים - טופס 752?

שם הטופס: טופס 752 - בקשה לפדיון כספי פנסיה - שארים / מוטבים

מטרת הטופס:
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד שרוצים לבקש את פדיון כספי הפנסיה שנצברו על ידי מנוחם/ה נפטר/ת. הפדיון נעשה לפי נוסחת ערכי הפדיון ובכפוף לניכוי מס על פי החוק.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי העמית הנפטר, כולל מספר זהות, שם משפחה, שם פרטי, ותאריך פטירה.
2. בקשה להפקדת כספי הפדיון לחשבון בנק, כולל פרטי החשבון כמו שם בעל החשבון, מספר חשבון, שם הבנק, וקוד בנק. יש צורך לצרף המחאה מבוטלת מהחשבון או אישור ניהול חשבון.
3. הצהרות בהן המוטב/השאיר הוא/היא מאשר/ת שלא בוצעה משיכה מתוכניות בקרן הפנסיה לאחר פטירת המנוח/ה.
4. חתימות המבקשים פדיון, כולל מספרי זהות ופרטים אישיים נוספים של כל מבקש.

מטרת הטופס היא לאפשר לבנק לבצע את הפדיון בצורה יעילה ולסייע לבעלי הזכויות לקבל את הכספים שנצברו בחשבון הפנסיה של המנוח/ה.

טופס הגשת בקשה - פדיון כספי פנסיה - שארים / מוטבים - טופס 752 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת בקשה - פדיון כספי פנסיה - שארים / מוטבים - טופס 752 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הגשת בקשה - פדיון כספי פנסיה - שארים / מוטבים - טופס 752 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת בקשה - פדיון כספי פנסיה - שארים / מוטבים - טופס 752 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

שם העמית הנפטר מספר זהות
מספר תכנית/ות תאריך
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון
מבלי לפגוע בזכויות
ובטענת התיישנות
דף הנחיות למילוי טופס 752
הגשת בקשה - פדיון כספי פנסיה - שארים / מוטבים
מוטב / שאיר נכבד,
הננו משתתפים בצערכם על פטירת יקירכם.
על מנת לסייע לנו לטפל בבקשתך בצורה יעילה ומהירה ולצורך ביצוע תשלום פדיון הכספים אשר נצברו על שם המנוח/ה, נודה
לקבלת המסמכים המפורטים להלן:
l טופס "בקשה לפדיון כספי פנסיה" חתום על-ידי כל אחד מהשאירים / מוטבים / יורשים (מצ"ב)
* במידה וערך הפדיון עולה על 000,50 ש"ח יש לצרף תעודת פטירה מקורית / מאושר כנאמן למקור על ידי עורך דין או
לחילופין מאומת במשרדי הקרן.
l תצלום תעודת פטירה
l תצלום תעודת זהות כולל ספח של כל שאר / מוטב / יורש (*במידה ומדובר בתעודת זהות ביומטרית, יש להעביר צילום של
שני צידי התעודה)
l צו ירושה או צו קיום הצוואה
l טופס "בקשה להפקדה לחשבון בנק" (מצ"ב) + תצלום המחאה מבוטלת / אישור ניהול חשבון של כל שאר / מוטב / יורש
l אישור מעסיק על עזיבת עבודה ושחרור הכספים בתוכנית/יות ע"ש המנוח שבנדון.
l טופס 161 למילוי ע"י המעסיק או לחלופין טופס 160 הנחיות לניכוי מס במקור מפקיד שומה (מצ"ב טופס עזר)
l במקרה של משיכת כספי עצמאי מקרן הפנסיה מגדל מקפת משלימה על השארים/מוטבים לצרף טופס "פועל עבור עצמי".
אם מסמכים אלו הועברו על ידך - ראה בקשה זו כמבוטלת.
ניתן להעביר את טופס הבקשה והמסמכים הרלוונטים למייל: il.co.migdal@makefetclaim פקס 8869264-076 או
לשלוח באמצעות הדואר לכתובת המופיעה מטה עבור: תביעות פנסיה.
אנו תקווה שלא תדעו עוד צער.
אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה
בברכה,
תביעות פנסיה
^
)50. 9102 הר ודהמ (
0831
ik
עמוד 1 מתוך 4 דפים 073617520104010519
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
קוד מסמך: 361
כל הדרכים לצור איתנו קשר
03-9201010 טלפוני מוקד | Whatsapp 054-9201028 | שלך הביטוח סוכן | App Store/Google Play האפליקציות בחנויות | www.migdal.co.il
כתובת למשלוח דואר: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. ת"ד 3778 קרית אריה, פתח תקוה, מיקוד 4951106
| לשימוש פנימי - סמן X :חב 1 חב 7מספר זהות העמית הנפטר תאריך
הגשת בקשה - פדיון כספי פנסיה - שארים / מוטבים
טופס מספר 752
א. פרטי העמית הנפטר
מספר זהות שם משפחה שם פרטי תאריך פטירה
מצ"ב תצלום תעודת פטירה
ב. פרטי הבקשה
נבקש לקבל חזרה את הכספים שנצברו בקרן הפנסיה ע"ש המנוח/ה לפי נוסחת ערכי פדיון כמפורט בתקנות הקרן
ובכפוף לניכוי מס עפ"י דין.
אנו נשפה ונפצה את 'מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמלֹ בע"מ' ואת קרן הפנסיה על כל נזק שיגרם ועל כל הוצאה שתוצא בקשר עם וכתוצאה מכל טענה,
תביעה, או דרישה שתופנה כלפיכם בגין החשבון הנ"ל ובגין העובדה ששילמתם לנו את יתרת הכספים שנצברו בחשבון הנ"ל.
אנו נשלם לכם מיד לפי דרישתכם הראשונה כל נזקו/א והוצאה כאמור לעיל.
העובדה שהוצאה כלשהי כאמור תעשה על ידכם בעקבות דרישה או תביעה בלתי מבוססת או בלתי מוצדקת לא תיגרע במאומה מהתחייבותנו זאת.
ידוע לנו כי בקשתינו כאמור לעיל הינה סופית.
ובאנו על החתום:
מספר זהות כתובת מספר טלפון שם החותם קרבה לעמית חתימה
מספר זהות כתובת מספר טלפון שם החותם קרבה לעמית חתימה
מספר זהות כתובת מספר טלפון שם החותם קרבה לעמית חתימה
מספר זהות כתובת מספר טלפון שם החותם קרבה לעמית חתימה
^
)50. 9102 הר ודהמ (
0831
ik
עמוד 2 מתוך 4 דפים 073617520204010519
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
קוד מסמך: 361 | לשימוש פנימי - סמן X :חב 1 חב 7בקשה להפקדת כספי פדיון לחשבון הבנק
אני מבקש את סכום הפדיון לזכות חשבוני בבנק שפרטיו להלן:
שם בעל החשבון (שם משפחה ופרטי) מספר חשבון בנק שם הבנק קוד בנק מספר סניף
יש לצרף המחאה מבוטלת מהחשבון הנ"ל או אישור ניהול חשבון.
יש למלא טופס זה עבור כל יורש בנפרד.
הצהרות:
• אני מאשר בזה שלא תהיינה לי כל תביעה או טענה נוספת בקשר לזיכוי חשבוני בבנק בגין הפדיון, בהתאם לבקשתי לעיל.
• אני מצהיר בזאת שהחשבון הוא על שמי ו/או משותף לי ולבן/בת זוגי.
• אני מסיר מכם כל אחריות במקרה שההעברה בוצעה לחשבון הנ"ל.
מספר זהות מספר טלפון שם החותם קרבה לעמית חתימה
מספר זהות מספר טלפון שם החותם קרבה לעמית חתימה
^
)50. 9102 הר ודהמ (
0831
i)k
עמוד 3 מתוך 4 דפים 073617520304010519
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
קוד מסמך: 361 | לשימוש פנימי - סמן X :חב 1 חב 7טופס הצהרה - שאירים / מוטבים / יורשים
אנו הח''מ מצהירים בזאת כי ככל הידוע לנו לא בוצעה משיכת כספים כלשהם מתוכנית/יות בקרן הפנסיה מגדל מקפת על ידי המנוח/ה
ז"ל, מספר זהות טרם פטירתו/ה.
מספר זהות מספר טלפון שם מלא תאריך חתימה
מספר זהות מספר טלפון שם מלא תאריך חתימה
מספר זהות מספר טלפון שם מלא תאריך חתימה
מספר זהות מספר טלפון שם מלא תאריך חתימה
^
)50. 9102 הר ודהמ (
0831
i3k
עמוד 4 מתוך 4 דפים 073617520404010519
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
קוד מסמך: 361 | לשימוש פנימי - סמן X :חב 1 חב 7

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת בקשה - פדיון כספי פנסיה - שארים / מוטבים - טופס 752?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת בקשה – פדיון כספי פנסיה – שארים / מוטבים – טופס 752, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת בקשה – פדיון כספי פנסיה – שארים / מוטבים – טופס 752. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת בקשה – פדיון כספי פנסיה – שארים / מוטבים – טופס 752.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת בקשה - פדיון כספי פנסיה - שארים / מוטבים - טופס 752

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מגדל ביטוח, תביעות
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הפול » תביעות » טופס הגשת בקשה – פדיון כספי פנסיה – שארים / מוטבים – טופס 752

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת בקשה - פדיון כספי פנסיה - שארים / מוטבים - טופס 752 להורדה

דילוג לתוכן