טופס הגשת דו"ח כלכלי על ידי היחיד להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת דו"ח כלכלי על ידי היחיד. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת דו"ח כלכלי על ידי היחיד להדפסה

מה זה טופס הגשת דו"ח כלכלי על ידי היחיד?

שם הטופס: טופס משרד המשפטים - הגשת דוח כלכלי על ידי היחיד

מטרת הטופס:
הטופס הנ"ל מיועד להצגת התחייבות של החייב הנדרש לפתיחת הליכים בענייני חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ובו יש למלא פרטים אישיים ולהתחייב למגבלות ולחיובים משפטיים בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי התקשרות עם החייב/ת:
- טלפון נייד
- כתובת דוא"ל
- כתובת

2. פרטי התקשרות עם בא כוחי:
- שם פרטי ושם משפחה
- טלפון נייד
- כתובת דוא"ל
- כתובת

3. התחייבות למגבלות בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

4. הסכמה להעברת מידע בענייני לממונה או להוצאה לפועל.

5. התחייבויות לפעול בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כללי.

6. הבנת ההתחייבויות כי חתימת הטופס מהווה הסכמה להעברת מידע.

7. אישור כתובת הדואר האלקטרוני לצורך קבלת פניות והחלטות בהליך חדלות הפירעון.

צילום מסך טופס הגשת דו"ח כלכלי על ידי היחיד טופס מקוון

טופס הגשת דו"ח כלכלי על ידי היחיד חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת דו"ח כלכלי על ידי היחיד הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת דו"ח כלכלי על ידי היחיד להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

התחייבות החייב עם הינתן צו לפתיחת הליכים
שם החייב/ת: _______________________________ מספר ת"ז ____________________________
1 .אלו הם פרטי ההתקשרות העדכניים עימי ועם בא כוחי:
א. פרטי התקשרות עם החייב/ת:
טלפון נייד: _____________________, כתובת דוא"ל: ____________________@___________
כתובת: ___________________________________________________________________
ב. פרטי התקשרות עם בא כוחי:
שם פרטי ושם משפחה: _______________________________
טלפון נייד: _____________________, כתובת דוא"ל: _______________________@_________
כתובת: ___________________________________________________________________
2 .ידוע לי כי במידה ויינתן צו לפתיחת הליכים בענייני על ידי הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי או ע"י רשם
חדלות פירעון בהוצאה לפועל יחולו עליי המגבלות הבאות על פי דין ואני מתחייבת/ת בזה לעמוד בהן במלואן:
א. אהיה מנוע/ה מיצירת חובות והתחייבויות חדשות ומחתימה על ערבויות חדשות מבלי להודיע למתקשר
עימי או לנותן האשראי או ההטבה הכלכלית שניתן בענייני צו לפתיחת הליכים.
ב. אהיה מנוע/ה מפירעון או מתשלום על חשבון חובות עבר אשר הצטברו עד למועד מתן צו לפתיחת הליכים
לכל רשות או אדם, ללא קבלת אישור בכתב מאת הממונה.
ג. תעוכב יציאתי מן הארץ עד לסיום הליך חדלות הפירעון.
3 .ידוע לי כי יחולו עליי המגבלות הבאות בהתאם להוראות סעיף 142 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי,
התשע"ח-2018:
א. הגבלה מקבלה או החזקה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952 ,
ומהארכת תוקפם, ובלבד שיהיו תקפים לשם שיבה לישראל;
ב. הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;
ג. הגבלת משימוש, בעצמי או באמצעות אחר, בכרטיס חיוב, למעט כרטיס בנק המיועד למשיכת כסף
באמצעות מכשירי בנק ממוכנים )כרטיס כספומט( ולמעט כרטיס תשלום שהחיוב בו מיידי )כרטיס דביט(;
בכל מקרה, בפסקה זו, "כרטיס חיוב", "כרטיס בנק", ו"כרטיס תשלום" – כהגדרתם בחוק כרטיסי חיוב,
התשמ"ו-1986;ד. הגבלה מהקמה או מהשתתפות בהקמה של תאגיד חדש.
4 .ידוע לי כי חתימתי על כתב התחייבות זה מהווה הסכמה להעברת מידע בענייני לממונה או להוצאה לפועל,
מרגע מתן הצו לפתיחת הליכים, לגבי כל מוצר פנסיוני או תכנית ביטוח מטעם הגופים המוסדיים.
5 .כמו כן, ידוע לי כי עם הינתן הצו לפתיחת הליכים בענייני, יחולו עליי המחויבויות הבאות:
א. להתייצב במשרדי הממונה או ההוצאה לפועל או הנאמן בכל עת שאדרש לכך, על ידי מי מעובדי הממונה
או ההוצאה לפועל או הנאמן, ובכלל זה לבירור שייקבע בענייני.
ב. להגיש אחת לחודשיים דו"ח אודות הכנסותיי והוצאותיי לתקופה שעד למועד אישור תכנית שיקום כלכלי
בענייני בהתאם להנחיות הממונה או ההוצאה לפועל.
ג. לשלם לקופת הנשייה את התשלום הזמני שייקבע בענייני על ידי הממונה או ע"י ההוצאה לפועל או על ידי
בית המשפט.
ד. לשתף פעולה באופן מלא עם הממונה או עם נציגי ההוצאה לפועל או עם הנאמן, ובין היתר בעניין בירור
תביעות החוב אשר יוגשו במסגרת ההליך, ולהגיש לנאמן את הסתייגויותיי, ככל שקיימות, בתוך 14 יום
ממועד קבלת תביעת החוב.
ה. להודיע בכתב ובהקדם האפשרי לממונה או להוצאה לפועל ולנאמן על כל שינוי בפרטיי האישיים, במצבי
האישי בייצוג המשפטי שלי, בפרטי ההתקשרות עימי או בכתובתי.
ו. להודיע בכתב ובהקדם האפשרי לממונה או להוצאה לפועל ולנאמן על כל שינוי במצבי הכלכלי, ובפרט
בהכנסותיי, הוצאותיי ובמצבת חובותיי.
6 .ידוע לי כי אם יימצא שלא פעלתי בהתאם להוראות ולמגבלות אשר פורטו לעיל וניהולו התקין של הליך חדלות
הפירעון נפגע באופן מהותי, התנהלותי כאמור עלולה לשמש כעילה לביטול הליך חדלות הפירעון בענייני או
לנקיטה בכל הליך משפטי אחר אשר הממונה או ההוצאה לפועל או הנאמן יבחרו לנקוט בו על פי דין.
7 .האמור לעיל אינו בא במקום הוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 והתקנות שעל פיו, או
כל חוק או תקנה אחרת, אלא בא כדי לחדד ולהבהיר התחייבויותיי, ולחילופין להוסיף על הקבוע בכל דין.
הריני מתחייב/ת כי כתובת הדואר האלקטרוני שציינתי לעיל תואמת את כתובת הדואר האלקטרוני
שציינתי בבקשה למתן הצו פתיחת ההליכים, וידוע לי כי באמצעות דואר אלקטרוני זה יישלחו אליי פניות,
בקשות והחלטות בהליך חדלות הפירעון, ושליחתם אליי באמצעות דואר אלקטרוני זה תיחשב כהמצאתם
לידיי ולידיעתי על פי דין.
הריני מאשר/ת בחתימת ידי כי קראתי והבנתי את האמור לעיל:
שם: _____________________ תאריך: ______________ חתימה: ____________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת דו"ח כלכלי על ידי היחיד?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת דו"ח כלכלי על ידי היחיד, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת דו"ח כלכלי על ידי היחיד. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת דו"ח כלכלי על ידי היחיד.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת דו"ח כלכלי על ידי היחיד

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס הגשת דו"ח כלכלי על ידי היחיד

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת דו"ח כלכלי על ידי היחיד להורדה

דילוג לתוכן