טופס הגשת דו"ח כספי על ידי נאמנים של הקדש ציבורי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת דו"ח כספי על ידי נאמנים של הקדש ציבורי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת דו"ח כספי על ידי נאמנים של הקדש ציבורי להדפסה

מה זה טופס הגשת דו"ח כספי על ידי נאמנים של הקדש ציבורי?

שם הטופס: דוח כספי ניהול הקדש ציבורי

מטרת הטופס:
הטופס "דוח כספי ניהול הקדש ציבורי" מיועד לנאמנים של הקדש ציבורי במדינת ישראל ונוצר כחובה מהחוק הנאמנות, תשל"ט - 1979. מטרתו היא לדווח על הכנסות והוצאות ההקדש, בצורה שמתאימה לתקופה מסוימת. הטופס מאפשר גם לדווח על שינויים בפרטי נאמני ההקדש.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי ההקדש כוללים את שם ההקדש, מספר ההקדש, מטרות ההקדש, מספר מועסקים, מספר משרות, מספר מתנדבים, ושעות התנדבות.
2. פרטי מטפל מדינת ישראל, כוללים את שם הבנק, מספר הסניף, מספר החשבון, ושם המלא של חשבון הנאמנות.
3. הוספת פרטי נכסי ההקדש, כוללים סוג הנכס, תת חלקה, כתובת, מספר בית, תא דואר, ומיקוד.
4. הוספת הכנסות שוטפות, כוללות מקורות ההכנסה, שם המשרד/הרשות המקומית, וסכום ההכנסה.
5. הוספת הוצאות שוטפות, כוללות סוג הוצאה וסכום הוצאה.
6. הוספת פרטי השקעות כספיות, כוללות תיאור ההשקעה וסכום השקעה בשקלים.
7. הוספת פרטי קרקע ומבנים אם היו דיווחים עליהם.
8. הוספת פרטי תנועה כספית, כוללת סה"כ הכנסות, רווח אינפלציוני, רווחים ריאליים, ורשימת מקבלי התרומות/המענקים/המילגות והקריטריונים לחלוקתם.
9. אישור מתאים מהבנק על היתרה לסוף תקופת הדיווח.

צילום מסך טופס הגשת דו"ח כספי על ידי נאמנים של הקדש ציבורי טופס מקוון

טופס הגשת דו"ח כספי על ידי נאמנים של הקדש ציבורי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת דו"ח כספי על ידי נאמנים של הקדש ציבורי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת דו"ח כספי על ידי נאמנים של הקדש ציבורי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם ההקדשות
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
Moked-Amutot@justice.gov.il 02-6462548 :פקס* 5601 :טלפון
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 30:08-30:12 ;יום ג' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כניסה(
דוח כספי על ניהול הקדש ציבורי
פרטים כלליים
בהתאם להוראות סעיף 29 לחוק הנאמנות, תשל"ט – 1979 מוגש בזה דו"ח כספי על ניהול ענייני ההקדש:
לתקופה שמיום עד יום
שם ההקדש מספר ההקדש
-
59
מס"ד מטרות ההקדש )כפי שנרשמו בפנקס ההקדשות(
1
מועסקים בשכר מתנדבים במוסד
מספר מועסקים מספר משרות מספר מתנדבים סה"כ שעות התנדבות
מען ההקדש
ישוב רחוב מספר בית תא דואר מיקוד
בחר
פרטי חשבון הבנק:
שם הבנק
בחר
מספר סניף מספר חשבון שם מלא של חשבון הנאמנות
פרטי מטפלמדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם ההקדשות
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
Moked-Amutot@justice.gov.il 02-6462548 :פקס* 5601 :טלפון
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 30:08-30:12 ;יום ג' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כניסה(
שם משפחה שם פרטי מספר עוסק
מען
ישוב רחוב מספר בית תא דואר מיקוד
בחר
טלפון פקס טלפון נוסף
בחר בחר בחר
פרטים נוספים
האם ברצונך לדווח על גופים קשורים, חברי הנהלה, מנהלי המוסד וקרוביהם )כמשמעותם בסעיף 13 לחוק הנאמנות
תשל"ט - 1979 )ופרטים על סכומים שהמוסד שילם או זקף לזכותם בתקופת הדיווח הנ"ל ? כן לא מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם ההקדשות
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
Moked-Amutot@justice.gov.il 02-6462548 :פקס* 5601 :טלפון
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 30:08-30:12 ;יום ג' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כניסה(
גוף מספר 1
סוג הגוף הקשור:
בחר
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
שם התאגיד מספר התאגיד
טלפון טלפון נוסף פקס
בחר בחר בחר
מהות הקשר
מהות התשלום/התקבול סכום
א. כספים
סה"כ כספי הקדש, משוערכים לתחילת תקופת הדיווח ₪
הכנסות שוטפות:
בחר
הכנסה 1
מקור הכנסה שם המשרד/הרשות המקומית סכום בש"ח הוספת ביאור
בחר לא
פרט ביאור:
סה"כ הכנסות: 0₪
הוצאות שוטפות:מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם ההקדשות
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
Moked-Amutot@justice.gov.il 02-6462548 :פקס* 5601 :טלפון
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 30:08-30:12 ;יום ג' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כניסה(
הוצאה 1
סוג הוצאה סכום בש"ח הוספת ביאור
בחר לא
פרט ביאור:
סה"כ הוצאות: ₪
סה"כ כספי הקדש
₪ סה"כ כספי הקדש בתחילת תקופת הדיווח
₪ סה"כ הכנסות
₪ סה"כ הוצאות
₪ סה"כ עודף הכנסות על הוצאות
₪ סה"כ כספי הקדש לסוף תקופת הדיווח
תנועה כספית לשמירת ערך הקרן
₪ סה"כ הכנסות
₪ רווח אינפלציוני )על פי מדד המחירים לצרכן(
₪ סה"כ רווחים ריאליים )שמעבר לעליית המדד(
)*( יש לצרף רשימת מקבלי התרומות / המענקים / המילגות והקריטריונים לחלוקתם.
)*( יש לצרף אישור מתאים מהבנק על היתרה לסוף תקופת הדיווח.
ביאורי הכנסות שוטפות
ביאורי הוצאות שוטפות
ב. פרטת נכסי ההקדש
כן לא דיווח על השקעות כספים?
תיאור השקעה סכום השקעה בשקליםמדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם ההקדשות
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
Moked-Amutot@justice.gov.il 02-6462548 :פקס* 5601 :טלפון
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 30:08-30:12 ;יום ג' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כניסה(
סה"כ כספים בהשקעה: 0₪
כן לא דיווח על קרקע ומבנים?
גוש חלקה תת חלקה תאור הנכס
מען
ישוב רחוב מספר בית
בחר
כן לא דיווח על מיטלטלין?
מס"ד תיאור הנכס
1
פרטי נאמני הקרן
האם ברצונך לדווח על שינוי בפרטי נאמני הקרן? כן לא מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם ההקדשות
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
Moked-Amutot@justice.gov.il 02-6462548 :פקס* 5601 :טלפון
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 30:08-30:12 ;יום ג' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כניסה(
נאמן הקרן מספר 1
סוג הנאמן:
בחר
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
שם התאגיד מספר התאגיד
מען
ישוב רחוב מספר בית תא דואר מיקוד
בחר
טלפון טלפון נוסף
בחר בחר
הערות
הצהרת נאמני ההקדש
אנו, הח"מ, נאמני ההקדש, מצהירים בזה כי:
1 .פרט להכנסות שנכללו בדו"ח זה, אין להקדש כל הכנסות נוספות, וכי הפרטים והידיעות שנמסרו לעיל בדו"ח זה
הם
נכונים מלאים ושלמים.
2 .כל ההוצאות הכלולות בדיווח זה נעשו בהתאם למטרות ההקדש הנ"ל.
בחר מספר נאמנים:
1מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם ההקדשות
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
Moked-Amutot@justice.gov.il 02-6462548 :פקס* 5601 :טלפון
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 30:08-30:12 ;יום ג' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כניסה(
נאמן הקדש מספר 1
סוג הנאמן:
בחר
שם משפחה שם פרטי מספר זהות תפקיד בהקדש
שם התאגיד מספר התאגיד
טלפון טלפון נוסף פקס
בחר בחר בחר
תאריך_____________________ חתימה_____________________
מורשה חתימה 1
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
תאריך_____________________ חתימה_____________________
מורשה חתימה 2
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
תאריך_____________________ חתימה_____________________
חותמת התאגידמדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם ההקדשות
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
Moked-Amutot@justice.gov.il 02-6462548 :פקס* 5601 :טלפון
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 30:08-30:12 ;יום ג' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כניסה(
טופס זה מנוסח בלשון זכר, אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת דו"ח כספי על ידי נאמנים של הקדש ציבורי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת דו"ח כספי על ידי נאמנים של הקדש ציבורי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת דו"ח כספי על ידי נאמנים של הקדש ציבורי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת דו"ח כספי על ידי נאמנים של הקדש ציבורי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת דו"ח כספי על ידי נאמנים של הקדש ציבורי

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס הגשת דו"ח כספי על ידי נאמנים של הקדש ציבורי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת דו"ח כספי על ידי נאמנים של הקדש ציבורי להורדה

דילוג לתוכן