טופס הגשת דו"ח מדעי שנתי בשת"פ גרמניה לחקר הסרטן בלבד להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת דו"ח מדעי שנתי בשת"פ גרמניה לחקר הסרטן בלבד. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

מה זה טופס הגשת דו"ח מדעי שנתי בשת"פ גרמניה לחקר הסרטן בלבד?

שם הטופס: טופס הגשת דוח מדעי שנתי בשתפות גרמניה לחקר הסרטן

מטרת הטופס: הטופס מיועד לדיווח על הוצאות כספיות שנעשו במסגרת מחקרים הנממשים בשיתוף פעולה בין משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה וגרמניה לחקר הסרטן.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מספר מחקר ושם המרכז לידע המעניק את המימון למחקר.
2. פירוט הוצאות לפי סעיפים שונים:
- חומרים, ציוד אזיל, וחיות מעבדה.
- ציוד קבוע.
- הוצאות אחרות.
- השתתפות גורמים מממנים נוספים בהוצאות המרכז.
- הכנסות המרכז משרות.

כל הוצאה דורשת פירוט כמותי וסכום בש"ח, ובמקרים מסוימים דורש ציון של מידע נוסף כמו הוצאות עבור יועצים או קבלני משנה, ונסיעות לחו"ל.

נדרשות חשבונית ודרישת תשלום כאשר יש עבור הוצאה סכום של 1,000 ש"ח ומעלה.

הדו"ח הכספי מתוארך בהתאם לתקופת החקירה ומשמש כמסמך רשמי לדיווח ואישור הוצאות שבוצעו במהלך המחקר.

טופס הגשת דו"ח מדעי שנתי בשת"פ גרמניה לחקר הסרטן בלבד חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת דו"ח מדעי שנתי בשת"פ גרמניה לחקר הסרטן בלבד מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הגשת דו"ח מדעי שנתי בשת"פ גרמניה לחקר הסרטן בלבד הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת דו"ח מדעי שנתי בשת"פ גרמניה לחקר הסרטן בלבד להורדה והדפסה - כרגע לא קיים טופס PDF.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

שם המוסד:____________
מרכז ידע: __________________________
יש למלא ב-3 העתקים ולצרף חשבונית ודרישת תשלום
לכבוד תאריך:
האגף לתכנון ובקרה מספרנו:
משרד המדע והטכנולוגיה מס' מחקר:
הקריה החדשה, בנין ג' תקופת החוזה מיום _________ עד יום ________ )4)
ת.ד. 49100 תקציב מאושר ללא התייקרויות:
ירושלים 91490 נתקבל מהמשרד עד להגשת דו"ח זה:
דו"ח כספי ביניים/סופי לתקופה מיום ________ עד יום ________.
נושא מרכז הידע: ________________________________________________________
שם ראש מרכז הידע: ___________________.
ריכוז דו"ח כספי בש"ח
סעיף הוצאה סה"כ הוצאה לפי
דו"ח ביניים מדווח
סה"כ הוצאה לפי
דו"ח ביניים קודם
)2(
הוצאה מצטברת
כולל דו"ח זה
תקציב שנתי ללא
התייקרויות )3)
כוח אדם
חומרים וציוד אזיל
ציוד קבוע
הוצאות אחרות
תקורה )%15)
דמי ניהול
סה"כ ההוצאות
דו"ח כספי *
סה"כ
* ההוצאה המצטברת של מוסדות שותפים למחקר בהתאם לחוזה.
אנו מאשרים כי הדו"ח הכספי נערך מתוך ספרי החשבונות שלנו וכי הוא תואם את הרישום המפורט
המתנהל אצלנו בגין המחקר הנדון. אישורו של החוקר הראשי על גבי דו"ח זה משמש אישור מצידו
שההוצאות נעשו בגין המחקר בלבד.
רצ"ב חשבונית מס' _______
_____________________ ________________ ________________
חתימת החוקר האחראי חתימת האחראי לכספים חותמת המוסד וחתימת המורשה
)1 )דו"ח זה מתאים לכל סוגי המחקרים המתנהלים במשרד המדע והטכנולוגיה, למעט שת"פ עם גרמניה.
)2 )טור זה ימולא רק אם הוגש דו"ח ביניים קודם.
)3 )טור זה חייב להיות זהה לנספח התקציבי של החוזה או בהתאם לשינויים התקציביים שאושרו על ידי המשרד במשך השנה.
)4 )במקרה שאושרה הארכת חוזה – יש למלא את התאריך האחרון לתקפות החוזה.מס' המחקר: ___________
מרכז ידע: _______________________
שם המוסד: __________________________
תקופת הדיווח מיום __________ עד יום __________
פירוט ההוצאות:
1 .כוח אדם
חישוב משכורת
שם העובד
שם/מ.ת.ז/מעמד
העסקה
)סטודנט או עובד
אחר(
תקופת
העסקה
אחוזה
העסקה
חודשי
אדם )1)
שכר
ברוטו
הטבות
סוציאליות
הוצאות
נילוות
סה"כ
חישוב
למשכורת
סה"כ הוצאות משכורת
2 .חומרים, ציוד אזיל וחיות מעבדה
תאור ההוצאות כמות )2 )סה"כ
סה"כ
)1 )חישוב חודשי אדם: תקופה )חודשים( X % הזמן.
)2 )לגבי פריטים שניתנים לביטוי כמותי.מס' המחקר: ___________
מרכז ידע: _______________________
שם המוסד: _______________________
תקופת הדיווח מיום __________ עד יום __________
3 .ציוד קבוע )1)
שם הפריט שם הספק תאריך קבלת
הציוד
מספר
אסמכתא
%100 עלות השתתפות המשרד
% הסכום
סה"כ ציוד קבוע
4 .הוצאות אחרות )2)
תיאור ההוצאות סה"כ
סה"כ הוצאות אחרות
)1 )יש לצרף קבלות/הסמכתאות על כל פריט בסכום של 000,1 $ ויותר. כמו כן יש לפרט את חישוב עלות הציוד )סוג מטבע, שער חליפין, הובלה
וכו'(.
)2 )במקרה של הוצאות עבור יועצים או קבלני משנה, נא לציין בדף המפורט בדו"ח את הפרטים הבאים:
השם, התואר )לגבי יועץ(, הכתובת, מהות העבודה/היעוץ והסכום ששולם בש"ח.
נסיעות לחו"ל במסגרת המחקר – יש לצרף צילום כרטיס טיסה ודו"ח על נסיעה לחו"ל.השתתפות גורמים מממנים נוספים בהוצאות המרכז *
מרכז ידע: __________________________
שם הגורם המממן: _________________________
תקופת הדיווח מיום __________ עד יום _________
פירוט ההוצאות:
1 .שכר עבודה
שם העובד
שם/מ.ת.ז/מעמד
העסקה
)סטודנט או
עובד אחר(
תקופת העסקה אחוז העסקה חודשי אדם )1 )שכר
סה"כ
2 .חומרים, ציוד אזיל וחיות מעבדה
תאור ההוצאות כמות )2 )סה"כ
סה"כ
3 .ציוד קבוע )1)
שם הפריט שם הספק תאריך
קבלת
הציוד
מספר
אסמכתא
100%
עלות
הסכום
סה"כ ציוד קבוע
4 .הוצאות אחרות )2)
תיאור ההוצאות סה"כ
סה"כ הוצאות אחרות
)1 )יש לצרף קבלות/הסמכתאות על כל פריט בסכום של 000,1 $ ויותר. כמו כן יש לפרט את חישוב עלות הציוד )סוג מטבע, שער חליפין, הובלה
וכו'(.
)2 )במקרה של הוצאות עבור יועצים או קבלני משנה, נא לציין בדף המפורט בדו"ח את הפרטים הבאים:
השם, התואר )לגבי יועץ(, הכתובת, מהות העבודה/היעוץ והסכום ששולם בש"ח.
נסיעות לחו"ל במסגרת המחקר – יש לצרף צילום כרטיס טיסה ודו"ח על נסיעה לחו"ל.
* יש לפרט הכנסות אחרות שהתקבלו במרכז.
במידת הצורך יש להוסיף דפי מידע נוספים.הכנסות המרכז משרות
תקופת הדיווח מיום ____________ עד יום ____________
מקבל השרות מהות השרות מחיר השרות הערות
סה"כ

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת דו"ח מדעי שנתי בשת"פ גרמניה לחקר הסרטן בלבד?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת דו"ח מדעי שנתי בשת"פ גרמניה לחקר הסרטן בלבד, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת דו"ח מדעי שנתי בשת"פ גרמניה לחקר הסרטן בלבד. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת דו"ח מדעי שנתי בשת"פ גרמניה לחקר הסרטן בלבד.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת דו"ח מדעי שנתי בשת"פ גרמניה לחקר הסרטן בלבד

פקס: 02-5825581
כתובת לשליחת מכתבים: גן הטכנולוגי מלחה, דרך אגודת ספורט הפועל 2, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה » טופס הגשת דו"ח מדעי שנתי בשת"פ גרמניה לחקר הסרטן בלבד

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת דו"ח מדעי שנתי בשת"פ גרמניה לחקר הסרטן בלבד להורדה

דילוג לתוכן