טופס הגשת דוח על שנת הפעילות הנתמכת לגופים שנתמכו בשנים 2018 – 2019 – מסמך לדוגמה דוח מקוש להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת דוח על שנת הפעילות הנתמכת לגופים שנתמכו בשנים 2018 - 2019 - מסמך לדוגמה דוח מקוש. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת דוח על שנת הפעילות הנתמכת לגופים שנתמכו בשנים 2018 – 2019 – מסמך לדוגמה דוח מקוש להדפסה

מה זה טופס הגשת דוח על שנת הפעילות הנתמכת לגופים שנתמכו בשנים 2018 - 2019 - מסמך לדוגמה דוח מקוש?

טופס: טופס משרד הביטחון - הגשת דוח על שנת הפעילות הנתמכת לגופים שנתמכו בשנים 2018-2019.

מטרת הטופס: הטופס משמש לדיווח ובדיקת התמיכות הציבוריות והכספיות שמסרפרט על שנת הפעילות הנתמכת לגופים שנתמכו בשנים 2018-2019. הטופס משמש כבסיס לבדיקות והערכות ביצוע התמיכות הציבוריות לפי הנוהל הרלוונטי.

סעיפים שנדרשים למילוי בטופס:
1. תמיכה ציבורית
2. משרדי ממשלה
3. רשויות מקומיות
4. תאגידים עפ"י חוק
5. חברות עירוניות
6. מקורות עצמיים
7. הכנסות והוצאות בשווי כסף
8. הוצאות לפעילות
9. הוצאות תקורה
10. הכנסות/הוצאות אחרות ומימון
11. רכישות/שיפוצים
12. בדיקת תאימות

מדובר בדוח מרובה מסמרים שמציין פרטי התמיכות הכספיות והציבוריות שקיבלו גופים שונים בשנים 2018-2019, כולל הזנת מידע כמו מקורות התמיכה, הוצאות, הכנסות ועוד. הטופס מתוכנן לעזור למשרד הביטחון בבדיקות והערכות התמיכות הנתמכות בגופים ציבוריים.

טופס הגשת דוח על שנת הפעילות הנתמכת לגופים שנתמכו בשנים 2018 - 2019 - מסמך לדוגמה דוח מקוש חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת דוח על שנת הפעילות הנתמכת לגופים שנתמכו בשנים 2018 - 2019 - מסמך לדוגמה דוח מקוש מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הגשת דוח על שנת הפעילות הנתמכת לגופים שנתמכו בשנים 2018 - 2019 - מסמך לדוגמה דוח מקוש הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת דוח על שנת הפעילות הנתמכת לגופים שנתמכו בשנים 2018 - 2019 - מסמך לדוגמה דוח מקוש להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

כללי
הנחיות להזנת נתונים
מספר
ביאור
שם סעיף
1 תמיכה ציבורית
2 משרדי ממשלה
3 רשויות מקומיות
4 תאגידים עפ"י חוק
5 חברות עירוניות6 מקורות עצמיים
7 הכנסות והוצאות בשווי כסף
8 הוצאות לפעילות
9 הוצאות תקורה
10 הכנסות/ הוצאות אחרות
ומימון
11 רכישות/שיפוצים
12 בדיקת תאימות1 .דוח מקורות ושימושים (להלן: "הדוח") יהווה בסיס לבדיקות, כי גוף נתמך עומד בהוראות "נוהל
לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור" (להלן: "הנוהל").
2 .יש להקפיד כי הדוח יבוסס על דוח כספי מבוקר לאותה שנה בגינה הוא מוגש ועל ספרי הנהלת
החשבונות לאותה שנה, הן ברמת סה"כ הכנסות וסה"כ הוצאות והן ברמת סעיף בודד.
3 .הדוח ייחתם ע"י שני מורשי חתימה בעמותה וע"י רו"ח העמותה לשם זיהוי.
4 .יש להדפיס את הדוח ולצרפו לדוח המיוחד של רואה החשבון אודות הוצאות הנה"כ, שכר בעל תפקיד
ניהולי ודוח מקו"ש. יש להקפיד על הדפסה קריאה.
1 .כל עמודה מדווחת פעילות נתמכת בודדת.
2 .בין עמודות D לעמודה M הוסתרו עמודות נוספות. במידה ולמוסד יותר מ-2 פעילויות נתמכות יש
לעשות ביטול הסתרה ולהוסיף עמודות על פי הנדרש. בסוף יש להסתיר מחדש עמודות ריקות !!!
3 .שורות 19-15 - נתונים שיוזנו על ידי המוסד והינם לידיעה בלבד
4 .יש להוסיף שורות על פי העניין. בהוספת שורה יש להעתיק בעמודה N את הנוסחה מהשורה מעל.
5 .אין להזין נתונים על שורות צבועות
6 .אין לשנות נוסחאות
7 .במידה ואין מספיק עמודות, יש להוסיף עמודות:
1.7 יש לעמוד על עמודה "סך פעילות שאינה נתמכת" (כרגע עמודה M (ולהוסיף עמודה.
2.7 תתווסף עמודה מצד ימין של עמודה זו.
3.7 יש להעתיק לעמודה החדשה את הנוסחאות מעמודה קיימת - עומדים על עמודה קיימת מעתיקים,
עוברים לעמודה החדשה - מדביקים
4.7 לשם זהירות - לוודא שהנוסחאות הועתקו.
הרכב, מהות והערות
לפי סעיף 2 לנוהל, "תמיכה ציבורית" – מקורות כספיים שהם תמיכות או הקצבות מתקציב המדינה,
מתקציב תאגיד שהוקם לפי חוק או מתקציב רשות מקומית, ושאינם במסגרת של רכישת שירותים.
לפי סעיף 4)א) לנוהל, לא תינתן תמיכה ציבורית למוסד ציבור בשיעור העולה על %90 מעלות הפעילות
הנתמכת, באותו סוג פעילות.
1 .על הגוף לפרט כל משרד ממשלתי בנפרד, תוך מילוי סכום תמיכה או הקצבה שאושרה בגין אותה
שנה, למעט מימון שהתקבל במסגרת התקשרות לרכישת שירותים, כמפורט בהגדרת "תמיכה ציבורית"
לעיל.
2 .הכנסות שהתקבלו ממשרד ממשלתי בדרך של רכישת שירותים יוצגו תחת מקורות עצמיים.
1 .על הגוף לפרט כל רשות מקומית בנפרד, תוך מילוי סכום תמיכה שאושרה, למעט מימון שהתקבל
במסגרת התקשרות לרכישת שירותים, כמפורט בהגדרת "תמיכה ציבורית" לעיל.
2 .הכנסות שהתקבלו מרשות מקומית בדרך של רכישת שירותים יוצגו תחת מקורות עצמיים.
יש לפרט שם התאגיד, כגון: ההסתדרות הציונית, מגן דוד אדום, יד ושם, מרכז זלמן שזר ועוד.
יש לפרט שם החברה הערונית.
הנחיות כלליות ודגשים למילוי הדוחלפי סעיף 2 לנוהל, "מקורות עצמיים" – מקורות כספיים שאינם תמיכה ציבורית או הלוואות. יש לדווח
על כל סוג הכנסה בנפרד.
1 .יש לפרט שווי כסף שנכלל בדוחות הכספיים המבוקרים, בהתאם לסעיפים העיקריים.
2 .כנגד הכנסות בשווי כסף, ידווחו הוצאות בשווי כסף בסכומים זהים ובסעיפים נפרדים מההוצאות שהן
בכסף
1 .על הגוף להציג בנפרד כל סוג הוצאה בעלת זיקה ישירה לביצוע הפעילות הנתמכת. יודגש, כי אין
לדווח בסכום אחד כולל.
2 .כפי שנקבע בנוהל, כספי התמיכה יועברו למוסד הציבור רק בגין הוצאה כספית שהוציא המוסד
בפועל כדי לקיים את הפעילות הנתמכת.
1 .לפי סעיף 2 לנוהל, "הוצאות תקורה" – הוצאות שאינן הוצאות ישירות המשמשות לביצוע הפעילות
הנתמכת אך נדרשות על מנת שהפעילות הנתמכת תתבצע.
2 .שיעור הוצאות תקורה שישויך לכל פעילות נתמכת הינו בהתאם לשיעור המקסימלי שנקבע
בתבחינים של כל פעילות או בהתאם לשיעור המקסימלי שפורסם בהוראות זמניות של המשרד
הממשלתי הרלבנטי לפי סעיף 56)ג)(2 (לנוהל".
3 .ככלל, אין חובה לדווח על הוצאות תקורה בפעילות נתמכת.
4 .שיוך הוצאות תקורה לפעילויות השונות, יבוצע תוך שימוש בבסיסי העמסה סבירים ועיקביים בין
הכנסות והוצאות אלו לא יוכרו כחלק מהפעילות הנתמכת לצורך קבלת התמיכה. לפיכך, על הגוף לדווח השנים.
הכנסות והוצאות אלו בעמודה של "סך פעילות שאינה נתמכת" בלבד.
יש לבצע הפרדה בין הכנסות אחרות להוצאות אחרות כמפורט בטבלה
הנתונים יוזנו תמיד כמספר חיובי
יש לפרט הוצאות.
רלבנטי אך ורק לפעילויות שנתמכות לסעיפי שיפוצים/רכישות
ככל שהתוצאה שונה מאפס אז יש להגיש דוח התאמה בין דוח מקורות ושימושים לדוח העל הפעילויות
בדוחות הכספיים של המוסד(מוגש במסגרת הדוח השנתי, בהתאם לנדרש בסעיף 35)ג) לנוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור
שם הגוף:
ח.פ/ע.ר
פרוט מקורות ושימושים והתאמה לדוח הכספי:
יש לעדכן את הנתונים בשורות 18-14 בכל עמודה לפי נתוני בקשות התמיכה המופיעים בפורטל התמיכות
סעיפי מקורות ושימושים סעיף
בהגדרו
ת
פעילות
נתמכת
מספר 1
פעילות
נתמכת
מספר 2
סך פעילות
שאינה נתמכת
סה"כ פעילות
התאגיד - תואם
לדוח על
הפעילויות
מספר תקנה
-99-99-99
99
1.01E+09 בקשה מספר
תאור תקנה
סכום מעודכן (סכום שאושר)
משרד תומך משרד החינוך
מקורות:
תמיכה ציבורית: (1(
משרדי ממשלה (2- (
רשויות מקומיות (3- (
תאגיד ע"פ חוק (4- (
חברות עירוניות (5- (
סה"כ תמיכה ציבורית - - - -
מקורות עצמיים: (6(
תרומות -
הכנסות ממשתתפים -
דמי חבר -
הכנסות ממכירת שירותים לרבות משרדי
- ממשלה ורשויות מקומיות
אחר (לפרט): -
סה"כ מקורות עצמיים - - - -
הכנסות בשווי כסף: (7(
שווי עבודת מתנדבים -
שווי כסף אחר (לפרט): -
סה"כ הכנסות בשווי כסף - - - -
סה"כ מקורות כולל שווי כסף - - - -
דוח מקורות ושימושים לשנת(מוגש במסגרת הדוח השנתי, בהתאם לנדרש בסעיף 35)ג) לנוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור
שם הגוף:
ח.פ/ע.ר
פרוט מקורות ושימושים והתאמה לדוח הכספי:
יש לעדכן את הנתונים בשורות 18-14 בכל עמודה לפי נתוני בקשות התמיכה המופיעים בפורטל התמיכות
סעיפי מקורות ושימושים סעיף
בהגדרו
ת
פעילות
נתמכת
מספר 1
פעילות
נתמכת
מספר 2
סך פעילות
שאינה נתמכת
סה"כ פעילות
התאגיד - תואם
לדוח על
הפעילויות
מספר תקנה
-99-99-99
99
דוח מקורות ושימושים לשנת
שימושים:
עלות הפעילות:
שכר לפעילות: -
הוצאות לפעילות (לפרט כל הוצאה בשורה
נפרדת):
- (8)
סה"כ עלות הפעילות - - - -
הוצאות תקורה: (9(
תקורה -
סה"כ הוצאות תקורה - - - -
אחוז תקורה ביחס להוצאות לפעילות
סה"כ הוצאות לפעילות כולל תקורה - - - -
הוצאות בשווי כסף: (7(
שווי עבודת מתנדבים -
שווי כסף אחר (לפרט): -
סה"כ הוצאות בשווי כסף - - - -
סה"כ עלות לפעילות כולל שווי כסף - - - -
סה"כ עודף/גירעון לפני הוצאות/הכנסות
אחרות
חישוב
אוטומטי
- - - -
הכנסות אחרות ומימון (10- (
הוצאות אחרות ומימון (10- (
עודף/גרעון נטו לשנה - - - -(מוגש במסגרת הדוח השנתי, בהתאם לנדרש בסעיף 35)ג) לנוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור
שם הגוף:
ח.פ/ע.ר
פרוט מקורות ושימושים והתאמה לדוח הכספי:
יש לעדכן את הנתונים בשורות 18-14 בכל עמודה לפי נתוני בקשות התמיכה המופיעים בפורטל התמיכות
סעיפי מקורות ושימושים סעיף
בהגדרו
ת
פעילות
נתמכת
מספר 1
פעילות
נתמכת
מספר 2
סך פעילות
שאינה נתמכת
סה"כ פעילות
התאגיד - תואם
לדוח על
הפעילויות
מספר תקנה
-99-99-99
99
דוח מקורות ושימושים לשנת
בדיקה עצמית למוסד:
הזן עודף/גרעון נטו מהדוח על הפעילות
בדיקת תאימות (12(
תואם לדוח
כספי
רכוש קבוע: (11(
רכישות רכוש קבוע -
סה"כ שימושים כולל רכישות ושיפוצים - - - -
עודף / גרעון לפעילות כולל רכישות
ושימושים
- - - -

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת דוח על שנת הפעילות הנתמכת לגופים שנתמכו בשנים 2018 - 2019 - מסמך לדוגמה דוח מקוש?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת דוח על שנת הפעילות הנתמכת לגופים שנתמכו בשנים 2018 – 2019 – מסמך לדוגמה דוח מקוש, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת דוח על שנת הפעילות הנתמכת לגופים שנתמכו בשנים 2018 – 2019 – מסמך לדוגמה דוח מקוש. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת דוח על שנת הפעילות הנתמכת לגופים שנתמכו בשנים 2018 – 2019 – מסמך לדוגמה דוח מקוש.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת דוח על שנת הפעילות הנתמכת לגופים שנתמכו בשנים 2018 - 2019 - מסמך לדוגמה דוח מקוש

פקס: 073-3233711​
כתובת לשליחת מכתבים: הקריה, תל אביב 6473424​
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הביטחון
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הביטחון » טופס הגשת דוח על שנת הפעילות הנתמכת לגופים שנתמכו בשנים 2018 – 2019 – מסמך לדוגמה דוח מקוש

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת דוח על שנת הפעילות הנתמכת לגופים שנתמכו בשנים 2018 - 2019 - מסמך לדוגמה דוח מקוש להורדה

דילוג לתוכן