טופס הגשת דיווח בעניין התנהלות לא תקינה של עמותה או חברה לתועלת הציבור להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת דיווח בעניין התנהלות לא תקינה של עמותה או חברה לתועלת הציבור. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת דיווח בעניין התנהלות לא תקינה של עמותה או חברה לתועלת הציבור להדפסה

מה זה טופס הגשת דיווח בעניין התנהלות לא תקינה של עמותה או חברה לתועלת הציבור?

שם הטופס: טופס משרד המשפטים - הגשת דיווח בעניין התנהלות לא תקינה של עמותה או חברה לתועלת הציבור.

מטרת הטופס:
הטופס מתעסק בדיווחים שנשלחים למשרד המשפטים על ידי גורמים שונים ומתייחסים לתנהלות לא תקינה של עמותות או חברות לתועלת הציבור בישראל. מטרתו היא לאפשר לציבור לדווח על פרקטיקות לא חוקיות או לא תקינות בתחום העמותות והחברות לתועלת הציבור ולאפשר לרשם לבצע פיקוח וטיפול בדיווחים התקבלים במקרים בהם מתקבל חשש מהותי לפגיעה באינטרס הציבורי.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. סעיף א' - הטפסים מספקים פרטים והסברים על מדיניות טיפול בדיווחים הנקבלים על ידי רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור בנוגע לעמותות וחברות לתועלת הציבור בישראל.

2. סעיף ב' - מביא דוגמאות לדיווחים אפשריים, דוגמאות לעניינים הנמטרפים על ידי הרשם בטיפול, והצורך בשיקול דעתו של רשם העמותות.

3. סעיף ג' - מסביר את השיקולים שיכולים להשפיע על הטיפול בדיווחים, ואת התנאים בהם יתבצע הליך פיקוח באופן מרחיק על פי שיקול דעת רשם העמותות.

4. סעיף ד' - מתייחס למקרים בהם הרשם לא יבדוק דיווח או לא יעסוק בו, כולל הקשר למסמכים סותרים, מקרי סכסוכים פנימיים, ודיווחים שנעשו ללא אסמכתאות.

צילום מסך טופס הגשת דיווח בעניין התנהלות לא תקינה של עמותה או חברה לתועלת הציבור טופס מקוון

טופס הגשת דיווח בעניין התנהלות לא תקינה של עמותה או חברה לתועלת הציבור חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת דיווח בעניין התנהלות לא תקינה של עמותה או חברה לתועלת הציבור הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת דיווח בעניין התנהלות לא תקינה של עמותה או חברה לתועלת הציבור להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1
יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור
وحدة مسجل الجمعيات والشركات للمنفعة العامة
מדיניות טיפול בדיווחים המתקבלים מאת הציבור
בעניינן של עמותות וחברות לתועלת הציבור
)האמור במסמך זה חל, בשינויים המחויבים, לגבי סמכות רשם ההקדשות לעניין חברות לתועלת הציבור, בהתאם לחוק
החברות, התשנ"ט – 1999 .)
א. אצל רשם העמותות מתקבלים מעת לעת דיווחים מאת גורמים שונים, הכוללים טענות בעניין
התנהלות לקויה של עמותות, אשר מהווה לכאורה הפרה של הוראות חוק העמותות, התש"ם
– 1980( להלן – חוק העמותות( והנחיות רשם העמותות להתנהלות תקינה של עמותות )להלן –
"הנחיות הרשם להתנהלות תקינה"(.
ב. הרשם מעודד את הציבור לפנות אליו ולהעביר מידע בעניין התנהלות לא תקינה לכאורה של
עמותות. לצד זאת השימוש במידע אינו מכוון לתת שירות למדווח אלא, מהווה אמצעי בידי
רשם העמותות לפקח על התנהלותן התקינה של עמותות ועל ביצוע הוראות לפי חוק העמותות.
ג. במסגרת יישום סמכות הרשם כמפקח, מפעיל הרשם שיקול דעת רחב בעת קביעת תוכנית
עבודה, אשר תיישם באופן מירבי את האינטרס הציבורי בפיקוח על מגזר העמותות. שיקול
דעת זה, מתחשב אף בכך שרשם העמותות, ככל רשות ציבורית, הינו מוגבל במשאביו, ונדרש
למקד את השימוש בסמכויות הפיקוח הנתונות לו, באופן מיטבי, תוך קביעת סדרי עדיפויות
להקצאת משאביו.
לפיכך, חלק מהדיווחים אשר יתקבלו אצל הרשם, יביאו לפתיחת הליכי פיקוח לשם בירור
הדיווח שהתקבל. אולם, פתיחת הליך כאמור, תתבצע רק באותם מקרים בהם יהיה בכך - לפי
שיקול דעת הרשם - כדי להגשים באופן מיטבי את האינטרס הציבורי, ואף משאבי הרשם
יאפשרו זאת. בהתאמה, אף מועד פתיחת הליך הפיקוח יקבע בהתאם לשיקול דעתו האמור של
הרשם.
ד. יובהר כי אף אם הרשם יראה לנכון לבצע הליך פיקוח בעניינה של העמותה על בסיס המידע
שנמסר, לא תועבר הודעה על כך למדווח. ככל שהרשם יגבש מסקנות סופיות בעניינה של
העמותה, בעקבות הליך פיקוח, מסקנות אלה יהיו גלויות בתיק העמותה, ואף יוצגו בעמוד
העמותה באתר "גיידסטאר". יצוין שככלל, זהות המדווח והעתק הדיווח עצמם אינם גלויים
לציבור.
ה. משום כך, הרשם יתמקד בדיווחים המתקבלים אצלו אשר מעלים חשש מהותי לפגיעה
באינטרס הציבורי ובהם חלוקת רווחים אסורה, שימוש בכספי או משאבי העמותה שלא לשם
קידום מטרותיה, הברחת נכסים, תשלומים אסורים למוסדות העמותה, פעולה תוך ניגודי
עניינים, העדר דיווחים של עמותות פעילות ופגיעות מהותיות אחרות בטוהר המידות. בנוסף, 2
יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור
وحدة مسجل الجمعيات والشركات للمنفعة العامة
יבחנו על ידי הרשם פניות המעידות על החלטות רשות ציבורית אחרת, שיש בהן כדי למנוע
מהעמותה מלקיים את פעילותה המרכזית המקדמת את מטרותיה.
ו. הרשם לא יבדוק דיווח אם מתקיימים לגביו אחד מהדברים הבאים -
1 .עניינים העומדים ותלויים בפני בית משפט או בית דין, או שבית משפט או בית דין הכריעו
בעניינים אלה לגופם; יודגש כי הרשם, אינו הגוף האמון על אכיפת הכרעות כאמור.
2 .ישנו רגולטור ייעודי שבסמכותו לברר את העניין, כגון המל"ג, המשרד לשירותי דת, משרד
החינוך, רשויות המס, משרד התרבות והספורט, האפוטרופוס הכללי, או גוף אחר;
3 .עניינים שמטיבם להתברר על ידי משטרת ישראל;
4 .דיווחים בעניין התנהלות רשות ציבורית אחרת;
5 .דיווחים כלליים ללא אסמכתאות;
6 .דיווח בנושא, שהוכרע או נבדק על ידי הרשם או גורם מוסמך אחר, או בנושא דומה לו, או
שעיקרי הנושאים המפורטים בדיווח הוכרעו או נבדקו כאמור.
7 .הדיווח עוסק בסכסוכים פנימיים בין חברי העמותה, נושאי משרה בה, עובדיה או
המבקשים להצטרף אליה, ואינו מעלה חששות מהותיים להתנהלות כמפורט בסעיף ד'
שלמעלה.
יצוין כי הכוונה בדיווחים העוסקים בסכסוכים פנימיים, הינה, בין השאר, גם לסוגיות
הנוגעות ל –
א. פרשנות תקנון העמותה;
ב. תוקפן של החלטות והכרעות מוסדות העמותה )לרבות בחירות למוסדות
העמותה, קבלה או הוצאה של חברים, אופן כינוס מוסדות העמותה, מתן
זכות עיון במסמכי העמותה וכד'(;
ג. זהות חברי העמותה וחברי מוסדותיה.
)יודגש כי אין מדובר ברשימה סגורה(.
עמדת הרשם היא כי לעתים קרובות, קיום הליכי פיקוח בעניינם של דיווחים אלה על ידי
הרשם אינו משרת את האינטרס הציבורי, ואינו מגשים את תכליות הפיקוח על תאגידים
ללא כוונת רווח. בשל כך, ובשל אופיים האזרחי לרוב של סכסוכים מסוג זה, עמדת הרשם
היא כי סוג זה של דיווחים דינם להתברר בין חברי העמותה, ולא באמצעות הליכי פיקוח
המבוצעים על ידי הרשם. ככל שהמדווח רואה לנכון, באפשרותו לפנות לבירור טענותיו
בערכאות המשפטיות המתאימות.
ז. יוער בהקשר זה כי מדיניות הרשם וכן פרשנותו בשאלות משפטיות הנוגעות ליישום הדינים
הנוגעים לתאגידים ללא כוונת רווח, מובאת בהנחיות הרשם המפורסמות לציבור באתר רשות
התאגידים.
ח. במקרים בהם יתבקש הרשם לבצע שינוי של שם, מטרה או תקנון העמותה, או לתת אישור
ניהול תקין, בהתבסס על החלטות של מוסדות העמותה, שיש מחלוקת לגבי תוקפן, עצם קיומו3
יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור
وحدة مسجل الجمعيات والشركات للمنفعة العامة
של דיווח בנושא, לא ימנע המשך טיפול על ידי הרשם, אלא אם התקבל סעד שיפוטי המונע
המשך טיפול. במקרים המתאימים, ידחה הרשם את המשך הטיפול, על מנת להעניק למדווח
פרק זמן קצר לשם קבלת סעד משפטי מתאים.
ט. במקרים בהם יתקבלו אצל הרשם מסמכים סותרים )למשל, שני פרוטוקולי אסיפה כללית
סותרים(, המעלים חשש למחלוקות מהותיות בין פלגים שונים בעמותה, הרשם לא יוכל
להסתמך על המסמכים האמורים ולהפעיל את סמכויותיו, עד לקבלת הכרעת בימ"ש מוסמך,
באשר למסמך התקף, או עד לסיום המחלוקת בין הצדדים באופן מוסכם אחר.
יודגש כי לרשם נתון שיקול דעת רחב לעניין יישום מדיניות זו, ובאפשרותו לקבל החלטה שונה,
ככל שהתקיימו שיקולים המצדיקים זאת, וככל שהאינטרס הציבורי מצדיק חריגה מעקרונות
מסמך זה.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת דיווח בעניין התנהלות לא תקינה של עמותה או חברה לתועלת הציבור?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת דיווח בעניין התנהלות לא תקינה של עמותה או חברה לתועלת הציבור, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת דיווח בעניין התנהלות לא תקינה של עמותה או חברה לתועלת הציבור. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת דיווח בעניין התנהלות לא תקינה של עמותה או חברה לתועלת הציבור.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת דיווח בעניין התנהלות לא תקינה של עמותה או חברה לתועלת הציבור

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס הגשת דיווח בעניין התנהלות לא תקינה של עמותה או חברה לתועלת הציבור

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת דיווח בעניין התנהלות לא תקינה של עמותה או חברה לתועלת הציבור להורדה

דילוג לתוכן