טופס הגשת כתב הגנה לבית משפט שלום או מחוזי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת כתב הגנה לבית משפט שלום או מחוזי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת כתב הגנה לבית משפט שלום או מחוזי להדפסה

מה זה טופס הגשת כתב הגנה לבית משפט שלום או מחוזי?

טופס: טופס הרשות השופטת - הגשת כתב הגנה לבית משפט שלום או מחוזי

מטרת הטופס: הטופס משמש להגשת כתב הגנה לבית משפט שלום או מחוזי על ידי הנתבע בתביעה הנגדו.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הצדדים (תובע ונתבע):
- שמות, מספרי תעודת זהות (או פרטי רישום לתאגידים), כתותרות מיוחסת לכל צד.
- כתותרת לתובע, גם כתובת, טלפון, פקסימיליה, וכתובת דואר אלקטרוני (אם קיימות).
- אם הוא מיוצג על ידי עורך דין, פרטי העורך דין (שם, מספר רישיון, כתובת, טלפון, פקסימיליה, וכתובת דואר אלקטרוני).

2. פרטי כתובת למסמך טענות ההגנה.

3. פרטי כתובת לבית המשפט שבו יתקיים הדיון.

4. פרטי המועד האחרון להגשת כתב ההגנה והמועד בו הומצא כתב התביעה.

5. חלק ראשון של כתב ההגנה (מספר עמודים מקסימלי מותר).

6. חלק שני של כתב ההגנה (מספר עמודים מקסימלי מותר).

7. חלק שלישי של כתב ההגנה (מספר עמודים מקסימלי מותר).

8. נספחים: מסמכים הנגיעים לעניין הנדון, חוות דעת מומחה רפואי (אם נדרש), ותצהיר מטעם הנתבע (רק בכתב הגנה בדיון מהיר).

מבנה הטופס כולל פרטי הצדדים, פרטי התובע והנתבע, פרטי המשפט שבו יתקיים הדיון, ושלושה חלקים שבהם יש לפרט את תוכן כתב ההגנה. גם מסמכים מצורפים וניתן להוסיף חוות דעת של מומחה רפואי אם היא רלוונטית לעניין.

צילום מסך טופס הגשת כתב הגנה לבית משפט שלום או מחוזי טופס מקוון

טופס הגשת כתב הגנה לבית משפט שלום או מחוזי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת כתב הגנה לבית משפט שלום או מחוזי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת כתב הגנה לבית משפט שלום או מחוזי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1
חלק ראשון – כותרת
נגד
הנתבע/ת:
3 כתב הגנה
________________________________________________
1
"מספר זהות" מוגדר בתקנה 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 :לגבי יחיד - אם הוא תושב ישראל, מספר זהותו
במרשם האוכלוסין כמשמעותו בסעיף 2 לחוק מרשם האוכלוסין; אם אינו תושב ישראל, שם המדינה שבה הוצא הדרכון
ומספרו; באין אלה – פרטי זיהוי מספיקים אחרים, אם יש כאלה; לגבי תאגיד – מספר הרישום שלו לפי הדין החל עליו; ואם
הוא תאגיד זר, גם שם המדינה שבה הוא רשום;
2
"מען" מוגדר בתקנה 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018" :כתובת של אדם לפי סעיפים 2(א()11 )ו-)11א( לחוק מרשם
האוכלוסין, ובהעדר שם לרחוב או למספר לבית – סימן זיהוי אחר, ואם מדובר בתאגיד, הכתובת הרשומה לפי הדין החל עליו
ובלבד שלא יצוין מספר תא דואר בלבד".
.3
לגבי כותרת המסמך – אם שמות בעלי הדין גולשים אל מעבר לעמוד הראשון של המסמך, יציין בעל הדין את כותרת המסמך
גם בעמוד הראשון מצד ימין למעלה, בצמוד לציון תאריך חתימתו בצד ימין למעלה.
דוגמה למבנה כתב הגנה
בבית משפט ___________ ב________________
מספר תיק ________________
_____________________
שם התובע ___________________________ מספר זהות1
__________________________________________________________________
מרחוב2
טלפון: __________________________________ פקסימיליה:______________________
כתובת דואר אלקטרוני: ______________________________________________________
]אם מיוצג[ על ידי ב״כ עו"ד ___________________________ מספר רישיון__________
מרחוב ______________________________________________________________
טלפון: __________________________________ פקסימיליה:__________________
כתובת דואר אלקטרוני:__________________________________________________
שם הנתבע ____________________________ מספר זהות ____________________
מרחוב __________________________________________________________________
טלפון: __________________________________ פקסימיליה:______________________
כתובת דואר אלקטרוני: _____________________________________________________
]אם מיוצג[ על ידי ב״כ עו"ד ___________________________ מספר רישיון__________
מרחוב ______________________________________________________________
טלפון: __________________________________ פקסימיליה:__________________
כתובת דואר אלקטרוני:__________________________________________________2
אם מי מבעלי הדין אחד מאלה, נא לסמן בצירוף שמו: פסול דין/ קטין ________________
תאגיד ודרך התאגדותו _________________________________________________
המועד האחרון להגשת כתב ההגנה __________________________________
המועד בו הומצא כתב התביעה _____________________________________3
חלק שני
)לא יעלה על 2 עמודים בבית משפט השלום / ובבית המשפט המחוזי לא יעלה על 3 עמודים/ בתובענה
לסעד כספי שסכומה עולה על 5.2 מיליון ₪ לא יעלה על 5 עמודים(
1 .טענות מקדמיות:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2 .תמצית טענות ההגנה )יש לפרט לפי סדר עילות התביעה(:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________4
3 .טיעונים לעניין הסעד המבוקש:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________5
חלק שלישי1
)לא יעלה על 9 עמודים בבימ"ש שלום / 12 עמודים בבימ"ש מחוזי / בתובענה לסעד כספי שסכומה עולה
על 5.2 מיליון ₪ לא יעלה על 25 עמודים(

1
הנתבע ייחשב מודה בכל העובדות הכלולות בכתב התביעה, זולת אלה שהכחיש באופן מפורש ומפורט בחלקו השלישי של כתב
ההגנה, ואולם לענין שיעור דמי הנזק יראו אותו כשנוי במחלוקת זולת אם הודו בו במפורש.
פירוט כלל העובדות המשמשות יסוד לכתב הטענות וכל מידע נוסף, שתכליתו לסייע בהבהרת המחלוקת
ובמיקוד הפלוגתות שבין בעלי הדין:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________
חתימה 6
נספחים:
לכתב טענות יצורפו מסמכים אלה בלבד והם יהיו נספחי כתב הטענות:
)1 )העתק של מסמך מהותי וכל כתב אחר המשמש ביסוד הנטען בכתב הטענות; אם המסמך
אינו ברשותו, יצוין בידי מי או היכן הוא מצוי, למיטב ידיעת בעל הדין;
)2 )חוות דעת של מומחה רפואי שבכוונת בעל הדין להסתמך עליה במהלך המשפט;
בעל דין המגיש מסמך עם נספחים, יפעל באופן הבא:
)1 )יסמן את העמוד הראשון של כל נספח בספרות, באופן שיהיה ניתן לאתרם בקלות;
)2 )אם המסמך מוגש עם למעלה מחמישה נספחים, יצרף לפני הנספח הראשון, תוכן עניינים שבו יפורטו
לגבי כל נספח: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון לנספח;
)3 )יצרף לפני כל אחד מהנספחים דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצוינו: שם הנספח, הספרה שבה סומן
ומספר העמוד של העמוד הראשון של הנספח; הפרטים המצוינים בסעיף זה ייכתבו בגופן "David "
בגודל 36.
בנוסף –
 עו"ד המייצג בעל דין, יצרף לכתב הטענות הראשון את ייפוי הכוח מטעם בעל הדין.
 ניתן לצרף חוות דעת של מומחה שאינו בעניין של רפואה.
בכתב הגנה המוגש בהליך סדר דין מהיר יש לצרף גם:
א. רשימה של המסמכים הנוגעים לעניין הנדון, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו,
ושאיתר הנתבע לאחר חקירה ודרישה; אם המסמך מצוי ברשותו, יצורף העתק שלו לכתב הטענות;
אם המסמך אינו מצוי עוד ברשות או בשליטת התובע, יפרט את הנסיבות הקשורות לכך.
ב. חוות דעת של כל מומחה שבכוונת הנתבע להסתמך עליה במהלך המשפט, אם נדרש.
ג. תצהיר מטעם הנתבע ערוך לפי נוסח טופס 5 שבתוספת הראשונה לתקנות סדר הדין האזרחי,
התשע"ט-2019 ,לשם אימות העובדות שבכתב הטענות. לנוחות המשתמש להלן נוסח התצהיר:
7
תצהיר*
בבית משפט השלום ב________________
שם התובע ___________ מספר זהות ____________
נגד
שם הנתבע ___________ מספר זהות ____________
תצהיר הנתבע
אני החתום מטה_________ )מספר זהות _________( לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה
ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור:
1 .אני הנתבע;
2 .תצהירי זה ניתן לתמיכה בכתב הגנה;
3 .האמור בסעיפים ____________ שבכתב ההגנה הוא בידיעתי האישית;
4 .האמור בסעיפים ___________שבכתב ההגנה הוא נכון לפי מיטב ידיעתי ואמונתי. המקור
לידיעתי ולאמונתי הוא ___________;
5 .אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.
____________________
חתימת המצהיר
אישור
אני החתום מטה, עורך דין ___________, מאשר בזה כי ביום_________ הופיע לפניי__________
המוכר לי אישית/ שזיהיתיו לפי תעודת זהות מספר _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת
כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו
דלעיל וחתם עליה בפניי.
_______________ _____________ __________
תאריך שם עורך הדין חתימה
*תצהיר נדרש רק בכתב הגנה בדיון מהיר.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת כתב הגנה לבית משפט שלום או מחוזי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת כתב הגנה לבית משפט שלום או מחוזי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת כתב הגנה לבית משפט שלום או מחוזי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת כתב הגנה לבית משפט שלום או מחוזי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת כתב הגנה לבית משפט שלום או מחוזי

פקס: 02-6546802
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, הרשות השופטת
טופס קל » משרדים ממשלתיים » הרשות השופטת » טופס הגשת כתב הגנה לבית משפט שלום או מחוזי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת כתב הגנה לבית משפט שלום או מחוזי להורדה

דילוג לתוכן