טופס הגשת כתב ערעור / בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת כתב ערעור / בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת כתב ערעור / בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי להדפסה

מה זה טופס הגשת כתב ערעור / בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי?

שם הטופס: טופס הרשות השופטת - הגשת כתב ערעור בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי.

מטרת הטופס: הטופס משמש להגשת כתב ערעור או בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בישראל.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המערער/ת, המשיב/ה, והייעוץ המשפטי אם קיים.
2. פרטי ההליך, כולל סוג ההליך, נושאו, שם הערכאה שעליה מערערים, ותאריך החלטת הערכאה.
3. סכום האגרת בית המשפט שיש לשלם.
4. פרטי ערובה להבטחת הוצאות המשיב.
5. האם קיים הליך נוסף בבית משפט או בבית דין בקשר למסכת עובדתית דומה שהמערער הוא צד לו או היה צד לו.

הסעיפים נכתבו בקפידה על פי ההגדרות המחייבות מילוי ולפי החוק והתקנות הרלוונטיים לטופס הנ"ל.

צילום מסך טופס הגשת כתב ערעור / בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי טופס מקוון

טופס הגשת כתב ערעור / בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת כתב ערעור / בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת כתב ערעור / בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1
חלק ראשון
המערער/ת:
נגד
המשיב/ה: 3
כתב ערעור/ בקשת רשות לערער
____________________________________________
1
"מספר זהות" מוגדר בתקנה 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 :לגבי יחיד - אם הוא תושב ישראל, מספר זהותו
במרשם האוכלוסין כמשמעותו בסעיף 2 לחוק מרשם האוכלוסין; אם אינו תושב ישראל, שם המדינה שבה הוצא הדרכון
ומספרו; באין אלה – פרטי זיהוי מספיקים אחרים, אם יש כאלה; לגבי תאגיד – מספר הרישום שלו לפי הדין החל עליו; ואם
הוא תאגיד זר, גם שם המדינה שבה הוא רשום;
2
"מען" מוגדר בתקנה 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018" :כתובת של אדם לפי סעיפים 2(א()11 )ו-)11א( לחוק מרשם
האוכלוסין, ובהעדר שם לרחוב או למספר לבית – סימן זיהוי אחר, ואם מדובר בתאגיד, הכתובת הרשומה לפי הדין החל עליו
ובלבד שלא יצוין מספר תא דואר בלבד".
כל מי שהיה בעל דין בתובענה לפני הערכאה הקודמת ואינו מערער יהיה משיב בערעור 3
בבית משפט ___________ ב________________
________________
שם המערער/ת __________________ מספר זהות1
______________________________
מרחוב2
טלפון:_______________________________ פקסימיליה:___________________
כתובת דואר אלקטרוני: ______________________________ ________________
)אם מיוצג[ על ידי ב״כ עו"ד _________________________ מספר רישיון_______
מרחוב __________________________________
טלפון:_______________________________ פקסימיליה:___________________
כתובת דואר אלקטרוני:_______________________________________________
שם המשיב/ה _____________________________מספר זהות __________________
מרחוב ____________________________________________________________
טלפון:_______________________________ פקסימיליה:____________________
כתובת דואר אלקטרוני: ______________________________ _________________
)אם מיוצג[ על ידי ב״כ עו"ד _________________________ מספר רישיון_______
מרחוב _________________________________
טלפון: _______________________________ פקסימיליה:___________________
כתובת דואר אלקטרוני:_______________________________________________
דוגמה למבנה כתב ערעור/בקשת רשות ערעור2
סוג ההליך )ערעור / בקשת רשות ערעור( _____________________________________
נושאו של ההליך )לפי הרשימה שהורה מנהל בתי המשפט(: ________________________
שם הערכאה שעליה מערערים: ___________________________________________
סוג ההליך ומספר התיק שבו ניתנה שעליה מוגש הערעור_________________________
תאריך מתן ההחלטה עליה מוגש הערעור ____________________________________
מועד ההמצאה של ההחלטה שעליה מוגש הערעור _____________________________
המותב )הרכב שופטים / דן יחיד( המוסמך לדון בערעור וסעיף החוק המסמיך
__________________________________________________________________
סכום אגרת בית המשפט שיש לשלם: ______________ ₪, בהתאם לפרט__________ לתוספת
לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז-2007( להלן – תקנות האגרות(.
ככל שרלבנטי: לפי תקנה ______לתקנות האגרות, המערער _______ פטור מאגרה/ הוגשה בקשה
לפטור מאגרה.
האם קיים הליך נוסף בבית משפט או בבית דין, בקשר למסכת עובדתית דומה שהמערער הוא צד לו
או היה צד לו? כן/לא. פירוט:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
סכום הערובה להבטחת הוצאות המשיב בהתאם לתוספת השלישית לתקנות: ______________
₪, בהתאם לפרט__________ לתוספת השלישית לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 .
המועד האחרון להגשת הערעור ________________
אם מי מבעלי הדין אחד מאלה, נא לסמן בצירוף שמו: פסול דין/ קטין _______________
תאגיד ודרך התאגדותו_________________________________________________3
חלק שני – גוף הערעור
)לא יעלה על 6 עמודים אם הוגש לבית משפט השלום, לא יעלה על 9 עמודים בבית המשפט המחוזי, ולא
יעלה על 12 עמודים אם הוגש לבית המשפט העליון(
הסעד שניתן או שהתבקש ולא ניתן בהחלטה עליה מערערים:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
עיקרי ההחלטה שעליה מערערים:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
סיכום הטענות ונימוקי ההתנגדות להחלטה והפניה למובאות משפטיות התומכות בכל נימוק שיירשם
לצדו:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

________________
חתימה4
נספחים לערעור:
לכתב הערעור יצורפו מסמכים אלה בלבד:
)1 )העתק ההחלטה שעליה מערערים;
)2 )העתקי המסמכים שהמערער מבקש להסתמך עליהם שהוגשו והתקבלו כדין בערכאה הקודמת;
)3 )עו"ד המייצג בעל דין, יצרף לכתב הטענות הראשון את ייפוי הכוח מטעם בעל הדין.
* על המערער להפקיד ערובה בסכום הנקוב בתוספת השלישית לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018
ולהמציא על כך הודעה למשיב.
בעל דין המגיש מסמך עם נספחים, יפעל באופן הבא:
)1 )יסמן את העמוד הראשון של כל נספח בספרות, באופן שיהיה ניתן לאתרם בקלות;
)2 )אם המסמך מוגש עם למעלה מחמישה נספחים יצרף לפני הנספח הראשון, תוכן עניינים שבו יפורטו
לגבי כל נספח: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון לנספח;
)3 )יצרף לפני כל אחד מהנספחים דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצוינו: שם הנספח, הספרה שבה סומן
ומספר העמוד של העמוד הראשון של הנספח; הפרטים המצוינים בסעיף זה ייכתבו בגופן "David "
בגודל 36.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת כתב ערעור / בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת כתב ערעור / בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת כתב ערעור / בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת כתב ערעור / בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת כתב ערעור / בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי

פקס: 02-6546802
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, הרשות השופטת
טופס קל » משרדים ממשלתיים » הרשות השופטת » טופס הגשת כתב ערעור / בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת כתב ערעור / בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי להורדה

דילוג לתוכן