טופס הגשת כתב תביעה – סדר דין רגיל בית המשפט המחוזי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת כתב תביעה – סדר דין רגיל בית המשפט המחוזי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת כתב תביעה – סדר דין רגיל בית המשפט המחוזי להדפסה

מה זה טופס הגשת כתב תביעה – סדר דין רגיל בית המשפט המחוזי?

טופס הרשות השופטת - הגשת כתב תביעה – סדר דין רגיל בית המשפט המחוזי

מטרת הטופס: הטופס משמש להגשת כתב תביעה בסדר דין רגיל בבית המשפט המחוזי.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הצדדים (תובע/ת ונתבע/ת), כוללים שמות, מספרי זהות (או מידע זהותי חלופי), כתות דואר אלקטרוני, כתובות, ופרטי עורך הדין אם קיים.
2. פרטי התובענה והסעדים המבוקשים.
3. תיאור תמציתי של בעלי הדין (תובע/ת).
4. תיאור תמציתי של הנתבע/ת.
5. הסעד המבוקש בכתב התביעה.
6. תמצית העובדות הנחוצות לביסוס עילת התביעה ומועד הפרטים המשמשים לבית המשפט כדי להחליט אם יש לדון בתביעה.
7. פרטים נוספים, כוללים אם יש הליך נוסף בבית משפט או בבית דין שקשור לתביעה, וסוג התביעה ונושאה.

שם הטופס: טופס הרשות השופטת - הגשת כתב תביעה – סדר דין רגיל בית המשפט המחוזי

טופס הגשת כתב תביעה – סדר דין רגיל בית המשפט המחוזי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת כתב תביעה – סדר דין רגיל בית המשפט המחוזי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת כתב תביעה – סדר דין רגיל בית המשפט המחוזי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1
כתב תביעה – סדר דין רגיל – בית המשפט המחוזי
חלק ראשון – כותרת
התובע/ת:
נגד
הנתבע/ת:
3 כתב תביעה
_______________________________________________________
1
"מספר זהות" מוגדר בתקנה 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 :לגבי יחיד - אם הוא תושב ישראל, מספר זהותו
במרשם האוכלוסין כמשמעותו בסעיף 2 לחוק מרשם האוכלוסין; אם אינו תושב ישראל, שם המדינה שבה הוצא הדרכון
ומספרו; באין אלה – פרטי זיהוי מספיקים אחרים, אם יש כאלה; לגבי תאגיד – מספר הרישום שלו לפי הדין החל עליו; ואם
הוא תאגיד זר, גם שם המדינה שבה הוא רשום;
2
"מען" מוגדר בתקנה 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018" :כתובת של אדם לפי סעיפים 2(א()11 )ו-)11א( לחוק מרשם
האוכלוסין, ובהעדר שם לרחוב או למספר לבית – סימן זיהוי אחר, ואם מדובר בתאגיד, הכתובת הרשומה לפי הדין החל עליו
ובלבד שלא יצוין מספר תא דואר בלבד".
3
לגבי כותרת המסמך – אם שמות בעלי הדין גולשים אל מעבר לעמוד הראשון של המסמך, יציין בעל הדין את כותרת המסמך
גם בעמוד הראשון מצד ימין למעלה, בצמוד לציון תאריך חתימתו בצד ימין למעלה.
דוגמה למבנה כתב תביעה
בבית משפט ___________ ב________________
_____________________
שם התובע ___________________________ מספר זהות1
__________________________________________________________________
מרחוב2
טלפון: __________________________________ פקסימיליה:_______________________
כתובת דואר אלקטרוני: ___________________________________ ___________________
]אם מיוצג[ על ידי ב״כ עו"ד ________________________________מספר רישיון__________
מרחוב __________________________________________________________________
טלפון: __________________________________ פקסימיליה: _____________________
כתובת דואר אלקטרוני:______________________________________________________
שם הנתבע ____________________________ מספר זהות ____________________
מרחוב __________________________________________________________________
טלפון: __________________________________ פקסימיליה:______________________
כתובת דואר אלקטרוני:______________________________________________________
]אם מיוצג[ על ידי ב״כ עו"ד ________________________________מספר רישיון__________
מרחוב __________________________________________________________________
טלפון: __________________________________ פקסימיליה: _____________________
כתובת דואר אלקטרוני:______________________________________________________
אם מי מבעלי הדין אחד מאלה, נא לסמן בצירוף שמו: פסול דין/ קטין _______________ תאגיד
ודרך התאגדותו _________________________________________________________2
הזמנה לדין )אלא אם כן מדובר בהמצאה ישירות לעורך דין(:
______________________________________________
4
לפי הוראת מנהל בתי המשפט על רשימת סוג התביעה ונושאה לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט, 2018 ,י"פ התשפ"א, עמ'
.2322
הואיל ומר/גב' ___________________ הגיש כתב תביעה זה נגדך, את/ה מוזמן/ת להגיש כתב הגנה
בתוך 60 ימים מיום שהומצא לך כתב תביעה זה / בתביעה שעניינה רשלנות רפואית יוגש כתב ההגנה בתוך
120 ימים מיום שהומצא לך כתב תביעה זה.
לתשומת ליבך, אם לא תגיש/י כתב הגנה, אזי לפי תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-
2018 תהיה לתובע/ת הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך.
סוג התביעה ונושאה, לפי רשימה שמנהל בתי המשפט פרסם:4
_____________________________________________________________________
רשימת כל הסעדים המבוקשים ושווי נושא התובענה )למעט בתובענה לפיצויים בשל נזק גוף ובתובענה
שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975:)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___
סכום אגרת בית המשפט שיש לשלם: ______________ ₪, בהתאם לפרט__________ לתוספת
לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז-2007( להלן – תקנות האגרות(.
ככל שרלבנטי: לפי תקנה ____ לתקנות האגרות, התובע _______ פטור מאגרה/ הוגשה בקשה לפטור
מאגרה.
האם קיים הליך נוסף בבית משפט או בבית דין, בקשר למסכת עובדתית דומה שהתובע הוא צד לו או
היה צד לו? כן/לא. פירוט:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________3
חלק שני
)בתובענה לסעד שאינו כספי - לא יעלה על 3 עמודים / בתובענה לסעד כספי שסכומה עולה על 5.2 מיליון
₪ ובתובענה לפיצויים בשל נזק גוף ותובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים - לא יעלה על
5 עמודים(
1 .תיאור תמציתי של בעלי הדין:
תיאור התובע/ת )יש לתאר באופן תמציתי(:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
תיאור הנתבע/ת )יש לתאר באופן תמציתי(:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2 .הסעד המבוקש )יש לתאר באופן תמציתי(:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3 .תמצית העובדות הנחוצות לביסוס עילת התביעה ומתי נולדה )יש לפרט אך ורק את תמצית
העובדות(:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________4
4 .העובדות המקנות סמכות לבית המשפט:
לבית משפט השלום ב____ במחוז _________ יש סמכות לדון בתביעה זו הואיל
ו________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________5
חלק שלישי
)בתובענה לסעד שאינו כספי - לא יעלה על 12 עמודים / בתובענה לסעד כספי שסכומה עולה על 5.2
מיליון ₪ ובתובענה לפיצויים בשל נזק גוף ותובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים - לא
יעלה על 25 עמודים(
פירוט העובדות המשמשות יסוד לכתב הטענות וכל מידע נוסף, שתכליתו לסייע בהבהרת המחלוקת ובמיקוד
הפלוגתות שבין בעלי הדין:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________
חתימה
6
נספחים:
לכתב טענות יצורפו מסמכים אלה בלבד, והם יהיו נספחי כתב הטענות:
)1 )העתק של מסמך מהותי וכל כתב אחר המשמש ביסוד הנטען בכתב הטענות; אם המסמך אינו
ברשותו, יצוין בידי מי או היכן הוא מצוי, למיטב ידיעת בעל הדין;
)2 )חוות דעת של מומחה רפואי שבכוונת בעל הדין להסתמך עליה במהלך המשפט;
)3 )בתביעה שעניינה נזק גוף יצורף לכתב התביעה כתב ויתור על סודיות רפואית, ערוך לפי נוסח טופס 1
שבתוספת הראשונה לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 ;
בעל דין המגיש מסמך עם נספחים, יפעל באופן הבא:
)1 )יסמן את העמוד הראשון של כל נספח בספרות, באופן שיהיה ניתן לאתרם בקלות;
)2 )אם המסמך מוגש עם למעלה מחמישה נספחים יצרף, לפני הנספח הראשון, תוכן עניינים שבו יפורטו
לגבי כל נספח: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון לנספח;
)3 )יצרף לפני כל אחד מהנספחים דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצוינו: שם הנספח, הספרה יצרף לפני כל
אחד מהנספחים דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצוינו: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד
של העמוד הראשון של הנספח; הפרטים המצוינים בסעיף זה ייכתבו בגופן "David "בגודל

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת כתב תביעה – סדר דין רגיל בית המשפט המחוזי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת כתב תביעה – סדר דין רגיל בית המשפט המחוזי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת כתב תביעה – סדר דין רגיל בית המשפט המחוזי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת כתב תביעה – סדר דין רגיל בית המשפט המחוזי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת כתב תביעה – סדר דין רגיל בית המשפט המחוזי

פקס: 02-6546802
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, הרשות השופטת
טופס קל » משרדים ממשלתיים » הרשות השופטת » טופס הגשת כתב תביעה – סדר דין רגיל בית המשפט המחוזי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת כתב תביעה – סדר דין רגיל בית המשפט המחוזי להורדה

דילוג לתוכן