טופס הגשת מועמדות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת מועמדות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת מועמדות להדפסה

מה זה טופס הגשת מועמדות?

שם הטופס: טופס הגשת מועמדות למכרז בעיריית חדרה - משאבי אנוש.

מטרת הטופס: טופס זה משמש למועמדים שרוצים להגיש מועמדות לתפקיד בעיריית חדרה בתחום משאבי אנוש, והוא מכיל את הפרטים האישיים של המועמד ומידע נוסף הנדרש למילוי לצורך המעמדות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים: שם, מספר זהות, תאריך לידה, מגדר, כתובת, טלפון, כתובת מייל.
2. השכלה: פרטי השכלה ברמות השונות (יסודית, תיכונית, גבוהה, מקצועית).
3. פרטי קורסים והשתלמויות: שמות ופרטים נוספים של קורסים והשתלמויות שנמצאו בהם המועמדים.
4. פרטי תעסוקה: מידע על עבודות קודמות ונוכחיות, כולל תפקידים, מקום העבודה, תקופת העבודה והשכר.
5. קרובי משפחה בעירייה: פרטי קרובי משפחה שעובדים בעירייה, כולל שם ומשפחה, תפקיד ויחסי קרבה.
6. הצהרה בדבר מידע קרובי משפחה בעירייה: המועמד מתחייב לעדכן את העירייה בכל שינוי במידע זה.
7. ידיעת השפות ורישיון נהיגה: מידע על השפות שהמועמד מבין וידע על רישיון נהיגה שיש לו.
8. המלצות: המועמד מציין ממליץ עליו ומספק פרטים אישיים של הממליץ.
9. זמינות לעבודה: המועמד מציין את זמינותו לעבודה ושכר המבוקש.

טופס זה מחייב הצהרה בנוגע למידע פלילי ומשמעתי, ומבקש מהמועמד לצרף אם יש לו הליכים פליליים או משמעתיים בעברו.

טופס הגשת מועמדות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת מועמדות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הגשת מועמדות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת מועמדות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

תאריך:________
טופס הגשת מועמדות למכרז לתפקיד: _______________________________
עובד עירייה מתבקש ליידע את הממונה על הגשת מועמדות
1 .פרטים אישיים
שם משפחה שם פרטי מספר זהות שם האב שם האם
שם משפחה קודם תאריך לידה ארץ לידה תאריך עליה
מין
 זכר  נקבה
כתובת טלפון –
נייד -
כתובת מייל:
2 .השכלה
יסודית תיכונית גבוהה מקצועית
שם המוסד
מס' שנות לימוד
מקצוע / מגמה
תאריך גמר
תעודה / תואר
3 .פרטי הקורסים והשתלמויות עיקריים
שם הקורס/השתלמות משך הקורס תקופה מ- עד- מסגרת לימודים תעודת גמר
4 .פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת ) התחל מהתעסוקה האחרונה – הנוכחית – כולל בעירייה (
שם מקום העבודה תקופת העבודה תפקיד השכר שהתקבל
לאחרונה/דרגה
סיבת סיום העבודה
מ- עד-5 .קרובי משפחה בעירייה
הגדרה: קרבת משפחה לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ תהיה: בן/בת זוג,
הורה, בן, בת, אח/ות, גיס/ה , דוד/ה, בן/בת אח, בן/בת אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, נכד/ה.
שם ומשפחה יחידה ותפקיד יחס קירבה
הצהרה בדבר מידע קרובי משפחה בעירייה
אם יתברר, בזמן כלשהו, כי הצהרתי זו אינה נכונה, אני מתחייב/ת להפסיק את עבודתי בעירייה מיד
עם קבלת הודעה מתאימה, ממנהל משאבי אנוש: ובמקרה זה יראו אותי כמי שהתפטר/ה מעבודתו/ה
בעירייה על כל המשתמע מכך, וידוע לי כי במקרה זה לא אהיה זכאי/ת לפיצויי פיטורים או לדבר אחר
כלשהו, וכי אין האמור לעיל גורע מסמכויות או מזכיות העירייה לנקוט נגדי כל צעד חוקי נוסף בגין
מסירת הצהרה בלתי נכונה.
תאריך:_________________ חתימה: __________________

6 .ידיעת השפות 7 .רישיון נהיגה

8 .המלצות
שם הממליץ תפקיד הממליץ טלפון כתובת מייל
9 .זמינות לעבודה__________ שכר נדרש _______________
שפה קריאה כתיבה דיבור סוג הרישיון שנת הוצאת הרישיון
עברית
אנגלית11 .הצהרה בדבר מידע פלילי ומשמעתי למועמד
א. הצהרה בדבר הרשעות קודמות
1 .הורשעתי בעבירה פלילית לרבות בית דין צבאי ) למעט קצין שיפוט, עבירות תעבורה )למעט
עבירה לפי 64 א' לפקודת התעבורה( ועבירות לפי חוק תכנון ובניה, התשכ"ה – 1965 )
לעניין זה עבירה פלילית: פרטי הרישום )1 )המפורטים בסעיף 2 לחוק המרשם הפלילי ותקנת
השבים, התשמ"א – 1981( להלן – "חוק המרשם הפלילי"( והרשעה – היא זו שטרם עברה
לגביה תקופת המחיקה לפי סעיף 16 לחוק המרשם הפלילי )למעט שמדובר במינוי ממשלה או
מינוי לתפקיד המסווג סודי ביותר(:

לא כן במידה ובחרת כן עליך לצרף פסק דין, )הכרעת דין + גזר דין(
2 .הורשעתי בהליך משמעתי לא כן במידה ובחרת כן עליך לצרף פסק דין, )הכרעת
דין + גזר דין(
ב. הצהרה בדבר הליכים תלויים ועומדים והרשעות קודמות
1 .מתנהל נגדי הליך פלילי )לידיעתך מידע על תיקים סגורים לפי סעיפים 11 א' ו- 21 לחוק
המרשם הפלילי לא יבואו בחשבון
לא כן נפתחה חקירה הוגש כתב תובענה )עליך לצרפו(.
2 .מתנהל נגדי הליך משמעתי:
לא כן נפתחה חקירה הוגש כתב תובענה )עליך לצרפו(.
3 .ואלה פרטי הרישום :
)א( הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים ) להלן – " בית משפט"( בשל
פשעים ועוונות ) להלן – "עבירות" (.
)ב( קביעת בית משפט באישום ועבירה כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד בדין או איננו בר
עונשין מחמת היותו חולה נפש או לקוי בכושרו השכלי.
)ג( שינוי שנעשה בפרט רישום מכח חנינה או מכח סמכות אחר על פי דין.
)ד( החלטת נשיא המדינה לפי סעיף 18 לחוק הפלילי.
4 .החל בפתיחת חקירה משמעתית על פי דין או החל בהגשת כתב תובענה על פי דין.
5 .החל בפתיחת חקירה על פי דין או בהגשת כתב אישום למעט בעברות האלה.
)א( עבירת תעבורה כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת התעבורה )למעט עבירה לפי סעיף 64 א'
לפקודת התעבורה(.
)ב( עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי כל חיקוק שתובע לא הגיש בשלה כתב אישום.
)ג( עבירה שנקבעה כעבירה מנהלית לפי כל חיקוק שתובע לא הגיש בשלה כתב אישום.
אני מציע/ה את מועמדותי לתפקיד, הנני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים ומלאים.
תאריך ________________ חתימה:_________________________
עיריית חדרה מקדמת את עקרון השוויון בתעסוקה ובכלל זה שואפת לייצוג הולם ומקנה העדפה לזכאים
לכך עפ"י דין.
יש להגיש את השאלון בצרוף קורות חיים , תעודות השכלה ומסמכים נוספים כפי שנדרש במכרז.
מועמד שלא יצרף את כל המסמכים כנדרש עד לתום מועד הגשת המועמדות , מועמדותו תפסל !

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת מועמדות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת מועמדות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת מועמדות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת מועמדות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת מועמדות

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת מועמדות להורדה

דילוג לתוכן