טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר הונאות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר הונאות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר הונאות להדפסה

מה זה טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר הונאות?

שם הטופס: טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח

מטרת הטופס: הטופס משמש להגשת ערעור על נתוני מאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח, במקרים שבהם הנתונים במאגר אינם תואמים למציאות או יש בהם טעויות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים של המערער, כולל שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, כתובת מגורים, תאריך לידה, מספר טלפון, פקס וכתובת דוא"ל.
2. פרטי הרכב המבוטח, כולל מספר הרכב המבוטח וסוג הרכב.
3. פרטי חברת הביטוח או סוכן הביטוח, כולל שם החברה או הסוכן, כתובת, טלפון, פקס וכתובת דוא"ל.
4. הערעור עצמו, כולל בחירת סעיף הערעור מרשימת האפשרויות הנתונה בטופס ומילוי פרטי הנתונים הנכונים והנתונים השגויים בהתאם.
5. חתימת המערער כדי לאשר את הבקשה ולהתיר למפעיל המאגר להעביר את המידע לחברת הביטוח.

כתובת הטופס: הטופס מיועד לחברת ISO קליימסרצ' ישראל בע"מ, תאריך תוצרת הארץ 3, תל אביב, טלפון: 1-700-70-66-40, דוא"ל: com.ISO@ISOClaimSearch.co.il, מספר פקס: 03-5372299.

מסקנה: הטופס הוא טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח, שבו מתבקשים פרטים אישיים, פרטי הרכב, פרטי חברת הביטוח או סוכן הביטוח, ופרטי הערעור כדי לברר ולתקן נתונים שאולי אינם מדויקים או תואמים למציאות.

טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר הונאות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר הונאות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר הונאות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר הונאות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

נספח א' – טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח*
"מאגר המידע שהוקם מכוח סעיף 11 א 'ו 51 י לפקודת ביטוח רכב מנועי { נוסח חדש } תש"ל 1970 ומכוח תקנות ביטוח רכב מנוע (הקמה וניהול של מאגרי מידע התשס"ד 2004".(
לכבוד: חברת ISO קליימסרצ' ישראל בע"מ תאריך :
תוצרת הארץ 3
תל – אביב, קס למספר: 5372299-03 או בדוא"ל לכתובת: il.co.ISOClaimSearch@HD

67891 באמצעות הפ
1-700-70-66-40 :טלפון
פרטי המערער
*שם פרטי __________ *שם משפחה __________ *ת. זהות כולל ביקורת __ - _______________
ערעור על נתוני מאג
י ת ביטוח רכב מנועי { נוסח חדש } תש"ל 1970 ומכ
בע"מ
בדוא

ספר: 5372299-03 או
משפחה __________ *
_____ מס' בית________
האב _____________

שם
נספח א' – טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח*
"מאגר המידע שהוקם מכוח סעיף 11 א 'ו 51 י לפקודת ביטוח רכב מנועי { נוסח חדש } תש"ל 1970 ומכוח תקנות ביטוח רכב מנוע (הקמה וניהול של מאגרי מידע התשס"ד 2004".(
חברת ISO קליימסרצ' ישראל בע"מ תאריך : _____________
רץ 3
בדוא"ל לכתובת: il.co.ISOClaimSearch@

קס למספר: 5372299-03 או

ב, 67891 באמצעות הפ
1-700-70-66-
רטי המערער
*שם פרטי __________ *שם משפחה __________ *ת. זהות כולל ביקורת __ - _____________
בת: רחוב ________________ מס' בית________ עיר __________ מיקוד _____________

כתו
האב _____________

תאריך לידה ___________ שם
נספח א' – טופס הגש
"מאגר המידע שהוקם מכוח סעיף 11 א 'ו 51 לפק
חברת ISO קליימסרצ' ישרא
רץ 3
קס ל

ב, 67891 באמצעות הפ
1-700-70-66-
רטי המערער
*שם פרטי __________ *ש
בת: רחוב __________

כתו
תאריך לידה ___________

מספר הרכב המבוטח______________ סוג הרכב המבוטח_________________
פרטי התקשרות: טלפון:________________________ פקס: ___________
______________________________________________________

___

דוא"ל: _
פרטי חברת הביטוח/סוכן הביטוח באמצעותם נעשתה הפניה למאגר:
שם חברת הביטוח / סוכן/ות הביטוח:_______________ איש קשר בחברה/סוכנות הביטוח:____________
כתובת:______________________ טלפון איש קשר בחברה/סוכן ביטוח:________________________
פקס:_______________________ דוא"ל:___________________________________
נושא הערעור (סמן
- הקף
בוט
: טל
____
יטוח
/ סו
___
___
(סמן
ב -

על
ח_________
פון:_______
_________
/סוכן הביטוח
כן/ות הביטוח
__________
__________
X במשבצת ה
הקף סוג הנתון
אי שמירת מרח
ח______________ ס
לפון:_____________
_________________
/סוכן הביטוח באמצע
וכן/ות הביטוח:______
____________ טלפו
___________ דוא"
ן X במשבצת המתאימה
הקף סוג הנתון השגוי:
אי שמירת מרחק ומער
_________ סוג הרכב המבוטח__
______________________ פקס
_________________________
ביטוח באמצעותם נעשתה הפניה ל
ביטוח:_______________ איש ק
______ טלפון איש קשר בחברה/
_____ דוא"ל:_____________
בצת המתאימה או מלא פרטים במק
ג הנתון השגוי: משקל/נפח מנוע/ סוג
ת מרחק ומערכת התרעה על סטייה
כב המבוטח____________
_______ פקס: ________
_____________________
עשתה הפניה למאגר:
______ איש קשר בחברה/סו
קשר בחברה/סוכן ביטוח:__
____________________
לא פרטים במקום המיועד)
ל/נפח מנוע/ סוג רכב/ ABS/כ
רעה על סטייה מנתיב)/אחר
הרכב המב
התקשרות:
__

___

ל: _
חברת הבי
ת הביטוח /
_______
________
הערעור (סמן
ב

נתוני הרכ
ת התרעה
___________ סוג הרכב המבוטח
________________________
________________________
ן הביטוח באמצעותם נעשתה הפנ
הביטוח:_______________ אי
________ טלפון איש קשר בחבר
_______ דוא"ל:__________
שבצת המתאימה או מלא פרטים
סוג הנתון השגוי: משקל/נפח מנוע/
ירת מרחק ומערכת התרעה על סט
_________________
קס: ___________
_____________________
ה למאגר:
קשר בחברה/סוכנות הביטוח:_________
/סוכן ביטוח:_____________________
________________________
מקום המיועד)
סוג רכב/ ABS/כריות אויר/ מערכות בטיחות
יה מנתיב)/אחר _____________
______________________________________________________

___

דוא"ל: _
רטי חברת הביטוח/סוכן הביטוח באמצעותם נעשתה הפניה למאגר:
חברת הביטוח / סוכן/ות הביטוח:_______________ איש קשר בחברה/סוכנות הביטוח:___
ובת:______________________ טלפון איש קשר בחברה/סוכן ביטוח:______________
ס:_______________________ דוא"ל:___________________________________
ושא הערעור (סמן X במשבצת המתאימה או מלא פרטים במקום המיועד)
ב - הקף סוג הנתון השגוי: משקל/נפח מנוע/ סוג רכב/ ABS/כריות אויר/ מערכו

נתוני הרכ
(מערכת התרעה על אי שמירת מרחק ומערכת התרעה על סטייה מנתיב)/אחר _____________
הנתון הנכון הנתון השגוי __________________________
נתוני תביעה: לא הוגשה תביעה ו /או הנהג לא נהג ברכב המבוטח בעת התאונה
ו/או בתביעה שנרשמה בחברה ___________ מתאריך ___________ במספר רכב________
וותק נהיגה לסוג הרכב המבוטח שגוי:
הנתון הנכון ________________ הנתון השגוי___________________________
שלילה/ות רישיון לא מוכרות (לפי תאריכי תחילת שלילה):
:
ברה/סוכנות הביטוח:
יטוח:____________
________________
מיועד)
ABS/כריות אויר/ מע
ב)/אחר __________
________________
המבוטח בעת התאונה
במספר רכב________
במספר רכב________

_____________
ו/או מתאריך ____ או מת ___________ ו/או מתאריך ________
תם נעשתה הפניה למא
_________ איש קשר
ן איש קשר בחברה/סוכן
ל:_______________
או מלא פרטים במקום
משקל/נפח מנוע/ סוג רכ
ת התרעה על סטייה מנ
הנתון השגוי _____
/או הנהג לא נהג ברכ
מתאריך ___________
מתאריך __________

:
השגוי_____________
ריכי תחילת שלילה):
מתאריך ______________ ך _______________ ו
רטי חברת הביטוח/סוכן הביטוח באמצ
חברת הביטוח / סוכן/ות הביטוח:_____
בת:______________________ טלפ
:_______________________ דוא
ושא הערעור (סמן X במשבצת המתאימ
ב - הקף סוג הנתון השגוי

נתוני הרכ
מערכת התרעה על אי שמירת מרחק ומע
הנתון הנכון ___________________
נתוני תביעה: לא הוגשה תביעה
בתביעה שנרשמה בחברת ___________
בתביעה שנרשמה בחברה ___________
וותק נהיגה לסוג הרכב המבוטח שג
הנתון הנכון ________________ הנתו
שלילה/ות רישיון לא מוכרות (לפי ת
מתאריך ______________ ו/או מתאר
היה גנוב ביום ביצוע הביטוח.

רכב גנוב : הרכב לא
אחר ______________________________________________________________

הערות : ______________________________________________________________
______________________________________________________________

אישור המערער:
הנני מאשר למפעיל המאגר להעביר מסמכים ונתונים אשר העברתי למפעיל המאגר בין אם ישירות ובין אם באמצעות
סוכן ביטוח ו/או מיופה כח ו/או חברת ביטוח, לצורך בירור הערעור. מפעיל המאגר יהא רשאי להעביר את המסמכים
והנתונים לכל חברת ביטוח אליה פניתי ו/או אליה אפנה בעתיד בעניין פוליסת ביטוח חובה, בכפוף לכך שהם יהיו
רלבנטיים לאותה פוליסה.
בערעור על אמצעי בטיחות – בנוסף, על האמור לעיל, הריני מאשר למפעיל המאגר לפנות לחברה אשר שיווקה ו/או
יצרה את מערכת הבטיחות ולעדכן את נתוני המאגר על פי תוצאות הבדיקה.
*חתימת המערער: ________________ תאריך: ____________
הערה:

אישור המערער:
הנני מאשר למפעיל המאגר להעביר מסמכים ונתונים אשר העברתי למפעיל המא
סוכן ביטוח ו/או מיופה כח ו/או חברת ביטוח, לצורך בירור הערעור. מפעיל המא
והנתונים לכל חברת ביטוח אליה פניתי ו/או אליה אפנה בעתיד בעניין פוליסת ב
רלבנטיים לאותה פוליסה.
בערעור על אמצעי בטיחות – בנוסף, על האמור לעיל, הריני מאשר למפעיל המאג
יצרה את מערכת הבטיחות ולעדכן את נתוני המאגר על פי תוצאות הבדיקה.
תארי

*חתימת המערער: ________________
הערה: במקרה של פנייה ישירה של המערער למפעיל המאגר יש לצרף צילום ת
באמצעות עורך דין יש לצרף פנייה בכתב ויפוי כוח מתאים לצורך ביצוע הבירור.

ערער:
ר למפעיל המאגר להעביר מסמכים ונתונים אשר העברתי למפעיל המאגר בין אם ישירות ובין אם באמצעות
ח ו/או מיופה כח ו/או חברת ביטוח, לצורך בירור הערעור. מפעיל המאגר יהא רשאי להעביר את המסמכים
לכל חברת ביטוח אליה פניתי ו/או אליה אפנה בעתיד בעניין פוליסת ביטוח חובה, בכפוף לכך שהם יהיו
לאותה פוליסה.
ל אמצעי בטיחות – בנוסף, על האמור לעיל, הריני מאשר למפעיל המאגר לפנות לחברה אשר שיווקה ו/או

מערכת הבטיחות ולעדכן את נתוני המאגר על פי תוצאות הבדיקה.

תאריך: ____________

המערער: ________________
במקרה של פנייה ישירה של המערער למפעיל המאגר יש לצרף צילום תעודת זהות. במקרה של פניית המערער

עורך דין יש לצרף פנייה בכתב ויפוי כוח מתאים לצורך ביצוע הבירור.
Dummy Text

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר הונאות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר הונאות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר הונאות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר הונאות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר הונאות

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הכשרה, ביטוח רכב
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הכשרה » ביטוח רכב » טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר הונאות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר הונאות להורדה

דילוג לתוכן