טופס הגשת ערר על דחיית בקשה או ביטול לרישיון כלי ירייה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת ערר על דחיית בקשה או ביטול לרישיון כלי ירייה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת ערר על דחיית בקשה או ביטול לרישיון כלי ירייה להדפסה

מה זה טופס הגשת ערר על דחיית בקשה או ביטול לרישיון כלי ירייה?

שם הטופס: טופס המשרד לביטחון לאומי - הגשת ערר על דחיית בקשה או ביטול לרישיון כלי ירייה

תכלית ותוכן הטופס: הטופס הוא כלי להגשת ערר על החלטת רשות המוסמכת לדחות בקשה או לבטל רישיון כלי ירייה במדינת ישראל. המטרה היא לאפשר לאדם שמרגיש כי החלטת הרשות אינה הוגנת או מוטרדת להגיש ערר ולהביא לדיון את ההחלטה. הטופס מאפשר למבקש לציין את סיבותיו לבקשת הערר ולהציג נימוקים ואישורים התומכים בטיעוניו.

סעיפים שנדרשים למילוי:

1. פרטי המבקש:
- מספר זהות
- שם משפחה
- שם פרטי
- פרטי התקשרות: יישוב/עיר, רחוב, מספר בית, מיקוד, תא דואר, טלפון נייד, כתובת דוא"ל

2. סעיף בו המבקש בוחר את סוג הרישיון המבוקש:
- רישיון פרטי
- רישיון ארגוני

3. סעיף בו המבקש מספק פרטים נוספים:
- נימוקי ההחלטה המוטעית לערר עליה (לדוגמה: אי המלצת משטרת ישראל, אי עמידה בתבחינים וכד')

4. סעיפים להצגת נימוקים נוספים במידה ונדרש:
- מקום למילוי נימוקים נוספים, ניתן לצרף מסמכים תומכים

5. חתימת המבקש ותאריך ההגשה.

6. אישור עורך דין, כולל פרטיו ותאריך.

סיכום: הטופס הוא כלי להגשת ערר על החלטת רשות המוסמכת בנושא רישיון כלי ירייה במדינת ישראל. המבקש ממלא פרטים אישיים, מבטא את סוג הרישיון המבוקש, מציין את נימוקי ההחלטה שהוא מעריך כלקויי ומספק טיעונים ואישורים תומכים בטיעוניו. הטופס מכיל גם חתימתו של המבקש ואישור עורך דין, והוא כלי חשוב להגשת ערר על החלטות בנושא רישיונות כלי הירייה.

טופס הגשת ערר על דחיית בקשה או ביטול לרישיון כלי ירייה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת ערר על דחיית בקשה או ביטול לרישיון כלי ירייה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הגשת ערר על דחיית בקשה או ביטול לרישיון כלי ירייה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת ערר על דחיית בקשה או ביטול לרישיון כלי ירייה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
ה א ג ף ל ר י ש ו י כ ל י י ר י י ה
טופס הגשת ערר לדיון בפני הממונה
)לשימוש המשרד בלבד: ערר מס' ___________(
אל: לשכת רישוי ___________________ )הלשכה הרשומה בהודעת הדחייה או בהודעת הביטול שקיבלת(
בחרו את הרישיון המבוקש: )יש לסמן ב-X )
 רישיון פרטי
 רישיון ארגוני
מוגש בזאת ערר על החלטת הרשות המוסמכת לפי סעיף 21 לחוק כלי ירייה התש"ט 2191 הקובע ש"הרואה עצמו נפגע
מהחלטת רשות מוסמכת רשאי להגיש עליה ערר בכתב בתוך 94 ימים ממועד קבלתה ההחלטה".
פרטי העורר
מספר זהות )9 ספרות( שם משפחה שם פרטי
פרטי התקשרות
יישוב/עיר רחוב מספר בית מיקוד תא דואר
טלפון נייד
כתובת דוא"ל _________________
הנני מבקש להגיש ערר על החלטת פקיד רישוי שלא לאשר לי: )יש לסמן ב-X את הערך המבוקש(
 הוצאת רישיון
 חידוש רישיון
 החלפת הנשק
 שינוי יעוד
 אחר ____________
נימוקי החלטת הרשות המוסמכת: )יש לסמן ב-X את הערך המבוקש(
 אי המלצת משטרת ישראל
 אי המלצת משרד בריאות
 אי עמידה בתבחינים
 העדר אישור כשירות נפשית
 אחר ____________
ואלו הנימוקים לערר:
1 .רישיון פרטי - אני עומד בדרישות הסף, ועונה לתבחין המצוין___________________________________
מצורפים בזאת אישורים עדכניים )משלושת החודשים האחרונים( התומכים בתבחין המצוין לעיל.
2 .נימוקים נוספים: )נא למלא בכתב ברור, ניתן לצרף מסמך נימוקים מודפס ומסמכים התומכים בטיעוניך(
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
חתימת המצהיר )מגיש הערר( ___________________ תאריך _________________________
אישור עורך דין
אני החתום מטה עו"ד ____________________ מאשר בזה כי ביום __________________ הופיע/ה בפניי
מר/גב' ____________________ מס' זהות _______________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת
האמת בלבד וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו וחתם עליה בפניי.
חתימת וחותמת עו"ד _______________________ תאריך __________________________
חתימת המצהיר_____________________
בכל מקום שבו הפנייה היא בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת ערר על דחיית בקשה או ביטול לרישיון כלי ירייה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת ערר על דחיית בקשה או ביטול לרישיון כלי ירייה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת ערר על דחיית בקשה או ביטול לרישיון כלי ירייה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת ערר על דחיית בקשה או ביטול לרישיון כלי ירייה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת ערר על דחיית בקשה או ביטול לרישיון כלי ירייה

פקס: 073-3233711​
כתובת לשליחת מכתבים: הקריה, תל אביב 6473424​
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » המשרד לביטחון לאומי » טופס הגשת ערר על דחיית בקשה או ביטול לרישיון כלי ירייה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת ערר על דחיית בקשה או ביטול לרישיון כלי ירייה להורדה

דילוג לתוכן