טופס הגשת פרטה על ידי מנהלי עיזבון להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת פרטה על ידי מנהלי עיזבון. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת פרטה על ידי מנהלי עיזבון להדפסה

מה זה טופס הגשת פרטה על ידי מנהלי עיזבון?

שם הטופס: טופס משרד המשפטים - הגשת פרטה על ידי מנהלי עיזבון.

מטרת הטופס: הטופס מיועד למנהלי עיזבון על מנת להגיש פרטים נכסיים וחובתיים של העזבון למשרד המשפטים.

הסעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם העזבון.
2. פרטי המנהל המכהן על פי צו שניתן על ידי הרשם לענייני ירושה/בית המשפט לעניני משפחה.
3. פירוט נכסי העזבון ליום הפטירה, כולל:
- מקרקעין וזכויות במקרקעין.
- מזומנים וניירות ערך בבנקים.
- רהיטים וחפצי בית.
- תכשיטים, כלי רכב ודברי ערך אחרים.
4. חובות המגיעים לעזבון (מירושה, פיצויים וכו').
5. זכויות אחרות (כולל מניות בחברות).
6. חובות העזבון (פרט ואישורים).

 

צילום מסך טופס הגשת פרטה על ידי מנהלי עיזבון טופס מקוון

טופס הגשת פרטה על ידי מנהלי עיזבון חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת פרטה על ידי מנהלי עיזבון הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת פרטה על ידי מנהלי עיזבון להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

לכבוד
האפוטרופוס הכללי
פ ר ט ת ע ז ב ו ן
בעניין: _________________
שם העזבון
אני הח"מ: ____________ המען: ___________________ טלפון: ______________
שם מנהל העזבון
המכהן על פי צו שניתן על ידי הרשם לענייני ירושה/בית המשפט לעניני משפחה ב_________
תיק __________ ביום ____________ כמנהל העזבון הנזכר לעיל מגיש בזה פירוט נכסי העזבון
וחובותיו ליום הפטירה: ______________.
1 .נכסי העזבון:
א. מקרקעין וזכויות במקרקעין: )דירה, קרקע וכו'(
תיאור הנכס כתובת גוש חלקה תת חלקה
- נא לרשום הערה בלשכת רישום המקרקעין )טאבו( בדבר מינוי מנהל העזבון
- נא לצרף לפרטה את נסח הרישום לאחר רישום ההערה
ב. מזומנים וניירות ערך בבנקים: )חשבונות עו"ש, חסכונות, קופות גמל, מט"ח וכו'(
מספר החשבון שם הבנק, סניף וכתובת סכום נומינלי סכום משוערך
- נא לצרף אישורים מהבנקים )דף ריכוז יתרות( לגבי כל החשבונות, נכון ליום הפטירה
- נא לציין בשמות החשבונות בבנק כי החשבונות מתנהלים באמצעות מנהל עזבון ולצרף
מסמך של הבנק בדבר רישום ההערה.
ג. רהיטים וחפצי בית:
____________________________________________________
____________________________________________________תכשיטים, כלי רכב ודברי ערך אחרים: )נא לפרט(
____________________________________________________
____________________________________________________
- אם ברשות העזבון כספת, יש לדאוג לפתיחתה ולעריכת פרוטוקול בנוכחות
עדים.
יש לצרף את הפרוטוקול לפרטה.
– אם העזבון הוא בעלים של כלי רכב, יש לצרף אישור של רשות הרישוי על
רישום הערה על מינוי מנהל עזבון.
ד. חובות המגיעים לעזבון: )מירושה, פיצויים וכו'(
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
- נא לצרף אישורים נכון ליום הפטירה.
ה. זכויות אחרות: )כולל מניות בחברות(
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
- נא לצרף אישורים.
2 .חובות העזבון: )נא לפרט ולצרף אישורים נכון ליום הפטירה(
מהות החוב תאריך היווצרו הסכום
תצהירהנני מצהיר בזה, כי פרטה זו משקפת את מלוא נכסיו וחובותיו של העזבון הידועים לי, לתאריך
פטירת המוריש ואני מתחייב להמציא פרטה מתוקנת לגבי כל נכס או מידע שיגיע לידיעתי תוך 14
יום מיום שהמידע יגיע לידי. אני מצהיר כי תוכן תצהירי אמת.
_____________ ______________
תאריך חתימת המצהיר
הנני מאשר בזה, כי ביום ______________ הופיע)ה( בפני, עוה"ד __________________
מר/גב' __________________ שזיהה עצמו)ה( על ידי תעודת זהות מס' _____________
המוכר לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו, כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
________________ ______________
חותמת חתימת מקבל התצהיר
פרטת עזבון

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת פרטה על ידי מנהלי עיזבון?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת פרטה על ידי מנהלי עיזבון, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת פרטה על ידי מנהלי עיזבון. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת פרטה על ידי מנהלי עיזבון.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת פרטה על ידי מנהלי עיזבון

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס הגשת פרטה על ידי מנהלי עיזבון

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת פרטה על ידי מנהלי עיזבון להורדה

דילוג לתוכן