טופס הגשת תלונה נגד רואה חשבון להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת תלונה נגד רואה חשבון. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת תלונה נגד רואה חשבון להדפסה

מה זה טופס הגשת תלונה נגד רואה חשבון?

טופס משרד המשפטים - הגשת תלונה נגד רואה חשבון:

מטרת הטופס:
טופס זה משמש להגשת תלונה נגד רואה חשבון בישראל והוא חלק מהליך המשמעתי המתנהל על פי חוק רואי חשבון התשט"ו-1955 והתקנות שהותקנו על פיו. מטרת הטופס היא לאפשר לאנשים להגיש תלונות בנוגע לרואי חשבון שנראה להם כי עברו עבירת משמעת.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המתלונן: שם, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון, דוא"ל, ומספר פקסימיליה (אם קיים).
2. פרטי עורך הדין המייצג את מגיש התלונה: שם, מספר רישיון או מספר תעודת זהות, כתובת משרד, מספר טלפון, דוא"ל, ומספר פקסימיליה (אם קיים).
3. פרטי רואה החשבון נגדו מוגשת התלונה: שם, מספר רישיון, כתובת משרד, מספר טלפון, דוא"ל.
4. פרטי התלונה: נסיבות התלונה, מועדים בהם אירעו האירועים המוזכרים בתלונה, והסיבות שבגללן המתלונן חושב כי רואה החשבון עבר עבירת משמעת. ניתן גם לצרף מסמכים נוספים הנוגעים לעניין.

מילוי פרטי התלונה והפרטים הנוספים משתנה בהתאם לפרטי המתלונן והמקרה המדובר.

טופס הגשת תלונה נגד רואה חשבון חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת תלונה נגד רואה חשבון מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הגשת תלונה נגד רואה חשבון הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת תלונה נגד רואה חשבון להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

רח' צלאח א-דין 29 ת.ד 49029 ירושלים מיקוד 91490 טלפון 6466650-02 ,פקס 6467023-02 דוא"ל il.gov.justice@mishmaat
מדינת ישראל
משרד המשפטים
טופס הגשת תלונה
רואי חשבון בישראל כפופים לדין המשמעתי, לפי חוק רואי חשבון התשט"ו-1955 והתקנות שהותקנו
מכוחו. תלונה כנגד רואה חשבון תוגש למזכירות מועצת רואי החשבון ותועבר, לאחר בדיקה ראשונית,
לתובע המשמעתי המוסמך ביחידה לתביעה משמעתית במשרד המשפטים. את טופס הגשת התלונה וכל
המסמכים שיצורפו לו, יש להגיש באמצעות הדוא"ל לכתובת: il.gov.justice@moazar או
.02-6467937/8 :הפקס באמצעות
התובע המשמעתי ביחידה לתביעה משמעתית יבחן את התלונה, ובמידת הצורך יעבירה לרואה החשבון
הנילון לצורך קבלת תגובתו בכתב. על המתלונן לצרף לתלונתו את כל המסמכים והראיות התומכים בה.
בנוסף לכך רשאי התובע המשמעתי )או החוקר הפועל מטעמו( לבקש לקבל מהמתלונן ו/או מרואה החשבון
הנילון פרטים נוספים בכתב, וכן לזמנם לבירור בעל פה. לאחר קבלת מלוא המידע הנדרש בתיק, יחליט
התובע המשמעתי אם להגיש קובלנה בעקבות התלונה, או לסיים את הטיפול בתלונה ולסגור את התיק.
יצוין, כי חוק רואי חשבון אינו כולל הליך של ערר או של השגה על החלטת התובע המשמעתי לסיים את
הטיפול בתלונה.
יודגש, כי תכליתו של ההליך המשמעתי היא לבחון את התנהלותו של רואה החשבון הנילון, ולא ניתן לקבל
במסגרת הליך זה סעדים כספיים או חוזיים )בכדי לבקש סעדים אלו, יש להגיש תביעה אזרחית לבית
המשפט המוסמך לכך(. בהקשר זה יודגש כי לא ניתן להורות לרואה החשבון במסגרת הבירור או ההליך
המשמעתי לשלם / להשיב כספים שניתנו לו, או לשחרר תיק המעוכב אצלו. על דרך הכלל, במקרים שבהם
נמצא הסכסוך נשוא התלונה בהליך שיפוטי תלוי ועומד )אזרחי או פלילי(, יעוכב הבירור המשמעתי עד
לסיומו של ההליך השיפוטי וההכרעה שתתקבל בו.
פרטי המתלונן:
יש למלא את פרטי ההתקשרות במלואם.
היחידה לתביעה משמעתית רשאית לפנות אל המתלונן, ולהעביר לו כל מסמך, בפקסימילה או בדואר
אלקטרוני.
*שם המתלונן מס' זהות מס' פקסימילהרח' צלאח א-דין 29 ת.ד 49029 ירושלים מיקוד 91490 טלפון 6466650-02 ,פקס 6467023-02 דוא"ל il.gov.justice@mishmaat
*כתובת מגורים *מס' טלפון *דואר אלקטרוני
 שדות חובה
אם עורך דין מגיש את התלונה בשמו של לקוח – יש לציין, נוסף על פרטי הלקוח, גם את פרטי עורך הדין
המייצג.
*שם עורך הדין המייצג
את מגיש התלונה
*מס' רישיון / מס' תעודת
זהות מס' פקסימילה
*כתובת המשרד *מס' טלפון *דואר אלקטרוני
פרטי רואה החשבון שלגביו מוגשת התלונה:
ללא מספר תעודת זהות או מספר רישיון של רואה החשבון לא נוכל לטפל בפניה.
*שם רואה החשבון מס' רישיון שם משרד רואה החשבון
כתובת משרד רואה החשבון *מס' טלפון *דואר אלקטרוני
פרטי התלונה:
יש לציין בקצרה את עובדות המקרה, את המועדים שבהן אירעו אותן עובדות ואת הסיבות שבגללן אתה
סבור כי רואה החשבון הנילון עבר עבירת משמעת. יש לצרף לטופס זה כל מסמך הנוגע לעניין שיש בו כדי
לתמוך ולבסס את פרטי התלונה. להלן פירוט נסיבות התלונה ועובדותיה:
)1(
)2(
)3(
)4(רח' צלאח א-דין 29 ת.ד 49029 ירושלים מיקוד 91490 טלפון 6466650-02 ,פקס 6467023-02 דוא"ל il.gov.justice@mishmaat
)5(
)ניתן לצרף את פירוט נסיבות התלונה ועובדותיה בדף נפרד(.
פרטים נוספים:
האם מתנהלים הליכים משפטיים נשוא התלונה? )אנא סמן(: לא/כן; אם כן – פרט אילו הליכים, שמות הצדדים,
היכן הם מתנהלים ואת מספרי התיקים:
אם ניתנה הכרעה שיפוטית בהליכים אלה יש לצרפה.
הצהרת המתלונן:
אני מצהיר כי כל האמור בפנייתי הוא אמת; במידת הצורך ובהתאם לשיקול דעתה של היחידה לדין משמעתי,
אתייצב לעדות בפני ועדת המשמעת; ידוע לי כי בהתאם לחוק רואי חשבון התשט"ו-1955 ,היחידה לדין
משמעתי תהא רשאית לדרוש ממני לפרט פרטים נוספים בקשר לתלונה, להגיש ראיות אחרות לאימות פרטי
התלונה, להזמין אותי לבירור נסיבות התלונה ולדרוש כי אאמת את פרטיה באמצעות תצהיר כדין.
 ידוע לי כי במידת הצורך תועבר התלונה אל רואה החשבון הנילון לצורך קבלת תגובתו.
 ידוע לי כי במסגרת ההליך המשמעתי לא ניתן לקבל סעד כספי או חוזי, וכי לא ניתן להורות לרואה
החשבון לשחרר מסמכים המעוכבים על ידו או לשלם / להשיב סכום ששולם לו.
 ידוע לי כי במקרים בהם נמצא הסכסוך נשוא התלונה בהליך שיפוטי תלוי ועומד, היחידה לתביעה
משמעתית רשאית להמתין עד לסיום ההליך השיפוטי וההכרעה שתתקבל בו.
_________________ __________________
תאריך חתימת המתלונןרח' צלאח א-דין 29 ת.ד 49029 ירושלים מיקוד 91490 טלפון 6466650-02 ,פקס 6467023-02 דוא"ל il.gov.justice@mishmaat

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת תלונה נגד רואה חשבון?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת תלונה נגד רואה חשבון, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת תלונה נגד רואה חשבון. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת תלונה נגד רואה חשבון.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת תלונה נגד רואה חשבון

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס הגשת תלונה נגד רואה חשבון

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת תלונה נגד רואה חשבון להורדה

דילוג לתוכן