טופס הגשת תלונה על יבוא בהיצף להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת תלונה על יבוא בהיצף. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת תלונה על יבוא בהיצף להדפסה

מה זה טופס הגשת תלונה על יבוא בהיצף?

שם הטופס: טופס הגשת תלונה על יבוא בהיצף

מטרת הטופס:
הטופס משמש להצגת פרטים ומידע על ידי יבואנים בישראל שרוצים להגיש תלונה על יבוא בהיצף ולבקש אמצעי הגנה לפי פרק ב'2 לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי החברה: שם רשמי ומסחרי, מספר תאגיד, מספר יבואן, מספר עוסק מורשה, כתובת, פקס, דואר אלקטרוני.
2. נציג החברה: שם ופרטי קשר עבור שאלות נוספות ובקשות להבהרות.
3. מבנה הבעלות של החברה ופרוט הבעלים.
4. חומר פרסומי קיים אודות החברה ומוצריה.
5. תיאור מפורט של המוצרים המיובאים, כולל תיאור טכני, תכונות, איכות, תקנים, ושווי המוצרים.
6. תהליך האספקה הטכנית: אריזה, הובלה, מעבר במכס, אישור מכון התקנים וכו'.
7. תהליך הספקה והמסחרי: תיאור הספקים, תהליך ההזמנה והתשלום.
8. תיאור שוק המוצר: ספקים, מתחרים, וכו'.
9. פרטי הרכישות של מוצרי הבקשה, כולל עלויות, מחירים, תנאי משלוח, תנאי תשלום, וכו'.
10. עלויות מימון ועלויות בגין שירותים בנקאיים.
11. השוק המקומי: תיאור שוק היבוא בישראל והגורמים השונים המשפיעים עליו.

מילוי נכון ומדויק של הטופס מסייע ליבואנים להצטרף לתהליך הבירור וההגנה על יבואם.

צילום מסך טופס הגשת תלונה על יבוא בהיצף טופס מקוון

טופס הגשת תלונה על יבוא בהיצף חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת תלונה על יבוא בהיצף הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת תלונה על יבוא בהיצף להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 5 ,קריית הממשלה, ת"ד 3166 ,ירושלים 9103101
trd.remedies@economy.gov.il ,www.economy.gov.il/dumping .02-6662939 פקס, 02-6662621/2 'טל
שאלון ליבואן - היטל הגנה
הנכם מתבקשים למסור פרטים, הסברים והבהרות כמפורט להלן:
1 .כללי
1.1 .פרטי החברה - שם )רשמי ומסחרי(, מספר תאגיד, מספר יבואן, מספר עוסק מורשה,
כתובת מלאה, מספרי טלפון, פקס, דואר אלקטרוני.
2.1 .נציג החברה אליו ניתן לפנות בשאלות נוספות ובקשת הבהרות.
3.1 .תיאור מבנה הבעלות של החברה ופרוט הבעלים.
4.1 .חומר פרסומי קיים אודות החברה ומוצריה.
2 .המוצרים
1.2 .תיאור מפורט של המוצרים: ברזל מצולע לבניה המיוצרים כמוטות וכסלילים בקטרים שבין 40-8
מ"מ )להלן: מוצרי הבקשה( המיובאים על ידכם מכל מקור )כל מוצר או סוג של מוצרים בנפרד(.
צרפו קטלוגים או חוברות המצויים ברשותכם המתארים מוצרים אלה. יש לציין במה מתבטא
השוני בין המוצרים המיובאים למוצרים הדומים המיוצרים בארץ. בתיאור המוצרים יש להתייחס
לנקודות הבאות:
1 )שם המוצר/סוג המוצר והמספר קטלוגי שלו אצלכם ואצל הספק.
2 )תיאור טכני של המוצר, תכונותיהם הפיזיות, החומרים המרכיבים אותם, איכותם, תקנים,
בינלאומיים וישראליים, וכד'.
3 )תהליך יצור.
4 )תיאור השימוש במוצרי הבקשה. בתשובה לשאלה זו יש להתייחס לנושאים הבאים:
א. האם קיימת תחלופה טובה בשימוש בין המוצרים המיובאים ע"י החברה לבין מוצרים
המיוצרים ע"י המבקשת.
ב. האם קיימת תחרות בין החברה למבקשת בשיווק מוצרים אלה.
5 )תאר את תהליך האספקה הטכנית: אריזת המוצרים )כולל: משקל, צורת אריזה(, הובלה
מהספק עד לחצרותיכם, מעבר במכס, אישור מכון התקנים וכו'.
6 )תהליך הספקה והמסחרי: תיאור הספקים, תהליך ההזמנה והתשלום.
7 )תאר את שוק המוצר: ספקים, מתחרים וכו'.
3 .היבוא
1.3 .שמות וכתובות של הספקים ו/או היצרנים של מוצרי הבקשה בארץ ובחו"ל. יש לציין האם
הספק הוא יצרן, חברת שווק וכו'. אם הספק אינו יצרן מוצרי הבקשה – יש לציין גם את שם
היצרן וכתובתו. האם לחברתכם קשר אחר עם מי מהספקים, פרט לקשרי ספק-לקוח )כגון -
בעלים משותפים, קשרי משפחה, קשר מסחרי אחר(. אם כן – מה טיב הקשר האם יש
לקשר זה השפעה על מחיר המוצר, על אופי התמורה בגין אספקת המוצר ועל מתן
שירותים? אם הספק אינו היצרן – יש לפרט בעניין קשר של חברתכם עם היצרן כמצוין
לעיל.
2.3 .פרוט כל עסקאות היבוא של מוצרי הבקשה שבוצעו על ידכם מינואר 2006 עד מרץ 2009
על פי הטבלה הבאה )יש להציג טבלה כאמור לכל סוג של מוצר מיובא בנפרד(. משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 5 ,קריית הממשלה, ת"ד 3166 ,ירושלים 9103101
trd.remedies@economy.gov.il ,www.economy.gov.il/dumping .02-6662939 פקס, 02-6662621/2 'טל
שם המוצר ותיאורו: -
7 6 5 4 3 2 1
מועד
העסקה
שם היצרן שם הספק שם מדינת
היצוא
ערך
העסקה
במט"ח
כמות
ביחידות
מחיר
ליחידה
13 12 11 10 9 8
מספר רשימון תנאי משלוח תנאי תשלום אופן תשלום מועד תשלום
בפועל
מחירי שינוע
ליחידה
הסבר לטבלה )על פי מספרי העמודות(:
1 .תאריך הוצאת החשבונית על ידי הספק.
2 .שם היצרן.
3 .שם הספק וכתובתו – אם היצרן אינו היצואן.
4 .שם המדינה ממנה יוצא המוצר לישראל.
5 .ערך העסקה במטבע בו בוצעה העסקה. אם המטבע אינו דולר ארה"ב יש לציין גם את
שער החליפין של מטבע העסקה ביחס לדולר ארה"ב נכון ליום ביצועה.
6 .יש לציין את יחידת המידה: ק"ג, טון, מספר יחידות המוצר וכדומה.
7 .מחיר במטבע בו בוצעה העסקה.
8 .מספר הרשימון ויום שחרור הטובין מהנמל.
.'וכו EX-FACTORY , FAS ,CIF ,FOB .9
10 .תקופת אשראי )בימים( ותנאי האשראי.
11 .מזומן, גביה כנגד דוקומנטים, מכתב אשראי וכו'.
12 .מחירי הובלה, טעינה ופריקה )כל אחד בנפרד( עד לנמל בארץ )בהתאם לתנאי המשלוח(
אם אינם כלולים במחיר המוצר.
הערות:
1 .יש לצרף העתקים מהחשבוניות של העסקאות שפורטו בטבלה.
2 .את המידע המופיע בטבלה יש להגיש בקובץ אקסל על גבי זיכרון נייד או תקליטור.
3.3 .אם קיימים הסכמי מסגרת בכתב עם הספקים יש לצרף העתקי ההסכמים. יש לציין האם הסכמים אלה
עוסקים במחירי המוצרים המיובאים על ידכם ומחירי המכירה ללקוחות שונים בארץ של אותם המוצרים.משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 5 ,קריית הממשלה, ת"ד 3166 ,ירושלים 9103101
trd.remedies@economy.gov.il ,www.economy.gov.il/dumping .02-6662939 פקס, 02-6662621/2 'טל
4 .רכישות
הרכישות שהתבצעו בתקופה 2009.3.31-2006.1.1 על פי הטבלה הבאה:
שנה: _______
סה"כ ערך סה"כ כמות
4 3 2 1 4 3 2 1 רבעון יבוא
שם המוצר מספר קטלוגי
מקומי
5 .עלויות קניה של המוצרים המיובאים
עבור כל עסקה מהעסקה הראשונה בכל רבעון וכן עבור סך העסקאות לרבעון הרביעי לשנת 2008
ולרבעון הראשון לשנת 2009 ,אנא הצג את העלויות בפועל ליחידת המוצר- )לכל אחד ממוצרי
הבקשה בנפרד( כאמור להלן:
1 )המחיר ליחידה ששולם על ידכם בפועל לספק בחו"ל )ציין
)אחר או EXWORK, FOB, CIF
2 )פרט את העלויות בפועל עד לנמל בארץ )ציין האם כלולות בסעיף 1 לעיל(, כגון :
 הובלה יבשתית עד לנמל יציאה בחו"ל )ציינו שם נמל היציאה(
 אחסנה בחו"ל
 טעינה בנמל היציאה
 הובלה ימית
 ביטוח ימי
 אחרות ) פרטו (
3 )עלויות מהנמל בארץ ועד לחצרותיכם, כגון -
 הוצאות פריקה וסבלות בנמל בארץ
 מסי נמל
 עמילות מכס
 מכס ומסים אחרים
1
 סימון בעברית ואריזה
 אחסנה בארץ
 הובלה כולל העמסה ופריקה עד מחסניכם.
 אחרות ) פרטו(

1
ציין סכומי המכס )או מס אחר( ליחידת המוצר , שיעורי המכס )המס(, שיעורי תמ"א. אם היו שינויים בשיעורי המכס
)המס( או התמ"א בתקופה הנדונה, פרטו את השינויים. משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 5 ,קריית הממשלה, ת"ד 3166 ,ירושלים 9103101
trd.remedies@economy.gov.il ,www.economy.gov.il/dumping .02-6662939 פקס, 02-6662621/2 'טל
4 )עלויות מימון ועלויות בגין שירותים בנקאיים )לרבות אשראי דוקומנטרי, עלויות
הבטחת שער חליפין, עמלות ועלויות אחרות בגין שירותים בנקיים שלהם נזקקתם
במהלך ביצוע עסקות יבוא(.
6 .השוק המקומי
תארו את השוק הישראלי למוצרי הבקשה, התייחסו לגורמים השונים המשפיעים על השוק ועל
הביקוש: סוגי מוצרים, מוצרים חליפיים ומוצרים משלימים, האם קימת תחרות מולכם, מצד מי ובאיזו
רמה, סוגי לקוחות, מחירים, מכירות, נתח הייבוא ממקורות שונים מכלל השוק, נפח השוק כולו,
איכות המוצרים המיובאים לעומת המוצרים מתוצרת מקומית, תאר את התחרות בין המוצר המיובא
ובין מוצרים תחליפים או מתחרים.
תצהיר היבואן
אני הח"מ ____________ בעל מספר ת.ז. _________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת
וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזה:
1 .תפקידי הוא _________ בחברת ____________ )להלן: "החברה"( יבואנית של
_________ מ- ______________ .
2 .הוסמכתי על ידי החברה לענות בשם החברה, והנני מגיש בזה, את תשובת החברה לשאלון
ליבואן במסגרת בירור הבקשה לנקיטה באמצעי הגנה לפי פרק ב'2 לחוק היטלי סחר ואמצעי
הגנה, התשנ"א-1991 בקשר עם יבוא המוצר המתואר בהחלטת הממונה על היטלי סחר על
פתיחה בבירור הבקשה.
3 .אני מאשר בזאת, כי כל המידע הכלול בתשובה המצורפת בזאת הינו נכון, מדויק ומלא.
החתימה דלמטה חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
________________ ___________________
תאריך חתימה
אישור
אני הח"מ _______________ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני מר/גב'
_________ ולאחר שהזדהה בפני על ידי הצגת מספר ת.ז _________ ולאחר שהזהרתיו כי
עליו להצהיר אמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות האמור
בתצהיר זה וחתם עליו בפני.
____________________ ______________
תאריך עו"ד

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת תלונה על יבוא בהיצף?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת תלונה על יבוא בהיצף, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת תלונה על יבוא בהיצף. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת תלונה על יבוא בהיצף.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת תלונה על יבוא בהיצף

פקס: 074-7058815
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הכלכלה והתעשייה » טופס הגשת תלונה על יבוא בהיצף

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת תלונה על יבוא בהיצף להורדה

דילוג לתוכן