טופס הגשת תלונה על מתווך במקרקעין להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת תלונה על מתווך במקרקעין. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת תלונה על מתווך במקרקעין להדפסה

מה זה טופס הגשת תלונה על מתווך במקרקעין?

שם הטופס: טופס משרד המשפטים - הגשת תלונה על מתווך במקרקעין

מטרת הטופס: הטופס משמש להגשת תלונה נגד מתווך במקרקעין בישראל. מתווכי המקרקעין כפופים לדין המשמעתי, והטופס מאפשר לאנשים להגיש תלונה כאשר יש להם טענות כנגד מתווך בתחום זה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המתלונן: כתובת מגורים, מספר טלפון, דוא"ל, שם העורך דין המייצג את המתלונן (אם יש).
2. פרטי המתווך: שם, מספר רישיון, כתובת משרד התיווך, מספר טלפון, דוא"ל.
3. התלונה: פירוט נסיבות התלונה ועובדותיה.
4. הצהרת המתלונן: הצהרה כי כל מה שנכתב בטופס הוא אמת, וכי הוא יודע שהטופס משמש להגשת תלונה משמעתית.

צילום מסך טופס הגשת תלונה על מתווך במקרקעין טופס מקוון

טופס הגשת תלונה על מתווך במקרקעין חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת תלונה על מתווך במקרקעין הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת תלונה על מתווך במקרקעין להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

רח' צלאח א-דין 29 ת.ד 49029 ירושלים מיקוד 91490 טלפון 6466650-02 ,פקס 6467023-02 דוא"ל
mishmaat@justice.gov.il
מדינת ישראל
משרד המשפטים
טופס הגשת תלונה
מתווכי המקרקעין בישראל כפופים לדין המשמעתי, לפי חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו - 1996 ,
והתקנות שהותקנו מכוחו. תלונה כנגד מתווך מקרקעין תוגש לרשם המתווכים ותועבר, לאחר בדיקה,
ליחידה לדין משמעתי במשרד המשפטים. את טופס הגשת התלונה וכל המסמכים שיצורפו לו, יש
לשלוח באמצעות דואר, פקסימיליה או דוא"ל, המפורטים להלן:
רשם המתווכים - רחוב בית הדפוס 22 ,גבעת שאול, ירושלים 9134301 ,ת"ד 34357 ,מיקוד
.metavech@justice.gov.il :ל"דוא. 02-6467939 :פקס. 9134301
התובע המשמעתי ביחידה לדין משמעתי יבחן את התלונה, ובמידת הצורך יעבירה למתווך המקרקעין
הנילון לצורך קבלת תגובתו בכתב. על המתלונן לצרף לתלונתו את כל המסמכים והראיות התומכים בה.
בנוסף לכך רשאי התובע המשמעתי )או החוקר הפועל מטעמו( לבקש לקבל מהמתלונן ו/או מהמתווך
הנילון פרטים נוספים בכתב, וכן לזמנם לבירור בעל פה. לאחר קבלת מלוא המידע הנדרש בתיק, יחליט
התובע המשמעתי אם להגיש קובלנה בעקבות התלונה, או לסיים את הטיפול בתלונה ולסגור את התיק.
יצוין, כי חוק המתווכים במקרקעין אינו כולל הליך של ערר או של השגה על החלטת התובע המשמעתי
לסיים את הטיפול בתלונה.
יודגש, כי תכליתו של ההליך המשמעתי היא לבחון את התנהלותו של המתווך הנילון, ולא ניתן לקבל
במסגרת הליך זה סעדים כספיים או חוזיים )בכדי לבקש סעדים אלו, יש להגיש תביעה אזרחית לבית
המשפט המוסמך לכך(. על דרך הכלל, במקרים שבהם נמצא הסכסוך נשוא התלונה בהליך שיפוטי
)אזרחי או פלילי( תלוי ועומד, יעוכב ההליך המשמעתי עד לסיומו של ההליך השיפוטי וההכרעה
שתתקבל בו.
פרטי המתלונן:
יש למלא את פרטי ההתקשרות במלואם.
רח' צלאח א-דין 29 ת.ד 49029 ירושלים מיקוד 91490 טלפון 6466650-02 ,פקס 6467023-02 דוא"ל
mishmaat@justice.gov.il
היחידה לדין משמעתי רשאית לפנות אל המתלונן, ולשגר לו כל מסמך, בפקסימילה או בדואר אלקטרוני.
שם המתלונן מס' זהות מס' פקסימילה
כתובת מגורים מס' טלפון דואר אלקטרוני
אם עורך דין מגיש את התלונה בשמו של לקוח – יש לציין, נוסף על פרטי הלקוח, גם את פרטי עורך
הדין המייצג.
שם עורך הדין המייצג
את מגיש התלונה
מס' רישיון / מס' תעודת
זהות מס' פקסימילה
כתובת המשרד מס' טלפון דואר אלקטרוני
פרטי המתווך שלגביו מוגשת התלונה:
ללא מספר תעודת זהות או מספר רשיון של המתווך לא נוכל לטפל בפניה.
שם המתווך מס' רישיון שם משרד התיווך
כתובת משרד התיווך מס' טלפון דואר אלקטרוני
פרטי התלונה:
יש לציין בקצרה את עובדות המקרה, את המועדים שבהן אירעו אותן עובדות ואת הסיבות שבגללן אתה
רח' צלאח א-דין 29 ת.ד 49029 ירושלים מיקוד 91490 טלפון 6466650-02 ,פקס 6467023-02 דוא"ל
mishmaat@justice.gov.il
סבור כי המתווך הנילון עבר עבירת משמעת. יש לצרף לטופס זה כל מסמך הנוגע לעניין שיש בו כדי
לתמוך ולבסס את פרטי התלונה. להלן פירוט נסיבות התלונה ועובדותיה:
)1(
)2(
)3(
)4(
)5(
)ניתן לצרף את פירוט נסיבות התלונה ועובדותיה בדף נפרד(.
פרטים נוספים:
האם מתנהלים הליכים משפטיים נשוא התלונה? )מחק את המיותר(: לא/כן; אם כן – פרט אילו הליכים, שמות
הצדדים, היכן הם מתנהלים ואת מספרי התיקים:
אם ניתנה הכרעה שיפוטית בהליכים אלה יש לצרפה.
הצהרת המתלונן:
אני מצהיר כי כל האמור בפנייתי הוא אמת; במידת הצורך ובהתאם לשיקול דעתה של היחידה לדין
משמעתי, אתייצב לעדות בפני ועדת המשמעת; ידוע לי כי בהתאם לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו -
1996 ,היחידה לדין משמעתי תהא רשאית לדרוש ממני לפרט פרטים נוספים בקשר לתלונה, להגיש
ראיות אחרות לאימות פרטי התלונה, להזמין אותי לבירור נסיבות התלונה ולדרוש כי אאמת את פרטיה
באמצעות תצהיר כדין.
ידוע לי כי במידת הצורך תועבר התלונה אל המתווך הנילון לצורך קבלת תגובתו.
רח' צלאח א-דין 29 ת.ד 49029 ירושלים מיקוד 91490 טלפון 6466650-02 ,פקס 6467023-02 דוא"ל
mishmaat@justice.gov.il
ידוע לי כי במסגרת ההליך המשמעתי לא ניתן לקבל סעד כספי או חוזי.
ידוע לי כי במקרים בהם נמצא הסכסוך נשוא התלונה בהליך שיפוטי תלוי ועומד, היחידה לדין משמעתי
רשאית להמתין עד לסיומו של ההליך השיפוטי וההכרעה שתתקבל בו.
____________________
תאריך
______________________
חתימה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת תלונה על מתווך במקרקעין?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת תלונה על מתווך במקרקעין, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת תלונה על מתווך במקרקעין. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת תלונה על מתווך במקרקעין.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת תלונה על מתווך במקרקעין

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס הגשת תלונה על מתווך במקרקעין

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת תלונה על מתווך במקרקעין להורדה

דילוג לתוכן