טופס הגשת תלונת משמעת נגד שמאי מקרקעין או נגד מתמחה בשמאות מקרקעין להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת תלונת משמעת נגד שמאי מקרקעין או נגד מתמחה בשמאות מקרקעין. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת תלונת משמעת נגד שמאי מקרקעין או נגד מתמחה בשמאות מקרקעין להדפסה

מה זה טופס הגשת תלונת משמעת נגד שמאי מקרקעין או נגד מתמחה בשמאות מקרקעין?

שם הטופס: טופס הגשת תלונת משמעת נגד שמאי מקרקעין או נגד מתמחה בשמאות מקרקעין

מטרת הטופס: הטופס מיועד להגשת תלונות נגד שמאי מקרקעין או מתמחים בשמאות מקרקעין למשרד המשפטים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי התקשרות עם המפלגה.
2. מען המפלגה בישראל למשלוח דואר, וכתובת דואר אלקטרוני (אם יש).
3. פרטי אנשי מפתח במפלגה, כולל שמות, מספרי תעודת זהות, ותאריך מינוי אחרון בתפקידם.
4. פירוט נכסי מקרקעין שברשות המפלגה, כולל תיאור הנכס, גוש, חלקה, וכתובת, זיקת המפלגה לנכס, ומועד רכישת הזכויות בנכסים.
5. נתונים על תאגידים מפלגתיים אם יש, כולל שם התאגיד, תיאור מטרותיו, וזכויות הבעלים בו.
6. פרטים על פעילות חינוך תנועתית אם יש, כולל מהות הפעילות, תאריך הקמתה, עלות הפעילות, ופרטי הגוף שבוצע על ידו.
7. דוחות כספיים לשנת הדוח, כוללים מאזן שנתי ודוחות הוצאות והכנסות שנתיים.

כל הפרטים הנדרשים למילוי מופיעים בטופס.

צילום מסך טופס הגשת תלונת משמעת נגד שמאי מקרקעין או נגד מתמחה בשמאות מקרקעין טופס מקוון

טופס הגשת תלונת משמעת נגד שמאי מקרקעין או נגד מתמחה בשמאות מקרקעין חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת תלונת משמעת נגד שמאי מקרקעין או נגד מתמחה בשמאות מקרקעין הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת תלונת משמעת נגד שמאי מקרקעין או נגד מתמחה בשמאות מקרקעין להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 28178 ירושלים 9128101
Miflagot@justice.gov.il :ל"דוא 02-6467411 :פקס 073-3925951 :טלפון
שעות קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש בלבד
https://www.gov.il/he/departments/israeli_corporations_authority
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות" בכתובת:
justice/il.org.kolzchut כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
הודעת מפלגה לפי סעיף 25א)ג( לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992
מכוח סעיף 25א)ג( לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992( להלן-החוק( מוגשת בזאת לרשם המפלגות הודעת המפלגה לשנת
הדוח*
*לעניין טופס זה "שנת הדוח" – שנת הכספים או שנה כמשמעותה בסעיף 10(ג1 )לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973
שם המפלגה )להלן המפלגה( מספר המפלגה
חלק א': פרטי התקשרות עם המפלגה
1 .המען הרשום של המפלגה בישראל )מספר תא דואר אינו מען רשום(

הרחוב, השכונה מספר הבית שם היישוב המיקוד

אצל:

2 .מען המפלגה בישראל למשלוח דואר )אם הוא שונה מהמען הרשום של המפלגה(
הרחוב, השכונה
מס' הבית/
מס' ת.ד שם היישוב המיקוד

אצל:

כתובת דואר אלקטרוני )אם יש:(

טלפון:

רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 28178 ירושלים 9128101
Miflagot@justice.gov.il :ל"דוא 02-6467411 :פקס 073-3925951 :טלפון
שעות קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש בלבד
https://www.gov.il/he/departments/israeli_corporations_authority
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות" בכתובת:
justice/il.org.kolzchut כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
אתר האינטרנט של המפלגה )אם יש(:

פקסימיליה:

דרכי התקשרות נוספות )אם יש(:

חלק ב': נתונים לגבי שנת הדוח
3 .בעלי תפקידים כמפורט להלן שכיהנו במפלגה בשנת הדוח:
תפקיד במפלגה –
יושב ראש, מנהל
כללי, גזבר, יועץ
משפטי
שם פרטי שם משפחה מספר זיהוי תאריך
מינוי
אחרון
מס' שנים
כולל בתפקיד
כתובת למשלוח דואר
4 .מקרקעין:
)א( פירוט נכסי מקרקעין שבהם יש למפלגה זכויות )זכות – לרבות זכות בעלות, חכירה, דייר מוגן, שכירות, חזקה,
וכן זיקת נאמנות(* :
תיאור הנכס גוש –
חלקה –
תת חלקה
כתובתו שוויו
המוערך
זיקת
המפלגה
לנכס
מהות
הזכויות
בנכס
והיקפן
מועד
רכישת
הזכויות
בעליהן
הרשומים של
הזכויות )אם
אינן רשומות על
שם המפלגה( –
שם ושם
זיקת המפלגה לבעלים
הרשומים, ככל שישנה
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 28178 ירושלים 9128101
Miflagot@justice.gov.il :ל"דוא 02-6467411 :פקס 073-3925951 :טלפון
שעות קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש בלבד
https://www.gov.il/he/departments/israeli_corporations_authority
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות" בכתובת:
justice/il.org.kolzchut כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
המשפחה
*יש לצרף מסמכים מאומתים כדין לאימות הפרטים האמורים

)ב( פירוט עסקאות במקרקעין או לגבי מקרקעין בשנת הדוח*:
תיאור הנכס

גוש חלקה תת חלקה
מהות
העסקה )מכירה בידי המפלגה, קניה בידי המפלגה, השכרה, החכרה, שכירות, חכירה וכיוצא באלה(
שווי העסקה )בשקלים חדשים(
אנא פרט/י אם נדרש הסבר על התמורה:
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 28178 ירושלים 9128101
Miflagot@justice.gov.il :ל"דוא 02-6467411 :פקס 073-3925951 :טלפון
שעות קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש בלבד
https://www.gov.il/he/departments/israeli_corporations_authority
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות" בכתובת:
justice/il.org.kolzchut כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
הצדדים האחרים לעסקה:
הצד לעסקה – שם מלא וכתובת תאריך ביצוע העסקה
* יש לצרף מסמכים מאומתים כדין לאימות הפרטים האמורים.
5 .תאגידים מפלגתיים:

)א( תאגיד מפלגתי – לפי סעיף 21א לחוק
שם התאגיד –
לרבות חברת בת של
תאגיד כאמור
מספר
התאגיד
סוג התאגיד * מטרות התאגיד פירוט הבעלים שיש
להם
היקף זכויות הבעלים
בתאגיד

* יש לציין האם מדובר בחברה ישראלית, חברת חוץ, שותפות, שותפות חוץ, חברה לתועלת הציבור, חברת חוץ
לתועלת הציבור, עמותה, אגודה שיתופית או תאגיד אחר וכן אם מדובר בהקדש ציבורי לצרף העתק מאומת של
מסמכי ההתאגדות.

)ב( נכסי מקרקעין שלתאגיד מפלגתי יש בהם זכויות )זכות- לרבות זכות בעלות, חכירה, דייר מוגן, שכירות,
חזקה(
תיאור הנכס גוש –
חלקה –
כתובתו שוויו
המוערך
זיקת התאגיד
לנכס
מהות הזכויות בנכס
והיקפן
מועד רכישת
הזכויות
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 28178 ירושלים 9128101
Miflagot@justice.gov.il :ל"דוא 02-6467411 :פקס 073-3925951 :טלפון
שעות קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש בלבד
https://www.gov.il/he/departments/israeli_corporations_authority
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות" בכתובת:
justice/il.org.kolzchut כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
תת חלקה

)ג( פירוט נכסים שהועברו מהתאגיד למפלגה בשנת הדוח, לפי סעיף 21 א)ד( לחוק:
תיאור הנכס גוש-חלקה-תת חלקה כתובתו מועד העברת הנכס

)ד( שינויים שחלו בשנת הדוח לגבי הנתונים האלה:
הזכויות בנכסים המפורטים לעיל זהות הבעלים )שם מלא וכתובת( בנכסי התאגיד המפורטים לעיל היקף

6 .פעילות חינוך תנועתי:
"פעילות חינוך תנועתי" לפי סעיף 21(ד()2 )לחוק - בכלל זה פעילות המפלגה במסגרת תנועת נוער וכן פעילות בבתי
ספר ובמוסדות חינוך להשכלה גבוהה.
מהות הפעילות תאריך קיומה עלות הפעילות פרטי הגוף מבצע הפעילות )ככל
שלא בוצעה על ידי המפלגה(
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 28178 ירושלים 9128101
Miflagot@justice.gov.il :ל"דוא 02-6467411 :פקס 073-3925951 :טלפון
שעות קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש בלבד
https://www.gov.il/he/departments/israeli_corporations_authority
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות" בכתובת:
justice/il.org.kolzchut כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
7 .דוחות כספיים לשנת הדוח:
בהתאם לאמור בסעיף 25א )ג()2 )לחוק המפלגות, יש לצרף להודעה דוחות כספיים מבוקרים הכוללים מאזן שנתי
ודוחות הוצאות והכנסות שנתיים, כפי שמוגשים למבקר המדינה לפי סעיף 10(ג( לחוק מימון מפלגות, התשל"ג –
.1973
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 28178 ירושלים 9128101
Miflagot@justice.gov.il :ל"דוא 02-6467411 :פקס 073-3925951 :טלפון
שעות קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש בלבד
https://www.gov.il/he/departments/israeli_corporations_authority
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות" בכתובת:
justice/il.org.kolzchut כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
חלק ג': הצהרת המדווח
אני החתום)ה( מטה
)שם מלא, ת"ז ומען(, הוסמכתי בידי שהוא גוף המופקד על ניהול המפלגה,
להגיש הודעה זו, ולאחר שבחנתי את תוכנה אני מצהיר)ה( בזה על שלמות פרטיה ועל דיוקם.
ולראיה באתי על החתום, היום

חתימה
אימות חתימה
אני החתום מטה, עורך דין
שם מלא מען המשרד מס' ת"ז
מאשר בזה כי ביום התייצב/ה בפני מר/גב'
שזיהיתיו)ה( לפי תעודת הזהות שלו/ה, לאחר שבחנתי את נכונות פרטיו/ה האישיים על פיה/ המוכרת לי אישית ולאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ תעשה כן,
אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפניי.
תאריך חותמת חתימה
לתשומת לב- אם יש צורך להוסיף פרטים נוספים מעבר לנכלל בטופס ניתן להוסיפם ולצרפם
לטופס הקיים.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת תלונת משמעת נגד שמאי מקרקעין או נגד מתמחה בשמאות מקרקעין?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת תלונת משמעת נגד שמאי מקרקעין או נגד מתמחה בשמאות מקרקעין, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת תלונת משמעת נגד שמאי מקרקעין או נגד מתמחה בשמאות מקרקעין. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת תלונת משמעת נגד שמאי מקרקעין או נגד מתמחה בשמאות מקרקעין.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת תלונת משמעת נגד שמאי מקרקעין או נגד מתמחה בשמאות מקרקעין

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס הגשת תלונת משמעת נגד שמאי מקרקעין או נגד מתמחה בשמאות מקרקעין

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת תלונת משמעת נגד שמאי מקרקעין או נגד מתמחה בשמאות מקרקעין להורדה

דילוג לתוכן