טופס הודעה על אירוע / נזק רכוש בעסק – טופס 2810 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הודעה על אירוע / נזק רכוש בעסק - טופס 2810. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הודעה על אירוע / נזק רכוש בעסק – טופס 2810 להדפסה

מה זה טופס הודעה על אירוע / נזק רכוש בעסק - טופס 2810?

שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - תביעות - הודעה על אירוע נזק רכוש בעסק - טופס 2810

מטרת הטופס:
הטופס מיועד לפרטים הנפגעים מנזק רכוש בעסק ורוצים להודיע על האירוע לחברת ביטוח "מגדל" ולפתח את תהליך הפיצוי או הטיפול הנדרש. נכון למילוי הטופס, יש לספק פרטים מפורטים אודות האירוע, הנזקים, והנכס המבוטח.

הסעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטחת, כולל כתובת, פרטי קשר, ומספרי טלפון.
2. פרטי הביטוח והרכוש, כולל סוג הנכס, מספר ח.פ, כתובת הנכס, ופרטים נוספים.
3. פרטי האירוע, כולל תאריך, שעה, סוג הנזק, ותיאור מפורט של נסיבות האירוע.
4. האם נמסרה הודעה למשטרה ו/או למכבי אש.
5. האם הוגשה בעבר תביעה נגד חברת ביטוח אחרת.
6. פרטי האירוע המשוערים, כולל הר הפריצה או החדירה.

טופס הודעה על אירוע / נזק רכוש בעסק - טופס 2810 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הודעה על אירוע / נזק רכוש בעסק - טופס 2810 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הודעה על אירוע / נזק רכוש בעסק - טופס 2810 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הודעה על אירוע / נזק רכוש בעסק - טופס 2810 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

שם הסוכן חברת ביטוח
מגדל חברה לביטוח בע"מ
תביעה מספר פוליסה
מספר פניה באינטרנט:
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון
יש להעביר את כל המסמכים הנדרשים לשם טיפול מהיר
ויעיל בתביעתך.
ייתכן כי בעת הטיפול בתביעה יידרשו מסמכים נוספים
מה הם הסימנים החיצוניים לאופן הפריצה:
הודעה על אירוע / נזק רכוש בעסק
טופס מספר 2810
א. פרטי המבוטח
ת.ז / ח.פ שם העסק שם בעל העסק
יישוב כתובת (רחוב) מספר בית מספר דירה תא דואר מיקוד
מספר טלפון פקס כתובת דואר אלקטרוני מספר טלפון נייד
שם איש קשר קרבה טלפון איש קשר
המבוטח בן משפחה סוכן אחר
ב. פרטי הביטוח והרכוש
סוג הנכס המבוטח מפעל משרד/ים מחסן אחר
מספר ח.פ שם העסק מהות העסק
כתובת הנכס הניזוק מספר ישוב מיקוד
האם אתה הבעלים היחיד של הרכוש הניזוק: כן לא
האם בזמן קרות הנזק היו קיימים ביטוחים אחרים בעבור הרכוש הנ"ל? נא רשום פרטים מדויקים:
ג. פרטי האירוע
תאריך אירוע שעה משוערת סוג הנזק
מ- עד- אש פריצה נזקי מים נזקי סערה וסופה אחר
תאור מפורט של נסיבות האירוע:
תיאור הרכוש שניזוק:
מומלץ להעביר צילומי נזק, סרטונים שבוצעו על ידך, אם בוצעו וכן כל אסמכתא אחרת לרכוש שניזוק.
האם נמסרה הודעה על אירוע למשטרה תאריך שם התחנה האם נמסרה הודעה למכבי אש תאריך שם התחנה
כן לא כן לא
האם הגשת בעבר תביעה נגד חברת ביטוח כל שהיא? כן לא, אם כן, רשום את שם החברה, תאריך וסכום הפיצוי
פרטי האירוע (רק אם ההודעה על נזקי פריצה)
באיזה אופן בוצעה החדירה, לפי המשוער
^
)40. 9102 הר ודהמ (
0661
i$k
עמוד 1 מתוך 2 דפים 0100128100102170419
מגדל חברה לביטוח בע"מ
קוד מסמך: 1האם יש חשד נגד אדם כלשהו (נא רשום פרטים מלאים:)
ג. פרטי האירוע - המשך
האם נגרמו נזקים לצד שלישי כן לא. אם התשובה היא כן, נא למלא פרטי צד שלישי
שם משפחה שם פרטי מספר טלפון בו ניתן ליצור איתו קשר כתובת דואר אלקטרוני
כתובת מגורים (רחוב, מספר בית, יישוב) מיקוד חברת הביטוח בה מבוטח מספר פוליסה
פרט בקצרה את הנזק שנגרם לרכוש או לגוף צד ג
בהתאם לסעיף 68 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981 ,יישלח אליך מכתב להסכמתך בנזקי צד ג. עליך יהיה להחזירו לחברה חתום וכמו כן, לשלם השתתפות עצמית בהתאם
לתנאי הביטוח
פרטי עדים
מספר זהות שם מלא כתובת מספר טלפון נייד
ד. מסמכים שיש לצרף
על מנת שנוכל לקדם ביעילות ובמהירות את הטיפול בתביעה, מומלץ להעביר, לפי עניין, מסמכים להוכחה כדלקמן:
קבלות/חשבוניות להוכחת הוצאות/הצעות מחיר לתיקון הנזק וכו' (אם יש).
תצלום מסמכי רכישה.
אישור משטרה (במקרה ורלוונטי).
תמונות נזק, ו/או סרטונים אם רלוונטי.
תמונות של הפריטים הנתבעים לפני הנזק.
אישור מכבי אש (במקרה ורלוונטי).
טופס פרטי חשבון לצורך העברה בנקאית.
כל מסמך אחר המסייע להוכחת הנזק.
אחר
הבהרה:
לתשומת ליבך כי ייתכן שבמעמד הטיפול וברור התביעה יידרשו מסמכים נוספים.
תביעתכם תיבדק על ידנו על בסיס הדיווח והמסמכים שהועברו ובמידת הצורך תועבר לבדיקת שמאי/חוקר/מומחה אחר מטעמינו.
מודגש כי אין בבקשתנו להעברת המסמכים הנ"ל כדי להוות הכרה בחבות ו/או בכיסוי הביטוחי.
ה. הצהרות המבוטח
אני החתום מטה, בעל הפוליסה הנ"ל, מצהיר בזאת שכל הפריטים שצוינו בהודעה זו הם למיטב ידיעתי נכונים, מלאים ומדויקים וכי כל הפרטים שצוינו לעיל, המבוטחים על-פי
תנאי הפוליסה, נגנבו או ניזוקו על-פי המפורט לעיל.
אני מצהיר שאין לאיש זולתי טובת הנאה מהרכוש הנ"ל.
אני מאשר למבטח לנהל משא ומתן עם צד ג' אם תוגש תביעה נגדי בגין האירוע כן לא
אם אהיה זכאי לפיצוי, אני מבקש להעביר אליי את התשלום ישירות לחשבון הבנק לפי הפרטים והתנאים הרשומים בטופס "הרשאה לביצוע העברה בנקאית", שאצרף
למשלוח טופס זה.
אני מאשר/ת שהמידע שמסרתי במסמך זה וכל מידע נוסף שאמסור, נמסר מרצוני ובהסכמתי, ישמר במאגרי המידע של מגדל חברה לביטוח בע"מ, וכן בגופים בשליטת
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ו/או מי מטעמן, וישמש לכל עניין הקשור לניהול, תפעול ושירות שוטף של פוליסות/תכניות/מוצרים/תביעות על שמי, פילוח ועיבוד
סטטיסטי, דיוור ישיר, יצירת קשר, שירותים נוספים וקיום חובות שבדין. אני מסכים/ה כי המידע שמסרתי ימסר לסוכן הביטוח/בעל רישיון לצורכי שירות לרבות לצורך כיסוי
התביעה באמצעות מבטחי משנה מחוץ לגבולות ישראל ולגורמים נוספים כמתחייב בדין (לרבות במקרה של שינוי במבנה תאגידי).
חתימת
המבוטח
מספר
תאריך זהות
^
)40. 9102 הר ודהמ (
0661
i/k
עמוד 2 מתוך 2 דפים 0100128100202170419
מגדל חברה לביטוח בע"מ
קוד מסמך: 1

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הודעה על אירוע / נזק רכוש בעסק - טופס 2810?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הודעה על אירוע / נזק רכוש בעסק – טופס 2810, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הודעה על אירוע / נזק רכוש בעסק – טופס 2810. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הודעה על אירוע / נזק רכוש בעסק – טופס 2810.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הודעה על אירוע / נזק רכוש בעסק - טופס 2810

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מגדל ביטוח, תביעות
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הפול » תביעות » טופס הודעה על אירוע / נזק רכוש בעסק – טופס 2810

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הודעה על אירוע / נזק רכוש בעסק - טופס 2810 להורדה

דילוג לתוכן