טופס הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב להדפסה

מה זה טופס הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב?

שם הטופס: טופס הרשות לאכיפה במקרקעין - הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב

תוכן הטופס: הטופס מתקשר ממשרד האוצר, והוא הודעה לאדם שעבר עבירה מנהלית בתחום תכנון ובנייה. המטרה היא להזהיר וליידע את המתבקש על העבירה שבוצעה והקנס המנהלי הנטל עליו עקב העבירה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המשלם (שם, תעודת זהות/ח.פ, כתובת, ישוב, רחוב ומספר בית, מיקוד/ת.ד, מספר תיק, מספר שובר).
2. פרטי העבירה: תאריך ומקום בו בוצעה העבירה, סוג העבירה.
3. הטלת הקנס: סעיף זה כולל את הקנס המנהלי המוטל על המשלם, כמו גם את המועד שבו עליו לשלם את הקנס.
4. אפשרויות תשלום: כאן נכתב הדרך בה ניתן לשלם את הקנס, המועד שבו עליו לשלם והכללים החוקיים הקשורים לתשלום.
5. אפשרות להשפט: נמסרת אפשרות להשפט על העבירה במהלך בית המשפט, והאפשרויות החוקיות שקשורות להשפט.

מטרת הטופס: המטרה העיקרית של הטופס היא להודיע למשלם על העבירה המנהלית שביצע ולהודיע לו על הקנס המנהלי שהוטל עליו עקב העבירה. הטופס מסביר את האפשרויות לתשלום ולהשפט במקרה והמשלם יבחר לעשות זאת.

יש לשים לב כי המידע המובא הוא לקראת התאריך 04.09.2019, ולכן ייתכן שישנו עדכון או שינוי במידע ובחוקים מאז תאריך זה.

טופס הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

משרד האוצר פרק 4 – חקירה עדכני ליום 2019.09.04
היחידה הארצית לאכיפת דיני
שם ההנחיה: הטלת קנסות מינהליים על עבירות מס הנחיה: 1.4 התכנון והבניה
תכנון ובניה
מסמך ישים מס' 4.1.4
הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב על עבירות תכנון ובניה
לפי סעיף 8 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו - 1985
לכבוד:
שם: ________________
ת.ז/ח.פ: ________________
כתובת: _____________________________________________________________________
ישוב רחוב ומס' בית מיקוד/ת.ד

מספר תיק: ________
מספר שובר: ________
פרטי העבירה
א. בתאריך ________ במקום _________________________________
עברת עבירה מנהלית כלהלן: _________________________________
עבירה על )הסעיף והחיקוק(: _________________________________
ב. לפי סעיף 8(א( לחוק העבירות המנהליות התשמ"ו-1985( להלן החוק(, ובהתאם לתקנות העבירות המנהליות )קנס מנהלי-תכנון ובנייה(, התשע"ח-2018 ,
אני מטיל עליך קנס מנהלי קצוב בסך ___________ ₪ כפי שנקבע בתקנות לעבירה האמורה.
את הקנס יש לשלם תוך 60 יום מיום קבלת הודעה זו. לאחר מועד זה, חובך יישא ריבית פיגורים על פי חוק.
ג. )1 )עליך לשלם את הקנס שהוטל עליך כאמור, תוך 60 ימים מיום קבלת הודעה זו, זולת אם תודיע/י בסעיף ה' להלן ובמועד האמור בו, כי ברצונך להישפט בבית המשפט על
העבירה.
)2 )עם תשלום הקנס תכופר העבירה; ואולם לא יהיה בכך לפתור אותך מחובותיך על פי כל חיקוק, ואם חולטו טובין בקשר לעבירה, בא הקנס המנהלי בנוסף לחילוט.
)3 )אם תוך המועד האמור לא תשלם/י את הקנס וגם לא תודיע/י כי ברצונך להישפט, תתווסף לקנס תוספת פיגור כאמור בסעיף 17 לחוק.
ד. אם לא תשלם/י את הקנס במועד, ניתן יהיה לגבות את הקנס ואת תוספת הפיגור לפי פקודת המיסים )גביה( או כ ל ס מ כו ת ג בי ה א ח ר ת ל פי דין, ו כן י הי ה ני תן
כ ע בו ר שי ש ה חוד שי ם ל ב ק ש מבי ת ה מ ש פ ט כי י טי ל ע לי ך מ א ס ר ב פו ע ל ב מ קו ם ה קנ ס, וי הי ה ני תן ל ב ק ש מבי ת ה מ ש פ ט כי
י בו ט ל, יי מ ח ק או ל א י חוד ש רי שיון, הי תר או רי שו ם שב ק שר א ליו נ ע ב ר ה ה ע בי ר ה.
ה. אם ברצונך להגיש בקשה ל בי טו ל הוד ע ת ת ש לו ם ה קנ ס מ ה עי לו ת ה ק בו עו ת ב ס עי ף 8א ל חו ק, ע לי ך ל פנו ת ב ב ק ש ה מנו מ ק ת ב כ ת ב
לכתובת המצוינת מטה ו ב צי רו ף מ ס מ כי ם ה מ א מ תי ם א ת ט ענו תי ך, א ם י שנן, ב תו ך 30 י מי ם מיו ם ק ב ל ת הוד ע ה זו, ל פי ה מ ען ה ר שו ם
ב ה, או ל מ סו ר או ת ה לעובד הרשות האוכפת, ו או ל ם אין ב ב ק ש ת הבי טו ל כדי לד חו ת א ת ה מו עד ל ת ש לו ם ה קנ ס; א ם ת סו ר ב ב ק ש תך
ל בי טו ל תו כ ל ל הודי ע ע ל ר צונ ך ל הי ש פ ט, ב תו ך 30 י מי ם מ מו עד ק ב ל ת ה ה ח ל ט ה ע ל ה סי רו ב.
ו. אם הגשת בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס, אינך רשאי/ת לבקש להשפט על העבירה לפני שקיבלת את תשובת התובע בעניין בקשת הביטול.
ז. א ם ב ר צונ ך ל הי ש פ ט ב בי ת ה מ ש פ ט ע ל ה ע בי ר ה, ע לי ך ל מ ל א א ת ה ס פ ח ה מ צו ר ף ל הוד ע ה זו, ל ח תו ם ע ליו ו לש לו ח או תו ל מ ען
ה ר שו ם בו בדו א ר ר שו ם או ל מ סו ר או תו לעובד הרשות האוכפת, ו ה כ ל ב תו ך 30 י מי ם מיו ם ק ב ל ת הוד ע ה זו, ו ל ק ב ל אי שו ר ב כ תב ע ל
ה מ סי ר ה.

בקשה להישפט
אל : ___________________ מספר זהות/תאגיד:
_______________

שילמת את הקנס – שמור על הקבלה לכל מקרה של צורך בבירור
שם המפקח: ___________ חתימה: __________ תאריך חתימה: ___________ משרד האוצר פרק 4 – חקירה עדכני ליום 2019.09.04
היחידה הארצית לאכיפת דיני
שם ההנחיה: הטלת קנסות מינהליים על עבירות מס הנחיה: 1.4 התכנון והבניה
תכנון ובניה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב

פקס: 072-3988499
כתובת לשליחת מכתבים: בית השנהב, רחוב בית הדפוס 12, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » הרשות לאכיפה במקרקעין » טופס הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב להורדה

דילוג לתוכן