טופס הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

מה זה טופס הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית?

שם הטופס: טופס פירוק חברה מרצון - הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית

מטרת הטופס: הודעה ומתן פרטים על האסיפה הכללית שבה הוצג דוח הנאמן שמסכם את הפירוק של החברה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי החברה כולל כתובת ופרטי קשר.
2. פרטי הנאמן כולל חתימתו ופרטי התקשרות עימו.
3. תאריך ופרטי האסיפה הכללית שבה הוצג הדוח הנאמן.
4. הודעה על צורך הסרת שעבודים רשומים על שם החברה.
5. הכוונה לחובות אגרה שנתית ואופציה לשלם אותם או לקבל פטור בהתאם למסמכים הנדרשים.

שים לב: הטופס יש להגיש תוך שבוע ממועד כינוס האסיפה הכללית.

מדובר בטופס שמטרתו להודיע על האסיפה הכללית שבה הוצג דוח הנאמן שמסכם את הפירוק של החברה, ובו מתבקשים פרטים ופרטי התקשרות שונים לצורך הבליטה של העניינים הקשורים לפירוק.

טופס הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית להורדה והדפסה - כרגע לא קיים טופס PDF.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות

רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
טלפון: 5601 *שלוחה 1 ,פניה מקוונת
שעות קבלת קהל: ימים א' ו-ד' 30:08-30:12 בזימון תור מראש בלבד;
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 30:08-00:19 .

שימו לב! מרבית הבקשות לחיסול מסורבות בשל הגשה שגויה של
מסמכי הבקשה לפטור מאגרה. אנא קראו את ההנחיות לפטור להלן
בעיון רב על מנת להימנע מסירוב לבקשתכם.
מסלול ראשון - תיק סגור במס הכנסה ומע"מ
אם החברה מעולם לא פתחה תיק ברשויות המס, או שסגרה את תיקיה ברשויות
המס )סיווג 73 במס הכנסה וסיווג 09 במע"מ( - יש להגיש טופס בקשה למתן פטור
מתשלום חוב אגרה שנתית ובו למלא את חלקו הראשון של הטופס בלבד - תצהיר
אי פעילות הדירקטורים.
אין צורך בהגשת מסמכים מרשויות המס המעידים על מצב התיקים משום שמידע זה
מועבר ישירות מרשות המיסים אל רשם החברות.
פטור מתשלום אגרה שנתית יינתן בהתאם למידע המועבר מרשות המיסים אם יתר
המסמכים הנדרשים הוגשו כדין .
לתשומת הלב ,אם בקשת החברה לקבל פטור מחובות האגרה סורבה על אף שיתר
המסמכים הנדרשים תקינים, משמע שעל פי המידע שהתקבל מרשות
המיסים החברה טרם סווגה בסיווג המתאים והדבר יובהר במכתב הסירוב.
דגשים לתצהיר אי הפעילות שבטופס הבקשה לפטור מחוב האגרה השנתית
 על תצהיר להיות חתום על ידי דירקטור אחד לפחות, המכהן בחברה.
 יש לציין תאריך מדויק )יום, חודש ושנה( שבו החברה הפסיקה את
פעילותה וכי היא אינה מנהלת חשבונות בנק. אם לחברה מעולם לא
הייתה פעילות, יש לציין את תאריך הקמת החברה.
 על התצהיר להיות מאומת על ידי עורך דין.
מסלול שני - תיק פתוח ברשויות המס
אם החברה לא סגרה את תיקיה ברשות המיסים )תיק פתוח במס הכנסה או לא
פעיל, או תיק פתוח במע"מ( - יש להגיש טופס בקשה למתן פטור מתשלום חוב אגרה
שנתית ובו למלא את שני חלקיו:
1.תצהיר אי פעילות הדירקטורים .
2.אישור היעדר פעילות מאת רואה החשבון המבקר של החברה בצירוף העתקי
הדוחות שהגיש רואה החשבון המבקר למס הכנסה עבור כל שנה לגביה מבוקש
הפטור .
חשוב :אם תיקה של החברה במס הכנסה סווג כלא פעיל )סיווג 77 )אין צורך מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות

רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
טלפון: 5601 *שלוחה 1 ,פניה מקוונת
שעות קבלת קהל: ימים א' ו-ד' 30:08-30:12 בזימון תור מראש בלבד;
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 30:08-00:19 .
לצרף העתקי דוחות. )אין צורך להגיש אישור על סיווג תיק כלא פעיל , משום
שמידע זה מועבר ישירות מרשות המיסים אל רשם החברות(.
לתשומת הלב ,אם בקשת החברה לקבל פטור מחובות האגרה סורבה על אף שיתר
המסמכים הנדרשים תקינים, משמע שעל פי המידע שהתקבל מרשות המיסים
החברה טרם סווגה בסיווג המתאים והדבר יובהר במכתב הסירוב.
דגשים לתצהיר אי הפעילות שבטופס הבקשה לפטור מחוב האגרה השנתית:
 על התצהיר להיות חתום על ידי דירקטור אחד לפחות, המכהן בחברה.
 יש לציין תאריך מדויק )יום, חודש ושנה( שבו החברה הפסיקה את
פעילותה וכי היא אינה מנהלת חשבונות בנק. אם לחברה מעולם לא
הייתה פעילות, יש לציין את תאריך הקמת החברה.
 על התצהיר להיות מאומת על ידי עורך דין.
דגשים לאישור רואה החשבון המבקר של החברה שבטופס הבקשה לפטור מחוב
האגרה השנתית:
 האישור יתייחס לכל שנת מס לגביה מבוקש הפטור מאגרה.
 רואה החשבון שימלא ויחתום על האישור יהיה רואה חשבון שמונה לשם
ביצוע פעולת ביקורת כאמור בסעיף 154 לחוק החברות, התשנ"ט–
.1999
 על רואה החשבון לציין במפורש על גבי האישור כי החברה הפסיקה את
פעילותה, בציון המועד המדויק )יום, חודש ושנה( שבו הפסיקה את
פעילותה.
 יש לצרף את העתקי הדו"חות השנתיים )טפסי 1214 )שהוגשו למס
הכנסה על ידי רואה החשבון המבקר, הכוללים חותמת "נתקבל' מרשויות
המס. אם תיקה של החברה במס הכנסה סווג כלא פעיל )סיווג 77 )אין
צורך לצרף העתקי דוחות כאמור. )אין צורך להגיש אישור על סיווג תיק
כלא פעיל, המידע מתקבל ישירות אצל רשם החברות(.
לתשומת הלב ,חברה אשר הפסיקה פעילות מול מס הכנסה לפרק זמן מסוים ולאחר
מכן חידשה את הפעילות לא תהיה זכאית לפטור מתשלום חוב האגרות לגבי השנים
בהן לא הייתה פעילה.מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות

רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
טלפון: 5601 *שלוחה 1 ,פניה מקוונת
שעות קבלת קהל: ימים א' ו-ד' 30:08-30:12 בזימון תור מראש בלבד;
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 30:08-00:19 .
שימו לב- בקרוב הגשת דיווחים לרשם החברות תתאפשר באופן מקוון בלבד
הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית
)סעיף 342לח לחוק החברות תשנ"ט – 1999 , להלן: "החוק"(
יש למלא הנתונים בטופס בכתב יד ברורמדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות

רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
טלפון: 5601 *שלוחה 1 ,פניה מקוונת
שעות קבלת קהל: ימים א' ו-ד' 30:08-30:12 בזימון תור מראש בלבד;
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 30:08-00:19 .
הנדון: הודעה על הצגת דוח נאמן בפני האסיפה הכללית של החברה:
ח.פ
ניתנת בזאת הודעה כי בתאריך
1 .התכנסה והתקיימה אסיפה כללית של החברה שבנדון בה הציג הנאמן את הדו"ח המסכם שערך בפני ) נא
לסמן X באחת האפשרויות(:
האסיפה הכללית שהיה בה מניין חוקי.
האסיפה הכללית שכונסה כדין אך לא היה בה מניין חוקי.
2 .הריני להודיע כי בהתאם לסעיף 342לח)ב( לחוק נמסרה והתפרסמה הזמנה לאסיפה הכללית, חודש ימים
לפני מועד כינוסה ואל ההזמנה צורף הדוח המסכם.
להודעה זו מצורפים פרוטוקול האסיפה הכללית והעתק הדוח המסכם המפרט כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה.

שם הנאמן חתימת הנאמן תאריך
פרטים ליצירת קשר עם הנאמן:

טלפון דואר אלקטרוני
)הערה: יש להגיש טופס זה תוך שבוע ממועד כינוס האסיפה הכללית(
הנחיות נוספות:
1 .אם ישנם שעבודים הרשומים על שם החברה, יש להסירם כדי לאפשר את חיסול החברה.
2 .אם החברה חייבת בחובות אגרה שנתית לרשם החברות יש להסדיר את תשלום החובות או לחלופין לקבלמדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות

רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
טלפון: 5601 *שלוחה 1 ,פניה מקוונת
שעות קבלת קהל: ימים א' ו-ד' 30:08-30:12 בזימון תור מראש בלבד;
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 30:08-00:19 .
פטור מחובות האגרה עבור שנים בהם החברה לא היתה פעילה, בהתאם לתקנות החברות )אגרות(, תסש"א-
2001 .הנחיות מפורטות מצויות באתר רשות התאגידים.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית

כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד. 34071, מיקוד: 9134001, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: אגפים ממשלתיים, פירוק חברה מרצון
טופס קל » אגפים ממשלתיים » פירוק חברה מרצון » טופס הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית להורדה

דילוג לתוכן