טופס הודעה על מכירת נכס על – ידי שותפות נפט וחישוב המס המגיע (טופס 5521) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הודעה על מכירת נכס על - ידי שותפות נפט וחישוב המס המגיע (טופס 5521). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הודעה על מכירת נכס על – ידי שותפות נפט וחישוב המס המגיע (טופס 5521) להדפסה

מה זה טופס הודעה על מכירת נכס על - ידי שותפות נפט וחישוב המס המגיע (טופס 5521)?

טופס: טופס 5521 - הודעה על מכירת נכס על-ידי שותפות נפט וחישוב המס המגיע

מטרת הטופס: הטופס מיועד לדיווח וחישוב המס המגיע על מכירת נכס על ידי שותפות נפט, וכן לצרפה לדוח השנתי לרשות המיסים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. השם של המוכר (סעיף 1).
2. פרטי הנכס (סעיף 2).
3. האם הרוכש הוא צד קשור (סעיף 3).
4. מדד ביום מסוים (סעיף 4).
5. תמורה (סעיף 5).
6. טור ב, יתרת מחיר מקורי מתואם ל - 93.12.31 (סעיף 6).
7. הסכומים המתיחסים לתקופה שלפני 1985 (סעיף 7).
8. מחיר המקורי בנכסים שנרכשו לפני 2008.1.1 ובנכסים מחליף (סעיף 8).
9. פרטים מלאים בקשר לכל השבחה (סעיף 9).
10. מתייחס למכירת מניות עם הלוואה (סעיף 10).
11. רווחים ראויים לחלוקה (רר"ל) (סעיף 11).
12. אם סכום אינפלציוני או סכום אינפלציוני חייב גדולים מרווח ההון (סעיף 12).
13. במוניטין שלא שולם בעד רכישתו (סעיף 13).
14. במכירת יחידת השתתפות בשותפות נפט/סרטים (סעיף 14).
15. שיחלוף (סעיף 15).
16. הפסדי הון הניתנים לקיזוז (סעיף 16).
17. חבר בני אדם (סעיף 17).
18. יחידים (סעיף 18).

סכום המס המגיע נחשב על פי הפרטים שמוזנים בטופס, והוא מחושב במספר סעיפים בטופס.

טופס הודעה על מכירת נכס על - ידי שותפות נפט וחישוב המס המגיע (טופס 5521) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הודעה על מכירת נכס על - ידי שותפות נפט וחישוב המס המגיע (טופס 5521) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הודעה על מכירת נכס על - ידי שותפות נפט וחישוב המס המגיע (טופס 5521) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הודעה על מכירת נכס על - ידי שותפות נפט וחישוב המס המגיע (טופס 5521) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

5521 2 מתוך 1 עמוד
טופס זה מיועד לדיווח בידי שותפות נפט
יש להגיש לפקיד השומה הודעה זו בתוך 30 ימים מיום מכירת הנכס וכן לצרפה לדוח השנתי
ר״י, אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע (מעודכן ל - 2021.4(
חתימת השותף הכללי שם המפקח חתימת המפקח
או בא כוח שותפות הנפט
תאריך
הנכס בחו"ל
0 - לא
1 - כן
מספר תיק
ב ס מ
סמל עסקה 5 5
50 - שבח
נספח 51 - מאולצת מספר
לשימוש המשדר
סעיף מפקח
שנת מס שומה
מרכיבי רווח ההון וקיזוזים (ב -₪)
20 .סכום אינפלציוני חייב
-
-
-
(12-9+13) :חישוב
(16 (הניתנים לקיזוז
23 .הפסדים מעסק
24 .סה"כ רווח הון ריאלי, לאחר קיזוזים
{(23+22+21) פחות 19}
(16 (הניתנים לקיזוז
22 .הפסדי הון
(15)
21 .קיזוז לפי סעיף 96
(16-11+9) :חישוב
19 .רווח ההון הריאלי
סה"כ סכום אינפלציוני חייב,
לאחר קיזוזים
(13)
מוניטין
17 .במכירת מוניטין שלא
שולם בעד רכישתו
(4 (קוד אג'
מדד
(5)
התמורה
ש"ח תאריך
(11 (שנצברו לפני
13 .רווחים ראויים לחלוקה
המועד הקובע
חישוב הרווח
1 .המכירה (לפני ניכוי הוצאות המכירה) 15
(8 (למעט הוצאות
2 .עלות (מחיר מקורי
השבחה ומחצית הוצאות החזקה)
3 .פחת שנצבר על העלות
(9)+(8)
4 .יתרת הוצאות השבחה 1
(אחרי ניכוי הפחתה)
7 .הלוואה ללא ריבית וללא
{10}
הצמדה
(9)+(8)
5 .יתרת הוצאות השבחה 2
(אחרי ניכוי הפחתה)
(9)+(8)
6 .יתרת הוצאות השבחה 3
(אחרי ניכוי הפחתה)
8 .מחצית הוצאות החזקה שלא
הותרו בניכוי ולא נזקפו לעלות
מכירה
רכישה
(7)
סכום
מדד מכירה
רכישה
גמר השבחה
גמר השבחה
מדד בסיס
א חישוב יתרת מחיר
מקורי מתואם
9 .יתרת מחיר מקורי
(סכום שורות 2 עד 8(
10 .הוצאות הקשורות במכירה
שלא הופחתו מהתמורה
גמר השבחה
(12)
15 .סכום אינפלציוני
(11-9+13) :חישוב
16 .רווח/הפסד הון
(1 - 9 - 10) :חישוב
+
-
+
+
+
+
+
מתן הלוואה
00
שנה חודש יום
00
ב חישוב יתרת מחיר
מקורי מתואם
(6)
31.12.93-ל
מדד בסיס סכום X
מדד בסיס סכום X מדד נוב' 93
מדד מכירה
( ) ( )
11 .12 .סה"כ
(11 (לאחר המועד
14 .רווחים ראויים לחלוקה
הקובע
פרטי המכירה
שם המוכר
(2)
פרטי הנכס
שם הרוכש
(1)
הפקעה
❏ כן ❏ לא
מספר תיק
מקום הנכס
❏ ישראל ❏ חו"ל
(3)
הרוכש הוא צד קשור
❏ כן ❏ לא
5 5
הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2020
דוח שנתי 20201 .הפקעה - יש לסמן במשבצת המתאימה אם הנכס הופקע או לא
2 .פרטי הנכס - יש לפרט מהות הנכס וזיהויו המדויק: אם הנכס נרכש בחלקים, ציין החלק והתמורה היחסית ומלא לכל חלק טופס חישוב נפרד.
אם הנכס היה בבעלות משותפת, ציין חלקך בנכס ועל שם מי היה רשום ואם מדובר בנכס מקרקעין מחוץ לישראל.
3 .צד קשור -הרוכש הוא צד קשור כאשר יש לאחד משני הצדדים, הרוכש או המוכר, היכולת להשתמש במישרין או בעקיפין בשליטה או בהשפעה מהותית
לצורך קבלת החלטות תפעוליות או כספיות של הצד האחר, או כששני הצדדים נתונים להשפעתו המהותית של צד ג'.
4 .מדד ביום מסוים - המדד האחרון שפורסם לפני אותו יום ("מדד ידוע").
5 .תמורה - לרבות תמורה הניתנת בשווה כסף. יש לרשום את מלוא הסכום ולפרט את התמורה במקום המיועד לפרטים נוספים בהערות.
6 .טור ב, יתרת מחיר מקורי מתואם ל - 93.12.31 ,משמש רק במכירת נכסים שנרכשו עד ליום 31 בדצמבר 1993 ונמכרו לאחר תאריך זה. השבחות יירשמו בו
רק אם תאריך גמר שלהן הינו עד ליום 31 בדצמבר 1993 והלוואות יירשמו בו רק אם תאריך מתן ההלוואה הינו עד ליום זה.
7 .הסכומים - גם אלה המתיחסים לתקופה שלפני 1985 יינקבו בשקלים חדשים.
8 .מחיר המקורי
1.8 בנכס שנרכש לפני 2008.1.1 ,מועד רכישה או מועד השבחה יירשמו כמועד שנעשה שינוי שלילי או נגרעו מההון.
2.8 במכירת נכס מחליף בעת שיחלוף (נכס ב') - העלות היא בניכוי רווח ההון שנדחה של הנכס המוחלף (נכס א').
3.8 במכירת מניות של חברת מחקר ופיתוח, כהגדרתם בסעיף 92א, בידי משקיע שסכום ההשקעה המזכה הוכר לו כהפסד, יוקטן המחיר המקורי של המניות
בכל סכום ההשקעה שהוכר כהפסד.
4.8 במכירת מניות שאינן נסחרות בבורסה אשר בוצעה בגינן הפחתת הון - המחיר המקורי יופחת בגובה סכום ההשבה ולא יהיה ניתן לניכוי.
9 .פרטים מלאים בקשר לכל השבחה - יש לרשום בטבלה בסעיף א לעיל. לגבי השבחה שרואים אותה כאילו נגמרה במועד בו היוותה שינוי שלילי (ראה הערה
4.8 לעיל) יירשם התאריך של תום החודש בו הובא השינוי השלילי בחשבון.
10 .לפי סעיף 94א לפקודה - מתייחס רק למכירת מניות כשיש עימה מכירת הלוואה בלתי צמודה וללא ריבית שלוש שנים לפחות לאחר נתינתה מאת
בעל מניות לחברה.
11 .רווחים ראויים לחלוקה (רר"ל) לפי סעיף 94ב לפקודה, במכירת מניה (סמל עסקה 27 (של חברה שמניותיה אינן נסחרות בבורסה יש לרשום בסעיף 13
רר"ל שנצברו עד למועד הקובע ובסעיף 14 רר"ל שנצברו לאחר המועד הקובע. רר"ל לפני המועד הקובע יתווספו לסעיף 20 .
12 .אם סכום אינפלציוני או סכום אינפלציוני חייב גדולים מרווח ההון יש לרשום כסכום אינפלציוני או כסכום אינפלציוני חייב רק את סכום רווח ההון.
13 .במוניטין שלא שולם בעד רכישתו יש לסמן √ בסעיף 17 קוד 92 .במקרה זה כל רווח ההון (סעיף 16 (חייב במס חברות לשותפים שהם חבר בני אדם ומס
בשיעור %25 לשותפים שהם יחידים. במוניטין ששולם בעד רכישתו - דינו כרווח הון רגיל.
14 .במכירת יחידת השתתפות בשותפות נפט/סרטים חלק רווח ההון הריאלי בגובה ההוצאות שהותרו על פי חוק יחוייב במס חברות לשותפים שהם חבר בני
אדם ומס בשיעור %25 לשותפים שהם יחידים.
15 .שיחלוף - יש לרשום פרטים על שיחלוף נכס עפ"י סעיף 96 לפקודה, בסעיף ב לעיל.
16 .הפסדי הון הניתנים לקיזוז כוללים הפסדי הון שותפים בלבד. הפסדי הון יקוזזו כנגד רווח ריאלי ביחס של 1:1 וכנגד סכום אינפלציוני חייב ביחס של 5.3
שקל סכום אינפלציוני חייב ל- 1 שקל הפסד הון. הנישום רשאי שיקוזזו הפסדים מעסק לפני קיזוז הפסדי הון. הפסד הון במכירת נכס בחו״ל יקוזז תחילה
כנגד רווח הון בחו״ל
17 .חבר בני אדם לרבות: חברות, קופות גמל, מוסדות ציבוריים, קרנות נאמנות פטורות, למעט: קרנות נאמנות חייבות ושותפויות.
18 .יחידים לרבות: קרנות נאמנות חייבות ושותפויות.
דברי הסבר
ב. פרטים על שיחלוף נכס לפי סעיף 96 - במכירת נכס "מוחלף"
א. פרטי הנכס שנרכש לחילוף ד. תמורת הנכס הנמכר (מועבר משורה 1(
הערות
ב. תאריך רכישה (תוך תקופה של 12 חודשים
לאחר יום המכירה או 4 חודשים לפניו)
ג. מחיר הנכס הנרכש (צריך להיות גדול מיתרת
המחיר המקורי של הנכס הנמכר - שורה 9(
ה. קיזוז לפי סעיף 96 כנגד הרווח הריאלי / /
(עובר לשורה 21(
המס על רווח ההון מס' תיק עמוד 2 מתוך 2 5521
סה"כ רווח הון
לאחר קיזוזים
(הסכומים המתקבלים
משורה 24(
לייחוס לשותפים
33
סה"כ המס המגיע מרווח הון
(סיכום עמודה 32(
סה"כ רווח הון
המס
הנובע
ב - ₪
28
חלקם
בהכנסה
ב - ₪
29
המס
הנובע
ב - ₪
31
חלקם
בהכנסה
ב - ₪
26
%
המס
%
המס
רווח הון ריאלי
(18)
(17 (שותפים שהם יחידים
שותפים שהם חבר בני אדם
25
(26 + 29)
סה"כ
המס הנובע
מכל השותפים
(28 + 31)
32
סכום אינפלציוני חייב
(29 X 30) (26 X 27)
30
%
%
%
27
23%
10%
%
%
פרטים נוספים
מספר א. פרטים על השבחות
ההשבחה
תאריך גמר
תאריך תחילת סכום ההוצאה על ההשבחה ההשבחה
תאריך סיום צבירת הפחת
יתרת הוצאות השבחה סכום הפחת שנצבר צבירת הפחת
(הוצאות בניכוי הפחת שנצבר)

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הודעה על מכירת נכס על - ידי שותפות נפט וחישוב המס המגיע (טופס 5521)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הודעה על מכירת נכס על – ידי שותפות נפט וחישוב המס המגיע (טופס 5521), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הודעה על מכירת נכס על – ידי שותפות נפט וחישוב המס המגיע (טופס 5521). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הודעה על מכירת נכס על – ידי שותפות נפט וחישוב המס המגיע (טופס 5521).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הודעה על מכירת נכס על - ידי שותפות נפט וחישוב המס המגיע (טופס 5521)

פקס: 076-8094026
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בית הדפוס 20 ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות המיסים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות המיסים » טופס הודעה על מכירת נכס על – ידי שותפות נפט וחישוב המס המגיע (טופס 5521)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הודעה על מכירת נכס על - ידי שותפות נפט וחישוב המס המגיע (טופס 5521) להורדה

דילוג לתוכן