טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים (900) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים (900). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים (900) להדפסה

מה זה טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים (900)?

טופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - נפגעי פעולות איבה - הודעה על עדכון פרטים 900

מטרת הטופס:
הטופס משמש לעדכון פרטים אישיים של נפגעי פעולות איבה במערכת הביטוח הלאומית. הוא מאפשר לזכאי לעדכן את המידע האישי שלו ולשנות את פרטי התקשורת ופרטי החשבון הבנקי שברצונו לשנות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי זכאי הקצבה (שם משפחה, שם פרטי, מספר זהות).
2. פרטי תקשורת (כתובת, טלפונים, דוא"ל).
3. שינוי במצב המשפחתי של הזכאי (מצב משפחתי, תאריכי כניסה ויציאה מהמצב המשפחתי).
4. פרטי בן/בת הזוג במקרה של נישואין או חיים עם בן/בת זוג ידועים בציבור.
5. שינוי בפרטי חשבון הבנק של הזכאי (לתשלום הקצבה).
6. אישור והסכמה להעברת פרטים לבנק ולמוסד לביטוח לאומי לצורך תשלום הקצבה וביצוע אימות.

מילוי הטופס יכול להתבצע באמצעות שליחתו למוסד לביטוח לאומי באמצעות האתר האינטרנטי של המוסד או באמצעות הגשתו בסניף המוסד.

שים לב שניתן גם לבחור באפשרות לקבל הודעות בערוצים דיגיטליים (טקסט, SMS, דוא"ל) במקום הודעות בדואר רגיל, אך עליך לאשר זאת בטופס.

סמלי הסעיפים בטופס:
-  מסמן שינוי או עדכון שיש למלא.
-  מסמן אפשרות אך לא חובה למילוי.

נא לציין שהטופס גם מתייחס לפרטי בנק, שניתן לעדכון לצורך קבלת הקצבה ואימות פרטי החשבון.

טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים (900) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים (900) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים (900) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 2
)09.2020( 900 /בל
פרטי הזכאי לקצבה
פרטי הממונה מקבל הקצבה )ימולא במידה והקצבה משולמת לאדם אחר ולא לזכאי עצמו(
שינוי במצב המשפחתי של הזכאי
חובה למלא סעיפים 1 ו- 2 .שאר הסעיפים ימולאו רק עבור המידע שברצונך לעדכן
סמן  במשבצת הגמלה אותה ברצונך לעדכן
 אבטלה
 אזרח ותיק
 איבה
 אימהות
 אסירי ציון
 הבטחת הכנסה
 ילד נכה
 מזונות
 מילואים
 ניידות
 נכות כללית
 נכות מעבודה
 סיעוד
 פגיעה בעבודה
 פשיטות רגל
 קצבת ילדים
 שארים
 שיקום
 שירותים מיוחדים
) שר"מ(
 בכל דיווח יש למלא את הפרטים בהם חל שינוי.
 את הטופס ניתן להעביר באמצעות שליחת מסמכים באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי שכתובתו
il.gov.btl.www או העברה לסניף בכל דרך אחרת.
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב
דואר אלקטרוני: טלפון קווי טלפון נייד
____________ @_____________
אם הטלפון הנייד או הדואר האלקטרוני אינם שלך – נא השלם את הפרטים הבאים:
שם משפחה של איש הקשר שם פרטי של איש הקשר מס' זהות של איש הקשר
ס"ב
 אני מסרב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים )הודעות טקסט – SMS ,דואר אלקטרוני(, במקום דואר רגיל.
לידיעתך, אם לא סימנת "אני מסרב", הודעות בנושאי הביטוח הלאומי יישלחו בערוצים הדיגיטליים, לפי המידע שמסרת.
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב
דואר אלקטרוני: טלפון קווי טלפון נייד
____________ @_____________
 אני מסרב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים )הודעות טקסט – SMS ,דואר אלקטרוני(, במקום דואר רגיל.
לידיעתך, אם לא סימנת "אני מסרב", הודעות בנושאי הביטוח הלאומי יישלחו בערוצים הדיגיטליים, לפי המידע שמסרת.
נשוי  ידוע בציבור  גרוש  פרוד  עגונה  אלמן החל מתאריך __________
חדלתי להיות  ידוע בציבור  פרוד החל מתאריך ___________
פרטי בן/בת הזוג )ימולא רק במקרה של נישואין או חיים עם בן/בת זוג ידועים בציבור(
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב
חותמת קבלה
לשימוש
פנימי
בלבד
)סריקה(
מס' זהות / דרכון
דפים
סוג
המסמך
1
המוסד לביטוח לאומי
הודעה על עדכון פרטי מבוטח
 חשבון בנק  כתובות
 מצב משפחתי

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד
2
3
4עמוד 2 מתוך 2
)09.2020( 900 /בל
שינוי בכתובת מגורים בארץ או בחו"ל של הזכאי לגמלה
שינוי בפרטי חשבון הבנק של הזכאי /ממונה מקבל )החשבון אליו תועבר הקצבה(
ה שינוי בכתובת למשלוח דואר בארץ או בחו"ל של :  הזכאי  ממונה מקבל )סמן  במקום המתאים(
שם הנמען רחוב מספר בית כניסה דירה יישוב )City )מיקוד
ארץ )Country )מדינה )State )מחוז )District)
שינוי בכתובת מגורים בארץ ימולא רק עבור מי שאינו בעל ת.ז.
רחוב מס' בית כניסה דירה יישוב )City )מיקוד
ארץ )Country )מדינה )State )מחוז )District)
חשבון בארץ -שמות בעלי החשבון
שם הבנק שם הסניף / כתובתו מס' סניף מספר חשבון
חשבון בחו"ל-שמות בעלי החשבון )ימולא רק עבור מי שמתגורר בחו"ל(
(SWIFT קוד )BIC/SWIFT )קוד )IBAN )מסלקה קוד )Routing No )בנק שם )Bank Name
)מיקוד )Postal Code )בית מספר)House No. )רחוב)Street
City(יישוב( State(מדינה( Country(ארץ(
לתשלום לחשבון בחו"ל, אנא ציין את סוג המטבע לתשלום:  דולר  אירו  מטבע מקומי
לפרטי חשבון בחו"ל יש לצרף אישור מהבנק על פרטי החשבון
אם ברצונך שהקצבה תשולם לך בחו"ל )לא בישראל(, חובה עליך לצרף אישור רשמי של הבנק שלך ובו הפרטים הבאים:
שם הבנק וכתובתו, שם בעל/י החשבון ומספר זה"ב ) IBAN /)קוד ה- BIC / קוד ה- SWIFT.
אני מתחייב להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי של השותפים בחשבון או מיופי כוח בחשבון, ולוודא להחתימם על טופס עדכון
החשבון.
אני מסכים שהבנק ימסור למוסד לביטוח לאומי מעת לעת, לפי בקשתו את פרטיהם של השותפים בחשבון ומיופי הכוח, במהלך
תקופת הזכאות לגמלה ואחריה.
אני מסכים שהבנק הנ"ל יחזיר למוסד לביטוח לאומי לפי דרישתו סכומים מתוך חשבוני, אם המוסד יפקיד לחשבון תשלום אשר כולו
או חלקו שולם בטעות או שלא כדין, וכן שהבנק ימסור למוסד את פרטיהם של מושכי התשלומים.
אני מסכים כי המוסד יפנה לבנק הנ"ל, באמצעות תקשורת ממחושבת, לצורך אימות בעלותי בחשבון הבנק כפי הצהרתי לעיל
ושהבנק הנ"ל ו/או עובד מטעמו ימסור למוסד את המידע הנחוץ לו לאימות פרטי חשבון הבנק שמסרתי לעיל. לחילופין, ידוע לי כי
המוסד רשאי לדרוש מסמכים ואישורים נוספים לצורך ביצוע אימות פרטי חשבון הבנק שמסרתי לעיל וכי יהא עלי להמציאם
לפי דרישה.
אני מצהיר בזה כי כל הפרטים שמסרתי הם נכונים ומלאים. ידוע לי, שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים היא עבירה על
החוק וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן קצבה לפי חוק זה או להגדלתה, ע"י העלמת פרטים שיש בהם חשיבות לעניין,
דינו קנס כספי או מאסר.
ידוע לי כי אם יחולו שינויים בפרטי התקשורת, עלי להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.
במקרה שלא יעודכנו פרטי התקשורת, המידע ישלח באמצעות הערוצים אותם ציינת על גבי הטופס.
______________ _______________________ _____________________ ________________
תאריך חתימת מקבל הגמלה חתימת/חתימות בעלי החשבון קרבה לתובע
7
6
5

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים (900)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים (900), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים (900). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים (900).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים (900)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » נפגעי פעולות איבה » טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים (900)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים (900) להורדה

דילוג לתוכן