טופס הודעה על עזיבת מקום עבודה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הכשרה » חיסכון פנסיוני » טופס הודעה על עזיבת מקום עבודה
לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הודעה על עזיבת מקום עבודה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

מה זה טופס הודעה על עזיבת מקום עבודה?

טופס: הודעה על עזיבת מקום עבודה

מטרת הטופס:
הטופס "הודעה על עזיבת מקום עבודה" משמש להודעת מעסיק לחברת ביטוח הכשרה בעמ"מ במקרים של עזיבת עובד ממקום העבודה בנסיבות שאינן מזכות את העובד בפיצויי פיטורין. הטופס מאפשר למעסיק להודיע על העזיבה ולסדר את הצטברות הפיצויים שהיו מועדכנים לחברת הביטוח.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם העובד/ת המבוטח בפוליסה או העמית/ה בקרן הפנסיה.
2. תאריך תחילת העבודה של העובד.
3. תאריך סיום העבודה של העובד.
4. במידה והעובד זכאי לפיצויי פיטורין על פי החוק, יש למלא פרטים בסעיף 1.2 כולל כתיבת תיק ניכויים ומספר ח"פ.
5. במידה והעובד אינו זכאי לפיצויי פיטורין על פי החוק, יש למלא פרטים בסעיף 2.2 ולספק הסבר ממעסיק לעניין צו הרחבה לפנסיית חובה.
6. במידה ויש הסכם עבודה לפי סעיף 14 או סעיף 3.2, יש למלא פרטים בסעיף הרלוונטי.

שם הטופס: הודעה על עזיבת מקום עבודה (טופס 3079)

טופס הודעה על עזיבת מקום עבודה להדפסה

טופס הודעה על עזיבת מקום עבודה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הודעה על עזיבת מקום עבודה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הודעה על עזיבת מקום עבודה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הודעה על עזיבת מקום עבודה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

חברה לביטוח בע״מ
www.hcsra.co.il | *3453 | 03-7960000 | 5811801 חולון 1877 .ד.ת, 6 המלאכה
קוד מסמך 3079
הודעה על עזיבת מקום עבודה
הודעה זו נמסרה להכשרה חברה לביטוח בע״מ
שם המעסיק (בית העסק) מספר תיק ניכויים מספר ח״פ
הודעת מעסיק
1 .נא להעביר לבעלות העובד את זכויות הפוליסה במלואם (לרבות רכיב הפיצויים במידה וקיימים והן רכיב התגמולים)
שם העובד/ת המבוטח בפוליסה או העמית/ה בקרן הפנסיה תאריך תחילת העבודה תאריך סיום העבודה
מעסיק יקר, נא סמן במשבצת המתאימה
תאריך שם החותם תפקיד חתימה וחותמת מעסיק
2 .אנו מצהירים בזאת כי העובד עזב את מקום העבודה בנסיבות שלא מזכות בפיצויי הפיטורין
נא להעביר לבעלות העובד את זכויות התגמולים ולהחזיר לנו את סכום הפיצויים שהצטברו בפוליסות, ידוע לנו כי על כספי הפיצויים המוחזרים לנו
ינוכה מס-הכנסה כחוק. חובה לפרט (נא סמן במשבצת המתאימה)
1.2 .העובד אינו זכאי לקבלת פיצויי הפיטורין עפ״י דין ולא חל עליו ההסדר בעניין צו הרחבה לפנסיית חובה, חייב במילוי פסקה א׳ - כתב שיפוי
שים לב, במקרים בהם ההפרשות לכל רכיבי הפוליסה או קרן הפנסיה הן לפי השיעורים הקבועים בצו ההרחבה בעניין פנסיית חובה, לא ניתן
להחזיר כספי הפיצויים למעסיק היות וחל צו ההרחבה
2.2 .העובד אינו זכאי לסך פיצויי הפיטורין אשר הופקדו בעבורו, למעט הכספים שהופקדו עבורו עפ״י צו הרחבה לפנסיית חובה (המשמעות היא שעל
חלק פנסיית החובה חל הסכם לפי סעיף), חייב במילוי פסקה א׳ - כתב שיפוי
3.2 .העובד אינו זכאי לסך פיצויי הפיטורין אשר הופקדו בעבורו, אך חל הסכם עבודה לפי סעיף 14 על כל כספי הפיצויים
(אין צורך במילוי פסקה א׳ ״כתב שיפוי״), להלן פסקה א׳ - ״כתב שיפוי״ חתום על ידינו
הודעת מעסיק
1 .נא להעביר לבעלות העובד את זכויות הפוליסה במלואם (לרבות רכיב הפיצויים במידה וקיימים והן רכיב התגמולים)
2 .אנו מצהירים בזאת כי העובד עזב את מקום העבודה בנסיבות שלא מזכות בפיצויי הפיטורין
נא להעביר לבעלות העובד את זכויות התגמולים ולהחזיר לנו את סכום הפיצויים שהצטברו בפוליסות, ידוע לנו כי על כספי הפיצויים המוחזרים לנו
ינוכה מס-הכנסה כחוק. חובה לפרט (נא סמן במשבצת המתאימה)
1.2 .העובד אינו זכאי לקבלת פיצויי הפיטורין עפ״י דין ולא חל עליו ההסדר בעניין צו הרחבה לפנסיית חובה, חייב במילוי פסקה א׳ - כתב שיפוי
שים לב, במקרים בהם ההפרשות לכל רכיבי הפוליסה או קרן הפנסיה הן לפי השיעורים הקבועים בצו ההרחבה בעניין פנסיית חובה, לא ניתן
להחזיר כספי הפיצויים למעסיק היות וחל צו ההרחבה
2.2 .העובד אינו זכאי לסך פיצויי הפיטורין אשר הופקדו בעבורו, למעט הכספים שהופקדו עבורו עפ״י צו הרחבה לפנסיית חובה (המשמעות היא שעל
חלק פנסיית החובה חל הסכם לפי סעיף), חייב במילוי פסקה א׳ - כתב שיפוי
3.2 .העובד אינו זכאי לסך פיצויי הפיטורין אשר הופקדו בעבורו, אך חל הסכם עבודה לפי סעיף 14 על כל כספי הפיצויים
(אין צורך במילוי פסקה א׳ ״כתב שיפוי״), להלן פסקה א׳ - ״כתב שיפוי״ חתום על ידינו
פסקה א׳ - כתב שיפוי (למילוי אם סומן סעיף 1.2 או 2.2(
בהמשך לבקשתנו כאמור לעיל, והואיל והצהרנו בפניכם שהעובד עזב בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין אנו מצהירים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:
1 .על פי ההסכם בינינו לבין העובד נקבע כי אנו זכאים לקבל כספים אלו אף כאשר הסכום המופקד בקופה נועד לביטוח קצבה
2 .אנו נשפה ונפצה אתכם על כל נזק שיגרם לכם ועל כל הוצאה שתוציאו בקשר עם וכתוצאה מכל טענה, תביעה או דרישה שתופנה כלפיכם בגין
הפוליסה/ות הנ״ל ובגין העובדה ששילמתם לנו את ערך הפדיון הפיצויים של הפוליסה/ות הנ״ל
3 .אנו נשלם לכם מיד לפי דרישתכם הראשונה על כל נזק ו/או הוצאה כאמור לעיל ובלבד שתביאו לידיעתנו את דרישתו של העובד
על סמך הודעה זו נעביר אליכם אישור ובו נתונים על הצטברות כספי הפיצויים ובקרן הפנסיה ומידע על כספי התגמולים.
בכל מקרה של סתירה בין האמור בטופס ההצעה לבין האמור בהודעת העזיבה יגבר האמור בטופס ההצעה.
במקרה ולא ניתנה התייחסות בטופס ההצעה יגבר האמור בטופס זה.
תאריך שם החותם תפקיד חתימה וחותמת מעסיק
חתימה וחותמת המעסיק - חובה למלא
בהמשך לבקשתנו כאמור לעיל, והואיל והצהרנו בפניכם שהעובד עזב בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין אנו מצהירים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:
נוסף על הפרמיות ששולמו לכם עד היום אנו נעביר אליכם בתאריך ______________ פרמיה נוספת בסך _____________ ש״ח
ידוע לנו כי המידע על הצטברות הפיצויים שנקבל מכם לא יכלול את הפרמיה הנ״ל, אם לא שולמה במועד מסירת המידע ועלינו להתייחס לפרמיה זו בדיווח
בטופס 161 על מנת לקבוע את הסכום הפטור והחייב, כן ידוע לנו כי על פי חוק קופות הגמל, כספי התגמולים יועברו לזכות העובד (המבוטח/העמית)
הערות והנחיות:
נא למלא טופס 161 - שים לב להנחיות הרשומות על גבי טופס 161*
* לתשומת ליבך, אם קיים סעיף העברת בעלות אוטומטית או הסכם עבודה לפי סעיף 14 אין אפשרות להחזיר כספי פיצויים למעסיק * במקרים בהם סומן סעיף 2.2 או 3.2 נא למלא גם טופס 161 .שים לב להנחיות הרשומות על גבי טופס 161 * מלא כתב שיפוי (לנוחיותך, מצורף כתב השיפוי כפסקה א׳)
מספר פוליסה
Dummy Text

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הודעה על עזיבת מקום עבודה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הודעה על עזיבת מקום עבודה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הודעה על עזיבת מקום עבודה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הודעה על עזיבת מקום עבודה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הודעה על עזיבת מקום עבודה

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הודעה על עזיבת מקום עבודה להורדה

דילוג לתוכן