טופס הודעה על שינוי במצב אישי בנציגות ישראל בחוץ לארץ להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הודעה על שינוי במצב אישי בנציגות ישראל בחוץ לארץ. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הודעה על שינוי במצב אישי בנציגות ישראל בחוץ לארץ להדפסה

מה זה טופס הודעה על שינוי במצב אישי בנציגות ישראל בחוץ לארץ?

טופס: הודעה על שינוי במצב אישי בנציגות ישראל בחוץ לארץ (Notification of Change in Marital Status for Israeli Representation Abroad)

מטרת הטופס:
הטופס משמש להודעה על שינוי במצב האישי של אזרח ישראל שנמצא בחו"ל לנציגות ישראל בחוץ, על פי החוק לרישום האוכלוסין. השינויים שיכולים להיעדר בטופס כוללים הודעה על נישואין, גירושין, והתאלמנות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המודיע/ה, כולל מספר זהות, שם משפחה, שם פרטי, שם האב, תאריך לידה, מצב אישי, כתובת, מספר טלפון, ומיקוד.
2. פרטי בן/בת הזוג, כולל מספר זהות/דרכון זר, שם משפחה, שם פרטי, שם האב, תאריך לידה, ומצב אישי.
3. מקום שינוי מצב אישי, כולל מספר תעודה והוצאה על ידי.
4. חתימת בן/בת הזוג והמודיע/ה בנוכחות הפקיד.
5. בחירת שם במקרה של נישואין או סיום נישואין, כולל בחירות כמו לשאת את שם המשפחה של בן/בת הזוג, להמשיך להשתמש בשם המשפחה הנוכחי, לחזור לשם משפחתי הקודם, לצרף שם המשפחה של בן/בת הזוג לשם המשפחה הנוכחי, ועוד.

חשוב לציין שבמקרה של הודעה על שינוי בשם, יש להופיע באופן אישי ולהציג תעודת זהות ודרכון ישראלי ודרכון בן/בת הזוג.

הטופס יוגש למשרד החוץ ויופק בו במקום הרשות לרישום האוכלוסין.

טופס הודעה על שינוי במצב אישי בנציגות ישראל בחוץ לארץ חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הודעה על שינוי במצב אישי בנציגות ישראל בחוץ לארץ מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הודעה על שינוי במצב אישי בנציגות ישראל בחוץ לארץ הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הודעה על שינוי במצב אישי בנציגות ישראל בחוץ לארץ להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מינהל אוכלוסין
משרד הפנים
Population Administration
Ministry of the Interior
הודעה על שינוי מצב אישי
Notification of Change in Marital Status
נא לסמן X במשבצת המתאימה לבחירתך
Please check the appropriate box:
לפי סעיף 17 לחוק מרשם האוכלוסין תשכ"ה-1965
Under Section 17 of the Population Registration Law, 5725-1965
הודעה על: נישואין גירושין התאלמנות
Notification of: Marriage Divorce Widowhood
Notifier’s details

פרטי המודיע/ה
מספר זהות
Identity number
שם המשפחה
Last name
שם פרטי
First name
שם האב
Father’s name
תאריך הלידה
Date of birth
המצב האישי
Marital
status
שנה
Year
חודש
Month
יום
Day

המען:
Address:
מספר הטלפון
Telephone number
הישוב
City
הרחוב
Street
מספר הבית
Bldg. number
מספר הדירה
Apt. number
מיקוד
ZIP code

פרטי בן/בת הזוג details s’Spouse
מספר זהות/דרכון זר
Identity number/foreign passport
שם המשפחה
Last name
שם פרטי
First name
שם האב
Father’s name
תאריך הלידה
Date of birth
המצב האישי
Marital
status
שנה
Year
חודש
Month
יום
Day

A public document that has been certified and verified must be attached in
support of the application.
חובה לצרף תעודה ציבורית מאושרת ומאומתת כנדרש התומכת בבקשה
מקום שינוי מצב אישי
Location of change in marital status
מספר התעודה
Certificate number
הוצאה על ידי
Issued by

בתאריך
On date

חתימת בן/בת הזוג (בנוכחות הפקיד)
Spouse’s signature (in the presence of the
clerk)
חתימת המודיע/ה (בנוכחות הפקיד)
Notifier’s signature (in the presence of the clerk)
תאריך
Date
מקום
Place
Selection of name - for a person who has married or for someone whose marriage
has ended (pursuant to Sections 6 and 7 of the Names Law, 5716 – 1956)
You must appear in person and present your identity card and passport and those of
your spouse when you submit this notification.
For your information, under Section 2 (b) of the Names Law, you can enter up to two
family names.
בחירת שם - למי שנישא/ה, או למי שנישואיו/ה פקעו (לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק השמות, התשט"ז-
(1956
חובה להופיע אישית ולהציג את תעודת הזהות והדרכון שלך ושל בן-בת הזוג בעת מסירת הודעה זו.
לידיעתך, לפי סעיף 2)ב) לחוק השמות ניתן לרשום עד שני שמות משפחה בלבד.
Selection of name for a person who has married - I hereby give
notice of my decision:
Please mark the box relevant to your selection
בחירת שם למי שנישא/ה, אני מודיע/ה בזה על החלטתי:
נא לסמן X במשבצת המתאימה לבחירתך
To take the last name of my spouse.
To continue to use my current last name
To resume the use of my former last name.
To add my spouse’s last name to my last name.
To use, together with my spouse, a new last name. **
To add another name, chosen together with my spouse, to our last
name. **
** Both spouses must appear in person.
לשאת את שם המשפחה של בן/בת הזוג
להמשיך ולשאת את שם המשפחה הנוכחי שלי
לחזור ולשאת את שם משפחתי הקודם
לצרף לשם משפחתי את שם המשפחה של בן/בת זוגי
לשאת יחד עם בן/בת זוגי שם משפחה חדש**
לצרף לשם משפחתי שם נוסף שנבחר יחד עם בן/בת זוגי**
** חובה נוכחות אישית של שני בני הזוג
Selection of name for a person whose marriage has ended -
I hereby give notice of my decision:
Please mark the box relevant to your selection
בחירת שם למי שנישואיו/ה פקעו, אני מודיע/ה בזה על החלטתי:
נא לסמן X במשבצת המתאימה לבחירתך
To resume the use of my former last name
To resume the use of my maiden name
To add my former last name to my current last name
To add my maiden name to my current last name.
Selected last name
In Hebrew ___________________________________
In Latin letters ________________________________
לשוב ולשאת את שם משפחתי הקודם
לשוב ולשאת את שם משפחת נעורי
לצרף לשם משפחתי הנוכחי את שם משפחתי הקודם
לצרף לשם משפחתי הנוכחי את שם משפחת נעורי
שם המשפחה שנבחר
בעברית _______________________________
בלועזית _______________________________

שם הפקיד
Clerk’s name
תאריך
Date
חתימת המודיע/ה (בנוכחות הפקיד
Notifier’s signature (in the presence of the clerk)
חתימת בן/בת הזוג (בנוכחות הפקיד)
Spouse’s signature (in the presence of
the clerk)
הנני מצהיר/ה שאין ברשותי/נו דרכון ישראלי בר תוקף. __________________________________________________
Declarant’s signature ה/המצהיר חתימת I hereby declare that I/we do not possess a valid Israeli passport.
לשימוש המשרד
For office use only
הלשכה ב- ____________________ תאריך: ______________________ שם הפקיד/ה מקבל/ת הבקשה: ______________________
Office in _______________________________ Date: ______________________________ Name of clerk who received the application: ____________________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הודעה על שינוי במצב אישי בנציגות ישראל בחוץ לארץ?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הודעה על שינוי במצב אישי בנציגות ישראל בחוץ לארץ, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הודעה על שינוי במצב אישי בנציגות ישראל בחוץ לארץ. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הודעה על שינוי במצב אישי בנציגות ישראל בחוץ לארץ.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הודעה על שינוי במצב אישי בנציגות ישראל בחוץ לארץ

פקס: 02-5303367
כתובת לשליחת מכתבים: שדרות יצחק רבין 9, קרית הלאום, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד החוץ
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד החוץ » טופס הודעה על שינוי במצב אישי בנציגות ישראל בחוץ לארץ

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הודעה על שינוי במצב אישי בנציגות ישראל בחוץ לארץ להורדה

דילוג לתוכן