טופס הודעה שנתית של יחיד, על השקעה מזכה בחברת מטרה או בחברה מתחילה בשנת המס (טופס 5951) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הודעה שנתית של יחיד, על השקעה מזכה בחברת מטרה או בחברה מתחילה בשנת המס (טופס 5951). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הודעה שנתית של יחיד, על השקעה מזכה בחברת מטרה או בחברה מתחילה בשנת המס (טופס 5951) להדפסה

מה זה טופס הודעה שנתית של יחיד, על השקעה מזכה בחברת מטרה או בחברה מתחילה בשנת המס (טופס 5951)?

שם הטופס: טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד על השקעה מזכה בחברת מטרה או בחברה מתחילה בשנת המס.

מטרת הטופס: הטופס משמש לדיווח שנתי של יחיד על השקעה שביצע בחברת מטרה או בחברה מתחילה בשנת המס, ובו מתבצע דיווח על פרטי ההשקעה, הניכויים המצטרפים אליה, והפרטים האישיים של המשקיע ואף קרובו, אם נדרש.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים של המשקיע ושל קרובו, אם ישנם.
2. הכתובת של המשקיע.
3. פרטי החברה בה בוצעה ההשקעה, כולל שם החברה, מספר תיק החברה, וכתובתה.
4. פירוט ההשקעות של המשקיע ושל קרובו בחברה, כולל כמות ההשקעה בש"ח וסכומים שניכווים על פי החוק.
5. הצהרה של המשקיע בנוגע לתנאי החוק וההשקעה.
6. אם יש הכרה בדרישת הניכוי בש"ח.
7. פרטים נוספים אם התקבלה החלטת מיסוי או בקשה להחלטת מיסוי, כולל פרטי המסייעים.

הטופס דורש גם לצרף הסכם נאמנות והחלטת מיסוי אם התקבלו. הטופס משמש כדי לדווח על השקעות ודרישות ניכוי בשנת המס, וניתן להוריד ממנו פרטי השקעות לשימוש בטופס 1301.

טופס הודעה שנתית של יחיד, על השקעה מזכה בחברת מטרה או בחברה מתחילה בשנת המס (טופס 5951) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הודעה שנתית של יחיד, על השקעה מזכה בחברת מטרה או בחברה מתחילה בשנת המס (טופס 5951) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הודעה שנתית של יחיד, על השקעה מזכה בחברת מטרה או בחברה מתחילה בשנת המס (טופס 5951) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הודעה שנתית של יחיד, על השקעה מזכה בחברת מטרה או בחברה מתחילה בשנת המס (טופס 5951) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

סמן/י √ בריבוע המתאים, נתונים כספיים - יש למלא בשקלים חדשים
5951 2 מתוך 1 דף
ע"נ, החטיבה לארגון ומערכות מידע (מעודכן ל - 2017.8(
1 .כמשמעות המונח בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").
2 .אם התקבלה החלטת מיסוי, יש לצרפה לטופס בעת הגשתו. אם הועברה בקשה להחלטת מיסוי, אך טרם התקבל אישור,
יש לצרף את הבקשה לטופס בעת הגשתו.
3 .אם ביצעת השקעות גם בחברות אחרות - יש למלא טופס נפרד לכל השקעה בחברה אחרת.
4 .יש לבחון את סיווג מיקום המפעל לאזור הפיתוח בהתאם לתוספת השנייה לחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט - 1959.
לכל מונח בטופס זה תהא המשמעות הנודעת לו בסעיפים 19 ו - 20 לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו - 2012) תיקוני חקיקה) (תיקון מספר 5 ,(התשע"ו - 2016
הודעה שנתית ליחיד
השקעה מזכה בחברת מטרה/חברה מתחילה בשנת המס
משרד השומה
בו מתנהל התיק
פרטי המשקיע
(1 (המשקיע הוא שם המשקיע מספר זהות/מספר שותפות
בעל מניות מהותי בחברה
❏ כן ❏ לא ❏ כן ❏ לא
(2)
כתובת המשקיע התקבלה החלטת מיסוי
❏ אזור פיתוח א
(4)
❏ אזור אחר
משרד השומה
בו מתנהל התיק
פרטי החברה בה בוצעה ההשקעה(3(
שם החברה מספר תיק החברה כתובת החברה
פירוט ההשקעות של המשקיע ושל קרובו(5 (בחברה בשנת המס
מועד
ההשקעה
א
הסכום שהושקע לרבות
(6)
סכום שהושקע בנאמנות
(ב -₪)
ב
סכום שהושקע
ע"י "קרוב"
(ב -₪)
ד
סך כל סכום ההשקעה שבוצע
ע״י המשקיע וע״י ״קרובו״
בניכוי הסכומים שהתקבלו
מהחברה
סך כל ההשקעה
שבוצעה ע"י המשקיע
וע"י ה"קרוב"
(ב+ד)
ה
(ו-ה)
❏ ❏
"קרוב" השקיע באותה החברה
(יש לציין: שם, מס' זהות
וסוג הקרבה)
ג

כן לא

❏ ❏
❏ ❏
❏ ❏
❏ ❏
ה"קרוב" בחר
לדרוש בגין
ההשקעה
הטבת מס(7(


כן

לא

המשקיע בחר
לדרוש בגין
ההשקעה
הטבת מס(7(


כן

לא


סכום כלשהו שקיבל המשקיע
מהחברה
(יש לציין: הסכום שהתקבל ובגין מה)
ו

כן

לא

5 .לעניין זה "קרוב" - מי שמנוי בפסקאות (1 (ו - (2 (בהגדרה "קרוב" שבסעיף 88 לפקודה.
6 .יש לצרף הסכם נאמנות.
7 .אם בחר, המשקיע או ה"קרוב", לא לדרוש את הניכוי בגין המניות - לא תיחשבנה המניות
בשל אותה השקעה כמניות מזכות.הצהרה
אני, הח"מ, מצהיר/ה כי:
8 .לעניין זה "קרוב" - מי שמנוי בפסקאות (1 (ו - (2 (בהגדרה "קרוב" שבסעיף 88 לפקודה
תאריך שם המשקיע מספר זהות חתימה
1 .לא ידוע לי על השקעה ו/או דרישת ניכוי על ידי קרוב שלא פורטו בטופס זה.
2 .ידוע לי כי במקרה ואמכור את המניות המזכות, כולן או חלקן, במהלך תקופת ההטבה ו/או במקרה ולא אעמוד בתנאי החוק במהלך תקופת ההטבה,
מוטלת עלי החובה להגיש לפקיד השומה דו"ח מתוקן לשנים הרלוונטיות לגבי הניכוי שדרשתי.
3 .ידוע לי כי בחישוב רווח הון במכירת המניות, יופחת הניכוי שהותר בגין ההשקעה המזכה לפי הוראות החוק מעלות המניות שהוקצו לי.
4 .המנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה אינן בין המטרות העיקריות של ההשקעה.
5 .כל הנתונים שבדו"ח זה, על נספחיו, הם נכונים ומלאים.
ידוע לי כי מסירת נתונים שאינם נכונים מהווה עבירה על פי החוק
אם מדובר בחברת מטרה:
❏ מצ"ב טופס ייחוס הוצאות המו"פ בחברת המטרה להשקעה המזכה (טופס מס' 5950(
(8 (בחברה והסכום שנדרש בניכוי בשנות מס קודמות
פירוט ההשקעות של המשקיע ושל קרובו
סכום שהושקע בש״ח שנת מס
ע״י המשקיע וקרובו
סכום שהושקע בש״ח ע״י
המשקיע וקרובו בניכוי
סכומים שהתקבלו מהחברה
סכום שנדרש כניכוי
ע"י המשקיע
סכום שהתקבל
מהחברה
מספר המניות
שהוקצו
סך כל הסכום שנדרש
כניכוי ע"י המשקיע
וע"י "קרוב"
מספר תיק חברה דף 2 מתוך 2 5951
סכום שנדרש כניכוי
ע"י ה"קרוב"
מספר המניות
שנמכרו
סיכום:
סכום ההשקעה השנתית שהמשקיע דרש בניכוי בשנת המס (יירשם בשדה 282 בטופס 1301(
סכום ההשקעה השנתית ש"קרובו" של המשקיע דרש בניכוי בשנת המס
סך כל ההשקעה השנתית שהמשקיע ו"קרובו" דרשו בניכוי בשנת המס
סך כל ההשקעות שהמשקיע ו"קרובו" דרשו בניכוי בשנים קודמות
סך כל ההשקעה המצטברת שהמשקיע ו"קרובו" דרשו בניכוי

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הודעה שנתית של יחיד, על השקעה מזכה בחברת מטרה או בחברה מתחילה בשנת המס (טופס 5951)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הודעה שנתית של יחיד, על השקעה מזכה בחברת מטרה או בחברה מתחילה בשנת המס (טופס 5951), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הודעה שנתית של יחיד, על השקעה מזכה בחברת מטרה או בחברה מתחילה בשנת המס (טופס 5951). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הודעה שנתית של יחיד, על השקעה מזכה בחברת מטרה או בחברה מתחילה בשנת המס (טופס 5951).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הודעה שנתית של יחיד, על השקעה מזכה בחברת מטרה או בחברה מתחילה בשנת המס (טופס 5951)

פקס: 076-8094026
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בית הדפוס 20 ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות המיסים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות המיסים » טופס הודעה שנתית של יחיד, על השקעה מזכה בחברת מטרה או בחברה מתחילה בשנת המס (טופס 5951)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הודעה שנתית של יחיד, על השקעה מזכה בחברת מטרה או בחברה מתחילה בשנת המס (טופס 5951) להורדה

דילוג לתוכן