טופס הוספת משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט (68) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הוספת משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט (68). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הוספת משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט (68) להדפסה

מה זה טופס הוספת משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט (68)?

שם הטופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - מייצגים - הוספת משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט 68

מטרת הטופס: הטופס מיועד למייצגים שמייצגים עסקים או אנשים במולם כלפי המוסד לביטוח לאומי ומבקשים להוסיף משתמשים למערכת מייצגים באינטרנט.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מס' תיק ניכויים
2. מס' עוסק מורשה
3. שם המשרד המייצג
4. פרטי המייצג (תואר, חותמת, מס' תעודת זהות, כתובת, טלפונים, דואר אלקטרוני)
5. אישור לקבלת הודעות SMS
6. שם העובד החדש שמתוכנן להוסיף
7. חתימת המייצג

הטופס מתייחס לשמירת סודיות ואיסוף מידע ומתן שירותי מידע למייצגים על ידי המוסד לביטוח לאומי. המייצג מתחייב לשמור על סודיות המידע ולמנוע ניגוד עניינים. כמו כן, הוא מתחייב לא להפריע לעיסוקי המוסד ולשמור על הסודיות של המידע שהוא מקבל.

שים לב: המייצג יכול לבטל משתמשים רק מתוך מערכת ייצוג לקוחות בלבד, תחת שרות: מייצג > פרטים והגדרות > רשימת משתמשים > ביטול.

שים לב נוסף: הטופס מתייחס לחוק העונשין התשל"ז – 1977 ולחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, והוא מתייחס לעניין של סודיות ואחריות בטווח המוגדר בו המייצג משמש את המוסד לביטוח לאומי.

טופס הוספת משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט (68) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הוספת משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט (68) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הוספת משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט (68) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הוספת משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט (68) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

( 11.2019 /בל68 )
פרטי המייצג
פרטי משתמש חדש

מס' תיק ניכויים מס' עוסק מורשה
שם המשרד המייצג תואר וחותמת
מס' ת.ז. דואר אלקטרוני
שם המייצג
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד

טלפון קווי

טלפון נייד

אני מאשר קבלת הודעות SMS
מס' פקס

שם משפחה שם פרטי מספר זהות

מס' טלפון נייד

אני מאשר קבלת הודעות SMS
דואר אלקטרוני

______________________ @______________________________________

האישור והסיסמאות יישלח ו למשרדכם באמצעות פקס, נא להקפיד למלא את מס' הפקס של משרד ך.
(סעיף 1 פרטי המייצג > מס' פקס).

שים לב !
ביטול משתמש/ים אפשרי מתוך מערכת ייצוג לקוחות בלבד תחת שרות :
מ ייצג > פרטים והגדרות > רשימת משתמשים > ביטול .

תאריך_______________ חתימת המייצג /ת _________________

לשימוש
פנימי
בלבד
(סריקה)

מס' זהות

דפים
סוג
המסמך

הוספת משתמשים למערכת מייצגים.
המוסד לביטוח לאומי
מינהל תמ"מ
שירותים טכנולוגים

1
2
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
עמוד 1 מתוך 2
עמוד 2 מתוך 2
( 11.2019 /בל 68 )
תאריך _______________
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
החטיבה לשירותים טכנול גיםו
באמצעות פקס: 6515401 02-
התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
הואיל ולפי התחייבות מיום __________ שבין (להלן "המייצג") לבין המוסד לביטוח לאומי
(להלן : "המוסד") מספק המוסד למייצג שירותי מידע שונים.
והואיל ואני עוסק/מועסק על ידי המייצג, בין השאר, בקבלת שירותי המידע כאמור בהתחייבות האמור (להלן "קבלת
השירותים ");
והואיל והמוסד הסכים להתקשר עם המייצג, בתנאי שהמייצג והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרות
להלן, וכן על סמך התחייבות המייצג לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע;
והואיל והוסבר לי כי במהלך עיסוקי בקבלת השירותים ו/או בקשר אליו יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא
לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף,
השייך למוסד ו/או הנודע למוסד ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור,
נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם, עלול לגרום לכם ו/או לצדדים
נזק והוא עלול להוות עבירה פלילית;
אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:
. 1 לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מקבלת השירותים.
. 2 ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך קבלת השירותים או לאחר מכן ללא הגבלת
זמן לא אגלה לכל אדם או גוף וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר,
בין ישיר ובין עקיף, לצד כלשהו.
.3 לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי לקיים
את התחייבויותיי על פי התחיבות זו.
.4 להביא לידיעת עובדי ו/או מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.
.5 להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או לצד שלישי
כלשהו כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד
עם אחרים.
.6 להחזיר לידכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך, כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם
שהגיע לחזקתי או לידי עקב קבלת השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב קבלת השירותים או חומר
שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של חומר כאמור או של מידע.
.7 שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי בעבודה ו/או קבלת
השירותים כאמור לעיל.
.8 בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם תהיה לכם זכות
תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.
.9 הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך קבלת השירותים ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי
חוק העונשין התשל"ז – 1977 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – .1981
.10 התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.
ולראיה באתי על החתום :
שם המשרד המייצג: __________________________ תאריך : __________
שם פרטי ומשפחה (עובד/ת): ___________________________ חתימת העובד :/ת _______________
חובה לצרף לטופס זה את צילום תעודת הזהות של המשתמש החדש להוספה.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הוספת משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט (68)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הוספת משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט (68), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הוספת משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט (68). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הוספת משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט (68).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הוספת משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט (68)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » מייצגים » טופס הוספת משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט (68)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הוספת משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט (68) להורדה

דילוג לתוכן