טופס הוצאת רישיון עסק לניהול קייטנה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הוצאת רישיון עסק לניהול קייטנה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הוצאת רישיון עסק לניהול קייטנה להדפסה

מה זה טופס הוצאת רישיון עסק לניהול קייטנה?

טופס עיריית טמרה - חינוך - הוצאת רישיון עסק לניהול קייטנה

מטרת הטופס:
הטופס מיועד לאנשים או ארגונים שרוצים לפתוח ולנהל קייטנה בעיריית טמרה, והוא משמש להוצאת רישיון עסק לניהול קייטנה. רישיון זה נדרש על פי החוק ומטרתו הבטחת בטיחות, בריאות, ורווחת הילדים והנוער בקייטנה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש לרישיון ופרטי הקייטנה.
2. מסמכים טכניים כגון תוכנית העסק, מפה מצבית, תרשים סביבה, תוכנית הפעילות החינוכית בקייטנה.
3. טופסי תיאום הוראות בטחון ומערך ביקורת בטיחות, ממולאים וחתומים.
4. אישור משרד הבריאות.
5. אישור נותני אישורים השוקלים את הבקשה.
6. תיאור המסגרת שבה תתקיימה הקייטנה (סוג הקייטנה).

שם הטופס:
טופס הוצאת רישיון עסק לניהול קייטנה בעיריית טמרה.

טופס הוצאת רישיון עסק לניהול קייטנה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הוצאת רישיון עסק לניהול קייטנה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הוצאת רישיון עסק לניהול קייטנה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הוצאת רישיון עסק לניהול קייטנה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הוצאת רישיון עסק לניהול קייטנה
כל קייטנה ומחנה נוער הם עסק טעון רישוי לפי הגדרתם החוקית, ולכן על כל מפעיל קייטנה לקבל את
אישור רשות הרישוי שברשות המקומית לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח –1968 .חובת רישוי עסקים
לקייטנות תחול על אלה שמשך פעילותן היא מעל ליומיים. קיימות גם קייטנות עירוניות, ציבורויות
ומוסדיות, המכונות "קייטנות המשך", הפטורות מחובת קבלת רשיון עסק של רשות הרישוי המקומית,
מכוח צו רישוי עסקים )פטור מחובת רישוי לקייטנות( התשנ"ח –1998.
משרד החינוך אחראי לשלומם, ביטחונם, בטיחותם ורווחתם של ילדים ובני נוער בשהותם במסגרות
חינוכיות מאורגנות הפועלות על פי החוק, לרבות קייטנות ומחנות נוער, ורמתם החינוכית – מקצועית של
העוסקים בשירותים אלו.
לפיכך משרד החינוך רואה חובה לעצמו להתקין תקנות ולקבוע כללים ברורים בכל הקשור לקייטנות, בנוסף
לחקיקה נוספת של משרדי ממשלה אחרים כמפורט להלן:
1 .חוק הקייטנות )רישוי ופיקוח(, התש"ן – 1990 ,לפיו לא יינתן לקייטנה רשיון עסק לפי חוק רישוי
עסקים, אלא אם
כן ניתן לה אישור גם ממי ששר החינוך הסמיכו לכך.
2 .תקנות הקייטנות )רישוי ופיקוח( התשנ"ג – 1993.
3 .תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים(,
התשל"ו – 1975.
4 .הוראות הבטיחות בחוזר מנכ"ל הוראות קבע תשנ"ח 8/א' סעיף 6-1.5.
"הוראות בטיחות בפעילויות ספורט ונופש חוץ בית ספריות".
5 .הוראות הבטיחות בחוזר מנכ"ל מיוחד ז', התשנ"ז, "נוהלי בטיחות במערכת החינוך".
6 .הוראות הביטחון בחוזר מנכ"ל מיוחד ה' התשנ"ח, "נוהלי ביטחון בבתי ספר".
קייטנות הטעונות רשיון עסק על פי חוק רישוי עסקים
כאמור לעיל קייטנות טעונות רישוי לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח –1968 ,אלא אם נקבעו כפטורות
מחובת קבלת רשיון עסק של רשות הרישוי המקומית מכוח צו רישוי עסקים )פטור מחובת רישוי לקייטנות(
התשנ"ח – 1998.
נוהל הגשת בקשה לקיום קייטנה טעונת רישוי
א. המבקש לפתוח או לקיים קייטנה יפעל לפי האמור בחוק רישוי עסקים תשכ"ח -1968 ,תקנות
רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים( התשל"ו -1975 ,תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(
תשס"א – 2000 ,תקנות הקייטנות
)רישוי ופיקוח( התשנ"ג – 1993.
ב. בקשה לפתיחת קייטנה תופנה על ידי בעל הקייטנה לרשות הרישוי שברשות המקומית– 90 יום
לפני מועד פתיחת הקייטנה.
ג. לבקשה יצורפו המסמכים הבאים:
1 .תוכנית העסק )מפה מצבית, תרשים סביבה ותכנית העסק(.
2 .תוכנית הפעילות החינוכית בקייטנה על פי חוזר משרד החינוך.3 .טופס תיאום הוראות בטחון בקייטנה ממולא כראוי וחתום בידי המבקש בשלושה עותקים.
4 .טופס מערך ביקורת בטיחות בקייטנה ממולא כראוי וחתום בידי המבקש בשלושה עותקים.
ד. רשות הרישוי, לאחר שאישרה את קבלת הבקשה, תעביר במקביל את הבקשה לגורמים "נותני
אישור" הבאים: מהנדס הרשות, שרותי כיבוי אש, משרד החינוך )מינהל חברה ונוער( ומשרד
הבריאות, אשר ידונו בבקשה תוך 30 יום.
ה. לאחר אישור הגורמים הנ"ל, שהקייטנה עומדת בכל דרישות ותנאי החוק, תנפיק רשות הרישוי
ברשות המקומית רשיון עסק לקייטנה/מחנה נוער )פריט 8.7 בצו רישוי עסקים התשנ"ה – 1995.)
קייטנות הפטורות מחובת רישיון עסק )"קייטנות המשך"(
כאמור לעיל, לקייטנות מסוימות יש פטור מחובת קבלת רשיון עסק, וזאת על פי צו רישוי עסקים )פטור
מחובת רישוי לקייטנות( התשנ"ח – 1998 .קייטנות אלה מכונות בצו "קייטנות המשך" – קייטנות
שהפעלויות בהן מתקיימות באתר הקבע שלהם בהמשך לפעילויות החינוכיות של הארגון או הגוף במשך
השנה. יחד עם זאת קייטנות אלו אינן פטורות מקבלת אישור הפעלה מגורמי החינוך, הביטחון והבריאות,
עם פתיחת עונת הקייטנות מידי שנה. זאת על פי סעיף 4 לחוק הקייטנות )רישוי ופיקוח(, התש"ן –1990,
שבא להבטיח שתוכנית הקייטנה או הפעילות בה יהיו לפי העקרונות המפורטים בסעיף 3 לחוק הנ"ל, שהם
מטרות החינוך הממלכתי ו/או לפי הוראות כל חוק. בנוסף נדרש אישור הקב"ט והממונה על הבטיחות של
הרשות המקומית בכל הקשור באישור בטחוני ואבטחה של הקייטנה, ואישור משרד הבריאות.
נוהל הגשת בקשה לקיום "קייטנת המשך"
1 .בקשה לפתיחת "קייטנת המשך" תופנה למחלקת החינוך שברשות המקומית, שרשאית לדרוש
לתקן תוך מועד סביר כל ליקוי בעניין הנוגע לקייטנה, אם נראה לה כי התיקון דרוש כדי לקיים את
הוראות החוק.
2 .לבקשה יצורפו המסמכים הבאים )על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך(:
א. תוכנית של הפעילות החינוכית בקייטנה.
ב. טופס תיאום הוראות בטחון בקייטנה ממולא כראוי וחתום בידי המבקש בשלושה עותקים.
ג. טופס מערך ביקורת בטיחות לקייטנה ממולא כראוי וחתום בידי המבקש בשלושה עותקים.
ד. אישור משרד הבריאות.
3 .מנהל מינהל חברה ונוער המחוזי של משרד החינוך יבדוק את תוכניות הקייטנה והמסמכים
המצורפים אליה, שהועברו אליו על ידי מחלקת החינוך העירונית, אם אינם סותרים מטרה ממטרות
החינוך הממלכתי כמשמעותה בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג – 1953 ,ויאשר הפעלתה –
לא יאוחר מתום 21 ימים מיום שנמסרו לו תוכניות הקייטנה לבדיקה.תהליך רישוי קייטנות/מחנות נוער
בקשה לקיום קייטנה
קייטנה "טעונת רשיון עסק"
)עפ"י חוק רישוי עסקים(
"קייטנת המשך"
)טעונת אישור מח' החינוך(
הגשת בקשה לרשות המקומית לקיום
קייטנה בצרוף המסמכים הבאים:
1 .תוכנית העסק, מפה מצבית,
תרשים סביבה.
2 .תוכנית הפעילות החינוכית
בקייטנה על פי חוזר מנכ"ל
משרד החינוך.
3 .טופס תיאום הוראת בטחון
בקייטנה ממולא כראוי וחתום
בידי המבקש בשלושה
עותקים.
4 .טופס מערך ביקורת בטיחות
לקייטנה ממולא כראוי וחתום
בידי המבקש בשלושה
עותקים.
הגשת בקשה לקיום "קייטנת המשך"
למחלקת החינוך ברשות המקומית:
בצרוף המסמכים הבאים:
א. תוכנית של הפעילות החינוכית
בקייטנה על פי חוזר מנכ"ל
משרד החינוך.
ב. טופס תיאום הוראות בטחון
בקייטנה ממולא כראוי וחתום
בידי המבקש בשלושה
עותקים.
ג. טופס מערך ביקורת בטיחות
לקייטנה ממולא כראוי וחתום
בידי המבקש בשלושה
עותקים.
ד. אישור משרד הבריאות.
אישור קבלת הבקשה
קבלת אישור נותני האישור הבאים:
1 .מהנדס הרשות.
2 .קב"ט הרשות.
3 .משרד החינוך )מינהל חברה
ונוער(.
4 .שרותי כיבוי אש.
5 .משרד הבריאות.
קבלת אישור הגורמים הבאים:
1 .משרד החינוך )מינהל חברה
ונוער(.
2 .קב"ט והממונה על הבטיחות
של הרשות המקומית.
3 .משרד הבריאות.
הנפקת אישור לקיום
"קייטנת המשך"מסגרות של קייטנות
מבחינים בחמש מסגרות עיקריות של קייטנות:
א.קייטנות במבנה - המתקיימות בתוך מוסד חינוכי ד. קייטנות יום ולילה המתקיימות בתנאי
או בתוך מבנה ציבורי או פרטי מכל סוג, בתוך תחום פנימייה - בפנימיות ובמבנים שהותאמו
היישוב וסמוך לאזור מגורים או סמוך למתקנים לכך, והילדים נמצאים במסגרת
ציבוריים פעילים. בקייטנות אלה ניתן לשלב יציאות ובאחריות החינוכית של המארגנים,
לפעילות מחוץ למבנה )טיולים, בריכת שחיה וכדו'(. 24 שעות היממה.
ב. קייטנות יום בשטח פתוח, בתחום היישוב - ה. קייטנות יום ולילה בשטח פתוח מחוץ
אלה קייטנות המתקיימות בתוך מחנה, חורשה או לתחום היישוב מתקיימות בתוך מחנה,
מגרש פתוח, ונמצאות בתוך תחום הישוב. חורשה, מגרש פתוח, שפת הים וכו'
ג. קייטנות יום בשטח פתוח, מחוץ לתחום הישוב - הנמצאים מחוץ לתחום הישוב והילדים
הקייטנות המתקיימות בתוך מחנה, חורשה, נמצאים במסגרת ובאחריות החינוכית
מגרש פתוח, שפת הים וכו' הנמצאות מחוץ לתחום הישוב. של המארגנים, 24 שעות ביממה.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הוצאת רישיון עסק לניהול קייטנה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הוצאת רישיון עסק לניהול קייטנה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הוצאת רישיון עסק לניהול קייטנה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הוצאת רישיון עסק לניהול קייטנה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הוצאת רישיון עסק לניהול קייטנה

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » עיריות » עיריות בגולן והגליל » עיריית טמרה » חינוך » טופס הוצאת רישיון עסק לניהול קייטנה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הוצאת רישיון עסק לניהול קייטנה להורדה

דילוג לתוכן