טופס הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע (6978) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע (6978). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע (6978) להדפסה

מה זה טופס הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע (6978)?

שם הטופס: הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע 6978

מטרת הטופס:
הטופס מיועד למעסיקים ומאפשר למוסד לביטוח לאומי לחיוב חשבון הבנק של המעסיק במועדים קבועים ולסדר את תשלומי דמי הביטוח לעובדים שכירים שלו. הטופס מכיל את ההוראות והרשאות הנדרשות להפעלת תהליך זה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם המעסיק ומספר הישות.
2. פרטי החשבון הבנקאי של המעסיק (ח"פ/ח"צ/ע"ר/ת"ז וכתובת).
3. הוראות כלליות לחיוב החשבון, כולל האפשרות להגבלת סכום חיוב והגבלת תקרת זמן לתקופה מסוימת.
4. פרטי הבנק שבו יתבצע החיוב (שם, סניף, וכתובת הסניף).
5. אישור לחיוב חשבון הבנק על דמי ביטוח, כמו גם להסכם לסילוק חובות קודמות של דמי ביטוח.

טופס הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע (6978) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע (6978) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע (6978) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע (6978) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1 .אני/ו הח"מ _____________________________________________ מספר יישות: ________________________
שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק )ח"פ / ח"צ / ע"ר / ת"ז וכו'(
כתובת: ____________________________________________________________________________
רחוב מספר יישוב מיקוד
8 .ידוע לי/לנו שהרשאת חיוב זו הינה כללית ללא מגבלת סכום ותוקף, כמו כן אם ישלחו ע"י המוטב חיובים שאינם עומדים בהגבלות שמצויינות להלן, הם
יוחזרו ע"י הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות בכך. לפיכך אבקש להגבילה ע"פ ההגבלות הבאות:
 הגבל את תקרת סכום החיוב ל: _______________₪ ועד בכלל.
 הגבל את מועד תוקף ההרשאה עד לתאריך: _________/______/_____ ועד בכלל.
תאריך: _________/______/_____ חתימת בעל/י החשבון: ________________________________
תאריך: ________/_____/_____
מספר חשבון בבנק סוג חשבון
קוד מסלקה
סניף בנק
שם המעסיק:
קוד המוסד מספר תיק ניכויים
38286
7600 שים לב: חובה להחתים את הבנק קוד טופס
מספר חשבון בבנק סוג חשבון
קוד מסלקה
סניף בנק
שם המעסיק:
קוד המוסד ב מס' תיק ניכויים
38286
)10.2015( 6978 /בל
הוראה לחיוב חשבון העתק למעסיק
לכבוד בנק: _____________________________________
סניף: _________________________________________
כתובת הסניף: __________________________________
4 .ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי
לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
5 .הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב
החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת
לביצוען.
.6 הבנק רשאי להוציאני מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם
תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת
החלטתו, תוך ציון הסיבה.
7 .נא לאשר למוסד לביטוח לאומי בספח המחובר לזה קבלת הוראות
אלו ממני/מאתנו.
ב
אישור הבנק
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
בקרת גבייה - יחידת מעסיקים
שד' ויצמן 13
ירושלים 9543407
בכבוד רב,
נותן/ים לכם בזה הרשאה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם בגין דמי
ביטוח, דמי ביטוח בריאות והסכם תשלומים בסכומים ובמועדים שיומצאו
לכם מידי פעם בפעם ע"י המוסד לביטוח לאומי.
2 .ידוע לי/לנו כי:
א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק או למוסד
ביטוח לאומי שתיכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה
בבנק, וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד שהודעה על כך
תימסר על ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד
החיוב.
3 .ידוע לי/לנו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים
שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
קבלנו הוראה מ: ______________________________________ לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מידי
פעם בפעם, ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל
עוד מצב החשבון יאפשר זאת, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצועו, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על-ידי בעל/י
החשבון, או כל עוד לא הוצא/הוצאו בעל/י החשבון מן ההסדר. אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על-ידכם.
הרשאת חיוב זו הינה כללית ללא מגבלת סכום ותוקף, כמו כן אם ישלחו ע"י המוטב חיובים שאינם עומדים בהגבלות שמצויינות להלן, הם יוחזרו ע"י הבנק,
על כל המשמעויות הכרוכות בכך. לפיכך אבקש להגבילה ע"פ ההגבלות הבאות:
 הגבל את תקרת סכום החיוב ל: _______________₪ ועד בכלל.
 הגבל את מועד תוקף ההרשאה עד לתאריך: _________/______/_____ ועד בכלל. בכבוד רב,
בנק: ______________________
סניף: _____________________
חתימה וחותמת הבנק
מעסיק/ה נכבד/ה,
המוסד לביטוח לאומי שמח להציע לך דרך נוחה יותר לתשלום דמי ביטוח עבור עובדים שכירים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק שלך.
התשלום ינוכה מחשבונך במועד הקבוע עפ"י החוק. כמו-כן ניתן עפ"י הרשאה זו לערוך הסכם לסילוק חובות קודמים של דמי ביטוח.
אם בחרת להצטרף להסדר, נא מלא/י את טופס זה, מסור/י בסניף הבנק שחשבונך מתנהל בו, ו/או לאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי שכתובתו:
www.btl.gov.il
בכבוד רב
המוסד לביטוח לאומי
לידיעתכם:
אם תשדר הדו"ח החודשי ע"פ ההנחיות של המוסד לביטוח לאומי, תהיה זכאי לדחיית תשלום דמי הביטוח ב-7 ימים עד
לסכום דמי ביטוח של עד שבע פעמים השכר הממוצע. )השכר הממוצע המעודכן לחודש אוקטובר 2015 הוא 9260 ש"ח(.
לקבלת פרטים נוספים יש לפנות לתחום גביה ממעסיקים בסניף אליו אתה שייך.
המוסד לביטוח לאומי

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע (6978)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע (6978), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע (6978). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע (6978).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע (6978)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » מעסיקים » טופס הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע (6978)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע (6978) להורדה

דילוג לתוכן