טופס הוראה לחיוב חשבון (לתשלום שכ ל)" להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הוראה לחיוב חשבון (לתשלום שכ ל)". כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הוראה לחיוב חשבון (לתשלום שכ ל)" להדפסה

מה זה טופס הוראה לחיוב חשבון (לתשלום שכ ל)"?

שם הטופס: טופס המכללה האקדמית חמדת - סטודנטים - הוראה לחיוב חשבון לתשלום שכר

תכלית הטופס: הטופס משמש למילוי הוראה לבנק לחייב את חשבון התלמיד/ה עבור תשלומי שכר לימוד במכללה האקדמית חמדת. הטופס מסייע בהגבלת העסקת התלמיד והוראות החיוב בפרמטרים שנקבעו.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי החשבון:
- מספר חשבון בבנק
- סוג חשבון
- קוד מסלקה
- סניף בנק
- מספר סניף
- קוד המוסד (למכללה האקדמית חמדת)

2. פרטי המוטב (בעל/י החשבון):
- שם בעל/י החשבון כמו בספרי הבנק
- מספר זהות/ח.פ.
- כתובת (רחוב, מספר בית, ישוב, מיקוד)
- טלפון

3. מטרת התשלום:
- סוג התשלום (שכר לימוד)
- מהות/סוג התשלום (נתון למילוי על ידי המוטב)
- סכומים ומועדים שבהם התשלום יבוצע

4. פרטי ההרשאה:
- כתובת המכללה האקדמית לחינוך חמדת
- שם המוטב
- פרטי ההרשאה ותנאי ביטולה (כמו ביטול מראש והמועדים לביטול)

5. אישור הבנק:
- חתימת בנק מזרחי טפחות בע"מ
- תאריך וסניף
- חותמת הסניף

מטרת הטופס היא לאפשר חיוב חשבון התלמיד/ה על מנת לשלם את השכר לימוד במכללה האקדמית חמדת, ולהגביל את ההתחייבויות הכלכליות של התלמיד/ה בהתאם להוראות התשלום שהוסכמו עם המכללה. הטופס מתאר גם את ההגבלות האפשריות לביטול ההפקדה, בתנאי הודעה מראש ותנאים נוספים.

טופס הוראה לחיוב חשבון (לתשלום שכ ל)" חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הוראה לחיוב חשבון (לתשלום שכ ל)" מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הוראה לחיוב חשבון (לתשלום שכ ל)" הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הוראה לחיוב חשבון (לתשלום שכ ל)" להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הוראה לחיוב חשבון
תאריך
לכבוד מספר חשבון בבנק סוג חשבון קוד מסלקה
סניף בנק
בנק
סניף מס' סניף קוד המוסד אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה
2 1 0 1 7
כתובת הסניף 570057 - 428
1 .אני/ו הח"מ __
שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק מס' זהות/ח.פ. )9 ספרות כולל ספרת בקורת(
כתובת
רחוב מס' בית ישוב מיקוד טלפון
נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם בגין ___ שכר לימוד________________________
מהות/סוג התשלום
בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי ע"י חמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוך___________
כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה". שם המוטב
2 .ידוע לי/נו כי:
א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ול חמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוך_____________
שם המוטב
שתכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על-ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני
מועד החיוב.
ג. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב, אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את
המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.
.3 ידוע לי/לנו כי, הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
4 .ידוע לי/לנו כי, סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/נו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
.5 הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
6 .הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת
החלטתו תוך ציון הסיבה.
7 .נא לאשר ל - חמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוך____ בספח המחובר לזה קבלת הוראות אלה ממני/מאתנו.
שם המוטב
----------------------------------------------------------------פרטי ההרשאה-----------------------------------------------------------------------
1 .סכום החיוב ומועדו ייקבעו מעת לעת ע"י חמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוך עפ"י )העקרונות לקביעתם(: לפי הסכם עם הלקוח.
2 .פרטי החיוב סכום לחיוב בודד מספר תדירות החיוב הצמדה מועד חיוב מועד חיוב
חיובים סוג בסיס ראשון אחרון
חודשי
דו-חודשי

חתימת בעל/י החשבון
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
אישור הבנק
לכבוד
בנק מזרחי טפחות בע"מ , עבור
מספר חשבון בבנק סוג חשבון קוד מסלקה
סניף בנק
חמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוך __
שם המוטב
קוד מוסד אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה
2 1 0 1 7 _____________נגב שדות אזורית מועצה
428 - 570057
קבלנו הוראות מ- לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי
מגנטי שתציגו לנו מדי פעם בפעם ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת: כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען: כל עוד לא התקבלה
אצלנו הוראת ביטול בכתב על-ידי בעל/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.
אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על-ידיכם.
בכבוד רב,
בנק
תאריך
סניף
חתימה וחותמת הסניף
מקור טופס זה, על שני חלקיו יישלח לסניף הבנק. העתק הימנו ימסר למשלם.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הוראה לחיוב חשבון (לתשלום שכ ל)"?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הוראה לחיוב חשבון (לתשלום שכ ל)", אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הוראה לחיוב חשבון (לתשלום שכ ל)". יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הוראה לחיוב חשבון (לתשלום שכ ל)".

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הוראה לחיוב חשבון (לתשלום שכ ל)"

פקס: 08-9945532
כתובת לשליחת מכתבים: קריית החינוך מועצה אזורית שדות נגב ת.ד 412 נתיבות
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » מוסדות לימוד » המכללה האקדמית חמדת » סטודנטים » טופס הוראה לחיוב חשבון (לתשלום שכ ל)"

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הוראה לחיוב חשבון (לתשלום שכ ל)" להורדה

דילוג לתוכן