טופס הוראה לחיוב חשבון להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הוראה לחיוב חשבון. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הוראה לחיוב חשבון להדפסה

מה זה טופס הוראה לחיוב חשבון?

שם הטופס: טופס שירביט - הוראה לחיוב חשבון
תוכן הטופס כולל הוראה לחיוב חשבון בסניפי בנק עבור תשלום פרמיות ביטוח אלמנטרי, ביטוח חיים, ו/או ביטוח בריאות. הטופס מתבצע לצורך תשלום פרמיות ביטוח על ידי הראל חברה לביטוח בע"מ.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. בנק: נדרש למלא את שם הבנק שבו יש לכם חשבון.
2. סניף: נדרש למלא את מספר הסניף בבנק שלכם.
3. כתובת הסניף: נדרש למלא את כתובת הסניף בבנק.
4. בחירה באחת מהאופציות הבאות:
- הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות או
- הרשאה הכוללת לפחות אחת מהמגבלות הבאות:
- תקרת סכום החיוב
- מועד פקיעת תוקף ההרשאה

מטרת הטופס: המטרה היא לאפשר להראל חברה לביטוח לחיוב חשבון בבנק של הלקוח לתשלום פרמיות ביטוח אלמנטרי, ביטוח חיים, ו/או ביטוח בריאות, על פי הפרטים שמסופקים בטופס.

נדרש להשלים פרטי הלקוח ולחתום בכדי לאשר את ההוראה לחיוב חשבון ולסכם לתנאים המפורטים בטופס.

טופס הוראה לחיוב חשבון חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הוראה לחיוב חשבון מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הוראה לחיוב חשבון הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הוראה לחיוב חשבון להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

יד חרוצים 18 ,נתניה | מחלקת גביה | טלפון - 8622552-076 | פקס - 8843358-076
collect@shirbit.co.il:ל"דוא
הוראה לחיוב חשבון
לכבוד:____________
בנק:________ סניף:______________
כתובת הסניף :____________
 הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות או
 הרשאה הכוללת לפחות אחת המגבלות הבאות:
אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם  תקרת סכום החיוב: __________ש"ח
עומדים בהגבלות שקבע הלקוח, הם
 מועד פקיעת תוקף ההרשאה ביום __/__/__ יוחזרו על ידי הבנק, על כל המשמעויות
הכרוכות בכך. דבר העלול לגרום
להפסקת הכיסוי הביטוחי
לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
אני / והח"מ ( שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק)_____________________ מס' זהות/ח.פ_____________________
כתובת:
_____________________________________________________________________________________________
רחוב מס' עיר מיקוד
1 .נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו בסניפכם, בגין תשלום פרמיות ביטוח אלמנטרי ו/או חיים ו/או בריאות בסכומים
ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי או ברשימות על ידי הראל חברה לביטוח בע"מ כמפורט מטה ב"פרטי
ההרשאה.
2 .ידוע לי/לנו כי:
א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ולהראל חברה לביטוח בע"מ, שתיכנס לתוקף, יום עסקים
אחד לפני מועד החיוב.
ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד שההוראה על כך תימסר על ידי /נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים
אחד לפני מועד החיוב.
ג. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב, אם אוכיח/נוכיח לבנק כי החיוב אינו תואם את
המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה אם נקבעו.
3 .ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי /נו להסדיר עם המוטב.
4 .ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב ע"פ הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
5 .הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת
לביצוען.
6 .הבנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת
החלטתו, תוך ציון הסיבה.
7 .נא לאשר להראל חברה לביטוח בע"מ בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו
פרטי ההרשאה: סכום החיוב ומועדו יקבעו מעת לעת ע"י שירביט מבית הראל חברה לביטוח בע"מ עפ"י תנאי הפוליסה/ות
ותוספותיה/הן ותנאי הצמדתן
הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי
במקרים של בקשה לשלם באמצעות הוראה לחיוב חשבון או באמצעות שיקים דחויים, בהתאם להוראות חוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016
שירביט חברה לביטוח בע"מ שומרת על זכותה לקבל חיווי אשראי אודות בעל החשבון מלשכת אשראי אשר תפנה לשם כך לבנק ישראל
תאריך:___________ X: חתימת בעל/י החשבון:_____________
אישור הבנק
לכבוד
הראל חברה לביטוח בע"מ
רחוב יד חרוצים 18 ,א.ת .פולג, נתניה
קיבלנו הוראות מ- ___________לכבד חיובים בסכומים ובמועדים
שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם,
ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט
בכתב ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית לביצוען :
כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב ע"י בעל/ י החשבון או כל עוד לא הוצא /ו בעל/י החשבון מן ההסדר.
אישור זה לא יפגע בהתחייבותי הם כלפינו לפי כתב השיפוי שנחתם על ידכם.
בכבוד רב,
תאריך :___________ בנק:_____________ סניף:_______________
חתימה וחותמת הסניף
מספר חשבון בנק סוג חשבון סניף בנק
קוד מוסד אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה
7403
מספר חשבון בנק סוג חשבון סניף בנק
קוד מוסד אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה
7403

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הוראה לחיוב חשבון?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הוראה לחיוב חשבון, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הוראה לחיוב חשבון. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הוראה לחיוב חשבון.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הוראה לחיוב חשבון

פקס: 768843324
כתובת לשליחת מכתבים: יד החרוצים 18, נתניה
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, שירביט, כלליים
טופס קל » חברות ביטוח » שירביט » כלליים » טופס הוראה לחיוב חשבון

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הוראה לחיוב חשבון להורדה

דילוג לתוכן