טופס הוראות בלתי חוזרות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הוראות בלתי חוזרות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הוראות בלתי חוזרות להדפסה

מה זה טופס הוראות בלתי חוזרות?

שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - ביטוח חיים עם חיסכון - הוראות בלתי חוזרות

תכלית ומטרת הטופס: הטופס המתואר הוא טופס מגדל ביטוח, המשמש למטרת הוצאת הוראות בלתי חוזרות על ידי החוסך במעמד פניה לתשלום שלא על פי חוק חלוקת חסכון פנסיוני בתוכניות ביטוח וחסכון פנסיוני. הטופס מתאים לחוסכים שמעוניינים להוציא הוראות בלתי חוזרות בנוגע לתכניות ביטוח וחסכון פנסיוני בחברת מגדל.

סעיפים שנדרשים למילוי:

1. פניה לתשלום שלא על פי חוק חלוקת חסכון פנסיוני בתוכניות ביטוח וחסכון פנסיוני.

2. פרטים נוספים הנדרשים למילוי על ידי החוסך:

- המשיכה המבוקשת ותנאי המשיכה (כמפורט להלן).
- הצהרות בן/בת הזוג לשעבר (על פי הסעיפים המציינים את הצהרות בן/בת הזוג לשעבר).
- אימות חתימה של החוסך.
- אימות חתימה של בן/בת הזוג לשעבר.

מטרת הטופס היא לאפשר לחוסכים להוציא הוראות בלתי חוזרות בנוגע לתכניות הביטוח והחסכון הפנסיוני שלהם, בהתאם להגדרות ולתנאים המפורטים בטופס. הוראות אלו יכולות לכלול התשלומים המינימליים או המדויקים של תכניות הביטוח והחסכון הפנסיוני, כמו גם את ההוראות הלוחמות בתמריצים לבחירת מסלולים ספציפיים.

טופס הוראות בלתי חוזרות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הוראות בלתי חוזרות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הוראות בלתי חוזרות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הוראות בלתי חוזרות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

תאריך:
פניה לתשלום שלא על פי חוק חלוקת חסכון פנסיוני בתוכניות ביטוח וחסכון פנסיוני
לכבוד
החברה קיבלה ביום פניה מטעם
בקשר עם תוכניות ביטוח וחסכון פנסיוני מספר בחברתינו,
של החוסך , מספר זהות .
בחברתנו עומדות לרשות החוסך תכניות אשר בהן:
(1 (הוגשה על ידי החוסך בקשה לתשלום גמלה או לתשלום פדיון, כמפורט להלן
(2 (על פי תנאי התכניות שבידי החוסך תעמוד לו זכות להחליט על משיכה, כפדיון או כקצבה בתאריך (חצי שנה).
לחברה זכויות והתחייבויות מול החוסך בלבד. בהתאם זכויות בן/ת הזוג לשעבר על פי פסק דין שחוק חלוקת חסכון פנסיוני אינו חל עליהן, הינן אל מול החוסך
בלבד.
אם וככל שברצון הצדדים שהחברה תבצע את התשלום ישירות לבן/ת הזוג לשעבר על פי פסק הדין, יש לשלוח אל החברה מסמך הוראות בלתי חוזרות אלו,
חתום.
בברכה,
מגדל חברה לביטוח בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
הוראה בלתי חוזרת של חוסך לטובת בן/ת זוג לשעבר
לכבוד
מגדל חברה לביטוח בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
הצהרות החוסך
אני הח"מ ("החוסך") מורה לכם בזאת באופן בלתי חוזר לפעול ביחס לתכניות הביטוח ברשותי אצלכם כדלהלן.
ביחס לתכניות בהם המשיכה היא בסכום חד פעמי
בתכנית - לשלם ל (בן/ת הזוג לשעבר) שיעור/סכום (מחק את המיותר) ,
נכון לתאריך , בצירוף התשואה הנהוגה בתכנית עד למועד ביצוע התשלום בפועל, מתוך כל סכום שאני זכאי/ אהיה זכאי לו,
וזאת בסכום חד פעמי וזאת בחשבון בנק עליו אורה בעת בקשת הפדיון
בתכנית - לשלם ל (בן/ת הזוג לשעבר) שיעור/סכום (מחק את המיותר) ,
נכון לתאריך , בצירוף התשואה הנהוגה בתכנית עד למועד ביצוע התשלום בפועל, מתוך כל סכום שאני זכאי/ אהיה זכאי לו,
וזאת בסכום חד פעמי וזאת בחשבון בנק עליו אורה בעת בקשת הפדיון
ביחס לתכניות בהם המשיכה היא בגמלה –
בתכנית - לשלם ל (בן/ת הזוג לשעבר) שיעור/סכום (מחק את המיותר) - מתוך כל קצבה
שאני זכאי/ אהיה זכאי לה החל ממועד וזאת לחשבון בנק עליו אורה בעת בקשת הגמלה.
בתכנית - לשלם ל (בן/ת הזוג לשעבר) שיעור/סכום (מחק את המיותר) - מתוך כל קצבה
שאני זכאי/ אהיה זכאי לה החל ממועד וזאת לחשבון בנק עליו אורה בעת בקשת הגמלה.
אני מאשר/ת כי אין ולא יהיו לי טענות ו/או תביעות כלפיכם ו/או מי מטעמכם בקשר עם ביצוע האמור.
שם החוסך: חתימה: תאריך:
אימות חתימה של החוסך
אני הח"מ ,עו"ד /רו"ח , מ.ר. , מאשר כי ביום ,הופיע בפני
ת.ז. וחתם על מסמך זה.
חתימה:
^
עמוד 1 מתוך 2 דפים
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
קוד מסמך: 1425הצהרות בן/בת הזוג לשעבר
1 .ידוע לי כי כל הזכויות שלי בתכנית/ות של החוסך נגזרות מהזכויות שלו, ולפיכך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הזכויות בתכניות כפופות לעיקול ו/או
זכויות צד ג' בגין חוב או חיוב של החוסך ו/או מי מטעמו וכן ככל שיחול מס על החוסך, הסכומים שישולמו לי הינם לאחר מס שיחול על החוסך בהתאם
לשיעור המס החל עליו.
2 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שיגיעו לי זכויות לקבלת קצבה מהתוכנית/ות של החוסך, ידוע לי ואני מסכים למפורט להלן:
א. יש מספר מסלולי קצבה וכי מי שיבחר במסלול הקצבה הינו החוסך בלבד.
ב. תלוש המעיד על תשלום הגמלה יישלח לחוסך בלבד ויתייחס למלוא הגמלה.
ג. ידוע לי כי ככל שהחוסך יבחר במסלול קצבה עם הבטחת תקופת תשלום מינימלית של קצבאות, אזי,
(1 (במקרה מותו של החוסך לאחר תקופת התשלום המינימלית בתכנית, מופסקים התשלומים על פי תנאי התכנית ובהתאם יופסקו גם התשלומים אליי.
(2 (במקרה מותו של החוסך לפני תשלום תקופת התשלום המינימלית בתכנית, יופסקו התשלומים אליי אלא אם אקבע כמוטב על ידי החוסך, ובמקרה
שאקבע כמוטב כאמור, התשלומים אליי יימשכו עד לתום תקופת התשלום המינימלית בלבד.
3 .אני מאשר/ת כי אין ולא יהיו לי טענות ו/או תביעות כלפיכם ו/או מי מטעמכם בקשר עם ביצוע האמור.
חתימה: תאריך:
שם בן/בת
הזוג
לשעבר:
אימות חתימה של בן/ת הזוג לשעבר
אני הח"מ ,עו"ד /רו"ח , מ.ר. , מאשר כי ביום ,הופיע בפני
ת.ז. וחתם על מסמך זה.
חתימה:
^
עמוד 2 מתוך 2 דפים
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
קוד מסמך: 1425

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הוראות בלתי חוזרות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הוראות בלתי חוזרות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הוראות בלתי חוזרות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הוראות בלתי חוזרות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הוראות בלתי חוזרות

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » מגדל ביטוח » ביטוח חיים עם חיסכון » טופס הוראות בלתי חוזרות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הוראות בלתי חוזרות להורדה

דילוג לתוכן