טופס הוראות הגשה לדוח מסכם ובקשת המשך לשנת המחקר הבאה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הוראות הגשה לדוח מסכם ובקשת המשך לשנת המחקר הבאה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

מה זה טופס הוראות הגשה לדוח מסכם ובקשת המשך לשנת המחקר הבאה?

שם הטופס: טופס משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה - הוראות הגשה לדוח מסכם ובקשת המשך לשנת המחקר הבאה

מטרת הטופס:
הטופס משמש להגשת בקשות לקול הקורא מול משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה בישראל. הבקשות מיועדות לסטודנטים וחוקרים המעוניינים לקבל מלגות להשתלמות, לתואר שני, שלישי או לפוסט-דוקטורט במוסדי למידה גבוהה מוכרים בישראל.

סעיפים שנדרשים למילוי:
- א. פרטים אישיים: שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספר תעודת זהות, מספר טלפון נייד, תאריך לידה, גיל, תושבות.
- ב. ניסיון מקצועי: פרטי ניסיון בתחום האקדמי והתעשייה.
- ג. השכלה: פרטי ההשכלה האקדמית, כולל התמחויות וציונים.
- ד. מידע על המלגה המבוקשת: כולל נושא המחקר ופרטי המדריך.
- ה. מימון נוסף: פרטים על מקורות מימון נוספים.
- ו. פעילויות נוספות: פרטי פעילויות מחוץ ללמידה ומחקר.
- ז. פרסומים: רשימה של פרסומים ועבודות מחקר.
- ח. תוכנית עבודת המחקר: תכנית מחקר בעברית, כוללת תקציר, רקע מדעי, מטרות, חדשנות, מתודולוגיה, ותרומה מדעית מצפויה.
- ט. תנאי הסף: כלליים למשתלמים לתואר שני ושלישי ונוספים לפוסט-דוקטור.
- מסמכים נדרשים: רשימת מסמכים שחייבים לצרף לבקשה.

את הבקשות יש להגיש למשרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, והן ייעודפו בהתאם לתנאי ההגשה המפורטים.

טופס הוראות הגשה לדוח מסכם ובקשת המשך לשנת המחקר הבאה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הוראות הגשה לדוח מסכם ובקשת המשך לשנת המחקר הבאה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הוראות הגשה לדוח מסכם ובקשת המשך לשנת המחקר הבאה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הוראות הגשה לדוח מסכם ובקשת המשך לשנת המחקר הבאה להורדה והדפסה - כרגע לא קיים טופס PDF.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

א. פרטים אישיים details Personal. A
שם המשתלם: :Name Full
כתובת: :Address
דואר אלקטרוני: :mail-e
מספר תעודת זהות )כולל ספרת ביקורת(: :Number ID
מספר טלפון נייד: :Phone Cell
תאריך לידה: :Date Birth
Year of Immigration (if applicable): :)קיים אם )עליה תאריך
Gender: Female /Male :מין
תושבות )עפ"י משרד הפנים/ כמוגדר במשרד
לקליטת עלייה(:
Israeli Citizen / Permanent resident
Residency Status (According to the
Ministry of Interior / as defined by Ministry of
Immigrant Absorption)
ב. ניסיון מקצועי experience Professional. B
1. Academic experience (research and )והדרכה מחקר )באקדמיה ניסיון. 1
teaching)
Expertise Institute and address Period
From To
STATE OF ISRAEL
2
2.Industrial בתעשייה ניסיון. 2
experience
Expertise Industry and address Period
To To
ג. השכלה Education. C
תואר
Grades
Average –
ממוצע ציונים
Degree Institute - מוסד
תואר ראשון Undergraduate. 1
2. Master (or equivalent) שני תואר
3. Graduate (Ph.D. or equivalent) שלישי תואר
 מסלול ישיר לדוקטורט/ course Doctoral Direct( אם כן, יש לציין רק ממוצע ציוני לתואר ראשון/ only specify, yes If
)Bachelor grade average
D. Information regarding Current requested scholarship המבוקשת המלגה אודות מידע. ד
נושא המחקר בעברית: :Title Research
Location of proposed research: :ההשתלמות ביצוע מקום
שם המוסד המעניק את התואר
)אם שונה(:
Institution awarding Degree
(If different):
Scholarship requested for the level of: Master/ Graduate (Ph.D.)/ Post-Doc :לתואר משתלמת/משתלם
Has the internship begun? Yes / No ?החלה ההשתלמות האם
תאריך התחלת הלימודים
)רלוונטי רק לתואר שני ושלישי(
Start date for graduate studies
(Relevant only for M.Sc. Ph.D. or equivalent
degrees)
Status research program: Approves / Not yet approved :מחקר תכנית סטטוס
מועד אישור/ הגשת תכנית המחקר: :approval/ submission of Date
שמות המנחה/ מנחים: :s/Mentor
דואר אלקטרוני של המנחה/מנחים: :mail-e s/Mentor
מחלקתו של המנחה/מנחים: :Department s/Mentor3
מוסד המחקר של המנחה/מנחים: :Institute s/Mentor
Requested period for scholarship: From: To: :המבוקשת ההשתלמות משך

ה. מימון נוסף
E. Additional funding
מלגות נוספות לרבות מקורות ממשלתיים- נא ציין את הסכום והמקור:
ו. פעילויות נוספות activities Other. F
ז. פרסומים Publications. G
1. Peer reviewed journals
2. Conference Abstracts and
proceedings
3. Oral presentations at
scientific meetings
4. Poster presentations at
scientific meeting
5. Prizes and Awards

ח. תוכנית עבודת המחקר: )ההיקף עד 5 עמודים, יש לצרף דפים בהתאם(4
משתלמים יגישו תוכנית מחקר באנגלית לפי הסדר הבא:
1 .תקציר שלא יעלה על 200 מילים )בעברית ובאנגלית(.
2 .הרקע המדעי והטכנולוגי של נושא המחקר.
3 .מטרות המחקר.
4 .החדשנות בתוכנית המחקר.
5 .מתודולוגיה ודרכי פעולה.
6 .התרומה המדעית הצפויה מביצוע המחקר.
יש לבדוק האם הבקשה עונה על כל תנאי הסף המפורטים במסגרת הקול הקורא, ולנוחיותכם מובאים להלן:

ט. תנאי הסף:

רשאים להגיש בקשות לקול הקורא מוסדות ומועמדים מטעמם )להלן – המשתלמים( העומדים בכל תנאי הסף שלהלן:
)1 )תנאי הסף למשתלמים לתואר שני או שלישי:

1 .המוסד הינו מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958
)להלן – המוסד(.
2 .המשתלם הינו סטודנט מן המניין במוסד המשתלם לקראת תואר שני או שלישי או רשום ללימודי תואר שני או
שלישי במוסד ובלבד שבמועד החתימה על ההסכם יהיה סטודנט מן המניין לתואר שני או שלישי במוסד.
3 .למשתלם לתואר שלישי – רשאי להגיש רק משתלם שברשותו תכנית מחקר מאושרת לדוקטורט או תכנית אשר
הוגשה לאישור הגורמים המוסמכים במוסד ואשר עדיין ממתינה לאישור, בתנאי שתאושר עד למועד החתימה על
ההסכם.
4 .למשתלם לתואר שני – רשאי להגיש רק משתלם שברשותו תכנית מחקר מאושרת על ידי המנחה/ים.

)2 )תנאי הסף למשתלמים לפוסט-דוקטור:
המוסד המציע הינו אחד מהמפורטים להלן )להלן – המוסד(:
1 .מוסד מוכר להשכלה גבוהה, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.
2 .מכון מחקר בישראל שהינו מלכ"ר.
3 .מכון מחקר שהינו חברה ממשלתית או יחידה ממשלתית )משרד ממשלתי או יחידת סמך(.
לעניין קול קורא זה: "מכון מחקר" משמעו – מקום אשר עיקר פעילותו קשורה בקידום המחקר בחזית הידע העולמי
וברשותו תשתית ציוד לביצוע מחקרים, והחוקרים אשר מועסקים במסגרתו עוסקים בין היתר בפרסום מאמרים מטעמו
בעיתונות מדעית מבוקרת ובהצגת עבודות בכנסים בינלאומיים.
2.המשתלם מעוניין לבצע השתלמות לפוסט-דוקטור במוסד והוא בעל תואר שלישי, שקיבל את התואר בתוך 4 שנים
לפני מועד ההשתלמות המתוכנן ואשר בידו אישור המעיד על סיום הדוקטורט.
3.המשתלם אינו מקיים את ההשתלמות שלו במוסד בו הוא למד לתואר שלישי.

)3 )תנאי סף כלליים לכל המשתלמים:5
1 .המוסד הינו מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958
)להלן – המוסד(. המשתלם הינו אזרח ישראלי, תושב קבע או בעל מעמד עולה )כמוגדר במשרד הפנים( או בעל
מעמד אזרח עולה )כמוגדר במשרד לקליטת עלייה(.
2 .עבודת/תכנית המחקר אשר תבוצע במסגרת ההשתלמות של המשתלם כוללת תכנית לביצוע מחקר בעל היתכנות
יישומית ופוטנציאל כלכלי בתחום לפי המופיע בקול קורא.
3 .המוסד והמשתלם מעוניינים להתחייב לבצע את התנאים המפורטים בסעיף ג' לקול הקורא.
י. המסמכים הנדרשים:

המוסד ימלא את טופס ההגשה המצורף כנספח ב' ויצרף אליו את המסמכים הבאים:
1 .צילום תעודת זהות / מסמך המעיד על היות המשתלם אזרח ישראלי, תושב קבע או בעל מעמד עולה )כמוגדר
במשרד הפנים( או בעל מעמד אזרח עולה )כמוגדר במשרד לקליטת עלייה(.
2 .אישור מהמוסד בו המשתלם מבצע/מתכוון לבצע את ההשתלמות.
3 .אישור לימודים מהמוסד בו מבצע המשתלם את ההשתלמות.
4 .מסמך קורות חיים של המשתלם.
5 .רשימת פרסומים ועבודות מחקר של המשתלם, ככל שישנן.
6 .העתקי תעודות לתארים אקדמיים של המשתלם.
7 .מכתבי המלצה על המשתלם. יש לצרף את המכתבים לכל אחד מעותקי הבקשה במעטפה סגורה.
8 .למשתלם לתואר שני –
)1 )אישור תכנית המחקר על ידי המנחה/ים.
)2 )גיליונות ציונים לתואר ראשון ושני )ככל שישנם(.
9 .למשתלם לתואר שלישי –
)1 )אישור תכנית המחקר לדוקטורט או אישור הגשת התכנית.
)2 )גיליונות ציונים לתואר ראשון, שני ושלישי )ככל שישנם(, הכוללים אף את ציון עבודת הגמר. משתלמים
במסלול ישיר לתואר שלישי – יצרפו גיליונות ציונים לתואר ראשון ושני.
10 .למשתלם לפוסט-דוקטור –
)1 )אישור המעיד על סיום התואר השלישי.
)2 )גיליונות ציונים לתואר השלישי.

הנני מצהיר כי כל הפרטים בבקשה זו מלאים, נכונים ומדויקים.
כמו כן הנני מתחייב להודיע על כל שינוי שיחול בפרטים שנרשמו.
תאריך: ________________________ חתימת המשתלם: ________________________
מורשה חתימה מטעם המוסד האחראי - מגיש הבקשה:

שם תפקיד תעודת זהות חתימה + חותמת המוסד תאריך6
מועד אחרון להגשה:
הבקשות תוגשנה למשרד, באמצעות רשות המחקר במוסד ותגענה למשרד לא יאוחר מיום רביעי, כח' בתשרי
ה'תשע"ד, 2013.10.2 עד השעה 00:15 .
1 .הבקשות יוגשו במעטפה סגורה, אשר יירשם עליה "קול קורא מלגות: יש לציין את תחום הקול קורא" לאגף תיאום,
תכנון ובקרה, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, בכתובת משרדי הממשלה, הקריה המזרחית, בנין ג' ת.ד. 49100
ירושלים מיקוד 91490 .
2 .יש לצרף לבקשות המלצות במעטפה סגורה יחד עם טופס הבקשה.
3 .הגשה אלקטרונית: בנוסף חובה לשלוח עותק מטופס הבקשה הכולל את תוכנית
המחקר לדואר אלקטרוני שכתובתו לפי המופיע בקול קורא ע"פ ההנחיות הבאות:
א. בחלון הדואר האלקטרוני בנושא, יש לציין בקיצור בעברית: שם המשתלם )ללא תואר(, שם המוסד במקוצר
)לדוגמא: אוני' ת"א, הטכניון( וכן נושא המחקר במקוצר. עד 50 תווים.
ב. צירוף קובץ: יש לצרף קובצי doc המכילים את טופס הבקשה ותוכנית המחקר במלואה, אשר ישמש כעותק עבודה.
ג. הערה: נא לשלוח את טופס הבקשה פעם אחת בלבד בדואר האלקטרוני על מנת למנוע אי בהירות בקליטת
הבקשות המוגשות.
4 .בקשות שתגענה באיחור או שיחסרו בהן פרטים או טפסים שלא מולאו על-פי ההנחיות יידחו על הסף.
כתובת להגשת ההצעות בדואר רשום:
משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל ,
אגף תיאום, תכנון ובקרה
"קול קורא מלגות: יש לציין את התחום של הקול קורא".
ת.ד. 49100
ירושלים 91490
כתובת להגשת הבקשות באמצעות שליח:
משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל,
אגף תיאום, תכנון ובקרה
"קול קורא מלגות: יש לציין את התחום של הקול קורא".
הקריה המזרחית, רח' קלרמון גאנו, ירושלים
בניין ג', קומה 3 ,חדר 309( הבניין ממוקם מאחורי המטה הארצי(

7

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הוראות הגשה לדוח מסכם ובקשת המשך לשנת המחקר הבאה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הוראות הגשה לדוח מסכם ובקשת המשך לשנת המחקר הבאה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הוראות הגשה לדוח מסכם ובקשת המשך לשנת המחקר הבאה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הוראות הגשה לדוח מסכם ובקשת המשך לשנת המחקר הבאה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הוראות הגשה לדוח מסכם ובקשת המשך לשנת המחקר הבאה

פקס: 02-5825581
כתובת לשליחת מכתבים: גן הטכנולוגי מלחה, דרך אגודת ספורט הפועל 2, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה » טופס הוראות הגשה לדוח מסכם ובקשת המשך לשנת המחקר הבאה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הוראות הגשה לדוח מסכם ובקשת המשך לשנת המחקר הבאה להורדה

דילוג לתוכן