טופס הוראת תשלום דמי ביטוח – טופס 599 – אנגלית להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הוראת תשלום דמי ביטוח - טופס 599 - אנגלית. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הוראת תשלום דמי ביטוח – טופס 599 – אנגלית להדפסה

מה זה טופס הוראת תשלום דמי ביטוח - טופס 599 - אנגלית?

טופס: טופס מגדל ביטוח - ביטוח בריאות וסיעוד - הוראת תשלום דמי ביטוח - טופס 599 - אנגלית: פרטי מועמד ראשי (Form Order Standing Premium Insurance - Form number 599 - English: Details of Primary Applicant)

מטרת הטופס: הטופס משמש להרשאת Migdal חברה לביטוח בע"מ לחיוב חשבונך בבנק בסכומים ובמועדים שיופיעו במגנטי או ברשימות שיציגו לך מדי פעם, בהתאם לתנאי הפוליסות והתכניות שבחרת.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מספר זהות
2. שם משפחה
3. שם פרטי
4. מספר הכרטיס האשראי (במידה ונבחרה התשלום באמצעות כרטיס א

טופס הוראת תשלום דמי ביטוח - טופס 599 - אנגלית חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הוראת תשלום דמי ביטוח - טופס 599 - אנגלית מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הוראת תשלום דמי ביטוח - טופס 599 - אנגלית הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הוראת תשלום דמי ביטוח - טופס 599 - אנגלית להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

פרטי מועמד ראשי
Details of Primary Applicant
מספר זהות
Identity Number
שם משפחה
Surname
שם פרטי
First name
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון
This form is for women and men alike
Please fill out the form with a pen only and not with a pencil
S
טופס הוראת תשלום דמי הביטוח Form Order Standing Premium Insurance
Form number 599 טופס מספר
Please choose one of the following methods of payment : :שלהלן הגבייה מאמצעי באחד לבחור יש
תשלום בכרטיס אשראי
Payment by Credit card
כרטיס אשראי - (בחר את סוג הכרטיס המתאים) :(type card correct the select – (card Credit
ויזה
Visa
ישראכרט
Isracard
דיינרס
Diners
אמריקן אקספרס
American Express
לאומי קארד
Leumi Card
מספר זהות בעל הכרטיס שם בעל הכרטיס תוקף הכרטיס מספר הכרטיס
מאשר בזאת, כי ברצוני לשלם החיובים שיתחייבו ממני בגין פוליסות ביטוח חיים / בריאות. טופס ביצוע תשלום זה נחתם על ידי מבלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם הואיל
וניתנה על ידי הרשאה למגדל חברה לביטוח בע"מ להעביר לחברת כרטיסי האשראי חיובים מעת לעת בהוראת קבע כפי שתפרט חברת הביטוח לחברת כרטיסי האשראי. אני
מסכים כי הסדר זה יהיה בתוקף כל עוד לא אודיע בכתב לחברת הביטוח לפחות 30 יום לפני מועד סיום ההסדר. ידוע לי כי הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק
במקום הכרטיס שמספרו נקוב בטופס זה וישא מספר אחר.
ידוע לי כי ביצוע הסדר התשלום האמור לעיל מותנה באישור חברת האשראי לגבי כל חיוב שיועבר אליה על ידי חברת הביטוח.
I hereby confirm, that I wish to pay the amounts due by me for life / health policy. This payment order form was signed by me without specifying the
number of payments and their sums as I gave permission to Migdal Insurance Company Ltd. to transfer to the credit card company debits from time
to time by standing order as will be specified by the insurance company and conveyed to the credit card company. I consent that this arrangement will
be valid as long as I do not provide written notice to the insurance company at least 30 days prior to the end of the arrangement. I acknowledge that
this permission will be valid for a card issued to replace the card noted in this form notwithstanding its different number.
I acknowledge that the arrangement of the aforementioned payment is conditional on an authorization from the credit card company
regarding every debit conveyed by the credit card company.
* אם סומן "אחר" יש לצרף טופס זיקה מס' 58 .אם המשלם אינו מועמד לביטוח יש לפרט את מהות הקשר בינו לבין המועמד/ים לביטוח
*If otherwise marked, an affiliation form No.58 must be attached
If the payer is not an applicant for insurance please
specify the nature of his relationship with the applicant
אחר (טופס זיקה)
other
(affiliation form)
בני זוג
spouse
סבא/סבתא
grandfather
grandmother/
אח/ות
Sister/
brother
הורים
תאריך parents
Date
חתימתבעל/י החשבון
Signature of Account
owner(s)
תשלום בהוראת קבע
Payment by Standing order
שם הבנק
Name of Bank
מספר סניף
Branch
Number
מספר בנק
Bank
Number
יישוב
Place
כתובת הסניף (רחוב)
Branch address (street)
מספר בית
House
number
ת"ד
.P.O.B
מיקוד
Postal
Code
מספר חשבון בנק
Bank account number
סוג חשבון
Account type
קוד מוסד
Institutional Code
מספר פוליסה / תכנית
Policy / Plan Number
0 0 6 0 2
הרשאה כללית שאינה כוללת הגבלות
הרשאה הכוללת לפחות אחת מהמגבלות הבאות:
Permission including at least one of the following limitations: General permission with no limitations
תקרת סכום החיוב
Maximum sum for debit
NIS/₪
מועד פקיעת תוקף ההרשאה ביום
Permission expiry date
(אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם עומדים בהגבלות שקבע הלקוח הם יוחזרו ע“י הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות בכך)
(debits issued notwithstanding the limitations established by the customer will be refused by the bank,
with all the implications involved)
לתשומת לבכם - אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית שאינה כוללת הגבלות
Please note – in the absence of any of the above indications, the order is a general permission with no limitations
I (We) the undersigned (account holder as appear in the bank records): :(הבנק בספרי כמופיע החשבון י/בעל (מ"הח ו/אני
מספר זהות / ח"פ
.Identity / Priv. Corp
Number
שם משפחה / שם חברה
Surname / Corporation
Name
שם פרטי
First Name
יישוב
Place
כתובת מגורים (רחוב)
Residence (street)
מספר בית
House
number
ת"ד
P.O.B.
מיקוד
Postal Code
)01. 1202 הר ודהמ (750011225 ט ''קמ
1861
i2k
עמוד 1 מתוך 2 דפים 011125990102011021
htl a
e
Hl a
d
gi M
^
מגדל חברה לביטוח בע''מ
Migdal Insurance Company
Document Code: 112פרטי מועמד ראשי
Details of Primary Applicant
מספר זהות
Identity Number
שם משפחה
Surname
שם פרטי
First name
תשלום בהוראת קבע - המשך
Payment by Standing order – continuation
1. Hereby give an order to establish a standing order in our accounts for
the sums and dates to be presented to you from time to time through the
beneficiary code, subject to the limitations indicated above (inasmuch as
indicated).
2. Furthermore, the following provisions shall apply:
a. We must receive from the beneficiary the details required to
complete the request to establish the standing order.
b. This order can be revoked by notice from me/us in writing to the
bank that shall become valid one business day after the giving of
notice to the bank as well as pursuant to any legal provision.
c. I (We) may cancel a specific debit provided that such notice is
provided by us to the bank no later than 3 business days after the
debit date. Inasmuch as the notice of cancellation is provided after
the debit date, the account will be credited at the value on the date
of cancellation.
d. I (We) may demand from the bank in writing to cancel a debit
whenever it is incompatible with the expiry date specified in the
permission or the sums specified in the permission inasmuch as
indicated.
3. The bank shall not be held liable for the transaction between me (us)
and the beneficiary.
4. A permission that is not used for a period 24 months from the last debit
date is hereby revoked.
5. The bank shall act according to the provisions of this permission,
subject to the provisions of any law and my (our) agreement with the
bank.
6. The bank may, on reasonable grounds, remove me from the
arrangement set forth in this standing order and shall thusly notify me
(us) immediately after making its decision while specifying its the
grounds for its decision.
7. I (we) consent that this order will be submitted to the Bank by the
Beneficiary.
1 .נותן/נים לכם בזה הוראה להקים בחשבוני/נו הנ"ל הרשאה לחיוב חשבוני/נו,
בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד
המוטב לרבות חיובי הוצאות עקב אי כיבוד הוראת קבע בגין הפוליסות הנ"ל,
בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו).
2 .כמו כן, יחולו ההוראות הבאות:
א. עלי/נו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה
לחיוב חשבון.
ב. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק שתכנס לתוקף יום
עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ג. היה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידי/נו
בכתב לבנק, לא יאוחר מ- 3 ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת
הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
ד. אהיה/נהיה רשאי/ם לדרוש מהבנק בהודעה בכתב לבטל חיוב אם החיוב אינו
תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו
בהרשאה, אם נקבעו.
3 .הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שביני/נו לבין המוטב.
4 .הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 חודשים ממועד החיוב
האחרון, בטלה.
5 .הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, בכפוף להוראות כל דין והסכם
שביני/נו לבין הבנק.
6 .הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה
סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
7 .אני/אנו מסכים/ים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.
פרטי ההרשאה: סכום החיוב ומועדו יקבע מעת לעת ע"י מגדל חברה לביטוח בע"מ עפ"י תנאי הפוליסה/ות / התכנית/ות ותוספותיה/ן.
Authorization information : The amount and date of debit will be determined from time to time by Migdal Insurance Company
Ltd. according to the terms of the policy(ies) /plan(s) / addition(s)
תאריך
Date
חתימת בעל/י החשבון
Signature of Account holder/s
אישור הבנק לכבוד מגדל חברה לביטוח בע"מ ת.ד. 3063 פ''ת מיקוד 4951106
Bank Permission to Migdal Insurance Company Ltd. P.O.B. 3063 PT Postal code 4951106
We received instructions from - מ הוראות קיבלנו
to honor debits for sums and at dates that will appear by magnetic means
or in lists to be presented by you from time to time in which your account
number is to be specified in accordance with the provision of the standing
order. We duly noted the instructions and will act accordingly as long as
the status of the account allows us to do so: as long as there is no legal
and/or other obstacle to their execution, as long as no written order of
cancellation by the account owners has been received or as long as the
account owner were not removed from the arrangement. This confirmation
shall not affect your obligations towards us as per the Indemnity Letter you
signed.
לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי
פעם בפעם, ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט
בכתב ההרשאה. רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון
יאפשר זאת: כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען. כל עוד לא התקבלה
אצלנו הוראת ביטול בכתב ע"י בעל/י החשבון או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן
ההסדר. אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו לפי כתב השיפוי שנחתם על
ידכם.
מספר חשבון בנק
Bank account number
סוג חשבון
Account type
קוד מוסד
Clearing House Code
קוד מסלקה
Institutional Code
מספר פוליסה / תכנית
Policy / Plan Number
סניף
Branch
בנק
Bank
0 0 6 0 2
תאריך
Date
בנק וסניף
Bank and Branch
חתימה וחותמת הסניף
Stamp and Signature of Branch
)01. 1202 הר ודהמ (750011225 ט ''קמ
1861
i<k
עמוד 2 מתוך 2 דפים 011125990202011021
htl a
e
Hl a
d
gi M
^
מגדל חברה לביטוח בע''מ
Migdal Insurance Company
Document Code: 112

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הוראת תשלום דמי ביטוח - טופס 599 - אנגלית?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הוראת תשלום דמי ביטוח – טופס 599 – אנגלית, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הוראת תשלום דמי ביטוח – טופס 599 – אנגלית. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הוראת תשלום דמי ביטוח – טופס 599 – אנגלית.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הוראת תשלום דמי ביטוח - טופס 599 - אנגלית

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » מגדל ביטוח » ביטוח בריאות וסיעוד » טופס הוראת תשלום דמי ביטוח – טופס 599 – אנגלית

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הוראת תשלום דמי ביטוח - טופס 599 - אנגלית להורדה

דילוג לתוכן