טופס החלת הסדר רציפות זכויות לגמלה על – פי הסכם לשמירת רציפות זכויות לגמלה של עובדים העוברים משירות המדינה למעסיק הקשור עם קרן פנסיה הסתדרותית, או להיפך להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס החלת הסדר רציפות זכויות לגמלה על - פי הסכם לשמירת רציפות זכויות לגמלה של עובדים העוברים משירות המדינה למעסיק הקשור עם קרן פנסיה הסתדרותית, או להיפך. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

מה זה טופס החלת הסדר רציפות זכויות לגמלה על - פי הסכם לשמירת רציפות זכויות לגמלה של עובדים העוברים משירות המדינה למעסיק הקשור עם קרן פנסיה הסתדרותית, או להיפך?

שם הטופס: טופס החלת הסדר רציפות זכויות לגמלה

מטרת הטופס:
הטופס משמש למבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות (מבוטחים בקרנות כמו מבטחים, מקפת, קג"מ, נתיב, פועלים חקלאיים, פועלי בניין) שעברו משירות המדינה למעסיק הקשור עם קרן פנסיה הסתדרותית, או להיפך. הטופס מאפשר למבוטחים להחיל את הסכם הרציפות על זכויותיהם לגמלה על פי הסכם בין הממשלה לבין קרנות הפנסיה הוותיקות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבטח בקרנת הפנסיה.
2. פרטי העובד המבקש להחיל את הסכם הרציפות.
3. אישור על זכויות בשירות המדינה, כולל פרטי השירות ותקופות העבודה.
4. אישור על זכויות בקרן הפנסיה, כולל פרטי הקרן ותקופות הביטוח בקרן.
5. אישור מנציבות שירות המדינה לשמירת רציפות זכויות הפנסיה.

הטופס מיועד למבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות שעברו משירות המדינה למעסיק הקשור עם קרן פנסיה הסתדרותית, או להיפך. הוא משמש להם להחיל את הסכם הרציפות זכויות על גמלה על פי הסכם בין הממשלה לבין קרנות הפנסיה הוותיקות מיום 31.5.1973 ליום 20.9.1973.

טופס החלת הסדר רציפות זכויות לגמלה על - פי הסכם לשמירת רציפות זכויות לגמלה של עובדים העוברים משירות המדינה למעסיק הקשור עם קרן פנסיה הסתדרותית, או להיפך חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס החלת הסדר רציפות זכויות לגמלה על - פי הסכם לשמירת רציפות זכויות לגמלה של עובדים העוברים משירות המדינה למעסיק הקשור עם קרן פנסיה הסתדרותית, או להיפך מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס החלת הסדר רציפות זכויות לגמלה על - פי הסכם לשמירת רציפות זכויות לגמלה של עובדים העוברים משירות המדינה למעסיק הקשור עם קרן פנסיה הסתדרותית, או להיפך הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס החלת הסדר רציפות זכויות לגמלה על - פי הסכם לשמירת רציפות זכויות לגמלה של עובדים העוברים משירות המדינה למעסיק הקשור עם קרן פנסיה הסתדרותית, או להיפך להורדה והדפסה - כרגע לא קיים טופס PDF.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל עמוד 1 מתוך 2
טופס החלת הסדר רציפות זכויות לגמלה על-פי הסכם לשמירת רציפות זכויות לגמלה של עובדים העוברים
משירות המדינה למעסיק הקשור עם קרן פנסיה ותיקה הסתדרותית, או להיפך, מיום 1973.5.31
)י"פ 1945 מיום 1973.9.20( )להלן - "ההסכם"(
]הטופס עבור מבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות: מבטחים, מקפת, קג"מ, נתיב, פועלים חקלאיים, פועלי בניין[
חלק 1
ימולא ע"י
המוסד
המקבל
אני הח"מ מבקש/ת להחיל עלי את הסכם הרציפות שבין הממשלה לבין קרנות הפנסיה הוותיקות, כפי שיהיה
במועד זכאותי לקצבה, ככל שיהיה, בכל הנוגע למעברי:
מהמוסד המעביר )שם המשרד או שם קרן הפנסיה(:____________
למוסד המקבל )שם המשרד או שם קרן הפנסיה(:______________
ידוע לי, כי הסכם הרציפות בין המדינה לבין קרנות הפנסיה הוותיקות אותו אני מבקש להחיל, יחול לגבי
הזכויות שצברתי בקרן הפנסיה, בשינויים המתחייבים, בין היתר, מהוראות פרק ז'1 לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-1981 והוראות תקנון הקרן; וכי כל אחד מהמוסדות שחל לגביו הסכם הרציפות )הן
המוסד המקבל והן המוסד המעביר(, נושא במימון חלקו בקצבה.
בהתאם לכך, הריני מצהיר ומסכים בזה כדלקמן:
 ככל שזכויותיי בקרן הפנסיה נובעות ממעמדה של הקרן כ"מוסד המקבל", הרי שזכויותיי אלה, לרבות השכר
הקובע בקרן, יחושבו בהתאם להוראות תקנון הקרן, כפי שתהיינה במועד קרות האירוע המזכה.
 ככל שזכויותיי בקרן הפנסיה נובעות ממעמדה של הקרן כ"מוסד המעביר", הרי שהשתתפות הקרן בתשלום
הקצבה תהיה בהתאם לעקרונות חישוב תקרת השכר הקובע שנקבעו בפסק הדין של בית המשפט העליון
בעניין קוריצקי ואח' )בג"ץ 10/2944 ו-11/8692 ;)ידוע לי שחישוב סכום ההשתתפות לפי הקבוע בפסק הדין
האמור, ייעשה אך ורק לאחר שיומצאו לקרן הפנסיה מלוא המידע והנתונים הנדרשים לצורך ביצוע החישוב
)נתונים הנוגעים לתקופת העבודה והביטוח הפנסיוני ב"מוסד המקבל" שאינם מצויים בידי הקרן(. ידוע לי,
כי עד לקבלת מלוא המידע הנדרש, תחושב השתתפות הקרן לפי הזכויות הנובעות במישרין מחברותי בקרן
הפנסיה בהתאם להוראות תקנון הקרן, וכי לאחר קבלת המידע כאמור, ישולם ההפרש בקצבאות )ככל
שיהיה( בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בלבד.
שם משפחה שם פרטי מס' זהות תאריך לידה
ס"ב שנה חודש יום
חתימת העובד:_______________________ תאריך:____/_____/____
חלק 2
אישור על
זכויות
בשירות
המדינה
)ימולא ע"י
המשרד(
המשרד התחלת העבודה תחילת העסקה
בכתב המינוי
סיום העבודה**
שנה חודש יום שנה חודש יום שנה חודש יום
פירוט תקופות השירות במדינה
סוג השירות* מיום
שנה חודש יום
עד ליום**
שנה חודש יום
חלקיות
העבודה
זכויות העובד/ת
לגמלאות***
הערות
* ארעי, חוזה, חל"ת, קביעות וכד'
** באם העובד/ת ממשיך/ה בעבודתו/ה במדינה, יש לרשום "ממשיך/ה"
*** נושא זכויות/נרכש, לא נושא זכויות/לא נרכש, השתתפות קרן "מבטחים"
דרגת העובד/ת בתאריך ההעברה:_____________ הדירוג:________________
הגבלה לעניין גמלאות )בריאות, גיל(: אין הגבלה/יש הגבלה )מחק את המיותר(
תאריך שם משפחה ופרטי )הממונה( התפקיד חתימה + חותמת המשרד
/ /
עמ' 2 מתוך 2
חלק 3
אישור על
זכויות בקרן
הפנסיה
)ימולא ע"י
הקרן(
שם הקרן:________________________
אנו מאשרים שהעובד/ת:
שם משפחה שם פרטי מס' זהות
ס"ב
מבוטח בקרן.
תאריך תחילת תקופת הביטוח בקרן:____________ תאריך סיום תקופת הביטוח בקרן**:____________
זכויות "מוקפאות" נוספות: שם הקרן: ____________ התקופה: מיום___/____/___עד יום_____/_____/___
פירוט תקופות הביטוח בקרן הפנסיה
סוג פנסיה* מיום
שנה חודש יום
עד ליום**
שנה חודש יום
חלקיות העבודה הערות
* פנסיה מקיפה, פנסיית יסוד וכד'
** באם העובד/ת ממשיך/ה בעבודתו/ה, יש לרשום "ממשיך/ה"
תאריך שם משפחה ופרטי )הממונה( התפקיד חתימה + חותמת הקרן
/ /
חלק 4
)ימולא ע"י
נציבות
שירות
המדינה(
אנו מאשרים שמירת רציפות זכויות הפנסיה של מר/גב':
שם משפחה שם פרטי מס' זהות
ס"ב
כמפורט בטופס זה ובכפיפות להוראות ההסכם.
תאריך שם משפחה ופרטי התפקיד חתימה + חותמת המשרד
/ /
תפוצת העתקים: נציבות שירות המדינה - האגף בכיר לפרישה ולגמלאות
משרד האוצר - תחום בכיר לגמלאות, החשב הכללי
קרן הפנסיה:___________________________
המשרד - יחידת משאבי אנוש
תיק אישי, נש"מ
לידי העובד/ת
)6/2019( 6500 מדף

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס החלת הסדר רציפות זכויות לגמלה על - פי הסכם לשמירת רציפות זכויות לגמלה של עובדים העוברים משירות המדינה למעסיק הקשור עם קרן פנסיה הסתדרותית, או להיפך?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס החלת הסדר רציפות זכויות לגמלה על – פי הסכם לשמירת רציפות זכויות לגמלה של עובדים העוברים משירות המדינה למעסיק הקשור עם קרן פנסיה הסתדרותית, או להיפך, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס החלת הסדר רציפות זכויות לגמלה על – פי הסכם לשמירת רציפות זכויות לגמלה של עובדים העוברים משירות המדינה למעסיק הקשור עם קרן פנסיה הסתדרותית, או להיפך. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס החלת הסדר רציפות זכויות לגמלה על – פי הסכם לשמירת רציפות זכויות לגמלה של עובדים העוברים משירות המדינה למעסיק הקשור עם קרן פנסיה הסתדרותית, או להיפך.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס החלת הסדר רציפות זכויות לגמלה על - פי הסכם לשמירת רציפות זכויות לגמלה של עובדים העוברים משירות המדינה למעסיק הקשור עם קרן פנסיה הסתדרותית, או להיפך

פקס: 074-7699588
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב קפלן 3, קריית בן גוריון, ת"ד 34076, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » נציבות שירות המדינה » טופס החלת הסדר רציפות זכויות לגמלה על – פי הסכם לשמירת רציפות זכויות לגמלה של עובדים העוברים משירות המדינה למעסיק הקשור עם קרן פנסיה הסתדרותית, או להיפך

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס החלת הסדר רציפות זכויות לגמלה על - פי הסכם לשמירת רציפות זכויות לגמלה של עובדים העוברים משירות המדינה למעסיק הקשור עם קרן פנסיה הסתדרותית, או להיפך להורדה

דילוג לתוכן