טופס הכרת לקוח בשפה העברית להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הכרת לקוח בשפה העברית. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הכרת לקוח בשפה העברית להדפסה

מה זה טופס הכרת לקוח בשפה העברית?

שם הטופס: טופס הכרת לקוח

מטרת הטופס: הטופס מיועד למילוי על ידי הלקוח, ובמקרים שבהם הלקוח הוא תאגיד, על ידי מורשה חתימה, מיופה כוח או בעל כתב מינוי לפעול מטעם התאגיד. הטופס מציין את הפרטים השונים שנדרשים למילוי במסגרת ההכרה בלקוח ומזהה את מטרת השירות העסקי שיבוצע בזכותו.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי זיהוי של הלקוח, כולל מספר זהות וארץ ההנפקה, תאריך לידה, מען ומין.
2. פרטי זיהוי של תאגיד אם הלקוח הוא תאגיד, כולל שם התאגיד, מספר רישום, ותאריך התאגדות.
3. פרטי בעלי השליטה בתאגיד אם הלקוח הוא תאגיד.
4. פרטי העסקה המתוכננת להתבצע על ידי נותן השירות העסקי.
5. פרטי ניהול נכסי הלקוח וניהול כספים וחשבונות שלו.
6. פרטים על הנכסים המנוהלים על ידי הלקוח.
7. אם הלקוח הוא תאגיד, פרטי בעלי השליטה של בעלי השליטה בתאגיד.
8. פרטי התאגדות אם הלקוח הוא תאגיד, כולל שם התאגיד, מספר רישום, ותאריך התאגדות.

הטופס גם כולל שאלות אודות הזיקה של הלקוח לישראל ולשאר העניינים הפוליטיים שלו.

סעיף 6 מתייחס לאישור הזיהוי באמצעות פגישה פנים אל פנים, וסעיף 7 מתייחס לאישור הזיהוי במקרה שבו הזיהוי אינו פנים אל פנים.

הטופס כולל גם חתימות מרובות מצדי הלקוח ונותן השירות העסקי, כאשר ניתן אישור גם על ביצוע הזיהוי על פי הטופס.

טופס הכרת לקוח בשפה העברית חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הכרת לקוח בשפה העברית מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הכרת לקוח בשפה העברית הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הכרת לקוח בשפה העברית להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טופס הכרת לקוח
)למילוי בידי הלקוח, ואם הלקוח תאגיד – בידי מורשה חתימה, מיופה כוח או
בעל כתב מינוי לפעול מטעם התאגיד(
חלק א'
רישום פרטי זיהוי של יחיד
שם הלקוח:
מס' זהות וארץ ההנפקה:
תאריך לידה:
מין:
מען:
רישום פרטי זיהוי של תאגיד
שם התאגיד:
מס' רישום של התאגיד:
תאריך התאגדות:
מען:
ארץ התאגדות:
1 בעלי השליטה בתאגיד
:
שם מס' זהות
הכרת הלקוח – לצורך ביצוע אחת מהפעולות שלהלן, בידי נותן השירות העסקי:
עיסוקו של הלקוח:
לקוח שהוא בעל עסק – סוג עסקיו:
מטרת ביצוע השירות העסקי:
מקור הכספים שעמם מבוצע השירות העסקי:
סוג השירות העסקי המתוכנן להיות מבוצע בשביל הלקוח באמצעות נותן השירות
העסקי:
קנייה, מכירה או חכירה לדורות של נכסי דלא ניידי
תיאור מפורט של הפעילות:
פרטי העסקה )לרבות פרטי הנכס, המחזיק בנכס, בעלי הנכס והנהנים בנכס,
הצדדים לעסקה(:
קנייה או מכירה של עסק
תיאור מפורט של הפעילות:
פרטי העסקה )לרבות פרטי העסק, נושאי המשרה הבכירים בעסק, הצדדים
לעסקה(:
ניהול נכסי הלקוח ובכלל זה ניהול כספים, ניירות ערך ונכסי דלא ניידי, וכן ניהול חשבונות של
לקוח בתאגיד בנקאי או בחבר בורסה, במנהל תיקים, חברת ביטוח וסוכן ביטוח, חברה מנהלת
של קופות גמל או בנק הדואר
תיאור מפורט של הפעילות:
פרטי הנכסים המנוהלים )לרבות היקפם הכספי, מיקומם, בעלי זכויות נוספים
בנכסים, מיופי כוח בקשר לנכסים המנוהלים, מוטבים בנכסים(:
קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד

1
לגבי בעל שליטה שהוא תאגיד, יש למלא את בעלי השליטה )שהם יחידים( של בעלי השליטה שהוא
תאגידתיאור מפורט של הפעילות:
פרטים על אודות הכספים )לרבות היקפם הכספי( ופרטים על אודות התאגיד )שם
התאגיד, מספר רישום של התאגיד, תאריך ההתאגדות ומדינת ההתאגדות, בעלי
1 השליטה בתאגיד
, מטרת הפעילות בתאגיד והיקף פעילות פיננסית צפויה(:
הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר
תיאור מפורט של הפעילות:
]בתאגיד: שם התאגיד, מספר רישום של התאגיד, תאריך התאגדות ומדינת
1 ההתאגדות, בעלי השליטה בתאגיד
, מטרה התאגיד והיקף פעילות פיננסית
צפויה.
בעסק: שם העסק, מספר רישום של העסק )אם קיים(, נושאי משרה בכירים בעסק,
מטרת העסק והיקף פעילות פיננסית צפויה.
בנאמנות: שם הנאמנות, מקום הקמת הנאמנות, מטרת הנאמנות, סוג הנאמנות,
מיקום נכסי הנאמנות, היקף פעילות כספי בנאמנות, נאמנים, יוצר נאמנות,
פרוטקטור )נותן הוראות( ונהנים בנאמנות.[
האם השירות העסקי מבוצע בשביל אחר?
אם בשביל אחר – רשום את פרטיו:
ביחיד:
שם , מס' זהות או דרכון , ארץ ההנפקה , תאריך לידה ,
מען ומין .
בתאגיד:
שם התאגיד , מס' רישום של התאגיד , תאריך התאגדות ומדינת
1 ההתאגדות , בעלי השליטה בתאגיד
, תחומי פעילות של התאגיד
אם זהות הנהנה אינה ידועה:
אני מצהיר כי זהות הנהנה איננה ידועה במועד זה, ואני מתחייב למסור את פרטי הנהנה
המלאים כאמור לעיל מיד עם היוודעם.
חתימה: _________________
בירור לעניין איש ציבור זר
1 .מהי זיקתך לישראל?
2 .האם אתה תושב חוץ?
כן
לא
אם התשובה היא חיובית, האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ
כמפורט להלן )לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה( )נא לסמן(:
איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ
ראש מדינה
נשיא מדינה
ראש עיר
שופט
חבר פרלמנט
חבר ממשלה
קצין צבא בכיר
קצין משטרה בכירתפקיד ציבורי בכיר אחר )נא לפרט(
3 .האם יש לך בן משפחה )בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן
הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה( שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ?
כן
לא
אם התשובה היא חיובית, נא ציין את תפקידו לפי הרשימה שבסעיף 2 לעיל:
4 .האם אתה פועל בשם התאגיד?
כן
לא
אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד
ציבורי בכיר בחוץ לארץ )לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה(:
כן
לא
אם התשובה היא חיובית, נא ציין את תפקידו לפי הרשימה שבסעיף 2 לעיל:
5 .האם אתה שותף עסקי של תושב חוץ?
כן
לא
אם התשובה היא חיובית, האם השותף העסקי הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ
לארץ )לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה(:
כן
לא
אם התשובה היא חיובית, נא ציין את תפקידו לפי הרשימה שבסעיף 2 לעיל:
Politically Exposed Person
1. What is your relation to Israel?
2. Are you a foreign resident?
Yes
No
If the answer is yes, do you hold a senior public position in a foreign country? Please
select a job title below that best describes your occupation:
I do not hold a senior public position in a foreign country
Head of State
President of a Country
Mayor
Judge
Member of Parliament
Member of Government
Senior Military Officer
Senior Police Officer
Other Senior Public Position: (please specify)
3. Do you have a family member (spouse, sibling, parent, grandparent, child,
stepchild, or spouse of any of the above) who holds a senior public position in a foreign
country?Yes
No
If the answer is yes, please write the job title that best describes his/her occupation from
the list in Article 2 above:
4. Are you acting on behalf of a corporation?
Yes
No
If the answer is yes, does one of the controlling shareholders of the holds a senior public
position in a foreign country as described below?
Yes
No
If the answer is yes, please write the job title that best describes his/her occupation from
the list in Article 2 above:
5. Are you a business associate/partner of a foreign resident?
Yes
No
If the answer is yes, Does this business associate holds a senior public position in a
foreign country as described below?
Yes
No
If the answer is yes, please write the job title that best describes his/her occupation from
the list in Article 2 above:
הצהרת הלקוח ממלא הטופס
אני מצהיר בזה כי הפרטים לעיל נרשמו בידי והם נכונים ומדויקים למיטב ידיעתי. אם
יחול שינוי בנתונים אלה, אני מתחייב להודיע על כך בהקדם האפשרי. אם יתברר
שהמידע דלעיל הוא כוזב או שיש בו כדי להטעות, אני מודע לכך שאני עשוי לשאת
באחריות על כך.
אני מסכים ומודע לכך כי העתק טופס זה יישמר אצל עורך הדין / רואה החשבון
לתקופות הקבועות בסעיף 8 לצו.
תאריך חתימת הלקוח
________________
חלק ב':
אישור על ביצוע הזיהוי
בזיהוי פנים אל פנים )סעיף 6:)
אני מאשר כי ביום הופיע לפני הלקוח בשם מס' זהות אשר
זיהה עצמו באמצעות ת"ז ושהעתקו מצ"ב ושחתם על טופס זה בפניי.
שם מבצע הזיהוי: מס' זהות חתימה _______________
בזיהוי שאינו פנים אל פנים )סעיף 7:)
אני מאשר כי ביום זיהיתי את הלקוח החתום על טופס זה בשם ת"ז
אשר זיהה עצמו באמצעות ושהעתקם מצ"ב.
שם מבצע הזיהוי מס' זהות חתימה ________________אישור נותן השירות העסקי בדבר עיון בנתוני הכרת הלקוח
)למילוי בידי נותן השירות העסקי(
אני מאשר כי ביום עיינתי בפרטים שנמסרו לפי הטופס שבתוספת הראשונה,
ופעלתי בהתאם לאמור בסעיף 2(ג( לצו.
שם מס' זהות חתימה _________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הכרת לקוח בשפה העברית?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הכרת לקוח בשפה העברית, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הכרת לקוח בשפה העברית. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הכרת לקוח בשפה העברית.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הכרת לקוח בשפה העברית

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס הכרת לקוח בשפה העברית

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הכרת לקוח בשפה העברית להורדה

דילוג לתוכן