טופס הלוואה עומדת למפוני גוש קטיף – נספח מיוחד להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הלוואה עומדת למפוני גוש קטיף - נספח מיוחד. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הלוואה עומדת למפוני גוש קטיף – נספח מיוחד להדפסה

מה זה טופס הלוואה עומדת למפוני גוש קטיף - נספח מיוחד?

שם הטופס: טופס בנק לאומי - לאומי למשכנתאות - הלוואה עומדת למפוני גוש קטיף - נספח מיוחד: נספח לחוזה הלוואה מספר [מספר החוזה]

מטרת הטופס:
הטופס הנ״ל הוא נספח לחוזה הלוואה מספר [מספר החוזה], המתרחש בין הבנק ללווים. הטופס מגדיר תנאים נוספים ופרטים מסוימים שבהם יש למלא על פי החוזה, והוא מתייחס בעיקר לתנאי ההלוואה המצוים בסעיף 2 בחוזה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מספר החוזה שבו יש למלא את מספר ההלוואה.
2. תאריך החוזה בו יש למלא את התאריך בו נערך וחתם על החוזה.
3. תנאי ההלוואה המפרטים את שיעור הריבית, תקופת ההלוואה, והתנאים להפיכת ההלוואה למענק מוחלט.
4. הגבלות נוספות בנוגע לנכסים ולתנאים המשמשים לביצוע ההלוואה.
5. הפרטים הנדרשים למילוי על ידי הלווים והנציג של הבנק.

נאכף לציין שהטופס נכלל בחוזה הלוואה והוא בתוקף יחד איתו, כאשר בכל מקרה של סתירה בין הוראות הטופס להוראות החוזה, הוראות הטופס תגברנה.

טופס הלוואה עומדת למפוני גוש קטיף - נספח מיוחד חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הלוואה עומדת למפוני גוש קטיף - נספח מיוחד מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הלוואה עומדת למפוני גוש קטיף - נספח מיוחד הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הלוואה עומדת למפוני גוש קטיף - נספח מיוחד להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

נספח לחוזה הלוואה מספר שנערך ונחתם בסניף
ביום לחודש שנת
בין : בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן: "הבנק"(
לבין : 1( .ת.ז. (
2( .ת.ז. (
)להלן: "הלווים"(
ואלה תנאי הנספח:
1 .נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה ההלוואה מספר ____________מתאריך
_________(להלן:"חוזה ההלוואה") ובא להשלימו ו/או לתקנו בכל הפרטים המופיעים
בנספח זה. מובהר בזה כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות נספח זה והוראות חוזה
ההלוואה, תגברנה הוראות נספח זה.
2 .נספח זה חל אך ורק בהתייחס להלוואה הנקובה בסעיף 2 ____בחוזה ההלוואה.
תקופת ההלוואה תחל ביום העמדת כספי ההלוואה ע"י הבנק (להלן:"ביצוע ההלוואה").
3 .ההלוואה תהיה צמודה ב- %100 למדד המחירים לצרכן כמפורט בחוזה ההלוואה.
ההלוואה תישא ריבית צמודה בשיעור %4 כמפורט בסעיף 2 ____בחוזה ההלוואה,
ותקופתה – 28 שנים .
4 .ההלוואה תהפוך למענק מוחלט בתום תקופה של 5 שנים ממועד העמדת ההלוואה (להלן
התקופה בת 5 שנים") ובלבד שעד תום התקופה יבנה על המגרש בית. להוכחת גמר הבניה
בתוך התקופה, הנכם נדרשים להציג לבנק הצגת "טופס 4 " בתוך התקופה בת 5 שנים
האמורה. במקרה של רכישת בית מגורים – ההלוואה תהפוך למענק מוחלט בתנאי שבית
המגורים לא יימכר בתוך התקופה האמורה בת 5 שנים ובתנאי שהלווים ימציאו לבנק
אישור זכויות מעודכן ו/או נסח מרשם המקרקעין כהוכחה לבעלותם בנכס.
לא ניתן יהיה לגרור את ההלוואה לנכס אחר שישמש כבטוחה להלוואה.
5 .בהתאם להוראות משרד הבינוי והשיכון במקרה של אי עמידה בתנאים שנקבעו על ידו
למתן הזכאות להלוואה ולרבות האמור בסעיף 4 לעיל, תועמד ההלוואה לפירעון באופן
מיידי בתנאים של הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן ובשיעור ריבית %4 , כאשר
שיעור הריבית יחושב מיום הביצוע של ההלוואה ועד ליום ההודעה של הבנק על ההעמדה
של ההלוואה לפירעון מיידי, ובתוספת ריביות פיגורים והוצאות נלוות ולרבות הוצאות
משפטיות כמקובל בבנק ממועד ההודעה על העמדת ההלוואה לפירעון מיידי ועד למועד
הפירעון בפועל.
6 .למנוע ספק מובהר, כי כל הוראות החוזה שאינן עולות בקנה אחד עם הוראות נספח זה
יראו כמתוקנות לכל דבר ועניין בהתאם לאמור בנספח זה.

ולראיה באנו על החתום:
בנק לאומי לישראל בע"מ הלווים __________________ _________________ _________________ ______________
אישור החתימות ע"י נציג הבנק
אני מאשר בזה כי הלווים חתמו בפני על נספח זה.
__________________________ _____________________
שם הנציג חתימת הנציג

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הלוואה עומדת למפוני גוש קטיף - נספח מיוחד?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הלוואה עומדת למפוני גוש קטיף – נספח מיוחד, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הלוואה עומדת למפוני גוש קטיף – נספח מיוחד. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הלוואה עומדת למפוני גוש קטיף – נספח מיוחד.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הלוואה עומדת למפוני גוש קטיף - נספח מיוחד

פקס: 077-8084542
כתובת לשליחת מכתבים: הלשכה לפניות הציבור של לאומי ת.ד 88 לוד
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: בנקים, בנק לאומי, לאומי למשכנתאות
טופס קל » בנקים » בנק לאומי » לאומי למשכנתאות » טופס הלוואה עומדת למפוני גוש קטיף – נספח מיוחד

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הלוואה עומדת למפוני גוש קטיף - נספח מיוחד להורדה

דילוג לתוכן