טופס הנחה בארנונה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הנחה בארנונה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הנחה בארנונה להדפסה

מה זה טופס הנחה בארנונה?

שם הטופס: טופס הנחה בארנונה

תוכן הטופס: הטופס הוא בקשה לקבלת הנחה בתשלום הארנונה (אגרת השתתפות בניה) עבור דירת מגורים לשנת הכספים 2022, בהתאם להנחיות ותקנות ההסדרים במשק המדינה.

סעיפים שנדרשים למילוי:

1. פרטי המבקש - מידע אישי כמו תעודת זהות, שם, כתובת, טלפון, נתונים על מצב אישי ורכושי (דירה, רכב ועוד).

2. מצב כלכלי - נתונים על מקורות הכנסה של המבקש, החודשיים אוקטובר עד דצמבר 2021, עבור שני סעיפים: שכירות ועצמאות. במקרה של עצמאות, יש לצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה.

3. נתונים נוספים על מקורות הכנסה - מקורות הכנסה הנוספים של המנויים בדירה, כולל הכנסות ממקורות שונים כמו מענקי זקנה, קצבת תשלומים מחו"ל, ביטוח לאומי ועוד.

4. הנחה מתשלום הארנונה - המבקש מציין את הנימוקים לבקשת ההנחה ומתחייב לצרף אישורים המוכיחים את הנימוקים.

מטרת הטופס: הטופס משמש כבקשה לקבלת הנחה בתשלום הארנונה לדירת מגורים לשנת הכספים 2022, והגשתו מטרתה להציע מידע והוכחות לקבלת ההנחה על פי ההנחיות והתקנות הנחות במשק המדינה.

טופס הנחה בארנונה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הנחה בארנונה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הנחה בארנונה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הנחה בארנונה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

-
____________________________________________________________________
מועצה מקומית כפר ורדים ת.ד. 501 מיקוד 25147 , טל. 3/9977142-04 פקס. 9979131-04
Email: gvia@k-vradim.org.il www.kvhome.co.il 122-114 שלוחה
טופס 2
19-ו 4 'ב 8 2 תקנות
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה
לדירת מגורים לשנת הכספים2022
למחזיק שהוא "נזקק" )ראה הגדרה בהנחיה להלן(
)תיקון: התשנ"ה, התשנ"ו, התשנ"ז, התשנ"ח התשנ"ט, התש"ס, התשס"א, התשס"ב, התשס"ג,(
לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה ( התשנ"ג-1993
פרטי המבקש )המחזיק בנכס (
מספר תעודת זהות שם משפחה שם פרטי שם האב תאריך לידה המין מצב אישי
זכר
נקבה
רווק נשוי
גרוש אלמן
מען טלפון
רחוב מס' בית מס' מגרש ישוב בבית עבודה נייד
אם בבעלותך דירה נוספת? כן לא אם כן יש דירה לציין היכן ולהביא אישור ממקום הדירה
שלא מקבלים הנחה עבורה.
אם בבעלותכם רכב? כן לא סוג רכב __________ שנת ייצור __________
.
1 .מצב כלכלי )שכיר / עצמאי יש למלא טבלאות א ו-ב להלן(
א. שכיר - הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים
אוקטובר עד דצמבר 2021
ב. עצמאי – יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה.-
____________________________________________________________________
מועצה מקומית כפר ורדים ת.ד. 501 מיקוד 25147 , טל. 3/9977142-04 פקס. 9979131-04
Email: gvia@k-vradim.org.il www.kvhome.co.il 122-114 שלוחה
1 קרבה שם פרטי גיל מספר ת.ז. העיסוק מקום עבודה הכנסה חודשית
ברוטו ממוצעת
2 המבקש/ת
3 בן/בת זוג
4 ילדים
5
6
7
8
9
סה"כ
א. מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף )א( לעיל יש לציין ממוצע חודשי בחודשים
אוקטובר עד דצמבר 2021
ב. )אין למלא אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומה(
מקור הכנסה סכום ₪ מקור הכנסה סכום ₪
מענק זקנה קצבת תשלומים
מחו"ל
ביטוח לאומי תמיכה צה"ל
פנסיה ממקום עבודה פיצויים
קצבת שארים הבטחת הכנסה
קצבת נכות השלמת הכנסה
שכר דירה דמי מזונות
קצבת ביטוח לאומי ילדים תמיכות
מילגות אחר
סה"כ-
____________________________________________________________________
מועצה מקומית כפר ורדים ת.ד. 501 מיקוד 25147 , טל. 3/9977142-04 פקס. 9979131-04
Email: gvia@k-vradim.org.il www.kvhome.co.il 122-114 שלוחה
2 .הריני מבקש לקבל הנחה מתשלום הארנונה לשנת _2022 _מהנימוקים הבאים:
הנחיות: 1 .יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת הנימוקים.
2 .תקנה 7 קובעת כי "נזקק" הוא:
מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל אחת מאלה:
 טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של המבקש או של בן משפחתו.
 אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי

הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהוא מהפרטים
שהתבקשתי למלא.
תאריך__________ חתימת המבקש____________
מועצה מקומית
כפר ורדים

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הנחה בארנונה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הנחה בארנונה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הנחה בארנונה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הנחה בארנונה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הנחה בארנונה

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הנחה בארנונה להורדה

דילוג לתוכן