טופס הנחיות מורחבות לרישום חברה לתועלת הציבור להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הנחיות מורחבות לרישום חברה לתועלת הציבור. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

מה זה טופס הנחיות מורחבות לרישום חברה לתועלת הציבור?

שם הטופס: טופס הקמת עמותה - הנחיות מורחבות לרישום חברה לתועלת הציבור.

מטרת הטופס:
הטופס מסייע בתהליך של רישום חברה לתועלת הציבור בישראל על פי התיקון לחוק החברות שנכנס לתוקף ביום 21.6.2007. התיקון הקובע את ההסדרים וההוראות המדויקות שחברה צריכה לעקוב אחריהן בתהליך הרישום. הטופס מסייע בהבנת החוק ומספק הוראות בנוגע לשלבים השונים בתהליך.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. בחירת שם לחברה על פי ההוראות שבסעיפים 31-25 לחוק.
2. עריכת תקנון לחברה לתועלת הציבור על פי ההוראות שבסעיפים 19-18 לחוק.
3. פרטים בנוגע לאחריות נושאי משרה בחברה, כפי שנדרשים בהוראות סעיף 345 יג' לחוק.
4. הוראות לגבי העברת מניות בחברה על פי ההוראות שבסעיף 345 טו' לחוק.
5. הוראות לגבי פירוק החברה על פי ההוראות שבסעיפים 345 כ' – כא' לחוק.
6. פרטים בנוגע לחברים הראשוניים, כולל שמם, מענם ומספר הזהות של כל בעל מניה.

אגרת רישום:
- אגרת רישום יש לשלם בגין רישום החברה, והתשלום יש לבצע לפקודת "רשם החברות" בבנק הדואר מס' חשבון 0-24146-0. סכום האגרת רישום יכול להשתנות אם נדרש בעת הגשת הבקשה, וחברה ששולמה פחות מהסכום המעודכן תצטרך לשלם את ההפרש.

הוצאת תעודת התאגדות:
- תעודת התאגדות תינתן לחברה בעת הרישום שלה כחברה לתועלת הציבור. גם לחברה הקיימת שרישומה אושר, תונפק תעודת התאגדות מתוקנת, המעידה על הפיכתה לחברה לתועלת הציבור.

בקשה לרישום חברת חוץ לתועלת הציבור:
- חברת חוץ מבקשת להירשם כחברת חוץ בישראל על פי ההוראות בסעיף 346 לחוק. אם החברה מתנהלת בישראל ומטרותיה הן רק ציבוריות ואין בה איסור על חלוקת רווחים, יחולו עליה הוראות החוק הרלוונטיות לחברות לתועלת הציבור.

בבקשה עליה לרישום, יש לצרף עתק מתאים של תעודת ההתאגדות של התאגיד שהוא מבקש לרשום, ולספק אישור על קיומו של התאגיד באותו המועד. כל המסמכים חייבים להיות מתורגמים לעברית או לאנגלית, מאומתים על ידי נוטריון, ומוגשים ע

טופס הנחיות מורחבות לרישום חברה לתועלת הציבור חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הנחיות מורחבות לרישום חברה לתועלת הציבור מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הנחיות מורחבות לרישום חברה לתועלת הציבור הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הנחיות מורחבות לרישום חברה לתועלת הציבור להורדה והדפסה - כרגע לא קיים טופס PDF.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות
הנחיות לרישום חברה לתועלת הציבור
רקע אודות התיקון לחוק החברות
ביום 2007.6.21 נכנס לתוקפו תיקון מס' 6 לחוק החברות ,התשס"ז- 2007( להלן: "התיקון לחוק"(
הקובע הסדר חדש ביחס לחברות לתועלת הציבור, אשר ביטל למעשה את ההסדר הקודם שחל לפי
חוק הנאמנות על חברות מסוג זה.
חברה לתועלת הציבור )חל"צ( היא חברה שבתקנונה נקבעו מטרות ציבוריות בלבד וכן איסור על
חלוקת רווחים או חלוקה אחרת לבעלי מניותיה, בהתאם להוראות סעיף 345א' )א( לחוק החברות,
התשנ"ט- 1999( להלן: "החוק"(.
בהתאם לתיקון לחוק, על חברה לתועלת הציבור תמשיך לחול כבעבר החובה להיות רשומה במקביל
בשני מרשמים שונים- מרשם החברות של רשם החברות ופנקס החברות לתועלת הציבור של רשם
ההקדשות. עם זאת, בניגוד למצב הקודם, שחייב הגשת בקשה נפרדת לכל אחד מרשמים לעיל, הרי
שנדרשת הגשת בקשה אחת בלבד לרישום חברה לתועלת הציבור. במסגרת הליך הבדיקה של
הבקשה לרישום חברה לתועלת הציבור, יידרש אישור של רשם ההקדשות כי מתקיימים לגביה כל
התנאים הנדרשים מכוח התיקון לחוק ביחס לחברה מסוג זה. במידה וניתן האישור ואין מניעה חוקית
אחרת לרישום החברה, תירשם החברה בו זמנית במרשם החברות ובפנקס החברות לתועלת הציבור
ותוצא לה תעודת התאגדות בהתאם המעידה על רישומה של חברה לתועלת הציבור.
בחירת שם לחברה:
חברה רשאית להירשם בכל שם בכפוף להוראות סעיפים 31-25 לחוק. לא תירשם חברה בשם
שהוא:
- שמו של תאגיד הרשום כדין בישראל או הדומה לו עד כדי להטעות;
- סימן מסחרי רשום או שם הדומה לו כדי להטעות;
- בשם שהרשם סבור כי יש בו משום תרמית או הטעיה;
- בשם שהרשם סבור כי הוא עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו;
שמה של חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת יכלול את הציון "בערבון מוגבל", או בע"מ.
חברה לתועלת הציבור חייבת בציון הסיומת "חברה לתועלת הציבור" או חל"צ" כחלק בלתי נפרד משם
החברה.
שם החברה חייב להיות בעברית, ניתן להוסיף שמות באנגלית וערבית.
אימוץ תקנון לחברה
 תקנון חברה לתועלת הציבור יכלול את הוראות סעיפים 19-18 לחוק בצירוף סעיפים לעניין
מטרותיה הציבוריות של החברה ואיסור על חלוקת רווחים, בהתאם להוראות סעיף 345א.
)א( ו- סעיף 345 ז' לחוק.מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות
 יש לכלול פירוט בדבר מטרות החברה באופן בו תצוין פעילות החברה בפועל. מטרות
הכוללות תחומי עיסוק בלבד כגון :חינוך, תרבות, רווחה, בריאות וכו' לא יאושרו.
 הוראות בדבר אחריות נושאי משרה בחברה יפורטו בהתאם להוראות סעיף 345 יג' לחוק.
 הוראות בדבר העברת מניות יפורטו בהתאם להוראות סעיף 345 טו' לחוק.
 הוראות בדבר פירוק החברה יפורטו בהתאם להוראות סעיף 345 כ' –כא' לחוק.
 התקנון ייחתם בידי בעלי המניות הראשונים ויצוינו בו המניות המוקצות להם וכן שמו, מענו
ומספר הזהות של כל בעל מניה. עו"ד יאמת בחתימתו על-גבי התקנון את זהות החותמים
על התקנון.
תשלום אגרת רישום
 אגרת רישום בחברה לתועלת הציבור תשולם בגין רישומה של החברה, לפקודת "רשם
החברות" מס' חשבון בבנק הדואר: 0-24146-0 .חברה שהגישה בקשה לרישום ורישומה
אושר בשלב מאוחר יותר בו שונה סכום האגרה- תחויב בהשלמת סכום האגרה במידה
וסכום האגרה המעודכן נכון ליום הרישום יהיה גבוה יותר מזה ששולם בעת הגשת בקשת
הרישום.
 חברה קיימת המבקשת להירשם כחברה לתועלת הציבור לא נדרשת לשלם אגרת רישום.
הוצאת תעודת התאגדות
 חברה לתועלת הציבור שרישומה אושר על-ידי הרשם תרשם במרשם החברות ובפנקס
ההקדשות.
 לחברה חדשה תונפק תעודת התאגדות המעידה על רישומה כחברה לתועלת הציבור.
 לחברה קיימת אשר נרשמה כחברה לתועלת הציבור תונפק תעודת התאגדות מתוקנת,
המעידה על הפיכתה לחברה לתועלת הציבור.
בקשה לרישום חברת חוץ לתועלת הציבור
 בהתאם להוראות סעיף 346 לחוק, על חברת חוץ המבקשת לקיים בישראל מקום עסקים
להירשם כחברת חוץ. בהתאם להוראות סעיף 345לג' לחוק, חברת חוץ, המקיימת מקום
עסקים בישראל, ובתקנונה נקבעו מטרות ציבוריות בלבד ואיסור על חלוקת רווחים, יחולו
הוראות החוק לעניין חברות לתועלת הציבור.
 בעת הגשת בקשת הרישום יש להקפיד, כי למסמכי ההתאגדות או הרישום של תאגיד
אשר התאגד מחוץ לישראל, יצורפו העתק מתאים למקור של תעודת ההתאגדות, בצירוף
אישור על קיומו של התאגיד באותו המועד, מתורגם לעברית או לאנגלית, מאושר בידי
נוטריון ומאומת, בהתאם להוראות סעיף 16 לתקנות.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הנחיות מורחבות לרישום חברה לתועלת הציבור?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הנחיות מורחבות לרישום חברה לתועלת הציבור, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הנחיות מורחבות לרישום חברה לתועלת הציבור. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הנחיות מורחבות לרישום חברה לתועלת הציבור.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הנחיות מורחבות לרישום חברה לתועלת הציבור

פקס: 02-6462548
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: אגפים ממשלתיים, הקמת עמותה
טופס קל » אגפים ממשלתיים » הקמת עמותה » טופס הנחיות מורחבות לרישום חברה לתועלת הציבור

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הנחיות מורחבות לרישום חברה לתועלת הציבור להורדה

דילוג לתוכן