טופס הסבר – מאגד דוח על שנת הפעילות – מעודכן להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הסבר - מאגד דוח על שנת הפעילות - מעודכן. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

מה זה טופס הסבר - מאגד דוח על שנת הפעילות - מעודכן?

שם הטופס: טופס משרד הביטחון - הסבר - מאגד דוח על שנת הפעילות

מטרת הטופס: הטופס משמש לדיווח והסבר בנוגע לפעילות הכללית של ארגונים ועמותות במגוון תחומים, כולל הסברים על מקורות המימון, הוצאות וכלליות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. נתוני הרשם - נדרש למלא נתונים אלה בטופס, כפי שדווחו בדוחות המילוליים שהוגשו לרשם העמותות.
2. דיווחי שכר - יש לדווח על חמשת המקבלי השכר הגבוה במוסד, על פי דרישות הדיווח בדוח המילולי.
3. דוח הנהלה וכלליות - הטופס דורש פרטים על הוצאות הנהלה וכלליות של המוסד, כולל התאמה בין המחזור המדווח לדוח הכספי, והצפנת הוצאות בהתאם לסיווגים שנקבעו על ידי החשב הכללי.
4. טופס העברות כספים - נדרש למלא פרטים אודות העברות כסף, הוצאות והתקשרויות בפעילות הנתמכת, כמו גם העברות כספים אחרות.

דגשים חשובים:
- נתוני הרשם יתקבלו באופן אוטומטי מרשם העמותות לשנים הבאות, אך בשנה נוכחית יש למלא אותם באופן ידני.
- דיווחי שכר יתבצעו על פי הדרישות הדיווחיות בדוח המילולי, וכל בעל תפקיד ניהולי עם שכר מעל העלות המרבית יחייב למלא את הנתונים הנדרשים.
- טופס העברות כספים מפרט את כל העברות הכסף בין הארגון וגופים חיצוניים, וכן פרטים אודות התקשרויות והעברות נוספות.

בנוסף, יש להדפיס את הטופסים ולצרף אותם לדוח המיוחד של רואה החשבון (Z65), כאשר רואה החשבון יחתום על טופס זה בחותמת לשם זיהוי.

טופס הסבר - מאגד דוח על שנת הפעילות - מעודכן חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הסבר - מאגד דוח על שנת הפעילות - מעודכן מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הסבר - מאגד דוח על שנת הפעילות - מעודכן הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הסבר - מאגד דוח על שנת הפעילות - מעודכן להורדה והדפסה - כרגע לא קיים טופס PDF.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

דגשים כללים למילוי המאגד
א. בטפסים שבהם מופיעה הכותרת: "נתוני הרשם - נדרש שנתונים אלה יתקבלו מרשת
העמותות", יש להזין נתונים אלו בטופס כפי שדווחו בדוחות המילוליים שהוגשו לרשם.
)בדוחות לשנים הבאות נתונים אלו יתקבלו אוטומטית מרשם העמותות, בהתאם למה שדווח על
ידי העמותה במסגרת הדוח המילולי שהוגש לרשם העמותות(.
ב. מאחר ובשנה זו הנתונים לא יתקבלו אוטומטית מרשם העמותות, ושדות אלה הינם שדות חובה,
נציג הגוף נדרש להזין נתונים אלו לטופס. בהתאם לנתונים בדו"ח המילולי שהוגש לרשם
העמותות.טופס דיווחי שכר
1 .יש לדווח בטופס זה על חמשת מקבלי השכר הגבוה במוסד, בהתאם לדיווחים ודרישות הדיווח
בדוח המילולי. )בעתיד הנתונים הללו יתממשקו לטופס זה באופן אוטומטי מרשם התאגידים(.
2 .לגבי עלות שכר של בעלי תפקיד ניהולי, על המוסד להצהיר בטופס האם עלות שכרם של
ממלאי תפקיד ניהולי עולות על העלות המרבית שנקבעה בנוהל. ככל שעלות שכרו של בעל
תפקיד ניהולי עולה על העלות המרבית - יש למלא בטבלה הייעודי ת בטופס את הנתונים
הנדרשים לכל בעל תפקיד ניהולי.
3 .בסיום מילוי השדות בטופס, יש להדפיס את הטופס ולצרפו בנוסף לדוח המיוחד של רואה
החשבון )Z65 , )כאשר על רו"ח לחתום על טופס זה בחותמת לשם זיהוי
4 .הגדרת תפקיד- מבוצעת מתוך רשימה סגורה. במידה והרשימה אינה כוללת את התפקיד
הנדרש, ייבחר בעל תפקיד אחר.
5 .להלן דגשים למילוי הנתונים שבטבלה:
א. יש לדווח על עלות ממלא תפקיד ניהולי של עובדים שעלות שכרם בתוספת שווי זקופות
עולה על תקרת השכר בנוהל.
ב. יש לפרט את סה"כ השכר של ממלא תפקיד ניהולי בתלוש במלגות ובחשבוניות.
ג. בגופים שנדרשים להגיש דוח מאוחד עפ"י דין או עפ"י הוראות הרשם הנוגע לעניין,
ידווחו בדוח זה את עלות השכר במאוחד.דוח הנהלה וכלליות
1 .על המוסד להגיש פירוט של הוצאות הנהלה וכלליות הכוללות את הרכיבים המפורטים מטה
בהתאם לסיווג שנקבע על ידי החשב הכללי.
2 .יש להקפיד על סעיפי התאמה להוצאות הנה"כ המסבירים את הפער בין סה"כ הוצאות הנה"כ
על פי דרישות הדיווח של החשב הכללי לבין הוצאות הנה"כ בדוח כספי.
3 .יש להקפיד על התאמה בין היקף המחזור המדווח בהנה"כ לבין הדוח הכספי.
4 .בסיום מילוי השדות בטופס, יש להדפיס את הטופס ולצרפו בנוסף לדוח המיוחד של רואה
החשבון )Z65 , )כאשר על רו"ח לחתום על טופס זה בחותמת לשם זיהוי
5 .להלן התנאים להכללת שווה כסף כחלק ממחזור הפעילות:
א. שווי עבודת מתנדבים יובא בחשבון ובלבד שאינו עולה על שכר מינימום, שמוסד הציבור
מנהל רישום של העובדים ושעות עבודתם באופן המאפשר פיקוח ובקרה.
ב. שווי זה כלול בדו"חות הכספיים של מוסד הציבור.
ג. יש לצרף דיווח הכולל פרוט: שם מתנדב, ת.ז, תפקיד, מספר שעות, שווי שעה וסה"כ עלות לעובד
בצרוף הצהרה כי מתנהל בגוף רישום שוטף של שעות המתנדבים ונשמר .
ד. שווי אחר יובא בחשבון בתנאי שמופיע בדוח המבוקר וצורפו אסמכתאות של צד ג'.
6 .להלן סיווג סעיפי ההוצאות בדוח הוצאות הנה"כ:

מס"ד סעיף הרכב, מהות והערות
1 .משכורות ושכר עבודה
סוציאליות ונלוות לשכר ו/או
קניית שירות ניהול
 הוצאות שכר נושאי משרה במוסד )מנכ"ל, סמנכ"ל, חשב, עובדי מנהלה וכו' -
עובדים המשמשים בתפקידי ניהול ומנהלה(.
 במוסד ציבור שמחזור הכנסותיו לפי הדו"ח הכספי המבוקר האחרון שברשותו, אינו
עולה על 000,600 שקלים חדשים, לא תחשב עלות שכר המנהל הכללי שלו או
של בעל תפקיד אחר העוסק באופן מובהק בפעילות הנתמכת, הנמוכה מ %50
ממחזורו, כחלק מהוצאות ההנהלה והכלליות של אותו מוסד ציבור. בכל מקרה לא
תתאפשר החרגה כאמור ליותר מבעל תפקיד אחד לכל מוסד ציבור.
 אין לפצל שכר של עובד וליחסו באופן חלקי לסעיפי השכר במסגרת עלות
הפעילויות, כמבצע פעילות שאיננה ניהולית ו/או מנהלתית. עובד המוגדר כמנהל
בהנהלת המוסד לא יוכל להיות מוגדר בחלק ממשרתו כמבצע פעילות ישירה.מס"ד סעיף הרכב, מהות והערות
2 .דמי ניהול לתאגידים אחרים
 תשלום לתאגידים בגין שירותי ניהול שהוענקו לגוף.
3 .הוצאות גיוס תרומות
 הוצאות שיווק, פרסום והפקת אירועים לגיוס תורמים )כדוגמת הוצאות העסקת
עובדים בגיוס תרומות, עמלות למגייסים חיצוניים, דמי ניהול וייעוץ(.
 למעט הוצאות גיוס תרומות עבור רכוש קבוע שאינן נחשבות כהוצאות הנהלה
וכלליות.
4 .שירותים מקצועיים
 תשלומים לגופים חיצוניים )כדוגמת שכר טרחת יועצים משפטיים, שכר טרחת רואי
חשבון, שכר טרחת מבקר פנימי, הוצאות בגין ניהול חשבונות וחשבות שכר באם
מבוצע על-ידי גוף חיצוני(.
5 .צרכי משרד
ה. הוצאות כדוגמת הדפסות, דואר, טלפון, תקשורת ועוד, למעט הוצאות הניתנות
לייחוס ישיר לעלות הפעילויות )כדוגמת מוקדים, סניפים בהם עוסקים במישרין
בביצוע מטרות המוסד ומטלותיו(.
6 .שכר דירה ואחזקה
ו. הוצאות כאמור המיוחסות בלעדית למשרדי ההנהלה של המוסד ולמבנים למעט
הוצאות הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילות.
7 .אש"ל, כיבודים ונסיעות
ז. בארץ ובחו"ל.
8 .אחזקת כלי רכב ושכירות
ח. הוצאות בגין אחזקת רכבים ושכירות, למעט הוצאות כאמור בגין רכבים המשמשים
את המוסד במישרין לביצוע מטרות המוסד ומטלותיו.
ט. לרבות רכבים המשמשים נושאי משרה ועובדי מנהלה )סעיף 1 לעיל(.
9 .מיסים ואגרות
י. הוצאות כדוגמת אגרות רישוי, דמי חבר ועוד, למעט הוצאות כאמור הניתנות לייחוס
ישיר לעלות הפעילויות.
יא. הוצאות פחת בגין ריהוט וציוד משרדי, מכונות וציוד, שיפורים והתאמות במבנה / 10 .פחת
במושכר, כלי רכב )סעיף 7 לעיל(, למעט הוצאות כאמור הניתנות לייחוס ישיר
לעלות הפעילויות.
טופס העברות כספים
הטופס מחולק לשתי לשוניות: לשונית העברות והתקשרויות בפעילות הנתמכת ולשונית העברות כספים
אחרים.
לשונית העברות והתקשרויות בפעילות הנתמכת:
ראשית, יש להצהיר האם כספי התמיכה הועברו לתאגיד או גורם אחר בעד ביצוע הפעילות הנתמכת.
אם כן, יש לפרט את העברות הכספים שבוצעו בהתאם למפורט להלן:
1 .כל הסכמי שיתוף פעולה לביצוע הפעילות הנתמכת.
2 .התקשרויות עם ספקים שאינם מלכ"רים במידה והיקף ההתקשרות השנתית מול ספק בודד עולה על
%50 מהפעילות הנתמכת.
3 .התקשרויות מול מלכ"רים במידה והיקף ההתקשרות השנתית מול ספק בודד עולה על %10
מהפעילות הנתמכת.
4 .כל מתן שירות בשווה כסף במסגרת הפעילות הנתמכת.
בגין כל העברת כספים יש לפרט:
1 .מהות הקשר – האם מדובר בספק שירותים/ הסכם לשיתוף פעולה או אחר.
2 .היקף הפעילות הכספית בשנת הדוח.
3 .האם מדובר בצד קשור כהגדרתו המפורטת בדוח.
לשונית העברות כספים אחרים:
בטופס זה חלק מהנתונים מתקבלים באופן אוטומטי מרשם התאגידים.
הנתונים שנדרש שהגוף ישלים לגבי העברות הכספים הינם:
1 .בדיווח תאגידים קשורים:
1.1 .מהות העברות הכספיות – יש להסביר על מהות ההעברה הכספית, האם מדובר בהלוואה/
העברה/ הכנסה/ הוצאה.
2.1 .היקף העברה השנתית
2 .בהעברות ללא תמורה ושלא במהלך העסקים הרגיל, כספים ונכסים:
1.2 .האם יש אישור ניהול תקין2.2 .האם העמותה המעבירה משמשת כגוף מנהל לתאגיד שאליו הועבר התשלום.
3.2 .האם ההעברה נעשתה מכוח הסכם עם תורם.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הסבר - מאגד דוח על שנת הפעילות - מעודכן?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הסבר – מאגד דוח על שנת הפעילות – מעודכן, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הסבר – מאגד דוח על שנת הפעילות – מעודכן. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הסבר – מאגד דוח על שנת הפעילות – מעודכן.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הסבר - מאגד דוח על שנת הפעילות - מעודכן

פקס: 073-3233711​
כתובת לשליחת מכתבים: הקריה, תל אביב 6473424​
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הביטחון
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הביטחון » טופס הסבר – מאגד דוח על שנת הפעילות – מעודכן

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הסבר - מאגד דוח על שנת הפעילות - מעודכן להורדה

דילוג לתוכן