טופס הסכמה למעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הסכמה למעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הסכמה למעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני להדפסה

מה זה טופס הסכמה למעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני?

שם הטופס: טופס הרשות השופטת - הסכמה למעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני

מטרת הטופס: הטופס משמש לקביעת תנאי מעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני עבור נאשם בפרשה פלילית. הנאשם מתחייב להסכים לתנאים המפורטים בטופס ולהפעיל יציבות במילוי התחייבויותו תחת פיקוח אלקטרוני.

הסעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הנאשם, כולל שם מלא, תעודת זהות, תאריך לידה, וכתובת.
2. הסכמה למעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני, כולל הסכמה להימצא במקום הפיקוח בזמן הפיקוח והתנאים הנוספים שיקבע בית המשפט או ועדת שחרורים.
3. התחייבות לשאת את הצמיד האלקטרוני על גופו, לשמור על שלמותו, ולא להסירו ללא הסכמת נציג החברה המפעילה.
4. התחייבות לשלם את חשבונות הטלפון במועדם ולא ליזום שינויים בקו הטלפון בלבד.
5. התחייבות לאפשר לנציגי השב"ס, החברה המפעילה, ונציגי שירות המבחן גישה למקום הפיקוח לצורך בדיקת התקינות הפיקוח האלקטרוני.

כללי: כל פרטי הטופס חייבים להיות מלאים ומדוייקים, והנאשם מתחייב לפעול תחת התנאים שנקבעו בטופס. הפרת התנאים עשויה להביא להפסקה מנהלית של תכנית הפיקוח ולהחלטה על העברתו לריצוי מעצר במתקן כליאה.

צילום מסך טופס הסכמה למעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני טופס מקוון

טופס הסכמה למעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הסכמה למעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הסכמה למעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

ט' 200( מהדורה ראשונה(
הסכמת עצור/אסיר למעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני
סימוכין: חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי )תיקוני חקיקה(, התשע"ה - 2014
אני החתומ/ה מטה, נאשמ/ת בת.פ. / _____________, בבית משפט השלום/המחוזי
ב- )פ.א. /____________(
שם משפחה שם פרטי שם האב
מין
ז / נ
תאריך לידה
שנה / חודש / יום
מס ת"ז/דרכון
מתחייב/ת כי באם יוחלט על ידי בית המשפט/ועדת שחרורים על מעצרי בתנאי פיקוח
אלקטרוני, אעמוד בכל התנאים המפורטים להלן, וזאת בנוסף לכל תנאי אחר שנקבע על ידי
בית המשפט/ועדת שחרורים כתנאי למעצרי בפיקוח:
א. אני מתחייב/ת להימצא במקום הפיקוח בכל תקופת הפיקוח בהתאם למועדים ולתנאים
שנקבעו בהחלטת בית המשפט/ועדת שחרורים.
כתובת מקום הפיקוח:
ישוב שכונה מס' טלפון
רחוב מס' בית כניסה קומה מס' דירה
במקום הפיקוח גר/ים עמי:
שם מספר ת"ז
שם מספר ת"ז
שם מספר ת"ז
אשר תנאי הפיקוח המפורטים במסמך זה הובאו לידיעתם, והם נתנו הסכמתם לאמור בו.
ב. ידוע לי ואני מסכים/ה כי הפיקוח על מילוי התחייבותי האמורה בסעיף קטן )א( יהיה,
בין השאר, באמצעות מערכת פיקוח אלקטרונית המורכבת מצמיד אלקטרוני )משדר(
שיוצמד לקרסולי, ומקלט שיותקן במקום הפיקוח, המשדר למרכז שליטה )להלן: ט' 200( מהדורה ראשונה(
"משל"ט"( המופעל ע"י שב"ס )טלפון 9776410-08 .)ידוע לי, כי מערכת הפיקוח
אמורה להתריע על כל יציאה שלי ממקום הפיקוח.
ג. אני מתחייב/ת לשאת את הצמיד האלקטרוני על גופי כל שעות היממה בכל תקופת
הפיקוח או עד קבלת החלטה אחרת על ידי בית המשפט/ועדת שחרורים, ולא להסירו
אלא על ידי נציג החברה המפעילה. בכל מקרה של תקלה או צורך אחר להסיר את
הצמיד האלקטרוני, אודיע על כך למשל"ט שב"ס בטלפון האמור, ואפעל בעניין זה על
פי הנחיותיהם.
ד. אני מתחייב/ת לשמור על שלמות הצמיד האלקטרוני והמקלט הביתי שיוצב בביתי
)להלן: "הציוד"( ולהבטיח כי לא יגרם להם נזק או חבלה בכל דרך.
ה. ידוע לי ואני מסכים/ה כי אם יגרם נזק באחריותי לציוד, אהיה צפוי/ה לשאת בהוצאות
הנזק שנגרם לו, וכן, יהיה שב"ס רשאי להורות על הפסקה מנהלית של תכנית הפיקוח
ועל העברתי לריצוי המעצר במתקן כליאה.
ו. ידוע לי כי בית המשפט מינה לי ערב/ים להבטחת שמירה על תנאי הפיקוח. אני מתחייב
לשהות עם הערב/ים בכל שעות היום ו/או כפי שקבע בית המשפט וכן, מתחייב להתריע
למשל"ט שב"ס אם עזב הערב את מקום הפיקוח מכל סיבה שהיא. ידוע לי, כי שהייה
ללא ערב/ים במקום הפיקוח מהווה הפרת תנאים ותטופל על ידי שב"ס.
ז. ידוע לי ואני מסכים/ה כי מלבד הפרת התנאים האמורים בפסקאות א', ג', ד' ו-ו' לעיל,
הפעולות המפורטות להלן תחשבנה כהפרה מהותית של תנאי המעצר בפיקוח
ועלולות להביא להחזרתי לריצוי מעצרי במתקן כליאה בהליך מנהלי מקוצר:
1 .יציאה לא מאושרת ממקום הפיקוח לזמן העולה על 15 דקות;
2 .יציאה מוקדמת לחלון או חזרה מאוחרת ממנו של 30 דקות;
3 .כל ניסיון להסיר את הצמיד האלקטרוני;
4 .כל ניסיון לחבל בציוד;
5 .כל ניסיון להפריע לשידור הצמיד האלקטרוני או הציוד האחר;
6 .כל הפרעה לפעולת המקלט הביתי, לרבות: טלטול, ניסיון חבלה, הפרעה מכוונת
לשידור או לקו הטלפון או ניתוק החשמל.
7 .כל מניעת כניסה למקום הפיקוח ו/או אי שיתוף פעולה עם נציג החברה המפעילה
ונציג שב"ס מטעם היחידה לפיקוח אלקטרוני.
ח. אני מצהיר/ה ומסכים/ה בזה, כי קו הטלפון שאליו יחובר ציוד הפיקוח יהיה "נקי" כמפורט
להלן:
 קו הטלפון מחובר, ולא נחסמו בו שיחות יוצאות או נכנסות;
 לא מחובר אליו משיבון או תא קולי;
 לא מחובר אליו מכשיר פקסימיליה;
 לא מחובר אליו מודם;ט' 200( מהדורה ראשונה(
 לא מחובר לשירותי "שיחה ממתינה", "שיחה מזוהה", "שיחת ועידה" או
שירותי "כוכביות" למיניהם )כגון שירות "עקוב אחרי"(;
 הקו אינו מחובר לקווי ADSL( אינטרנט מהיר(
אני מתחייב/ת לספק מכשיר טלפון קווי תקין ופעיל
ככל שקו הטלפון ומכשיר הטלפון במקום הפיקוח אינו "נקי" ותקין באופן המפורט לעיל,
אני מתחייב/ת לדאוג לניקוי הקו, או לחלופין להזמין, על חשבוני, מכשיר וקו טלפון מיוחד
למקום הפיקוח למטרה זו, ללא דיחוי ולמשך כל תקופת הפיקוח שתיקבע.
ידוע לי, כי עלי להימצא במקום בו מצוי קו "בזק" נקי לשיחות יוצאות ונכנסות בלבד.
כמו כן, אני מתחייב/ת לייפות את כוחו של שב"ס, לבדוק, מעת לעת, את התאמת
קו הטלפון במקום הפיקוח לצורך חיבור ציוד הפיקוח וכי לא נעשה בקו זה כל שינוי
שעלול לסכל את הפיקוח.
אני מתחייב/ת לוודא, כי במשך כל תקופת הפיקוח יישאר קו הטלפון "נקי" כמפורט
לעיל, וייפוי הכוח האמור יהיה בתוקפו כל תקופת הפיקוח.
ט. אני מתחייב/ת לשלם במהלך כל תקופת הפיקוח את חשבונות הטלפון במועדם, ולא
ליזום החלפת מספר או ניתוק הקו. בכל מקרה שיהיה שינוי כאמור, שלא ביוזמתי, אודיע
על כך מיידית לנציג החברה.
י. אני מתחייב/ת להודיע מיידית למשל"ט שב"ס על כל תקלה בקו הטלפון או בציוד.
יא. ידוע לי ואני מסכים/ה כי נציגי החברה המפעילה יהיו רשאים להיכנס למקום הפיקוח
ללא תיאום מראש, למטרות כדלקמן:
1 .התקנת הציוד והפעלת מערכת הפיקוח;
2 .תחזוקת המערכת ובדיקה שוטפת של תקינות פעולתה;
3 .בדיקה בדבר עמידתי בתנאי השחרור בכל מקרה בו יתקבל במשל"ט שב"ס חיווי
אלקטרוני המצביע על אפשרות תקלה או הפרה.
יב. ידוע לי ואני מסכים/ה, כי גורם מוסמך מטעם היחידה לפיקוח אלקטרוני בשב"ס יהיה
רשאי להיכנס למקום הפיקוח, ללא תיאום מראש, לצורך בקרת תקינות הפיקוח
האלקטרוני, כאשר מניעת הכניסה תיחשב כהפרה של תנאי הפיקוח.
יג. אין לי התנגדות ואני מסכים/ה, כי התקנת הצמיד על קרסולי תבוצע על ידי נציג החברה
המפעילה שאינו בן מיני.
יד. ידוע לי, כי שינוי מקום הפיקוח מחייב פניה מחודשת לבית המשפט לאישור מקום
הפיקוח החלופי.
טו. אני מסכים/ה להשיב לפניות טלפוניות או אחרות מטעם המשטרה, שב"ס או החברה
המפעילה, לצורך בדיקת תקינות הציוד או לצורך פיקוח על עמידתי בתנאי הפיקוח
שנקבעו.ט' 200( מהדורה ראשונה(
טז. ידוע לי ואני מסכים/ה כי עובד/ים סוציאלי/ים מטעם שירות בתי הסוהר ילוו אותי
בתקופת הפיקוח על פי תוכנית ליווי מאושרת שתובא לידיעתי, ואני מתחייב/ת לאפשר
לאותם עובדים סוציאליים להיכנס למקום הפיקוח לצורך כך.
יז. אני מתחייב/ת שלא לצאת ממקום הפיקוח ליציאה מאושרת )להלן: "חלון פיקוח"( בטרם
אוודא, כי יציאתי אושרה ותואמה עם משל"ט שב"ס. ידוע לי, כי במידה שלא תיאמתי
היציאה, היא תיחשב כהפרה לכל דבר.
יח. אני מתחייב/ת לעמוד ביתר התנאים שיקבעו על ידי בית המשפט.
יט. כל התנאים האמורים הוקראו לי והוסברו לי, ואני מצהיר/ה כי הבנתי אותם, וכי ידוע לי
כי הפרתם עלולה להביא להפסקה מנהלית של תכנית הפיקוח ולהחלטה על העברתי
לריצוי מעצר במתקן כליאה.
שם הנאשם ____________ ת"ז ___________ תאריך ________ חתימה
__________
אני עו"ד _______________________ מס' רישיון __________________ המייצג
את
הנאשם ____________________ ת"ז _______________ אשר זוהה על ידי
באמצעות
______________, מאשר בזאת כי קראתי והסברתי לנאשם את התנאים המפורטים
לעיל, ולאחר שהבינם, חתם על התנאים בפני.
שם עוה"ד )חותמת(: __________________ חתימת עוה"ד: ______________
אישור נציג בגיר שאצלו ישהה המפוקח במקום הפיקוח
אני________________ ת"ז________________ הגר/ה עם הנאשם )להלן:
"המפוקח"( אשר מרצה מעצרו/יתרת מאסרו בפיקוח אלקטרוני בתנאים המפורטים לעיל
במקום הפיקוח שבחזקתי, ערב/ה למילוי התנאים על-ידי הנאשם.
כמו כן, אני מסכים/ה לאפשר לנציגי שב"ס, נציגי החברה המפעילה, נציגי שירות המבחן ונציגי
הליווי הסוציאלי להיכנס למקום הפיקוח לשם מילוי תפקידם כמפורט לעיל.
שם ___________________________ מספר ת"ז _______________________ט' 200( מהדורה ראשונה(
תאריך __________________________ חתימה ________________________
אני עו"ד ____________________________ מס' רישיון _________________________
המייצג את הנאשם ________________________ ת"ז ___________________________
מאשר כי הופיע בפני הערב ______________________ ת"ז _______________________
אשר זוהה על ידי באמצעות _______________________.
לאחר שהקראתי בפניו את תנאי המעצר בפיקוח בהתייחס לנאשם ____________________
ת"ז ___________________ בתיק פלילי _____________ ולאחר שהבינם, חתם בפני על תנאי
התחייבותו.
שם עוה"ד: _______________________ חתימת עוה"ד )חותמת(: ___________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הסכמה למעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הסכמה למעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הסכמה למעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הסכמה למעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הסכמה למעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני

פקס: 02-6546802
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, הרשות השופטת
טופס קל » משרדים ממשלתיים » הרשות השופטת » טופס הסכמה למעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הסכמה למעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני להורדה

דילוג לתוכן