טופס הסכמת בן זוג לשעבר לאחר רישום הערה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הסכמת בן זוג לשעבר לאחר רישום הערה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הסכמת בן זוג לשעבר לאחר רישום הערה להדפסה

מה זה טופס הסכמת בן זוג לשעבר לאחר רישום הערה?

שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - קרנות פנסיה - הסכמת בן זוג לשעבר לאחר רישום הערה

תוכן הטופס ומטרתו:
הטופס מסכם את הסכמת בן/ת הזוג לשעבר של החוסך לביצוע פעולות שונות בתכניות חסכון פנסיוני, לאחר רישום הערה לפי חוק חלוקת חסכון פנסיוני. הסכמת בן/ת הזוג מהווה תנאי הבצעת הפעולות המבוקשות, ובלעדיהן לא ניתן לבצע את הפעולות הללו.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי בן/ת הזוג לשעבר (שם, תעודת זהות).
2. הסכמה בן/ת הזוג לשעבר לביצוע הפעולות המפורטות בטופס, כולל סימון הפעולות הרלוונטיות בטבלה.
3. חתימה או אימות חתימה על ידי עו"ד או רו"ח (רוזן חברה לועדה חדשה) לצורך אישור הסכמת בן/ת הזוג.

הסעיפים הנדרשים למילוי כוללים את הפרטים האישיים של בן/ת הזוג לשעבר, ההסכמה לפעולות הנדרשות, והאימות החוקי של ההסכמה.

בסיכום, הטופס "טופס מגדל ביטוח - קרנות פנסיה - הסכמת בן זוג לשעבר לאחר רישום הערה" מתקשר לבן/ת הזוג לשעבר של החוסך ומבקש את הסכמתו/ה לביצוע פעולות שונות בתכניות החסכון הפנסיוני, לאחר רישום הערה לפי החוק. הטופס מציין את הסעיפים שיש למלא ומתאר את הפעולות השונות שנדרשות להסכמת בן/ת הזוג, כדי שהחוסך יוכל לבצע אותן.

טופס הסכמת בן זוג לשעבר לאחר רישום הערה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הסכמת בן זוג לשעבר לאחר רישום הערה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הסכמת בן זוג לשעבר לאחר רישום הערה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הסכמת בן זוג לשעבר לאחר רישום הערה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

תאריך:
לכבוד
הנדון: חסכון פנסיוני על שם (החוסך) לאחר רישום הערה לפי החוק
חלוקת חסכון פנסיוני
הרינו להודיעך, כי קיבלנו בקשה מהחוסך לביצוע פעולות שונות כמפורט להלן בתכניות חסכון פנסיוני, אשר נרשמה בהן הערה לפי חוק חלוקת חסכון פנסיוני.
בהתאם, לא נוכל לבצע הפעולה ללא הסכמתך כנדרש על פי החוק.
נודה לקבלת אישורך והסכמתך כמפורט מטה.
אין לשנות או להוסיף על נוסח האישור. אישור שיתקבל עם הערות ייחשב כהעדר אישור.
עד לקבלת אישור זה בהתאם לאמור, לא נבצע פעולה כלשהי מהפעולות הנקובות מטה בתכניות המפורטות מטה.
בברכה,
מגדל חברה לביטוח בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
לכבוד
מגדל חברה לביטוח בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
אישור בן/ת הזוג לשעבר
אני הח"מ ,ת.ז בן/ת זוג לשעבר של (החוסך), ת.ז.
מאשר בזה באופן בלתי חוזר כי למרות שנרשמה הערה לפי חוק חלוקת חסכון פנסיוני בתוכניות המפורטות להלן, אני מסכים/ה לביצוע הפעולה/ות הנקובה/ות
מטה אשר סימנתי V בצידה/ן בעמודה "אישור בן/ת הזוג לשעבר".
הסכום /פרטים אחרים
הפעולה המבוקשת
(מס' לפי טבלה להלן)
אישור בן/ת הזוג לשעבר מספר תכנית שם התכנית
הפעולות:
סוג חיסכון פנסיוני מס' הפעולות המוגבלות
1 משיכת הכספים בידי העמית
2 קבלת קצבת פרישה המחושבת לפי אותם כספים שנרשמה בגינם הערה
3 העברת הכספים לקופת גמל אחרת
לתשומת ליבך : אם יועברו הכספים לקופת גמל אחרת לאחר קבלת הסכמתך, נודיע לגוף המקבל על ההערה הצמודה לכספים
וסכומם נכון למועד הניוד. אנו ממליצים לפנות לקופת הגמל המקבלת על מנת לוודא ביצוע האמור.
צבירת כספים
4 העברת הכספים ממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה
5 נטילת הלוואה מקופת הגמל
6 שעבוד הכספים או העברתם לאחר
דחיית יציאת העמית לקיצבה בקרן ותיקה למועד מאוחר מהמועד הרגיל שבו הגיע לגיל זכאות לקבלת קיצבת פרישה, לאחר שצבר
את שיעור הקיצבה המירבי
צבירת זכויות 7
בקופת גמל לקיצבה שאינה קופת ביטוח ישנה - עם בקשת החוסך להוון לסכום חד פעמי, שיעור מחלקו בסכום הנותר בידי החוסך
בעד תקופה מסוימת בהתאם להסדר החיסכון, רשאי במועד הגשת הבקשה לבקש מהגוף המשלם להוון לסכום חד פעמי את אותו
שיעור מהסכום המועבר לבן הזוג לשעבר מקצבת הפרישה, בעד אותה תקופה
8
משיכת כספים מקרן ותיקה או מקופת ביטוח ישנה שלא בדרך של קיצבה ולא בדרך של היוון קיצבה לתשלום חד פעמי ולא נקבעו לכך
הוראות בפסק הדין
9
צבירת זכויות
לגביהן נקבע כי
דחיית יציאת העמית לקיצבה בקרן ותיקה למועד מאוחר מהמועד הרגיל שבו הגיע לגיל זכאות לקבלת קיצבת פרישה: ולא נקבעו לכך
הוראות בפסק הדין
10
משך התקופה
המשותפת
120 חודשים לפחות 11 העברת כספים לקופת אחרת מקופת ביטוח ישנה
חתימה: תאריך:
שם בן/בת
הזוג לשעבר:
אימות חתימה של בן/ת הזוג לשעבר על ידי עו"ד או רו"ח:
אני הח"מ ,עו"ד /רו"ח , מ.ר. , מאשר כי ביום ,הופיע בפני
ת.ז. וחתם על מסמך זה.
חתימה:
העתק: החוסך
^
עמוד 1 מתוך 1 דפים
קוד מסמך: 1330
המכתב מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לשני המינים כאחד

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הסכמת בן זוג לשעבר לאחר רישום הערה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הסכמת בן זוג לשעבר לאחר רישום הערה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הסכמת בן זוג לשעבר לאחר רישום הערה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הסכמת בן זוג לשעבר לאחר רישום הערה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הסכמת בן זוג לשעבר לאחר רישום הערה

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מגדל ביטוח, קרנות פנסיה
טופס קל » חברות ביטוח » מגדל ביטוח » קרנות פנסיה » טופס הסכמת בן זוג לשעבר לאחר רישום הערה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הסכמת בן זוג לשעבר לאחר רישום הערה להורדה

דילוג לתוכן