טופס הסכמת מבוטח / עמית להשבת כספי פיצויים למעסיק מפוליסה / קרן פנסיה (שיפוי – נספח 17) – טופס 505 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הסכמת מבוטח / עמית להשבת כספי פיצויים למעסיק מפוליסה / קרן פנסיה (שיפוי - נספח 17) - טופס 505. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הסכמת מבוטח / עמית להשבת כספי פיצויים למעסיק מפוליסה / קרן פנסיה (שיפוי – נספח 17) – טופס 505 להדפסה

מה זה טופס הסכמת מבוטח / עמית להשבת כספי פיצויים למעסיק מפוליסה / קרן פנסיה (שיפוי - נספח 17) - טופס 505?

שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - קרנות פנסיה - הסכמת מבוטח עמית להשבת כספי פיצויים למעסיק מפוליסה קרן פנסיה שיפוי - נספח 17 - טופס 505

מטרת הטופס:
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד שהיו במעסיק ולביטוי הסכמתם להשבת כספי פיצויים ממעסיק מתוך פוליסה קרן פנסיה שיפוי. הטופס מתייחס לתשלום פיצויים שלא באמצעות הפוליסה, ומגביר את הזכויות הפנסיוניות העתידיות של המבוטח.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. הנתונים האישיים של המבוטח, כולל תעודת הזהות ושם המעסיק.
2. הסכמת המבוטח להשבת כספי פיצויים למעסיק מפוליסה קרן פנסיה שיפוי שלא באמצעות הפוליסה.
3. המבוטח מסכים לשפות את המעסיק במידה ויתרחשו דרישות או תביעות בנוגע לסכומי הפיצויים.
4. המבוטח מסכים שלא יהיה לו טענות או דרישות כלפי המעסיק או החברה הביטוחית בנוגע לתשלום הפיצויים שלא באמצעות הפוליסה.
5. המבוטח מצהיר שהוא זכאי לקבל את כספי הפיצויים בפוליסה.
6. המבוטח מסכים לשחרור את החברה הביטוחית והמעסיק מכל אחריות בנוגע לסכומי הפיצויים שלא באמצעות הפוליסה.
7. המבוטח מתחייב לשפות את החברה הביטוחית עם קבלת דרישה ראשונה, כל סכום שתצטרך לשלם בגין השב

טופס הסכמת מבוטח / עמית להשבת כספי פיצויים למעסיק מפוליסה / קרן פנסיה (שיפוי - נספח 17) - טופס 505 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הסכמת מבוטח / עמית להשבת כספי פיצויים למעסיק מפוליסה / קרן פנסיה (שיפוי - נספח 17) - טופס 505 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הסכמת מבוטח / עמית להשבת כספי פיצויים למעסיק מפוליסה / קרן פנסיה (שיפוי - נספח 17) - טופס 505 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הסכמת מבוטח / עמית להשבת כספי פיצויים למעסיק מפוליסה / קרן פנסיה (שיפוי - נספח 17) - טופס 505 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

תאריך
הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון
מבלי לפגוע בזכויות וטענת התיישנות
לכבוד
מגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
הסכמת מבוטח/עמית להשבת כספי פיצויים למעסיק מפוליסה/קרן פנסיה (נספח 17(
טופס מספר 505
1 .הואיל והנני הח"מ, נושא/ת תעודת זהות שמספרה בוטחתי במסגרת עבודתי אצל
(להלן: "המעסיק") בפוליסה/ות לביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה (להלן: "התכנית") והואיל ועם סיום עבודתי שולמו לי:
סך של מכספי פיצויי הפיטורים בגין תקופת עבודתי אצל המעסיק שלא באמצעות הכספים הצבורים בתכנית (להלן:
"תשלום פיצויים שלא באמצעות הפוליסה").
2 .הנני מסכים/ה בזאת באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה כי תשיבו למעסיק את סך בגובה תשלום הפיצויים שלא באמצעות הפוליסה מכספי הפיצויים
הצבורים בתכנית.
3 .הנני מסכים בזאת באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה כי תשיבו למעסיק את סך תשלום הפיצויים שלא באמצעות הפוליסה מכספי פיצויי הפיטורים הצבורים
בתכנית, בין אם אלו מיועדים לקצבה ובין אם לאו, ובהתאם הנני משחרר/ת את חברתכם מכל אחריות מכל מין וסוג שהוא בגין השבת כספים אלו למעביד
וכל הנובע מהשבה זו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, היעדר זכות כלשהי בכספים אלו.
4 .הנני מאשר/ת ומצהיר/ה בזאת, כי הנני הזכאי לקבל את כספי פיצויי הפיטורים בפוליסה וממילא זה הזכאי למתן הוראתי זו כאמור בכתב הסכמה זה.
5 .ידוע לי, כי תשלום כספי הפיצויים שלא באמצעות הפוליסה והשבת הפיצויים כפועל יוצא מכך למעסיק יש בה כדי לפגוע בזכויותיי הפנסיוניות העתידיות, בין
היתר, על ידי הקטנת סכום הצבירה לקצבה.
6 .הנני מאשר/ת ומצהיר/ה בזאת, כי ידוע לי כי רק על סמך הצהרתי כאמור לעיל, לפיה שולם לי תשלום הפיצויים שלא באמצעות הפוליסה על-ידי המעביד
והסכמתי הבלתי חוזרת האמורה לעיל, יושבו הכספים לידי המעביד וכי אין לי ולא תהא לי ו/או למי במקומי ו/או למי מטעמי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
מכל מין וסוג שהוא כנגד חברתכם ו/או קבוצת מגדל ו/או מי בעלי מניותיה ו/או מי מנהליה ו/או מי עובדיה ו/או מי סוכניה ו/או מי מטעמה (להלן יחד ולחוד:
"מגדל") בגין השבת הכספים לידי המעביד וכל הנובע מהשבה דנא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, היעדר זכות בכספים אלו.
7 .הנני מסכים/ה בזאת לשפות את מגדל ולהחזיר לה מיד עם קבלת דרישה ראשונה, כל סכום, לרבות ריבית, הוצאות ושכ"ט עו"ד, אשר תיאלץ לשלם עקב או
בקשר עם דרישה ו/או תביעה כלשהי שתוגש ע"י כל אשם ו/או גוף בהתאם לכל דין אשר בניגוד להצהרותיי והתחייבויותיי בכתב זה.
8 .כן הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת, מבלי לגרוע באמור לעיל, כי היה ואפר את התחייבותי לעיל כולה או חלקה, תהא למגדל זכות לקזז את הסכום ששולם לי, מכל
סכום אחר אשר יגיע לי מכם, קצוב ושאינו קצוב.
"קבוצת מגדל" - מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ וכן כל חברה או גוף הנשלטים על ידה, במישרין או בעקיפין.
ולראייה באתי על החתום:
חתימת המבוטח/
העמית
שם המבוטח/
תאריך העמית
אישור
אני הח"מ, , עו"ד, מאשר בזאת, כי ביום הופיע/ה בפניי מר/גב'
נושא/ת תעודת זהות שמספרה , אשר אישר/ה את נכונות האמור בהודעה דנא לאחר שהסברתי לו/ה היטב את תוכנה
ואת התוצאות המשפטיות של חתימתו/ה על ההודעה דנא וחתם/ה עליו בפניי.
חתימת
תאריך עורך הדין
העתק:
סוכן הביטוח
מעסיק
^
)11. 8102 הר ודהמ (
7131
ik
קוד מסמך: 289 עמוד 1 מתוך 1 דפים 072895050101251118
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ(11.2018)
5126
קוד מסמך: 289
מגדל חברה לביטוח בע"מ / מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
עמוד 1 מתוך 1 דפים 012895050101251118
תאריך
לכבוד
מגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
טופס מספר 505
הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון
מבלי לפגוע בזכויות וטענת התיישנות
הסכמת מבוטח/עמית להשבת כספי פיצויים למעסיק מפוליסה/קרן פנסיה (נספח 17(
1 .הואיל והנני, הח"מ נושא/ת תעודת זהות שמספרה בוטחתי במסגרת עבודתי אצל
(להלן: "המעסיק") בפוליסה/ות לביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה (להלן: "התכנית") והואיל ועם סיום עבודתי שולמו לי:
סך של מכספי פיצויי הפיטורים בגין תקופת עבודתי אצל המעסיק שלא באמצעות הכספים הצבורים בתכנית (להלן:
"תשלום פיצויים שלא באמצעות הפוליסה").
הנני מסכים/ה בזאת באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה כי תשיבו למעסיק את סך בגובה תשלום הפיצויים שלא באמצעות הפוליסה מכספי הפיצויים
הצבורים בתכנית.
.2
הנני מסכים בזאת באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה כי תשיבו למעסיק את סך תשלום הפיצויים שלא באמצעות הפוליסה מכספי פיצויי הפיטורים הצבורים
בתכנית, בין אם אלו מיועדים לקצבה ובין אם לאו, ובהתאם הנני משחרר/ת את חברתכם מכל אחריות מכל מין וסוג שהוא בגין השבת כספים אלו
למעביד וכל הנובע מהשבה זו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, היעדר זכות כלשהי בכספים אלו.
.3
4 .הנני מאשר/ת ומצהיר/ה בזאת, כי הנני הזכאי לקבל את כספי פיצויי הפיטורים בפוליסה וממילא זה הזכאי למתן הוראתי זו כאמור בכתב הסכמה זה.
ידוע לי, כי תשלום כספי הפיצויים שלא באמצעות הפוליסה והשבת הפיצויים כפועל יוצא מכך למעסיק יש בה כדי לפגוע בזכויותיי הפנסיוניות העתידיות,
בין היתר, על ידי הקטנת סכום הצבירה לקצבה.
.5
הנני מאשר/ת ומצהיר/ה בזאת, כי ידוע לי כי רק על סמך הצהרתי כאמור לעיל, לפיה שולם לי תשלום הפיצויים שלא באמצעות הפוליסה על-ידי המעביד
והסכמתי הבלתי חוזרת האמורה לעיל, יושבו הכספים לידי המעביד וכי אין לי ולא תהא לי ו/או למי במקומי ו/או למי מטעמי כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד חברתכם ו/או קבוצת מגדל ו/או מי בעלי מניותיה ו/או מי מנהליה ו/או מי עובדיה ו/או מי סוכניה ו/או מי מטעמה (להלן
יחד ולחוד: "מגדל") בגין השבת הכספים לידי המעביד וכל הנובע מהשבה דנא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, היעדר זכות בכספים אלו.
.6
הנני מסכים/ה בזאת לשפות את מגדל ולהחזיר לה מיד עם קבלת דרישה ראשונה, כל סכום, לרבות ריבית, הוצאות ושכ"ט עו"ד, אשר תיאלץ לשלם עקב
או בקשר עם דרישה ו/או תביעה כלשהי שתוגש ע"י כל אשם ו/או גוף בהתאם לכל דין אשר בניגוד להצהרותיי והתחייבויותיי בכתב זה.
.7
כן הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת, מבלי לגרוע באמור לעיל, כי היה ואפר את התחייבותי לעיל כולה או חלקה, תהא למגדל זכות לקזז את הסכום ששולם לי,
מכל סכום אחר אשר יגיע לי מכם, קצוב ושאינו קצוב.
.8
"קבוצת מגדל" - מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ וכן כל חברה או גוף הנשלטים על ידה, במישרין או בעקיפין.
ולראייה באתי על החתום:
תאריך
שם המבוטח/
העמית
חתימת המבוטח/
העמית
אישור
אני הח"מ, , עו"ד, מאשר בזאת, כי ביום הופיע/ה בפניי מר/גב'
נושא/ת תעודת זהות שמספרה , אשר אישר/ה את נכונות האמור בהודעה דנא לאחר שהסברתי לו/ה היטב את תוכנה
ואת התוצאות המשפטיות של חתימתו/ה על ההודעה דנא וחתם/ה עליו בפניי.
תאריך
חתימת
עורך הדין
העתק:
סוכן הביטוח
מעסיק

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הסכמת מבוטח / עמית להשבת כספי פיצויים למעסיק מפוליסה / קרן פנסיה (שיפוי - נספח 17) - טופס 505?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הסכמת מבוטח / עמית להשבת כספי פיצויים למעסיק מפוליסה / קרן פנסיה (שיפוי – נספח 17) – טופס 505, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הסכמת מבוטח / עמית להשבת כספי פיצויים למעסיק מפוליסה / קרן פנסיה (שיפוי – נספח 17) – טופס 505. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הסכמת מבוטח / עמית להשבת כספי פיצויים למעסיק מפוליסה / קרן פנסיה (שיפוי – נספח 17) – טופס 505.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הסכמת מבוטח / עמית להשבת כספי פיצויים למעסיק מפוליסה / קרן פנסיה (שיפוי - נספח 17) - טופס 505

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מגדל ביטוח, קרנות פנסיה
טופס קל » חברות ביטוח » מגדל ביטוח » קרנות פנסיה » טופס הסכמת מבוטח / עמית להשבת כספי פיצויים למעסיק מפוליסה / קרן פנסיה (שיפוי – נספח 17) – טופס 505

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הסכמת מבוטח / עמית להשבת כספי פיצויים למעסיק מפוליסה / קרן פנסיה (שיפוי - נספח 17) - טופס 505 להורדה

דילוג לתוכן