טופס העברה בין מסלולים קופת גמל להשקעה – טופס 725 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס העברה בין מסלולים קופת גמל להשקעה - טופס 725. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס העברה בין מסלולים קופת גמל להשקעה – טופס 725 להדפסה

מה זה טופס העברה בין מסלולים קופת גמל להשקעה - טופס 725?

שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - חיסכון לכל ילד - העברה בין מסלולים קופת גמל להשקעה - טופס 725

מטרת הטופס: בקשת העברה ממסלול למסלול בקופת גמל להשקעה במגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי העמית (שם, מספר זהות, תאריך לידה, כתובת, מספרי טלפון).
2. בקשת העמית - בחירת מסלולים והצהרת העמית.
3. פרטי המפקח (אם קיימים).
4. חתימת העמית והמפקח או הורי הקטין (במקרה של חשבון קטין/חסוי).

מסמכים שחובה לצרף לבקשה:
1. טופס "העברה ממסלול למסלול" (מצורף לטופס).
2. תצלום תעודת זהות של מיופה הכח/אפוטרופוס/הורי הקטין.
3. ייפוי כוח מקורי/צו מינוי (בהתאמה) נאמן למקור כדין (במקרה של מפקח).

שימו לב:
- יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון.
- יש לוודא שהחלוקה למסלולים מתוך הצבירה מתבצעת בסך של 100%.
- במידה ולא סומנו סעיפים להעברת הכספים, ברירת המחדל תהיה "היתרה הצבורה וההפקדות השוטפות".
- המעבר בין מסלולים כפוף לאישור החברה המנהלת ולהוראות תקנון הקופה והוראות הדין.
- במידה ויתרת ההלוואה גבוהה מהשיעור המקסימלי, תעמוד לך הזכות לפרוע חלק מההלוואה באופן מידי.

את הבקשה יש להחזיר למשרד באחת מהדרכים הבאות:
- בדואר: לכתובת הרשומה מטה, עבור מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ.
- פקס: 03-9201040
- דוא"ל: migdal.co.il@migdal.co.il

פרטי יצירת קשר:
- טלפון: 03-9201010
- Whatsapp: 054-9201028
- שלך הביטוח סוכן
- אפליקציות בחנויות: App Store/Google Play
- אתר האינטרנט: www.migdal.co.il
- כתובת למשלוח דואר: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, ת"ד 3778 קרית אריה, פתח תקוה, מיקוד 4951106

נא לשים לב שהטופס מיועד לנשים וגברים כאחד ויש למלא אותו בעט בלבד ולא בעפרון.

טופס העברה בין מסלולים קופת גמל להשקעה - טופס 725 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס העברה בין מסלולים קופת גמל להשקעה - טופס 725 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס העברה בין מסלולים קופת גמל להשקעה - טופס 725 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס העברה בין מסלולים קופת גמל להשקעה - טופס 725 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

שם העמית מספר זהות
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון
דף הנחיות למילוי טופס 725
בקשת העברה ממסלול למסלול מגדל גמל להשקעה (מ"ה 7930(
עמית נכבד,
לצורך ביצוע בקשת העברה בין מסלולים נבקשך לקרוא בעיון את ההנחיות שלהלן ולמלא את הטופס שבהמשך בקפידה.
מסמכים שחובה לצרף לבקשה
1 .טופס "העברה ממסלול למסלול" - טופס (מצ"ב).
מסמכים שנדרש לצרף במקרה של חשבון קטין / חסוי
1 .תצלום תעודת זהות של מיופה הכח / אפוטרופוס / הורי הקטין.
2 .ייפויי כח מקורי/ צו מינוי (בהתאמה) נאמן למקור כדין.
l שים לב,
l סך האחוזים חייב להסתכם ל - %100.
את הבקשה יש להחזיר למשרדנו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר: לכתובת הרשומה מטה, עבור מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע“מ. פקס: 9201040-03 / דוא"ל: il.co.migdal@mokedge
^
)30. 1202 הר ודהמ (
5301
iDk
עמוד 1 מתוך 2 דפים 075777250102070321
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
קוד מסמך: 577 | חברה 8
כל הדרכים לצור איתנו קשר
03-9201010 טלפוני מוקד | Whatsapp 054-9201028 | שלך הביטוח סוכן | App Store/Google Play האפליקציות בחנויות | www.migdal.co.il
כתובת למשלוח דואר: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. ת"ד 3778 קרית אריה, פתח תקוה, מיקוד 4951106שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון
שם המפקח מספר סוכן
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון
שה לדגמ
ת ומלת
העברה ממסלול למסלול - מגדל גמל להשקעה (מ"ה 7930(
טופס מספר 725
א. פרטי העמית
מספר זהות שם משפחה שם פרטי תאריך לידה מספר טלפון מספר טלפון נייד
יישוב רחוב מס' בית מס' דירה ת"ד מיקוד כתובת דואר אלקטרוני
ב. בקשת העמית (נא סמן את הבקשה המתאימה)
נא לבצע חלוקה מחדש למסלולים בחשבון המבוקש ולציין אחוז מן הכספים
בכל מסלול.
מס' מספר חשבון מס' מספר חשבון
3 1
4 2
ידוע לי שאם לא אסמן סעיף להעברת הכספים, ברירת המחדל תהיה "היתרה הצבורה וההפקדות
השוטפות".
אני מבקש להעביר את הכספים על-פי המפורט להלן.
היתרה הצבורה וההפקדות השוטפות (ברירת מחדל)
היתרה הצבורה
הפקדות שוטפות בלבד
קופה סמן X שיעור ב-% מ"ה דמי ניהול מסלול
כללי 1.05% 7936 %
% 7935% 05.1 אג"ח עד %10 מניות
% 7931% 05.1 שקלי טווח קצר
% 7932% 05.1 אג"ח ממשלתי ישראלי
ל"חו 1.05% 7933 %
מניות 1.05% 7934 %
הלכה 1.05% 7937 %
s&p500 מדד מחקה 1.05% 13563 %
יש לוודא שהחלוקה למסלולים מסתכמת ב- %100
ג. הצהרת העמית
אני מצהיר כי ידוע לי שתנאי ההשקעה במסלול הנבחר כפופים לתקנון הקופה ולהוראות דין.
1 .בחירת המסלולים נעשתה על-פי בחירתי ואני פוטר בזאת את החברה המנהלת מכל אחריות לכל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כתוצאה מהמעבר
בין המסלולים.
2 .ידוע לי כי המעבר בין המסלולים כפוף לאישור החברה המנהלת, והכל בכפוף להוראות תקנון הקופה והוראות הדין, כפי שתהיינה באותה עת, וכן כפוף
לחתימתי על הטפסים הרלוונטיים. ידוע לי כי במידה ולא סימנתי ו/או ציינתי את הנתונים הנדרשים על גבי טופס זה, בקשתי כאמור בטופס זה לא תבוצע.
3 .ידוע לי כי בקשתי למעבר מסלולי השקעה, במידה וקיימת הלוואה על שמי מכספי הקופה, מותנית בכך שיתרת ההלוואה, כפי שהיא במועד חתימתי על
בקשה זו, לא תעלה על שיעור ההלוואה המקסימאלי מתוך הצבירה, בהתאם לכללים הנהוגים על ידי החברה במסלול אליו אני מבקש לעבור ("השיעור
המקסימאלי"). במידה ויתרת ההלוואה גבוהה מהשיעור המקסימאלי, תעמוד לי הזכות לפרוע חלק מההלוואה באופן מידי, על מנת שלא תעלה על השיעור
המקסימאלי.
חתימת
תאריך העמית
ד. פרטים וחתימת מיופה כוח / אפוטרופוס / הורי הקטין (בחשבון קטין/חסוי יש להחתים את ההורים/אפוטרופוס, בהתאמה)
מספר זהות שם משפחה שם פרטי תאריך לידה כתובת מין חתימה
ז נ
ז נ
חובה לצרף תצלום תעודת זהות של מיופה הכוח / אפוטרופוס / הורי הקטין. על מיופה כוח / אפוטרופוס חובה לצרף ייפוי כוח מקורי / צו מינוי (בהתאמה) נאמן למקור כדין.
ה. הצהרת הסוכן לגבי זיהוי המבוטח
אני מאשר שהמסמכים התקבלו אצלי בתאריך המפורט מטה.
חתימת
הסוכן
מספר
סוכן
מספר
זהות
שם פרטי
ושם
תאריך משפחה
^
)30. 1202 הר ודהמ (
5301
iNk
עמוד 2 מתוך 2 דפים 075777250202070321
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
קוד מסמך: 577 | חברה 8

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס העברה בין מסלולים קופת גמל להשקעה - טופס 725?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס העברה בין מסלולים קופת גמל להשקעה – טופס 725, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס העברה בין מסלולים קופת גמל להשקעה – טופס 725. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס העברה בין מסלולים קופת גמל להשקעה – טופס 725.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס העברה בין מסלולים קופת גמל להשקעה - טופס 725

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מגדל ביטוח, חיסכון לכל ילד
טופס קל » חברות ביטוח » מגדל ביטוח » חיסכון לכל ילד » טופס העברה בין מסלולים קופת גמל להשקעה – טופס 725

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס העברה בין מסלולים קופת גמל להשקעה - טופס 725 להורדה

דילוג לתוכן