טופס העברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה 3092 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס העברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה 3092. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס העברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה 3092 להדפסה

מה זה טופס העברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה 3092?

שם הטופס: טופס מנורה מבטחים - העברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה 3092

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשה להעברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה. המבקש מחייב למלא את הטופס ולספק פרטים אישיים ופרטי הבקשה, כמו גם לבחור במסלולים הרצויים ולספק אישור עבור ההעברה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. בחירת המבקש באחת משני האפשרויות להעברת הכספים מחשבונו.
2. בחירת סוג העברה (צבירה + הפקדות שוטפות, צבירה בלבד, הפקדות שוטפות).
3. מילוי פרטי הקופה והמסלולים הרצויים להעברת הכספים.
4. מילוי פרטי המבקש, כולל פרטים אישיים, פרטי תעודת הזהות, כתובת, טלפון נייד, וכתובת דואר אלקטרוני.
5. הצהרת המבקש כי הבחירה במסלולים נעשתה ללא ייעוץ פנסיוני וכי הוא משחרר את הקופה מכל אחריות להפסדים או הוצאות עודפות בשל המעבר בין המסלולים.
6. פרטי העמית או ההורים או המיופה כח או האפוטרופוס, כמו גם חובה לצרף מסמכים רשמיים המאשרים את הקשרים המשפטיים למבקש.

הטופס מוגש לחברת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ לטובת העברת הכספים בין המסלולים בקופת גמל להשקעה.

טופס העברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה 3092 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס העברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה 3092 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס העברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה 3092 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס העברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה 3092 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
www.menoramivt.co.il * 2000 5213603 גן רמת, 3507 .ד.ת
הנני מורה לכם בזאת להעביר מחשבוני/תיי את )חובה לבחור את אחת האפשרויות(:  כל יתרת הכספים מחשבוני  סך של __________ ₪ מחשבוני
מקופה/ מסלול:
סוג העברה: צבירה + הפקדות שוטפות  צבירה בלבד  הפקדות שוטפות
* במידה ולא נבחר סוג העברה יועברו צבירה + הפקדות שוטפות.
לקופה/מסלול:
שם הקופה: מספר חשבון: שם המסלול 1 :מספר מ“ה1:
שם המסלול 2 :מספר מ“ה 2:
ב. פרטי הבקשה:

קופות גמל - בנק הפועלים
מ“ה שם הקופה שיעור אחזקה
___% 12-509-424449 ופיצויים תגמולים מבטחים מנורה 826 
 1147 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עד %10 מניות 422225- 509-12___%
 1343 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - טווח קצר 411118- 509-12___%
 1344 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - אג“ח ממשלתי 433332- 509-12___%
 1364 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - מסלול מניות 402798- 509-12___%
 503 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - קרן פועלי חקלאים 401406-509-12___%
 856 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - קרן פועלי בנין ועבודות ציבוריות 401376-509-12___%
 309 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - קופת עובדים חקלאים 401392-509-12___%
סה“כ %100
100% 12-509- 400361 כללי אמיר מבטחים מנורה 260 
100% 12-509- 402798 ’ד יתר מבטחים מנורה 119 
7/5/2023 :עדכון תאריך
3092
לכבוד:
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע“מ
א. פרטי העמית/המבקש: )חובה לצרף צילום ת“ז+ספח)דרכון במקרה של תושב זר(
הריני מאשר כי פרטי ההתקשרות עימי כפי שירשמו מטה, יעודכנו במאגרי החברה המנהלת, ככל שהם שונים מאלו שנמסרו על ידי בעבר וכן כי אישור בגין ההעברה יישלח אלי בדואר אלקטרוני במידה וקיים במאגרי החברה.
בקשה להעברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה
מספר זהות
כתובת טלפון נייד דואר אלקטרוני )באותיות גדולות(
שם משפחה שם פרטי
ג. מינוי מוטבים
ידוע לי כי ככל שלא אמנה מוטבים בהודעה נפרדת ע"ג טופס מתאים שקבעה החברה, יחולו הוראות התקנון בכל הנוגע לזכאות לכספים בחשבוני לאחר פטירתי חלילה וחס.
ד. הצהרת העמית
הנני מצהיר כי בחירת המסלולים נעשית על פי בחירתי הבלעדית, בלא קבלת ייעוץ על ידי משווק/יועץ פנסיוני. במידה וניתן ייעוץ נא סמן - X.
 ניתן לי ייעוץ פנסיוני בנוגע לביצוע פעולה זו ע“י בעל רישיון לשיווק/יעוץ פנסיוני, מצורף בזאת כנספח לבקשתי כתב הנמקה חתום על ידי.
הריני משחרר בזאת את מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע“מ ומי מעובדיה מכל אחריות להפסדים ו/או הוצאות עודפות שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים.
ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור הקופה.
ידוע לי כי ביצוע ההעברה הינו בכפוף לתקנון הקופה ולהסדר התחיקתי.
ידוע לי כי העברת כספי פיצויים למסלול שאינו ברירת המחדל בקופה תבוצע באישור מעסיק בלבד וכל עוד לא התקבל האישור כאמור, ההפקדות השוטפות והצבירה הקיימת ישארו במסלול ברירית המחדל.
* לתשומת לבך, לשם שינוי ההפקדות השוטפות העתידיות נדרש:
עמית עצמאי - האחריות על עדכון הפקדות שוטפות חלה על העמית.
חתימת העמית תאריך החתימה:
מ“ה שם הקופה שיעור אחזקה
 8675 מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי %_______
 8678 מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח %_______
 8683 מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות %_______
 8684 מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי- מדדי אג"ח עד %25 במדדי מניות %_______
 8693 מנורה מבטחים גמל להשקעה שיקלי טווח קצר %_______
 8716 מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה %_______
 13353 מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי %_______
 13354 מנורה מבטחים גמל להשקעה חו"ל %_______
 13874 מנורה מבטחים גמל להשקעה מחקה מדד P500&S_______%
 14678 מנורה מבטחים קופת גמל להשקעה כללי פאסיבי %_______
סה“כ %100


ה. פרטי המבקש: הורים/ מיופה כח/ אפוטרופוס
חובה לצרף: הורים- צילום תעודת זהות + ספח של שני ההורים, מיופה כח- טופס יפוי כח +צילום ת.ז, אפוטרופוס- צו מינוי מקור או נאמן למקור+ צילום ת.ז
שם משפחה ופרטי __________________________ מס ת.ז ______________________ כתובת ______________________________ חתימה _______________
שם משפחה ופרטי __________________________ מס ת.ז ______________________ כתובת ______________________________ חתימה _______________
נא לשלוח את הטופס החתום לכתובת הדואר האלקטרוני il.co.menoramivt@pratimgemel-Hiul

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס העברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה 3092?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס העברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה 3092, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס העברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה 3092. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס העברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה 3092.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס העברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה 3092

פקס: 072-2238190
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » מנורה מבטחים » גמל והשתלמות » טופס העברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה 3092

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס העברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה 3092 להורדה

דילוג לתוכן