טופס הצהרה להורים גרושים / פרודים בקשה לרישום להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצהרה להורים גרושים / פרודים בקשה לרישום. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצהרה להורים גרושים / פרודים בקשה לרישום להדפסה

מה זה טופס הצהרה להורים גרושים / פרודים בקשה לרישום?

שם הטופס: טופס הצהרה להורים גרושים פרודים בקשה לרישום

מטרת הטופס: הטופס משמש להורים גרושים או פרודים הרוצים לרשום את ילדיהם במוסד חינוך ומצריכים להצהיר ולהתחייב בנושאי הרישום והמשמורת על הילדים.

הסעיפים המרכזיים:
1. הורה ממלא את הטופס עם פרטיו וכתובת מגוריו.
2. יש לרשום את שמות ומספרי תעודות הזהות של כל ילד שמתכוון לרשום.
3. הטופס מאשר את סוג המשמורת של הילד (שימורת משותפת או משמורת של ההורה הגרוש/הפרוד).
4. משמר הילד אמור להתחייב כי המידע המסופק בטופס הוא נכון ומוכן לספק אותו בהודעה על שינויים במידע בעתיד.
5. מתבקש לספק הודעה במידע שתשתנה בעתיד.
6. הטופס מאמת כי כתות הילד הנמצאת בתחום שיפוט המועצה האזורית דרום השרון.
7. הורה מתחייב להודיע על נזקים שייגרמו אם המידע שסיפק אינו נכון.
8. הטופס מותר על טענות בקשר לפרטיות וטענות חוקיות במקרה של מסירת מידע כוזב.

כמו כן, נכלל בטופס גם כתובת העורך דין או המייעץ שמאשר את הטופס והתקשורת עימו, במקרה שבו משמר הילד אינו מתרשם מהורה השני.

טופס הצהרה להורים גרושים / פרודים בקשה לרישום חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצהרה להורים גרושים / פרודים בקשה לרישום מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצהרה להורים גרושים / פרודים בקשה לרישום הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצהרה להורים גרושים / פרודים בקשה לרישום להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון
נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.
כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/פרודים – בקשה לרישום
1 .אני הח"מ ____________ מס'. ת.ז. ______________ עושה כתב הצהרה והתחייבות זה
בתמיכה לבקשתי לרישום ילדי למוסד חינוך:
הקטין_________ מספר זהות __________________
הקטין_________ מספר זהות __________________
הקטין_________ מספר זהות __________________
2 .הנני מצהיר כי כתובת מגוריי הנה __________________________ החל מתאריך:
_________________
מס' נכס בהודעת התשלום בארנונה ___________________________ על שם
._____________________
3 .הנני מבקש לרשום את הקטין למוסד החינוכי כמפורט להלן:
שם הקטין ____________________ המוסד החינוכי המבוקש _______________________
שם הקטין ____________________ המוסד החינוכי המבוקש _______________________
שם הקטין ____________________ המוסד החינוכי המבוקש _______________________
4 .המשמורת של הקטין הנה )נא סמן/ני את השורה הנכונה(:
o שלי
o משמורת משותפת
o של בן/בת זוגי
מצ"ב פסק דין בתוקף נכון למועד הצהרתי זו בנוגע למשמורת על הקטין.
5 .הנני מצהיר, כי המידע המפורט בכתב ההצהרה והתחייבו זה הנו נכון. ידוע לי, כי אם יימצא
שהמידע שמסרתי איננו אמת, רשאית המועצה לבטל /לשנות את הרישום/העברה של הקטין וכן,
לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה עפ"י דין.
6 .ידוע לי כי ניתן יהיה לבדוק את נכונות הצהרתי זו בכל האמצעים החוקיים הקיימים, וכן ידוע לי
כי אם יתברר שהצהרתי הכתובה מעלה איננה נכונה, אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,
ובכלל זה בגין מסירת מידע כוזב.
7 .הנני מוותר בזאת על כל טענה באשר לפגיעה בפרטיותי מכוח כל דין או הסכם, ולא תהיה לי טענה
ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר עם מסירת המידע כאמור למועצה.
8 .הנני מתחייב להודיע לגורם הרלבנטי )לאגף החינוך – לילדי הגן, למזכירות ביה"ס – לילדי ביה"ס(
על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה. זאת, תוך 14 ימים מיום השינוי.
9 .עוד ידוע לי, כי אשא בכל האחריות בגין נזקים שייגרמו היה והמידע שמסרתי אינו נכון.
10 .הנני מצרף/ העתק מת.ז. + נספח המאמת כי כתובת הקטין הנה בתחום שיפוט המועצה האזורית
דרום השרון.
לראיה, באתי על החתום:
תאריך ____________ שם מלא ______________ת.ז. ____________ חתימה _____________
תאריך _________ שם מלא _____________ת.ז. _______________ חתימה _____________
במקרה של משמורת משותפת של שני ההורים, כאשר לטענת אחד ההורים ההורה שני ניתק את הקשר
עמו ועם הקטין והוא לא מצלח לאתרו על ההורה מגיש בקשת הרישום של הקטין לחתום על תצהיר בפני
עו"ד )מצ"ב תצהיר(.
השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון
נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.
כתב הצהרה על ניתוק קשר בין הורים בעלי משמורת משותפת על ילדיהם
1 .אני הח"מ ____________ עושה כתב הצהרה והתחייבות זה בתמיכה לבקשתי לרישום:
הקטין_____________ מספר זהות _______________ )להלן הקטין(
הקטין_____________ מספר זהות _______________ )להלן הקטין(
הקטין_____________ מספר זהות _______________ )להלן הקטין( )להלן –
"הילד" או "הילדים"(
2 .הנני מבקש לרשום את הקטין למוסד החינוכי כמפורט להלן:
שם הקטין ______________ המוסד החינוכי המבוקש _______________________
שם הקטין _______________ המוסד החינוכי המבוקש _______________________
שם הקטין _______________ המוסד החינוכי המבוקש _______________________
3 .הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי:
הנני בעל משמורת משותפת של הקטין יחד עם _____________________. זאת עפ"י
החלטת בית משפט לענייני משפחה. מצ"ב החלטת בית המשפט.
4 .הנני מצהיר/ה, כי המידע המפורט בכתב ההצהרה והתחייבות זה הנו נכון. ידוע לי כי אם
יימצא שהמידע שמסרתי איננו אמת, רשאית המועצה לבטל /לשנות את הרישום/העברה של
הילד/ים וכן, לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה עפ"י דין.
5 .ידוע לי, כי הרישום/ביטול הרישום/ ההעברה יבוצעו רק לאחר שאמסור את תצהירי זה
חתום כדין ע"י עו"ד לאגף החינוך – לילדי הגן, למזכירות ביה"ס – לילדי ביה"ס.
6 .עוד ידוע לי, כי אשא בכל האחריות בגין נזקים שייגרמו היה והמידע שמסרתי אינו נכון וכי
ניתן יהיה לבדוק את נכונות הצהרתי זו בכל האמצעים החוקיים הקיימים, וכן ידוע לי כי
אם יתברר שהצהרתי הכתובה מעלה איננה נכונה, אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,
ובכלל זה בגין מסירת מידע כוזב.
7 .הנני מוותר בזאת על כל טענה באשר לפגיעה בפרטיותי מכוח כל דין או הסכם, ולא תהיה לי
טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר עם מסירת המידע כאמור למועצה.
8 .הנני מתחייב להודיע לגורם הרלבנטי )לאגף החינוך – לילדי הגן, למזכירות ביה"ס – לילדי
ביה"ס( על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה. זאת, תוך 14 ימים מיום
השינוי.
9 .הנני מצרף העתק מת.ז. + נספח המאמת כי כתובת ילדי הנה בתחום שיפוט המועצה
האזורית דרום השרון.
10 .הנני מצהיר כי ניסיתי, ללא הצלחה, לאתר את המשמורן הנוסף וליידעו ולקבל את הסכמתו
לרישום/ביטול רישום/ההעברה של הילדים.
11 .הנני מצהיר כי כתובתו של ההורה שניתק את הקשר, כפי שידועה לי, הנה:
,_______________________________________________________________
מס' טלפון וסלולאר: ________________________________________________.
לראיה, באתי על החתום:
תאריך: _______________________ __________________________
אישור שם חתימה
אני הח"מ _________________, עו"ד מאשר/ת בזה כי בתאריך_____________ הופיע/ה בפני
מר/גב' _________________בעל/ת מספר זהות __________________________ולאחר
שהזהרתיו/יה לומר את האמת וכי אם לא ת/ייעשה כן, צפויים לו/ה עונשים הקבועים בחוק, ולאחר
שהסברתי לו/ה את משמעות כתב ההצהרה וההתחייבות ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנו
אישר/ה את נכונות ההצהרה הכתובה מעלה וחתם/מה על התצהיר בפני.
_____________________ ________________
תאריך חתימה וחותמת עורך הדין
תאריך חתימה וחותמת

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצהרה להורים גרושים / פרודים בקשה לרישום?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצהרה להורים גרושים / פרודים בקשה לרישום, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצהרה להורים גרושים / פרודים בקשה לרישום. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצהרה להורים גרושים / פרודים בקשה לרישום.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצהרה להורים גרושים / פרודים בקשה לרישום

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » עיריות » עיריות בשרון » מועצה אזורית דרום השרון » חינוך » טופס הצהרה להורים גרושים / פרודים בקשה לרישום

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצהרה להורים גרושים / פרודים בקשה לרישום להורדה

דילוג לתוכן