טופס הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה כמורה מן החוץ או כעמית הוראה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה כמורה מן החוץ או כעמית הוראה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה כמורה מן החוץ או כעמית הוראה להדפסה

מה זה טופס הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה כמורה מן החוץ או כעמית הוראה?

שם הטופס: טופס הטכניון - אירגון סגל ההוראה בטכניון - הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה כמורה מן החוץ או כעמית הוראה.

מטרת הטופס: הטופס משמש לעדכון המצב המקצועי של סגל עמיתי הוראה בטכניון ולצורך קביעת מסלול העסקה שלהם, האם כמורה מן החוץ או כעמית הוראה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. חלק א' - הצהרת תעסוקה: בחלק זה, המצהיר מספק מידע אודות מעמדו המקצועי והאקדמי, והאם הוא מתאים להגדרת עמית הוראה בעל הצהרה. זה כולל מידע על המעמד האקדמי והמשרה בטכניון ובמוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל.

2. חלק ב' - הצהרת הכנסה: בחלק זה, המצהיר מספק מידע אודות הכנסתו מעבודה בשנת הלימודים הנתונה בטופס, ובהתאם לסכומי ההכנסה השונים, מסביר האם הוא רשאי להיות כמורה מן החוץ או כעמית הוראה.

3. חלק ג' - הצהרה כי כל המידע מסופק נכון ומדויק, ומחייב הודעה מידית על שינויים במצבו המקצועי והאקדמי.

טווח תאריכים בטופס: 1/10/2022 - 30/9/2023

הטופס מיועד לסגל עמיתי הוראה בטכניון ומשמש לצורך קביעת מסלול העסקה שלהם בתנאים שונים בהתאם להכנסותם ולמעמדם האקדמי.

טופס הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה כמורה מן החוץ או כעמית הוראה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה כמורה מן החוץ או כעמית הוראה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה כמורה מן החוץ או כעמית הוראה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה כמורה מן החוץ או כעמית הוראה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה של סגל עמיתי הוראה
כמורה מן החוץ או כעמית הוראה בעל הצהרה
הטופס אינו מיועד לסטודנטים לתארים מתקדמים בטכניון
דברי הסבר - מהו עמית הוראה בעל הצהרה
עמית הוראה בעל הצהרה הינו עובד בתפקיד הוראה בטכניון אשר חתם על טופס
"הצהרת עמית הוראה" והעונה להגדרות אשר בהסכם הקיבוצי הארצי עם ארגון
סגל ההוראה. לעמית הוראה בעל הצהרה זכויות עדיפות )בשכר, בתנאים
הסוציאליים ובזכות להשתתפות בעלות נסיעה לכנסים בינלאומיים( על פני מורים
מן החוץ שהינם מורים אשר אינם עונים להגדרות שנקבעו ב הסכם.
כדי להיחשב עמית הוראה בעל הצהרה יש למלא את טופס ההצהרה שלו שני
חלקים :
חלק א' – קובע אם המצהיר נמצא בקבוצת העובדים המאפשרת צירופו להגדרת
עמית הוראה בעל הצהרה.
חלק ב' – הצהרה על רמת הכנסה כקבוע בהסכם הקיבוצי, שהיא תנאי נוסף
לזכאות.
השתייכות למעמד עמית הוראה בעל הצהרה מותנית בכך שהמצהיר אינו
משתייך לאף אחת מ- 4 הקטגוריות אשר בחלק א' שלהלן, ומותנית בעמידה
בקריטריונים של תעסוקה וגובה השתכרות בחלק ב'.
יש למלא את שני החלקים – תנאי הזכאות הם מצטברים.
מי שנכלל באחת הקבוצות שבחלק א' – אינו צריך למלא את טופס ההצהרה ושכרו
ישולם על פי מעמד של מורה מן החוץ. הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה של סגל עמיתי הוראה
כמורה מן החוץ או כעמית הוראה בעל הצהרה
)1/10/2022-30/9/2023( ג"פ תש ל"בשנה
הטופס אינו מיועד לסטודנטים לתארים מתקדמים בטכניון
חלק א' – הצהרת תעסוקה
בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם בין המוסדות להשכלה גבוהה לבין ארגוני הסגל האקדמי הזוטר, ולצורך קביעת
מסלול העסקתי בהוראה אקדמית בטכניון, הנני מר/גב' ד"ר/פרופ' _________________________
ת.ז. ________________________ מצהיר/ה כי:

אני בעל מינוי כסגל עמיתי הוראה בטכניון :
1 .אינני מועסק/ת כחבר סגל בכיר בדרגת מרצה ומעלה )בכל המסלולים( במשרה מלאה בטכניון ו/או באחד
או יותר ממוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל )לרבות מכללות(.
2 .אינני סטודנט בטכניון ואינני מועסק/ת בטכניון בכל היקף כעוזר הוראה, מסטרנט או דוקטורנט.
3 .אינני מועסק/ת כחוקר/ת )כולל קמ"ע( במוסד הטכניון למו"פ בע"מ ב-%100 משרה.
4 .אינני מועסק/ת בטכניון כעובד/ת מינהלי/ת במשרה מלאה שעיקרה אינה כולל חובות הוראה.
___________________________ _________________________ __________________
תאריך שם ושם משפחה חתימה
אם הנך מועסק ב אחת מהחלופות הנ"ל, מסלול ההעסקה יהיה בתנאים של מורה מן החוץ.
חלק ב' - הצהרת הכנסה
סמן/י את התשובה הנכונה :
1 .הנני מצהיר/ה כי הכנסתי הצפויה מעבודה בשנת לימודים תשפ"ג:
תהיה רק מהוראה במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל- במקרה זה מסלול ההעסקה יהיה כעמית
הוראה. פירוט המוסד/המוסדות בהם אני מועסק/ת ___________________________
לא תהיה רק מהוראה במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל – במקרה זה יש להמשיך לסעיף 2 .
2 .הצהרה לבעלי הכנסה מעבודה
הנני מצהיר/ה כי הכנסתי הצפויה מעבודה בשנת הלימודים תשפ"ג מעסק ו/או ממשלח יד ו/או מקצבה ו/או
כשכיר )לא כולל הכנסה מהוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל(:
תעלה על 568,221 ₪ ברוטו לכל שנת הלימודים הנ"ל )464,18 ₪ בממוצע לחודש( – במקרה זה מסלול
ההעסקה יהי כמורה מן החוץ.
לא תעלה על 568,221 ₪ ברוטן לכל שנת הלימודים הנ"ל )464,18 ₪ בממוצע לחודש(- במקרה זה מסלול
ההעסקה יהיה כעמית הוראה.
3 .הצהרה לבעלי קצבת פנסיה
הנני מצהיר/ה כי פרשתי לגמלאות וכי הכנסתי הצפויה בשנת הלימודים תשפ"ג, מסך כל הקצבאות ממעביד
ו/או מקרן פנסיה ו/או מעסק ו/או ממשלח יד ו/או מעבודה כשכיר )לא כולל הכנסה מהוראה במוסדות מוכרים
להשכלה גבוהה(:
תעלה על 612,126 ₪ ברוטו לכל שנת הלימודים הנ"ל )551,10 ₪ בממוצע לחודש(- במקרה זה מסלול
ההעסקה יהיה כמורה מן החוץ.
לא תעלה על 612,126 ₪ ברוטו לכל שנת הלימודים הנ"ל )551,10 ₪ בממוצע לחודש( – במקרה זה מסלול
ההעסקה יהיה כעמית הוראה.
חלק ג' – הצהרה
ידוע לי כי הצהרה זו תשמש את הטכניון לצורך קביעת מסלול העסקתי כמורה מן החוץ או כעמית הוראה בעל הצהרה.
הנני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים, מלאים ומדויקים ואציג בפני רשויות הטכניון אסמכתאות, אם
אדרש לכך.
כמו כן, אני מתחייב/ת להודיע מידית על כל שינוי בקשר לפרטים שמסרתי לעיל וידוע לי כי מסירת פרטים כאמור
יכולה לגרום לשינוי מסלול ותנאי העסקתי בטכניון.
___________________________ _________________________ __________________
תאריך שם ושם משפחה חתימה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה כמורה מן החוץ או כעמית הוראה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה כמורה מן החוץ או כעמית הוראה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה כמורה מן החוץ או כעמית הוראה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה כמורה מן החוץ או כעמית הוראה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה כמורה מן החוץ או כעמית הוראה

פקס: 04-8295830
כתובת לשליחת מכתבים: מרכז רישום וקבלה, בניין אולמן, קרית הטכניון, חיפה 3200003
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » מוסדות לימוד » הטכניון » אירגון סגל ההוראה בטכניון » טופס הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה כמורה מן החוץ או כעמית הוראה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה כמורה מן החוץ או כעמית הוראה להורדה

דילוג לתוכן