טופס הצהרה על כמות פסולת בניין להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצהרה על כמות פסולת בניין. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצהרה על כמות פסולת בניין להדפסה

מה זה טופס הצהרה על כמות פסולת בניין?

שם הטופס: טופס הצהרה על כמות פסולת בנייה להיתר בנייה

תקציר: הטופס הנ"ל הוא טופס הצהרה שיש למלא ולהגיש לרשות הרישוי ולוועדה מקומית לתכנון ובניה בשלב אישור תחילת עבודה. הטופס מכיל מידע אודות היזם/מבקש ההיתר, כמות פסולת הבנייה המשוערת, והסכמה לפעולות פינוי הפסולת לאתר מורשה וחוקי.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי היזם/מגיש הבקשה להיתר: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות/ח.פ, כתובת, מספר טלפון, חתימה.
2. פרטי עורך הבקשה: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת, מספר טלפון, חתימה.
3. פרטי הבקשה להיתר בנייה: גוש, חלקה, מספר בקשה, כתובת, שימוש בקרקע.
4. כמות פסולת הבנייה: הערכת כמות הפסולת המיוצרת ביחידות שטח מוצעות במ"ר, לכל סוג של בניין.
5. הסכם התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת בניין.
6. הצהרת בעל ההיתר, בעל רישיון מהנדס/אדריכל, על הנכונות להצטרף לנוהלי הפינוי ואישור החישוב.
7. הצהרות בעל ההיתר על כמות פסולת הבנייה ופעולות פינוי, ועל העונשים האפשריים במקרה של הצהרה שקרית.

מטרת הטופס: הטופס מטרתו לאפשר ליזם/מבקש ההיתר להצהיר ולהסכים על כמות פסולת הבנייה שתיווצר במהלך העבודות ולהתחייב לפינוי פסולת הבנייה לאתר מורשה וחוקי.

נא לשים לב שהתזכורת בטופס מדברת על חשיבות שימוש באתרי פינוי מאושרים, הצהרת נכונות לפרק חובות פינוי, ואת העונשים האפשריים במקרה של הצהרה שקרית.

טופס הצהרה על כמות פסולת בניין חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצהרה על כמות פסולת בניין מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצהרה על כמות פסולת בניין הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצהרה על כמות פסולת בניין להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

3 מתוך1
Doc.41477
לכבוד: רשות הרישוי - ועדה מקומית לתכנון ובניה "זמורה"
טופס הצהרה על כמות פסולת בנייה
( לשלב אישור תחילת עבודה )
1 .פרטי היזם/מגיש הבקשה להיתר:
שם פרטי
ושם משפחה
מס' ת.ז/ח.פ כתובת מס' טלפון חתימה (לחברה
יש לצרף חותמת )
2 .פרטי עורך הבקשה:
שם פרטי
ושם משפחה
מס' ת.ז כתובת מס' טלפון חתימה (לחברה
יש לצרף חותמת )
3 .פרטי הבקשה להיתר בנייה :
גוש חלקה מגרש מס' בקשה
להיתר
כתובת שימוש
הקרקע
4 .כמות פסולת הבניה )לא כולל עפר:)
קבוצת ייחוס הערכת כמות פסולת
המיוצרת ביחידה של
100 מ"ר בנוי
יחידות שטח מוצעות
במ"ר
כמות פסולת בנייה
משוערת בטון
מ"ר בנייה רגילה
למגורים
20טון בממוצע
מ"ר בנייה טרומית
למגורים
לפחות 6 טון
מ"ר בנייה ציבורית
ומשרדים
לפחות 20 טון
מ"ר מסחר ותעשייה לפחות 6 טון
מ"ר מרתפים לפחות 3 טון
מ"ק הריסה לפחות 50 טון ל100 -
מ"ר מבנה הרוס
סה"כ
• במידה ובמהלך העבודה יתברר לי שהשתנה כמויות פסולת הבנייה, אמציא לרשות הרישוי
מיד חישוב מעודכן של כמויות שפורטו לעיל.3 מתוך 2
5 .מצ"ב הסכם התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת בניין.
6 .אני החתום מטה, בעל רישיון מהנדס/אדריכל מס'______________ מאשר בזאת כי חישוב נפח
פסולת הבנייה המפורט לעיל נעשה על ידי, בהתייחס לנוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה
באמצעות חוק התכנון והבניה, סעיף 5.4 ואני מאשר את נכונות החישוב.
7 .הנני מצהיר כי ידוע לי כי באם יתגלה כי הפסולת הועברה לאתר בלתי חוקי, ייפוג תוקף ההיתר.
הנני מצהיר כי זהו שמי וזאת חתימתי וכל אשר הצהרתי לעיל הוא אמת וידוע לי כי במידה
ויתברר כי הצהרתי אינה אמת, אני צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
____________________________________________________________________
שם פרטי ושם משפחה מס' תעודת זהות חתימה וחותמ ת תאריך
לתשומת ליבך:
א. פסולת הבניין תפונה באחריות בעל היתר הבנייה לאתר פסולת מוסדר ומאושר ע"י המשרד
לאיכות הסביב ה.
ב. בכל פנייה לאתר יש לציין את מספר היתר הבנייה .
ג. מתן טופס / 4תעודת גמר מותנה בהצגת אישור מהאתר על שפיכת הפסולת בהתאם לכמויות
המוצהרות בטופס זה (או גבוהות יותר.)
לתשומת לב בעל היתר הבנייה:
א. פסולת הבנייה תפונה באחריות בעל היתר הבנייה לאתר פסולת מוסדר ומאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה.
)בשלב הבקשה לתחילת עבודות יש להציג חוזה התקשרות התואם את נתוני הצהרת המהנדס(
ב. חובת ההתקשרות עם אתר פסולת מוסדר ומורשה עפ"י החוק הינה של מבקש ההיתר, חובה
זו הינה חלק בלתי נפרד מהתנאים להיתר.
ג. בכל פנייה לאתר הפסולת יש לציין את מספר היתר הבנייה, מספר הבקשה וכתובת אתר
הבנייה )כולל גוש וחלקה(.
ד. מתן תעודת גמר מותנה בהצגת אישור מרוכז מהאתר המאשרים את פינוי הפסולת בפועל
לאתר המאושר בהתאם לכמויות המוצהרות בטופס זה ) או גבוהות יותר(. 3 מתוך3
ה. לא יתקבלו קבלות ו/או אישורים מקבלני פינוי פסולת אלא רק אישורים מאתרי טיפול
)תחנת מעבר ממחזרת ו/או אתר הטמנה מורשה, המופיע ברשימת האתרים המורשים של
המשרד להגנת הסביבה, אשר מתעדכנת מעת לעת(.
ו. במידה וקיימת פסולת להריסה הכוללת אסבסט, יש לפעול עפ"י נוהל פירוק אסבסט בתיאום
עם איגוד ערים לאיכות סביבה.
הנני מצהיר כי ידוע לי, שכל פסולת הבנייה שתיווצר במסגרת הבקשה תועבר לאתר חוקי ומאושר וכי באם
יתגלה כי פסולת הועברה לאתר לא חוקי, ייפוג תוקף ההיתר.
שם בעל ההיתר: ________________________ ת.ז:__________________________
כתובת: _________ ______________________ טלפון : __________________________
חתימה : _______________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצהרה על כמות פסולת בניין?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצהרה על כמות פסולת בניין, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצהרה על כמות פסולת בניין. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצהרה על כמות פסולת בניין.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצהרה על כמות פסולת בניין

פקס: 08-9353332
כתובת לשליחת מכתבים: בילו סנטר, בניין מרכז בילו, קומה ב', בצומת הכבישים 40, 411
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצהרה על כמות פסולת בניין להורדה

דילוג לתוכן